Author Topic: Tevaram - Some select verses.  (Read 564626 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47996
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3345 on: April 15, 2016, 09:17:03 AM »
Verse  192:


எறிபுனல்பொன் மணிசிதறுந் திரைநீர்ப் பொன்னி
    இடைமருதைச் சென்றெய்தி அன்பி னோடு
மறிவிரவு கரத்தாரை வணங்கி வைகி
   வண்டமிழ்ப்பா மாலைபல மகிழச் சாத்திப்
பொறியரவம் புனைந்தாரைத் திருநாகேச் சுரத்துப்
   போற்றியருந் தமிழ்மாலை புனைந்து போந்து
செறிவிரைநன் மலர்ச்சோலைப் பழையா றெய்தித்
   திருச்சத்தி முற்றத்தைச் சென்று சேர்ந்தார்.


He reached Tiruvidaimaruthoor on the bank
Of the Kaveri whose waves throw up gold and gems;
In love he adores the Lord who sports a fawn
In his hand, sojourned there and hailed Him
In rich garlands of Tamizh verse multifoliate;
At Tirunakesuram he adored the Lord that wears
Speckled serpents, and hailed Him in rare garlands
Of Tamizh; thence he came to Pazhaiyarai girt with
Flowery gardens fragrant and thence to Satthimutram.   

Arunachala Siva.

« Last Edit: April 15, 2016, 06:03:01 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47996
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3346 on: April 15, 2016, 09:18:55 AM »
Verse  193:


சென்று சேர்ந்து திருச்சத்தி
   முற்றத் திருந்த சிவக்கொழுந்தைக்
குன்ற மகள்தன் மனக்காதல்
   குலவும் பூசை கொண்டருளும்
என்றும் இனிய பெருமானை
   இறைஞ்சி இயல்பில் திருப்பணிகள்
முன்றில் அணைந்து செய்துதமிழ்
   மொழிமா லைகளும் சாத்துவார்.


Reaching Tiru Satthimutram he hailed Sivakkozhuntu
Who approvingly delighted in the exemplary pooja
Lovingly performed by Himavant's daughter; he adored
The Lord who is ever sweet; he then repaired
To the shrine's yard, performed his regular service
Of uzhavaram and hailed the Lord in Tamizh hymns.   

Arunachala Siva.
« Last Edit: April 15, 2016, 06:03:16 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47996
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3347 on: April 15, 2016, 03:58:53 PM »
Verse 194:


கோவாய் முடுகி என்றெடுத்துக்
   கூற்றம் வந்து குமைப்பதன்முன்
பூவார் அடிகள் என்தலைமேற்
   பொறித்து வைப்பாய் எனப்புகன்று
நாவார் பதிகம் பாடுதலும்
   நாதன் தானும் நல்லூரில்
வாவா என்றே அருள்செய்ய
   வணங்கி மகிழ்ந்து வாகீசர்.


"He comes amain, the chieftain!" Thus he opened the hymn
And proceeded to sing thus: "Before death doth destroy me
Plant indelibly Your flowery feet on my head!"
When thus he sang the toothsome decade, the Lord
Bade him thus: 'Come, O Come to Tirunalloor.'
Thus graced, Vakeesar adored Him in joy.   

Arunachala Siva.
« Last Edit: April 15, 2016, 06:03:33 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47996
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3348 on: April 15, 2016, 04:02:41 PM »
Verse  195:


நன்மைபெரு கருள்நெறியே
   வந்தணைந்து நல்லூரின்
மன்னுதிருத் தொண்டனார்
   வணங்கிமகிழ்ந் தெழும்பொழுதில்
உன்னுடைய நினைப்பதனை
   முடிக்கின்றோம் என்றவர்தம்
சென்னிமிசைப் பாதமலர்
   சூட்டினான் சிவபெருமான்.


When the old servitor supernal, treading
The way of grace of ever-increasing goodly nature
Arrived there, he bowed before the Lord; as he rose up,
Saying; "We fructify your cherished desire."
Lord-Siva touched his head with His flower-feet.   

Arunachala Siva.
« Last Edit: April 15, 2016, 06:03:55 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47996
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3349 on: April 15, 2016, 04:07:02 PM »
Verse  196:நனைந்தனைய திருவடிஎன்
   தலைமேல்வைத் தார்என்று
புனைந்ததிருத் தாண்டகத்தால்
    போற்றிசைத்துப் புனிதர்அருள்
நினைந்துருகி விழுந்தெழுந்து
   நிறைந்துமலர்ந் தொழியாத
தனம்பெரிதும் பெற்றுவந்த
   வறியோன்போல் மனம்தழைத்தார்.


"He set his moist feet divine on my head!"
Thus he hymned the divine Tandakam, hailed
The lord in melodious music, and melting in love
Thinking of the Holy One's grace, he fell down
In adoration and rose up; he blossomed inly
And was filled with the charm of fulfillment;
Like an utterly indigent person endowed,
On a sudden, with limitless wealth, his mind rejoiced.

Arunachala Siva.
« Last Edit: April 15, 2016, 06:04:35 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47996
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3350 on: April 15, 2016, 04:10:58 PM »
Verse  197:


நாவுக்கு மன்னர்திரு
   நல்லூரில் நம்பர்பால்
மேவுற்ற திருப்பணிகள்
   மேவுறநா ளும்செய்து
பாவுற்ற தமிழ்மாலை
   பலபாடிப் பணிந்தேத்தித்
தேவுற்ற திருத்தொண்டு
   செய்தொழுகிச் செல்லுநாள்.The Lord of language rendered fitting service divine
Everyday for the Lord of Tirunalloor, sang
Many garlands of Tamizh psalms melodic
And hailed Him; thus rendering divine service
He sojourned there.

Arunachala Siva.
« Last Edit: April 15, 2016, 06:04:52 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47996
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3351 on: April 15, 2016, 04:13:34 PM »
Verse 198:


கருகாவூர் முதலாகக்
   கண்ணுதலோன் அமர்ந்தருளும்
திருவாவூர் திருப்பாலைத்
   துறைபிறவும் சென்றிறைஞ்சிப்
பெருகார்வத் திருத்தொண்டு
   செய்துபெருந் திருநல்லூர்
ஒருகாலும் பிரியாதே
   உள்ளுருகிப் பணிகின்றார்.


Thence he visited many shrines beginning with
Tirukkarukavoor, Tiruavoor and Tiruppalatthurai
Where the brow-eyed Lord is enshrined in grace,
Adored Him and rendered Him great service
Borne by spiraling desire; he abode at Tirunalloor
Hailing it in melting love and never from it parting.


Arunachala Siva.
« Last Edit: April 15, 2016, 06:05:08 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47996
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3352 on: April 15, 2016, 04:16:21 PM »
Verse 199:


ஆளுடைய நாயகன்தன்
   அருள்பெற்றங் ககன்றுபோய்
வாளைபாய் புனற்பழனத்
   திருப்பழன மருங்கணைந்து
காளவிடம் உண்டிருண்ட
   கண்டர்பணிக் கலன்பூண்டு
நீள்இரவில் ஆடுவார்
   கழல்வணங்க நேர்பெற்றார்.


With the gracious leave of the Lord he came
To Tiruppazhanam rich in watery fields where valai fish
Leap in joy; there was he blessed to adore the feet
Of the Lord whose throat is blue with the hue
Of the venom and who decked with serpents
For jewels, dances during mid-night.


Arunachala Siva.
« Last Edit: April 15, 2016, 06:05:23 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47996
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3353 on: April 15, 2016, 04:18:44 PM »
Verse 200:


அப்பதியைச் சூழ்ந்ததிருப்
   பதியில்அர னார்மகிழும்
ஒப்பரிய தானங்கள்
   உள்ளுருகிப் பணிந்தணைவார்
மெய்ப்பொருள்தேர்
   நாவினுக்கு வேந்தர்தாம் மேவினார்
செப்பருஞ்சீர் அப்பூதி
   அடிகளூர் திங்களூர்.


He came to the house of hallowed Appoothi,
The Brahmin par excellence, having seen
And heard of his many charitable endowments
Of choultries, wells, tanks and water-booths; all these
And his sons too were named after Tirunavukkarasar.


Arunachala Siva.


« Last Edit: April 15, 2016, 06:05:43 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47996
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3354 on: April 15, 2016, 04:22:42 PM »
Verse  201:


மற்றவரும் மனமகிழ்ந்து
   மனைவியார் மைந்தர்பெருஞ்
சுற்றமுடன் களிகூரத்
   தொழுதெழுந்து சூழ்ந்துமொழிக்
கொற்றவரை அமுதுசெயக்
   குறைகொள்வார் இறைகொள்ளப்
பெற்றபெருந் தவத்தொண்டர்
   திருவுள்ளம் பெறப்பெற்றார்.

Him he received with a rejoicing heart
Together with his wife, children and great kin;
In delight great they fell at his feet in worship
And rose up; him they stood encircling;
He then besought the lord of language to be
Pleased to partake of the victuals in his house; lo,
He was blessed with the consent of the tapaswi-devotee.   

Arunachala Siva.
« Last Edit: April 15, 2016, 06:06:00 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47996
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3355 on: April 15, 2016, 04:25:42 PM »
Verse  202:


காண்டகைமை இன்றியும்முன்
   கலந்தபெருங் கேண்மையினார்
பூண்டபெருங் காதலுடன்
   போனகமுங் கறியமுதும்
வேண்டுவன வெவ்வேறு
   விதங்கள்பெற விருப்பினால்
ஆண்டஅர சமுதுசெயத்
   திருவமுதாம் படிஅமைத்து.


Appoothi who without ever having seen him, was
Linked to him in great and privileged comraderie;
In swelling love, he had for him, nectar like rice
Dishes of curry and other variety of dishes, prepared;
Food, meet for the servitor, was thus made ready.

Arunachala Siva.
« Last Edit: April 15, 2016, 06:06:14 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47996
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3356 on: April 15, 2016, 04:30:29 PM »
Verse  203:திருநாவுக் கரசமுது
   செய்தருள மற்றவர்தம்
பெருநாமஞ் சாத்தியஅப்
   பிள்ளைதனை அழைத்தன்பு
தருஞானத் திருமறையோர்
   தண்டலையின் வண்கதலிக்
குருநாளக் குருத்தரிந்து
   கொண்டுவரத் தனிவிட்டார்.


For feeding of Tirunavukkarasar, the Brahmin
Of great love and matching wisdom, bade his eldest son
Who but bore the servitor's grand name, hie to the garden
And secure a long and tender leaf
Of fecund plantain with well-set stalk.

Arunachala Siva.
« Last Edit: April 15, 2016, 06:06:29 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47996
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3357 on: April 15, 2016, 06:08:35 PM »
Verse  112: (this was skipped by oversight)இடியுற்றெழும் ஒலியில்திசை
   இபமுட்கிட அடியில்
படிபுக்குற நெளியப்படர்
   பவனக்கதி விசையில்
கடிதுற்றடு செயலிற்கிளர்
   கடலிற்படு கடையின்
முடிவிற்கனல் எனமுற்சினம்
   முடுகிக்கடு கியதே.By its thunderclap-trumpeting, it scared the tuskers
That ever guard the cardinal points; earth quaked
As it planted thereon its mighty foot;
With tempestuous velocity like the Vatava flame   
That devours the universe at the end of the Yuga
In upsurging wrath and speed ran the tusker.   


Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47996
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3358 on: April 16, 2016, 09:16:39 AM »
Verse 204:


திருநாவுக் கரசமுது
   செய்தருள மற்றவர்தம்
பெருநாமஞ் சாத்தியஅப்
   பிள்ளைதனை அழைத்தன்பு
தருஞானத் திருமறையோர்
   தண்டலையின் வண்கதலிக்
குருநாளக் குருத்தரிந்து
   கொண்டுவரத் தனிவிட்டார்.


For feeding of Tirunavukkarasar, the Brahmin
Of great love and matching wisdom, bade his eldest son
Who but bore the servitor?s grand name, hie to the garden
And secure a long and tender leaf
Of fecund plantain with well-set stalk.

Arunachala Siva.
« Last Edit: April 16, 2016, 09:18:41 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47996
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3359 on: April 16, 2016, 09:19:41 AM »
Verse  205:


ஆங்கவனும் விரைந்தெய்தி
   அம்மருங்கு தாழாதே
பூங்கதலிக் குருத்தரியப்
   புகும்அளவில் ஒருநாகம்
தீங்கிழைக்க அதுபேணான்
   திருவமுது செய்தருள
ஓங்குகத லிக்குருத்துக்
   கொண்டொல்லை வந்தணைந்தான்.


He hastened away in great alacrity and when he,
Without delay, was about to cut a tender and soft
Plantain leaf, a snake bit him; ignoring it
He cut a long and tender plantain-leaf
And returned quick that the servitor might be duly fed.

Arunachala Siva.