Author Topic: Tevaram - Some select verses.  (Read 576439 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48196
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3390 on: April 19, 2016, 09:37:37 AM »
Verse 236:


அம்மொழி மாலைச் செந்தமிழ்
   கேளா அணிசண்பை
மைம்மலி கண்டத் தண்டர்
   பிரானார் மகனாரும்
கொய்ம்மலர் வாவித் தென்திரு
   வாரூர் கும்பிட்டே
உம்முடன் வந்திங் குடன்அமர்
    வேன்என் றுரைசெய்தார்.


When the son of the blue-throated Lord of gods
Who abides at beauteous Sanbai heard
The divine garland of sweet Tamizh verse, he said:
"I'll now proceed straight to Tiruvaroor in the south
Dight with pools and ponds where buds burgeon,
Adore its Lord and then return here to abide with you."

Arunachala Siva.
« Last Edit: April 19, 2016, 09:39:28 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48196
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3391 on: April 19, 2016, 09:40:16 AM »
Verse 237:


மாமதில் ஆரூர் மன்னரை
   அங்கு வணங்கச்செந்
தாமரை யோடைச் சண்பையர்
   நாதன் தான்ஏக
நாமரு சொல்லின் நாதரும்
   ஆர்வத் தொடுபுக்கார்
பூமலர் வாசத் தண்பணை
    சூழும் புகலூரில்.


To adore the Lord of Tiruvaroor girt with a great fort
The lord of Sanbai in whose streams lotuses thrive,
Fared forth; the lord of the tongue divine, borne
By devotion great moved into Pukaloor girt
With cool fields fragrant with blossoming flowers.   

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48196
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3392 on: April 19, 2016, 09:42:16 AM »
Verse 238:


அத்திரு மூதூர் மேவிய
   நாவுக் கரசுந்தம்
சித்தம் நிறைந்தே அன்பு
   தெவிட்டுந் தெளிவெள்ளம்
மொய்த்திழி தாரைக் கண்பொழி
   நீர்மெய்ம் முழுதாரப்
பைத்தலை நாகப் பூண்அணி
   வாரைப் பணிவுற்றார்.


Tirunavukkarasar abode at that hoary town;
His heart was full of the lucid flood of devotion;
It poured out through his eyes and washed his
Sacred frame; in that ecstatic state he bowed
Before the Lord whose jewels are snakes the sacs
Of which are full of venom.

Arunachala Siva.   

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48196
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3393 on: April 19, 2016, 09:44:45 AM »
Verse  239:


தேவர் பிரானைத் தென்புக
   லூர்மன் னியதேனைப்
பாவியல் மாலைச் செந்தமிழ்
   பாடிப் பரிவோடும்
மேவிய காலந் தோறும்
   விருப்பிற் கும்பிட்டே
ஓவுதல் ஓவு திருப்பணி
   செய்தங் குறைகின்றார்.


He adored the Lord of gods, the honey that is
Enshrined in southern Pukaloor, during all
The prescribed hours of worship and hymned Him
In liberating songs of exquisite poesy; performing
Divine service without break he abode there.   

Arunachala Siva.
« Last Edit: April 19, 2016, 09:46:16 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48196
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3394 on: April 19, 2016, 09:47:04 AM »
Verse 240:


சீர்தரு செங்காட் டங்குடி
   நீடுந் திருநள்ளா
றார்தரு சோலை சூழ்தரு
   சாந்தை அயவந்தி
வார்திகழ் மென்முலை யாளொரு
   பாகன் திருமருகல்
ஏர்தரும் அன்பால் சென்று
   வணங்கி இன்புற்றார்.To Tirucchenkattankudi that confers glory,
Tirunallaru vast, the shrine Ayavanti
In Satthamankai girt with gardens rich
In flowery trees and Tirumarukal he fared forth
And adored the Lord, the delicate breasts of whose
Consort are cinctured with a breast-band,
And was immersed in joy.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48196
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3395 on: April 19, 2016, 09:49:08 AM »
Verse 241:


அப்படிச் சின்னாள் சென்றபின்
   ஆரூர் நகராளும்
துப்புறழ் வேணிக் கண்ணுத
   லாரைத் தொழுதிப்பால்
மெய்ப்பொருள் ஞானம் பெற்றவர்
   வேணு புரத்தெங்கள்
பொற்புரி முந்நூல் மார்பரும்
   வந்தார் புகலூரில்.Thus passed his days, a few in number;
Having adored the brow-eyed Lord
Of Tiruvaroor whose matted hair is ruddy
As coral, our godly child that had hailed
From Seerkazhi and had gained the true wisdom
Which is Gnosis, the wearer of the threefold
Sacred thread, arrived at Tiruppukaloor.   

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48196
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3396 on: April 19, 2016, 09:51:39 AM »
Verse 242:


பிள்ளையார் எழுந்தருளப்
   பெருவிருப்பால் வாகீசர்
உள்ளம்மகிழ்ந் தெதிர்கொண்டங்
   குடனுறையு நாளின்கண்
வள்ளலார் சிறுத்தொண்டர்
   மற்றவர்பால் எழுந்தருள
எள்ளருஞ்சீர் நீலநக்கர்
   தாமும்எழுந் தருளினார்.When the godly child was to arrive there, Vakeesar
Received him, impelled by great love and abode
With him in great joy; the munificent patron
Sirutthondar also joined them there; unto them
Also came flawless and glorious Tiruneelanakkar.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48196
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3397 on: April 19, 2016, 09:53:54 AM »
Verse 243:


ஆங்கணையும் அவர்களுடன்
   அப்பதியில் அந்தணராம்
ஓங்குபுகழ் முருகனார்
   திருமடத்தில் உடனாகப்
பாங்கில்வரும் சீரடியார்
   பலருமுடன் பயில்கேண்மை
நீங்கரிய திருத்தொண்டின்
   நிலையுணர்ந்து நிகழ்கின்றார்.In that sacred Matam of Muruganar, the Brahmin
Of soaring renown, he sojourned with them;
Love linked him with the great many devotees
That came there; poised in his service divine
And alive to its glory, he spent his days there.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48196
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3398 on: April 19, 2016, 09:56:10 AM »
Verse 244:திருப்பதிகச் செழுந்தமிழின்
   திறம்போற்றி மகிழ்வுற்றுப்
பொருப்பரையன் மடப்பாவை
   இடப்பாகர் பொற்றாளில்
விருப்புடைய திருத்தொண்டர்
   பெருமையினை விரித்துரைத்தங்
கொருப்படுசிந் தையினார்கள்
   உடனுறைவின் பயன்பெற்றார்.


(Thirunavukkarasar and the godly child)
Hymned many a decade divine in glorious
And magnificent Tamizh; they felt happy;
They expatiated copiously on the glory of devotees
Who were devoted to the golden feet of the Lord
Who shares in His left Himavant?s Daughter;
Their minds were united with the Lord; it was thus, they
Enjoyed the fruit of dwelling in holy company.   


Arunachala Siva.
« Last Edit: April 19, 2016, 09:57:58 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48196
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3399 on: April 19, 2016, 09:58:56 AM »
Verse 245:


அந்நாளில் தமக்கேற்ற
    திருத்தொண்டின் நெறியாற்ற
மின்னார்செஞ் சடைஅண்ணல்
   மேவுபதி எனைப்பலவும்
முன்னாகச் சென்றேத்தி
   முதல்வன்தாள் தொழுவதற்குப்
பொன்னாரும் மணிமாடப்
   பூம்புகலூர் தொழுதகன்றார்.During those days, desiring to render such service,
Fitting and divine, they were impelled to adore
The Lord of ruddy matted hair which dangles
Like clusters of lightnings, in His many shrines;
Hailing flowery Pukaloor dight with auric
And gemmy mansions, they left it.   


Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48196
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3400 on: April 21, 2016, 09:46:52 AM »
Verse 246:


திருநீல நக்கடிகள்
   சிறுத்தொண்டர் முருகனார்
பெருநீர்மை அடியார்கள்
   பிறரும்விடை கொண்டேக
ஒருநீர்மை மனத்துடைய
   பிள்ளையா ருடன்அரசும்
வருநீர்செஞ் சடைக்கரந்தார்
   திருஅம்பர் வணங்கினார்.


Saintly Tiruneelanakkar, Sirutthondar, Muruganar
And other devotees of great and pure love, took leave
Of them and departed; the godly child and Vakeesar
Whose minds were merged with the Lord, reached
Tiruvambar of the Lord who conceals in His
Matted hair the Ganga that descended from the heavens.   


Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48196
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3401 on: April 21, 2016, 09:49:08 AM »
Verse 247:


செங்குமுத மலர்வாவித்
   திருக்கடவூர் அணைந்தருளிப்
பொங்கியவெங் கூற்றடர்த்த
   பொன்னடிகள் தொழுதேத்திக்
குங்குலியக் கலயனார்
   திருமடத்தில் குறைவறுப்ப
அங்கவர்பால் சிவனடியா
   ருடன்அமுது செய்தார்கள்.They went to Tirukkadavoor rich in tanks
Where red lilies bloom, and hailed the auric feet
Of the Lord that smote cruel Death that rose up in wrath,
To death, Kunkuliya Kalaya Nayanar
Attended flawlessly to their needs, and they
In his sacred Matam partook of nectarean food
With the servitors of Lord Siva.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48196
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3402 on: April 21, 2016, 09:51:21 AM »
Verse 248:


சீர்மன்னுந் திருக்கடவூர்த்
   திருமயா னமும்வணங்கி
ஏர்மன்னும் இன்னிசைப்பாப்
   பலபாடி இனிதமர்ந்து
கார்மன்னுங் கறைக்கண்டர்
   கழலிணைகள் தொழுதகன்று
தேர்மன்னும் மணிவீதித்
   திருவாக்கூர் சென்றணைந்தார்.They also hailed the Lord of Tirukkadavoor-Mayanam
Of ever-abiding glory, and hymned there
Many melodic and beauteous psalms and there
Abode in joy; they adored the twin feet of the Lord
Whose throat is like a nimbus, took leave of Him
And proceeded to Tiruvakkoor in whose
Beauteous streets chariots ply.


Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48196
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3403 on: April 21, 2016, 09:53:27 AM »
Verse 249:


சார்ந்தார்தம் புகலிடத்தைத்
   தான்தோன்றி மாடத்துக்
கூர்ந்தார்வம் உறப்பணிந்து
   கோதில்தமிழ்த் தொடைபுனைந்து
வார்ந்தாடுஞ் சடையார்தம்
   பதிபலவும் வணங்கியுடன்
சேர்ந்தார்கள் தம்பெருமான்
   திருவீழி மிழலையினை.


The Lord of Akkoor's shrine is Tan-Tondri-Madam
And its Lord is the refuge of seekers;
They adored Him in abounding love
And with flawless garlands of Tamizh verse decked Him.
Then they visited the many shrines of the Lord
Whose matted hair waves in the wind,
And adored Him; then the two reached
Tiruveezhimizhalai of their Lord.   

Arunachala Siva.
« Last Edit: April 21, 2016, 09:55:09 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48196
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3404 on: April 21, 2016, 09:56:18 AM »
Verse 250:வீழி மிழலை வந்தணைய
   மேவு நாவுக் கரசினையும்
காழி ஞானப் பிள்ளையையும்
   கலந்த உள்ளக் காதலினால்
ஆழி வலவன் அறியாத
   அடியார் அடியார் அவர்களுடன்
வாழி மறையோர் எதிர்கொண்டு
   வணங்க வணங்கி உள்புக்கார்.Tirunavukkarasar who came (first)
To Veezhimizhalai and the godly child of Seerkazhi
Were received by Brahmins and servitors
Of the Lord who is unknown to Vishnu-the wielder of disc,
In love that welled up from their hearts;
These adored them and they hailing these, moved in.   

Arunachala Siva.