Author Topic: Tevaram - Some select verses.  (Read 545842 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3360 on: April 16, 2016, 09:21:43 AM »
Verse 206:

தீயவிடந் தலைக்கொள்ளத்
   தெருமந்து செழுங்குருத்தைத்
தாயர்கரத் தினில்நீட்டித்
   தளர்ந்துதனைத் தழல்நாகம்
மேயபடி உரைசெய்யான்
   விழக்கண்டு கெட்டொழிந்தேம்
தூயவரிங் கமுதுசெயத்
   தொடங்கார்என் றதுஒளித்தார்.The cruel venom shot up to his cranium;
Though giddy he could hand over the leaf to his mother;
Grown weak, he now fell down without disclosing
The bite he had suffered from the fiery serpent;
This beholding, his parents cried: "We are done for;
The holy one might not eat here on account of this."
So they screened the incident from him.

Arunachala Siva.


« Last Edit: April 16, 2016, 09:26:24 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3361 on: April 16, 2016, 09:24:12 AM »
Verse 207:


தம்புதல்வன் சவம்மறைத்துத்
   தடுமாற்றம் இலராகி
எம்பெருமான் அமுதுசெய
   வேண்டுமென வந்திறைஞ்ச
உம்பர்பிரான் திருத்தொண்டர்
   உள்ளத்தில் தடுமாற்றம்
நம்பர்திரு வருளாலே
   அறிந்தருளி நவைதீர்ப்பார்.


They concealed the corpse of their son; they were
Untouched by commotion; then they came to him
And beseeched him thus: "Our lord, be pleased
To partake of food." By the grace of the Lord,
He divined the inly agitation of the divine servitors
Of the Lord of gods and was out to cure it.   

Arunachala Siva.
« Last Edit: April 16, 2016, 09:25:59 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3362 on: April 16, 2016, 09:27:17 AM »
Verse  208:


அன்றவர்கள் மறைத்ததனுக்
   களவிறந்த கருணையராய்க்
கொன்றைநறுஞ் சடையார்தங்
   கோயிலின்முன் கொணர்வித்தே
ஒன்றுகொலாம் எனப்பதிகம்
   எடுத்துடையான் சீர்பாடப்
பின்றைவிடம் போய்நீங்கிப்
   பிள்ளையுணர்ந் தெழுந்திருந்தான்.


He grew exceedingly merciful for their act of love
In concealing the corpse of their son, that day;
He had the body brought to the temple of the Lord
Who wears on His matted hair Konrai blooms,
And hymned the decade beginning thus: "One it is!"
When thus he hailed the Lord in solemn verse,
Cured of venom, the boy stood resurrected.   

Arunachala Siva.
« Last Edit: April 16, 2016, 09:29:00 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3363 on: April 16, 2016, 09:29:47 AM »
Verse  209:


அருந்தனயன் உயிர்பெற்ற
   அதுகண்டும் அமுதுசெயா
திருந்ததற்குத் தளர்வெய்தி
   இடருழந்தார் துயர்நீங்க
வருந்துமவர் மனைப்புகுந்து
   வாகீசத் திருமுனிவர்
விருந்தமுது செய்தருளி
   விருப்பினுடன் மேவுநாள்.

He wasn't happy that his wondrous son rose
From the dead; he but languished as the servitor
Had not eaten; to remove his distress,
The divine servitor Vakeesar went to the sad one's house,
Partook of the feast and there abode.

Arunachala Siva.

.
« Last Edit: April 16, 2016, 09:32:49 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3364 on: April 16, 2016, 09:33:48 AM »
Verse  210:


திங்களூர் தனில்நின்றும்
   திருமறையோர் பின்செல்லப்
பைங்கண்விடைத் தனிப்பாகர்
   திருப்பழனப் பதிபுகுந்து
தங்குபெருங் காதலொடுந்
   தம்பெருமான் கழல்சார்ந்து
பொங்கியஅன் பொடுவணங்கி
   முன்னின்று போற்றிசைப்பார்.


From Tingaloor, followed by the holy Brahmin
He proceeded to Tiruppazhanam where abides
The Lord who rides the beauteous-eyed Bull;
In great love he neared the feet of the Lord
And hymned Him, standing before Him.


Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3365 on: April 16, 2016, 09:35:50 AM »
Verse 211:


புடைமாலை மதிக்கண்ணிப்
   புரிசடையார் பொற்கழற்கீழ்
அடைமாலைச் சீலமுடை
   அப்பூதி அடிகள்தமை
நடைமாணச் சிறப்பித்து
   நன்மைபுரி தீந்தமிழின்
தொடைமாலைத் திருப்பதிகச்
   சொல்மாலை பாடினார்.


Extolling greatly the way of Appoothi?s life,
The one of natural glory that stands poised
Below the golden feet of the Lord of matted hair,
Who wears the crepuscular crescent as a chaplet,
He hymned in goodly and gloriously sweet Tamizh
The divine decade Sonmalai, a garland of verse.

Arunachala Siva.   

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3366 on: April 16, 2016, 09:38:10 AM »
Verse  212:


எழும்பணியும் இளம்பிறையும்
   அணிந்தவரை எம்மருங்குந்
தொழும்பணிமேற் கொண்டருளித்
   திருச்சோற்றுத் துறைமுதலாத்
தழும்புறுகேண் மையில்நண்ணித்
   தானங்கள் பலபாடிச்
செழும்பழனத் திறைகோயில்
   திருத்தொண்டு செய்திருந்தார்.He piled himself in the duty of adoring the Lord
Who decks Himself with serpents of rising hoods
And the crescent young, in all the shrines;
Commencing from Tirucchotrutthurai,
Borne by unchanging love, he visited many shrines
And there hailed Him in melodious numbers;
He abode at Tiruppazhanam rendering service divine.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3367 on: April 16, 2016, 09:40:19 AM »
Verse  213:


சாலநாள் அங்கமர்ந்து
   தந்தலைமேல் தாள்வைத்த
ஆலமார் மணிமிடற்றார்
   அணிமலர்ச்சே வடிநினைந்து
சேலுலாம் புனற்பொன்னித்
   தென்கரையே றிச்சென்று
கோலநீள் மணிமாடத்
   திருநல்லூர் குறுகினார்.


He abode there for a great many days;
Thinking on the beauteous flowery feet
-- Of the Lord whose lovely throat is blued by poison --,
That were set on his crown, he came to Tirunalloor
Of wondrous Madam-temple, passing through
The southern bank of the Kaveri rich in water
And schools of carp-fish.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3368 on: April 16, 2016, 09:42:05 AM »
Verse  214:


அங்கணைந்து தம்பெருமான்
   அடிவணங்கி ஆராது
பொங்கியஅன் பொடுதிளைத்துப்
   போற்றிசைத்துப் பணிசெயுநாள்
தங்குபெருங் காதலினால்
   தாமரைமேல் விரிஞ்சனொடு
செங்கண்மால் அறிவரியார்
   திருவாரூர் தொழநினைந்தார்.


Thither he hailed the feet of the Lord, and poised
In love unabated, he adored him rendering
Hallowed service; as he thus sojourned there he was
Impelled by an abiding devotion immense
To hail Tiruvaroor whose Lord is unknown
To the Lotus-throned Brahma and the red-eyed Vishnu.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3369 on: April 16, 2016, 09:44:16 AM »
Verse  215:


நல்லூரில் நம்பரருள்
   பெற்றுப்போய்ப் பழையாறை
பல்லூர்வெண் தலைக்கரத்தார்
   பயிலுமிடம் பலபணிந்து
சொல்லூர்வண் டமிழ்பாடி
   வலஞ்சுழியைத் தொழுதேத்தி
அல்லூர்வெண் பிறையணிந்தார்
   திருக்குடமூக்......

(This verse is incomplete)


Taking leave of the Lord of Tirunalloor
He left for Pazhaiyarai and adored the feet
Of the Lord whose alms-bowl is a white skull
On which can be eyed rows of teeth; he adored
At many shrines and sang magnificent hymns
Composed of choice words; hailing Tiruvalanchuzhi
He came to Tirukkudamooku and thither hailed
The Lord who wears the crescent that shines at night.


Arunachala Siva.
« Last Edit: April 16, 2016, 09:45:50 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3370 on: April 17, 2016, 09:01:20 AM »
Verse  216:


நாலூர்தென் திருச்சேறை
   குடவாயில் நறையூர்சேர்
பாலூரும் இன்மொழியாள்
   பாகனார் கழல்பரவி
மேலூர்தி விடைக்கொடியார்
   மேவுமிடம் பலபாடிச்
சேலூர்தண் பணைசூழ்ந்த
   தென்திருவாஞ் சியம்அணைந்தார்.


At Tirunaloor, beauteous Tiruccherai,
Kudavayil and Tirunaraiyoor, he hailed
The feet of the Lord the words of whose Consort
Are sweet as milk; also he hailed and hymned
The Lord whose mount and banner is the Bull,
In many a shrine; he reached Tiruvanjiyam
In the south in whose cool watery fields the carps leap.   

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3371 on: April 17, 2016, 09:03:03 AM »
Verse 217:


பெருவாச மலர்ச்சோலைப்
   பெருவேளூர் பணிந்தேத்தி
முருகாரும் மலர்க்கொன்றை
   முதல்வனார் பதிபிறவும்
திருவாரும் விளமருடன்
   சென்றிறைஞ்சி வாகீசர்
மருவாரூர் எரித்தவர்தந்
   திருவாரூர் வந்தடைந்தார்.He bowed before Tirupperuveloor girt with gardens
Of great fragrance and hailed its Lord;
He also hailed the First One, the wearer
Of sweet-smelling Konrai flowers; he adored the Lord
At Vilamar of redemptive grace; Vakeesar thus
Reached Tiruvaroor, the Lord of which
Burnt the triple hostile cities.

Arunachala Siva.   

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3372 on: April 17, 2016, 09:05:11 AM »
Verse 218:


ஆண்டஅர செழுந்தருள
   ஆரூரில் அன்பர்கள்தாம்
நீண்டசடை முடியார்பால்
   நிறைந்தஅருள் பெற்றுடையார்
காண்டகுமா ளிகைமாடங்
   கவின்சிறந்தோங் கிடஎங்குஞ்
சேண்திகழ்வீ திகள்பொலியத்
   திருமலிமங் கலஞ்செய்தார்.

When Tirunavukkarasar was coming thither
The devotees of Tiruvaroor who were fully blessed
With the grace of the Lord of the long matted hair,
So decked everywhere the mansions and houses,
Beautiful to behold, that they looked even grander;
They made the sky-high streets shine auspicious.

Arunachala Siva.


Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3373 on: April 17, 2016, 09:06:53 AM »
Verse  219:


வல்அமண் குண்டர்தம் மாயை
   கடந்து மறிகடலில்
கல்லே மிதப்பாகப் போந்தவர்
   வந்தார் எனுங்களிப்பால்
எல்லையில் தொண்டர் எயிற்புறஞ்
   சென்றெதிர் கொண்டபோது
சொல்லின் அரசர் வணங்கித்
   தொழுதுரை செய்தணைவார்.


Delighted by the advent of him who crossed
The billowy sea with the stone for a float
And his triumph over the Maya
Wrought by the strong and cruel Jains,
Innumerable devotees proceeded to the outskirts
Without the forted walls, to receive him;
The lord of language adored them all
And moved in, chanting their praise.   

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3374 on: April 17, 2016, 09:09:02 AM »
Verse 220:


பற்றொன் றிலாவரும் பாதகர்
   ஆகும் அமணர்தம்பால்
உற்ற பிணியொழிந் துய்யப்போந்
   தேன்பெற லாவதொன்றே
புற்றிடங் கொண்டான்தன் தொண்டர்க்குத்
   தொண்டராம் புண்ணியமென்
றற்ற உணர்வொடும் ஆரூர்த்
   திருவீதி உள்ளணைந்தார்."I am blessed to be the servitor of the servitors
Of the Lord that abides at the Ant-hill;
Can even I, who seeking redemption, came out
Of the fettering fold of Jainism, having
Accompanied with the base Jain sinners that would
In no way adhere to the path of salvation,
Be blessed with this beatitude?" Thus he spake
And moved into the divine street, tranced.   

Arunachala Siva.
« Last Edit: April 17, 2016, 09:11:02 AM by Subramanian.R »