Author Topic: Tevaram - Some select verses.  (Read 488757 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47959
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3330 on: April 14, 2016, 09:29:36 AM »
Verse 177:கடையுகத்தில் ஆழியின்மேல் மிதந்ததிருக்
   கழுமலத்தின் இருந்த செங்கண்
விடையுகைத்தார் திருவருளால் வெற்பரையன்
    பாவைதிரு முலைப்பா லோடும்
அடையநிறை சிவம்பெருக வளர்ஞானங்
   குழைத்தூட்ட அமுது செய்த
உடையமறைப் பிள்ளையார் திருவார்த்தை
   அடியார்கள் உரைப்பக் கேட்டார்.


By the grace of the Lord who rides the red-eyed Bull
And who is enshrined at Tirukkazhumalam
Which floats unharmed even when the worlds end
During the great deluge, the Child of the Gospels
Was fed by the Daughter of Himavan, with her
Breast-milk lovingly mixed with Gnosis which
Fosters, augments and total confers Sivam;
From the devotees he heard these tidings divine.

Arunachala Siva.
« Last Edit: April 15, 2016, 05:57:43 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47959
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3331 on: April 14, 2016, 09:31:33 AM »
Verse  178:


ஆழிவிடம் உண்டவரை அம்மைதிரு
   முலைஅமுதம் உண்ட போதே
ஏழிசைவண் டமிழ்மாலை இவன்எம்மான்
   எனக்காட்டி இயம்ப வல்ல
காழிவரும் பெருந்தகைசீர் கேட்டலுமே
   அதிசயமாங் காதல் கூர
வாழியவர் மலர்க்கழல்கள் வணங்குதற்கு
   மனத்தெழுந்த விருப்பு வாய்ப்ப.

Even as he drank the nectarean milk of the Mother,
He was blessed with the valiance to hymn and hail
In munificent garlands of the seven-fold Tamizh-music
The Devourer of the venom of the ocean-stream, thus:
"Behold Him, my Lord-God!" Eke could he at Him point;
When he heard this glory of the great one
Of Sirakazhi, wondrous love welled up in him;
In his mind blossomed a loving desire
To adore his ever-glorious flower-feet.


Arunachala Siva.
« Last Edit: April 15, 2016, 05:58:05 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47959
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3332 on: April 14, 2016, 09:34:26 AM »
Verse  179:


அப்பொழுதே அம்பலத்துள் ஆடுகின்ற
    கழல்வணங்கி அருள்முன் பெற்றுப்
பொய்ப்பிறவிப் பிணியோட்டுந் திருவீதி
    புரண்டுவலங் கொண்டு போந்தே
எப்புவனங் களும்நிறைந்த திருப்பதியின்
   எல்லையினை இறைஞ்சி ஏத்திச்
செப்பரிய பெருமையினார் திருநாரை
   யூர்பணிந்து பாடிச் செல்வார்.


That very moment he adored the ankleted feet
Of the Ambalam?s Lord-Dancer, and took His gracious leave;
Falling prostrate on the divine street that does away
With the falsity of embodiment, he crossed it
Rolling clockwise; thus departing, he came
To the bourne of the divine city which pervades all places
With its ethereal essence, and there adored it;
On his way he visited Tirunaraiyoor where the Lord
Of the ineffable glory abides, and hailed it,
And moved onward hymning.

Arunachala Siva.
« Last Edit: April 15, 2016, 05:58:33 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47959
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3333 on: April 14, 2016, 09:36:47 AM »
Verse  180:


தொண்டர்குழாம் புடைசூழத் தொழுதகரத்
   தொடுநீறு துதைந்த கோலங்
கண்டவர்தம் மனங்கசிந்து கரைந்துருகுங்
    கருணைபுறம் பொழிந்து காட்டத்
தெண்டிரைவாய்க் கல்மிதப்பில் உகைத்தேறுந்
   திருநாவுக் கரசர் தாமும்
வண்டமிழால் எழுதுமறை மொழிந்தபிரான்
   திருப்புகலி மருங்கு சார்ந்தார்.

Devotee-throngs came surrounding him;
His hands were poised in adoration; his holy person
Blazed with the holy ash; from him poured forth
Visible mercy that thawed the minds of the beholders;
Thus, even thus, Tirunavukkarasar who in the past
Reached ashore from the billowy sea
In a stone that served as his float --
The lord-author of the munificent and indictable
Gospels of Tamizh --, came near Tiruppukali.

Arunachala Siva.
« Last Edit: April 15, 2016, 05:58:50 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47959
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3334 on: April 14, 2016, 09:40:12 AM »
Verse 181:

நீண்டவரை வில்லியார் வெஞ்சூலை
   மடுத்தருளி நேரே முன்னாள்
ஆண்டஅர செழுந்தருளக் கேட்டருளி
   ஆளுடைய பிள்ளை யாருங்
காண்தகைய பெருவிருப்புக் கைம்மிக்க
   திருவுள்ளக் கருத்தி னோடு
மூண்டஅருள் மனத்தன்பர் புடைசூழ
   எழுந்தருளி முன்னே வந்தார்.Devotee-throngs came surrounding him;
His hands were poised in adoration; his holy person
Blazed with the holy ash; from him poured forth
Visible mercy that thawed the minds of the beholders;
Thus, even thus, Tirunavukkarasar who in the past
Reached ashore from the billowy sea
In a stone that served as his float --
The lord-author of the munificent and indictable
Gospels of Tamizh --, came near Tiruppukali.

Arunachala Siva.
« Last Edit: April 15, 2016, 05:59:06 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47959
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3335 on: April 14, 2016, 09:42:21 AM »
Verse  182:


தொழுதணைவுற் றாண்டஅர சன்புருகத்
   தொண்டர் குழாத் திடையே சென்று
பழுதில்பெருங் காதலுடன் அடிபணியப்
    பணிந்தவர்தங் கரங்கள் பற்றி
எழுதரிய மலர்க்கையால் எடுத்திறைஞ்சி
    விடையின்மேல் வருவார் தம்மை
அழுதழைத்துக் கொண்டவர்தாம் அப்பரே
   எனஅவரும் அடியேன் என்றார்.He that wept and thereby drew to him
The Rider of the Bull, came before him adoring;
In melting love Tirunavukkarasu moved
Into the midst of the devotee-throngs
And fell at his feet in flawless and spiraling love;
Him he lifted up with his flowery hands ineffable
And adored; when the godly child addressed him:
"O father!" he replied:" Behold your servitor!"


Arunachala Siva.
« Last Edit: April 15, 2016, 05:59:22 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47959
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3336 on: April 14, 2016, 09:45:53 AM »
Verse  183:


அம்பிகைசெம் பொற்கிண்ணத் தமுதஞா
   னங்கொடுப்ப அழுகை தீர்ந்த
செம்பவள வாய்ப்பிள்ளை திருநாவுக்
    கரசரெனச் சிறந்த சீர்த்தி
எம்பெருமக் களும்இயைந்த கூட்டத்தில்
   அரனடியார் இன்பம் எய்தி
உம்பர்களும் போற்றிசைப்பச் சிவம்பெருகும்
    ஒலிநிறைத்தார் உலகம் எல்லாம்.

He, the godly child whose lips are red as coral
And who ceased to weep when the Goddess-Mother gave him
The nectar of Gnosis in a cup of ruddy gold,
And Tirunavukkarasar -- two divine individuals
Of exceeding glory and splendor --, had met;
The servitors of Siva who were blessed to witness
This holy meeting, delighted beyond measure,
Spoke such hallowed words that caused
The increased pervasiveness of Sivam through the whole world,
Praised and hailed by the very celestial beings.

Arunachala Siva.
« Last Edit: April 15, 2016, 05:59:40 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47959
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3337 on: April 15, 2016, 08:56:42 AM »
Verse  184:


பிள்ளையார் கழல்வணங்கப் பெற்றேன்என்
   றரசுவப்பப் பெருகு ஞான
வள்ளலார் வாகீசர் தமைவணங்கப்
   பெற்றதற்கு மகிழ்ச்சி பொங்க
உள்ளநிறை காதலினால் ஒருவர்ஒரு
    வரிற்கலந்த உண்மை யோடும்
வெள்ளநீர்த் திருத்தோணி வீற்றிருந்தார்
    கழல் வணங்கும் விருப்பின் மிக்கார்.Thirunavukkarasar was supremely happy that he was
Blessed to adore the feet of the godly child;
The patron of the ever-growing wisdom was overflowing
With soaring joy that he could adore Vakeesar;
In soul-commingling love, each in truth was mixed
With the other; afire were they with a desire
To hail the feet of the Lord of Tonipuram
That would float even during the great deluge.   

Arunachala Siva.
« Last Edit: April 15, 2016, 05:59:56 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47959
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3338 on: April 15, 2016, 08:58:46 AM »
Verse  185:


அருட்பெருகு தனிக்கடலும் உலகுக் கெல்லாம்
   அன்புசெறி கடலுமாம் எனவும் ஓங்கும்
பொருட்சமய முதற்சைவ நெறிதான் பெற்ற
   புண்ணியக்கண் ணிரண்டெனவும் புவனம் உய்ய
இருட்கடுவுண் டவர்அருளும் உலகம் எல்லாம்
   ஈன்றாள்தன் திருவருளும் எனவும் கூடித்
தெருட்கலைஞா னக்கன்றும் அரசும் சென்று
    செஞ்சடைவா னவர்கோயில் சேர்ந்தார் அன்றே.


Like a sea unique that soars in grace, was the one;
Like a sea of love for all the world, was the other;
Like the twin holy eyes of Saivism that is atop
All the religions of sublime import, were they;
Like the grace of the Lord who ate the dreaded venom
That the worlds might flourish, and like the grace
Of Her, the Magna Mater of the universe, were they --
The child of clear wisdom that yields gnosis
And the lord of language --; together they reached
The celestial shrine of the Lord of ruddy matted hair.

Arunachala Siva.


« Last Edit: April 15, 2016, 06:00:18 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47959
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3339 on: April 15, 2016, 09:01:09 AM »
Verse  186:


பண்பயில்வண் டறைசோலை சூழுங் காழிப்
   பரமர்திருக் கோபுரத்தைப் பணிந்துள் புக்கு
விண்பணிய ஓங்குபெரு விமானந் தன்னை
   வலங்கொண்டு தொழுதுவிழுந் தெழுந்த எல்லைச்
சண்பைவரு பிள்ளையார் அப்பர் உங்கள்
   தம்பிரா னாரைநீர் பாடீர் என்னக்
கண்பயிலும் புனல்பொழிய அரசும் வாய்மைக்
    கலைபயிலும் மொழிபொழியக் கசிந்து பாடி.


They bowed before the beauteous tower of the Lord
Of Sirkazhi girt with gardens where bees hum,
Moved in, circumambulated the sky-high Vimana,
Lofty and great, and bowed and prostrated in worship;
Then the godly child of Sirkazhi addressed him thus:
"O father, be pleased to hail your Lord in psalm and song."
Hearing this Tirunavukkarasar, with eyes raining tears
And lips poised in truthful scriptures pouring hallowed words
Hymned melting.   

Arunachala Siva.
« Last Edit: April 15, 2016, 06:00:32 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47959
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3340 on: April 15, 2016, 09:04:10 AM »
Verse  187:


பெரியபெரு மாட்டியுடன் தோணி மீது
   பேணிவீற் றிருந்தருளும் பிரான்முன் நின்று
பரிவுறுசெந் தமிழ்மாலை பத்தி யோடும்
   பார்கொண்டு மூடியெனும் பதிகம் போற்றி
அரியவகை புறம்போந்து பிள்ளை யார்தம்
   திருமடத்தில் எழுந்தருளி அமுது செய்து
மருவியநண் புறுகேண்மை அற்றை நாள்போல்
    வளர்ந்தோங்க உடன்பலநாள் வைகும் நாளில்.Standing before the Lord lovingly enthroned
In Tonipuram with His Grand Consort in love, Him
He hailed with the rich and redeeming Tamil verse
Which oped thus: "Paar kontu mooti ..."
He moved out thence unwillingly and proceeded
To the Matam of the divine child and had his repast.
Thither he sojourned for many a day and his kinship
Knit to privileged intimacy was on the ascendant
As on the first day (of their meeting).   


Arunachala Siva.
« Last Edit: April 15, 2016, 06:01:17 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47959
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3341 on: April 15, 2016, 09:06:48 AM »
Verse 188:


அத்தன்மை யினில்அரசும் பிள்ளை யாரும்
   அளவளா வியமகிழ்ச்சி அளவி லாத
சித்தநெகிழ்ச் சியினோடு செல்லும் நாளில்
    திருநாவுக் கரசர்திரு வுள்ளந் தன்னில்
மைத்தழையும் மணிமிடற்றார் பொன்னி நாட்டு
   மன்னியதா னங்களெல்லாம் வணங்கிப் போற்ற
மெய்த்தெழுந்த பெருங்காதல் பிள்ளை யார்க்கு
    விளம்புதலும் அவரும்அது மேவி நேர்வார்.


Whilst thus Tirunavukkarasar and the godly child
Confabulated with each other as a result of which
Boundless joy increasingly issued softening
Their minds, and as thus they spent their days
Of Tirunavukkarasar a longing to adore
All the shrines of the Lord of the beauteous blue throat,
In the delta of the Ponni.

Arunachala Siva.
« Last Edit: April 15, 2016, 06:01:31 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47959
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3342 on: April 15, 2016, 09:09:13 AM »
Verse 189:


ஆண்டஅர செழுந்தருளக் கோலக் காவை
   அவரோடும் சென்றிறைஞ்சி அன்பு கொண்டு
மீண்டருளி னார்அவரும் விடைகொண் டிப்பால்
   வேதநா யகர்விரும்பும் பதிக ளான
நீண்டகருப் பறியலூர் புன்கூர் நீடூர்
   நீடுதிருக் குறுக்கைதிரு நின்றி யூரும்
காண்தகைய நனிபள்ளி முதலா நண்ணிக்
   கண்ணுதலார் கழல்தொழுது வணங்கிச் செல்வார்.irunavukkarasar visited, Tirukkolakka with him,
Adored it and returned with its Lord?s leave;
Then taking leave of the divine child, he fared forth
To vast Tirukkaruppariyaloor, Punkoor, Needoor,
Tirukkurukkai great, Thiruninriyoor,
Tirunanipalli pleasing to behold, and other shrines
Dear to the Lord of the Gospels and adored at these shrines
The feet of the Lord whose forehead displays an eye,
And proceeded onward.   

Arunachala Siva.
« Last Edit: April 15, 2016, 06:01:46 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47959
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3343 on: April 15, 2016, 09:11:17 AM »
Verse  190:


மேவுபுனற் பொன்னிஇரு கரையும் சார்ந்து
   விடையுயர்த்தார் திருச்செம்பொன் பள்ளி பாடிக்
காவுயரு மயிலாடு துறைநீள் பொன்னிக்
   கரைத்துருத்தி வேள்விக்குடி எதிர்கொள் பாடி
பாவுறு செந் தமிழ்மாலை பாடிப் போற்றிப்
   பரமர்திருப் பதிபலவும் பணிந்து போந்தே
ஆவுறும்அஞ் சாடுவார் கோடி காவில்
    அணைந்துபணிந் தாவடுதண் டுறையைச் சார்ந்தார்.His way lay on both the banks of the Kaveri whose stream
Is unfailing; he hailed Tirucchemponpalli's Lord
Whose banner sports the Bull, in hymns; he adored
And hailed the Lord in rich garlands of Tamizh verse
At Tirumayiladuturai girt with lofty groves,
Tirutthurutthi and Velvikkudi that are
Situate on either bank of the coursing Kaveri
And Ethirkolpadi; he hailed many other shrines too;
Humbly he moved on to Tirukkodika where the Lord
That loves the ablutions of the Panchakavya, abides
And adored him; then he reached Tiruvavaduturai.   

Arunachala Siva.
« Last Edit: April 15, 2016, 06:02:05 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47959
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3344 on: April 15, 2016, 09:13:38 AM »
Verse  191:ஆவடுதண் டுறையாரை அடைந்துய்ந் தேன்என்
   றளவில் திருத் தாண்டகமுன் அருளிச் செய்து
மேவுதிருக் குறுந்தொகைநே ரிசையும் சந்த
   விருத்தங்க ளானவையும் வேறு வேறு
பாவலர்செந் தமிழ்த்தொடையால் பள்ளித் தாமம்
   பலசாத்தி மிக்கெழுந்த பரிவி னோடும்
பூவலயத் தவர்பரவப் பலநாள் தங்கிப்
   புரிவுறுகைத் திருத்தொண்டு போற்றிச் செய்வார்.

"Reaching Avaduturai cool, I stand redeemed!"
Thus he oped his immeasurable tandakam divine;
Then he hailed the Lord in rich garlands
Of variform word-blossoms such as Tirukkuruntokai,
Tirunerisai and metrical Vrittas; moved deep
By devotion, he abode there for many a day,
Hailed by the world in love, and rendered service divine
With his inseparable uzhavaram.   

Arunachala Siva.
« Last Edit: April 15, 2016, 06:02:21 PM by Subramanian.R »