Author Topic: Tevaram - Some select verses.  (Read 487283 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47927
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3315 on: April 12, 2016, 09:54:34 AM »
Verse 162:
அல்லல் பவம்அற அருளுந் தவமுதல்
    அடியார்எதிர்கொள அவரோடும்
மல்லற் புனல்கமழ் மாடே வாயிலின்
   வழிபுக் கெதிர்தொழு தணைவுற்றார்
கல்வித் துறைபல வருமா மறைமுதல்
    கரைகண் டுடையவர் கழல்பேணுஞ்
செல்வக் குடிநிறை நல்வைப் பிடைவளர்
   சிவமே நிலவிய திருவீதி.

Thither was he received by them whose sole wealth
Was tapas which could end the misery of embodiment;
With them he entered through the beauteous tower
Near which wafted the scent of water fresh;
He adored the sacred street in front of him,
The street which fostered Sivam, the street where
Flourish the mansions of Thillai-Brahmins --
The masters of the great Vedas and many a bible
Of instruction, the wealthy citizens who ever
Hail the feet of Lord Siva, the Ruler of all --,
And stepped into it.


Arunachala Siva.
« Last Edit: April 15, 2016, 05:53:02 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47927
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3316 on: April 12, 2016, 09:57:12 AM »
Verse 163:


நவமின் சுடர்மணி நெடுமா லையுநறு
   மலர்மா லையுநிறை திருவீதிப்
புவனங் களின்முதல் இமையோர் தடமுடி
    பொருதுந் தியமணி போகட்டிப்
பவனன் பணிசெய வருணன் புனல்கொடு
    பணிமா றவுமவை பழுதாமென்
றெவருந் தொழுதெழும் அடியார் திருவல
   கிடுவார் குளிர்புனல் விடுவார்கள்.

Here get scattered the crest-jewels of the celestial rulers
Who get jostled when they throng to behold the Lord;
The divine street is also decked with long rows of chains
Of nine-fold gems and fragrant wreaths;
Vayu who does the service of sweeping, sweeps these away
And Varuna does the service of washing;
Finding their services to be flawed and imperfect
Worshipful devotees sweep and wash the street afresh.   

Arunachala Siva.
« Last Edit: April 15, 2016, 05:53:20 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47927
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3317 on: April 13, 2016, 09:19:35 AM »
Verse  164:


மேலம் பரதலம் நிரையுங் கொடிகளில்
   விரிவெங் கதிர்நுழை வரிதாகுங்
கோலம் பெருகிய திருவீ தியைமுறை
   குலவும் பெருமையர் பணிவுற்றே
ஞாலந் திகழ்திரு மறையின் பெருகொலி
    நலமார் முனிவர்கள் துதியோடும்
ஓலம் பெருகிய நிலையேழ் கோபுரம்
   உறமெய் கொடுதொழு துள்புக்கார்.

He duly adored the beauteous street thick with pennants
Through which even the rays of the sun could not pierce;
Again he fell on earth in adoration deep at the tower
That rose up in the west, where prayers of devotees
Merged with the resounding of the world-redeeming Vedas   
Prayerfully invoked by goodly saints, and moved in.

Arunachala Siva.
« Last Edit: April 15, 2016, 05:53:36 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47927
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3318 on: April 13, 2016, 09:21:36 AM »
Verse  165:


வளர்பொற் கனமணி திருமா ளிகையினை
   வலம்வந் தலமரும் வரைநில்லா
அளவிற் பெருகிய ஆர்வத் திடையெழும்
    அன்பின் கடல்நிறை உடலெங்கும்
புளகச் செறிநிரை விரவத் திருமலி
    பொற்கோ புரமது புகுவார்முன்
களனிற் பொலிவிடம் உடையார் நடநவில்
   கனகப் பொதுஎதிர் கண்ணுற்றார்.


He circumambulated the auric Tirumalikai-p-patthi
Capped by beauteous clouds; a sad and measure-lessly
Passionate love sea-like, verily possessed him
And the hair on his person stood erect, thrilled;
He entered through the golden tower of redemptive grace;
Here he beheld before Him the Ponnambalam where the Lord
Whose throat is blued by venom, enacts His dance.   

Arunachala Siva.
« Last Edit: April 15, 2016, 05:54:00 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47927
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3319 on: April 13, 2016, 09:24:17 AM »
Verse  166:


நீடுந் திருவுடன் நிகழும் பெருகொளி
   நிறைஅம் பலம்நினை வுறநேரே
கூடும் படிவரும் அன்பால் இன்புறு
   குணமுன் பெறவரு நிலைகூடத்
தேடும் பிரமனும் மாலுந் தேவரும்
    முதலாம் யோனிகள் தெளிவொன்றா
ஆடுங் கழல்புரி அமுதத் திருநடம்
   ஆரா வகைதொழு தார்கின்றார்.


The Ambalam that glowed with the light of liberation,
The ever-increasing gnosis, tallied with what
His mind had already envisioned; it was now
Before him, a visual reality; with a beatitude
Of bliss born of sheer love, he was now endowed;
He drank of the nectarean dance of the Lord's
Ankleted feet -- not to be clearly comprehended by
The questing Vishnu, Brahma, the celestial beings  and also lives
Of variform embodiment --, insatiate.   


Arunachala Siva.
« Last Edit: April 15, 2016, 05:54:16 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47927
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3320 on: April 13, 2016, 09:26:40 AM »
Verse  167:


கையுந் தலைமிசை புனைஅஞ் சலியன
    கண்ணும் பொழிமழை ஒழியாதே
பெய்யுந் தகையன கரணங் களுமுடன்
   உருகும் பரிவின பேறெய்தும்
மெய்யுந் தரைமிசை விழுமுன் பெழுதரும்
   மின்தாழ் சடையொடு நின்றாடும்
ஐயன் திருநடம் எதிர்கும் பிடுமவர்
    ஆர்வம் பெருகுதல் அளவின்றால்.His hands of their own accord folded above his head
In adoration; his eyes rained tears endlessly;
His organs of inner sensorium thawed in love;
No sooner would his beatific body fall on earth in worship
Than would it rise up quick in adoration;
Immeasurable grew his impassioned love
When he beheld the dance divine of the Supreme Lord
Whose matted hair cascades like lightning-clusters.

Arunachala Siva.
« Last Edit: April 15, 2016, 05:54:34 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47927
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3321 on: April 13, 2016, 09:28:28 AM »
Verse  168:


இத்தன் மையர்பல முறையுந் தொழுதெழ
   என்றெய் தினையென மன்றாடும்
அத்தன் திருவருள் பொழியுங் கருணையின்
    அருள்பெற் றிடவரும் ஆனந்தம்
மெய்த்தன் மையினில் விருத்தத் திருமொழி
   பாடிப் பின்னையும் மேன்மேலும்
சித்தம் பெருகிய பரிவால் இன்புறு
   திருநே ரிசைமொழி பகர்கின்றார்.As he fell down in adoration and rose up to worship,
Times without number, he divined subtly
The Lord's question: "When did you come, dear one?"
From the dance divine enacted in the Ambalam
Flooded mercy yielded by grace; blessed
With that true bliss he hymned the divine psalms
Of Tiruviruttham, and again impelled by spiralling love
He sang the melodic Tiru-nerisai-mozhi.   

Arunachala Siva.
« Last Edit: April 15, 2016, 05:54:52 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47927
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3322 on: April 13, 2016, 09:31:09 AM »
Verse  169:

பத்தனாய்ப் பாட மாட்டேன்
   என்றுமுன் னெடுத்துப் பண்ணால்
அத்தாஉன் ஆடல் காண்பான்
   அடியனேன் வந்த வாறென்
றித்திறம் போற்றி நின்றே
   இன்தமிழ் மாலை பாடிக்
கைத்திருத் தொண்டு செய்யுங்
   காதலிற் பணிந்து போந்தார்."I am no devotee who can truly hymn you!"
Thus he with melodius and thus completed it:
"O father, behold this servitor that hath come
To eye Your dance!" With this hymn and hymns
Such-like, he hailed Him in sweet garlands
Of Tamizh verse; borne then by a love to render
Manual service, he moved out thence.

Arunachala Siva.
« Last Edit: April 15, 2016, 05:55:09 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47927
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3323 on: April 13, 2016, 09:34:36 AM »
Verse  170:


நீடிய மணியின் சோதி
   நிறைதிரு முன்றின் மாடும்
ஆடுயர் கொடிசூழ் பொற்றேர்
   அணிதிரு வீதி யுள்ளுங்
கூடிய பணிகள் செய்து
   கும்பிடுந் தொழில ராகிப்
பாடிய புனித வாக்கின்
   பணிகளும் பயிலச் செய்வார்.In the divine yards of the shrine ablaze with gems
And in the sacred streets where waft streamers tall
And through which ply auric chariots bejewelled,
He rendered fitting service; he spent his time
In worship and he hymned pure psalms
With his practiced lips.   

Arunachala Siva.
« Last Edit: April 15, 2016, 05:55:25 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47927
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3324 on: April 13, 2016, 09:36:41 AM »
Verse  171:


அருட்பெரு மகிழ்ச்சி பொங்க
   அன்னம்பா லிக்கும் என்னும்
திருக்குறுந் தொகைகள் பாடித்
   திருவுழ வாரங் கொண்டு
பெருத்தெழு காத லோடும்
   பெருந்திருத் தொண்டு செய்து
விருப்புறு மேனி கண்ணீர்
    வெண்ணீற்று வண்டல் ஆட.Bubbling with great and gracious joy, he sang
The decade beginning thus: "Annam Palikkum
Thillai" and such other Tirukkuruntokais;
With his holy Uzhavaram, he rendered
Divine and magnificent service, unborn
By upsurging love; tears be-dewed his person
Which blazed with white patches of the holy ash.

Arunachala Siva.
« Last Edit: April 15, 2016, 05:55:43 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47927
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3325 on: April 13, 2016, 09:39:59 AM »
Verse  172:


மேவிய பணிகள் செய்து
   விளங்குநாள் வேட்க ளத்துச்
சேவுயர் கொடியார் தம்மைச்
   சென்றுமுன் வணங்கிப் பாடிக்
காவியங் கண்டர் மன்னுந்
   திருக்கழிப் பாலை தன்னில்
நாவினுக் கரசர் சென்று
   நண்ணினார் மண்ணோர் வாழ.As he thus throve, poised in manifold service
He fared forth to Tiruvetkalam and adored
And hymned the Lord whose banner sports
The Bull; then he repaired to Tirukkazhippalai
Where the Lord of blue throat for ever abides;
Thither he sojourned that the world might thrive.

Arunachala Siva.
« Last Edit: April 15, 2016, 05:56:00 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47927
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3326 on: April 13, 2016, 09:41:52 AM »
Verse  173:


சினவிடைஏ றுகைத்தேறும் மணவாள
   நம்பிகழல் சென்று தாழ்ந்து
வனபவள வாய்திறந்து வானவர்க்குந்
   தானவனே என்கின் றாள்என்
றனையதிருப் பதிகமுடன் அன்புறுவண்
   டமிழ்பாடி அங்கு வைகி
நினைவரியார் தமைப்போற்றி நீடுதிருப்
   புலியூரை நினைந்து மீள்வார்.


He bowed before the feet of Manavala Nampi,
The Lord who majestically rides the irate Bull,
And sang the song divine which oped thus:
"She opes her comely coral-lips and hails Him
As the God of gods!" Similar decades divine
He sang and loving numbers in Tamizh munificent;
Thither he abode hailing the Lord who is rare
To be comprehended; as his memory hovered
On Tiruppuliyoor, he returned there.

Arunachala Siva.
« Last Edit: April 15, 2016, 05:56:18 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47927
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3327 on: April 14, 2016, 09:20:44 AM »
Verse 174:


மனைப்படப்பிற் கடற்கொழுந்து வளைசொரியுங்
   கழிப்பாலை மருங்கு நீங்கி
நனைச்சினைமென் குளிர்ஞாழற் பொழிலூடு
    வழிக்கொண்டு நண்ணும் போதில்
நினைப்பவர்தம் மனங்கோயில் கொண்டருளும்
   அம்பலத்து நிருத்த னாரைத்
தினைத்தனையாம் பொழுதுமறந் துய்வனோ
    எனப்பாடித் தில்லை சார்ந்தார்.


He left Tirukkazhippalai where the billows of the sea
Shore up chanks into the yards of houses,
And as he passed through the cool gardens of Punnai
Whose branches are studded with buds,
He sang the decade whose import is as follows:
"Can I thrive or survive even for a second, forgetting
The Lord-Dancer of the Ambalam who willingly
Gets enshrined in the hailing mind?"
Thus singing he reached Thillai.

Arunachala Siva.

« Last Edit: April 15, 2016, 05:56:32 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47927
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3328 on: April 14, 2016, 09:23:08 AM »
Verse  175:


அரியானை என்றெடுத்தே அடியவருக்
   கெளியானை அவர்தஞ் சிந்தை
பிரியாத பெரியதிருத் தாண்டகச்செந்
   தமிழ்பாடிப் பிறங்கு சோதி
விரியாநின் றெவ்வுலகும் விளங்கியபொன்
    அம்பலத்து மேவி ஆடல்
புரியாநின் றவர்தம்மைப் பணிந்துதமி
    ழாற்பின்னும் போற்றல் செய்வார.Here he began his decade thus: "He is the rare One!"
Thus in redemptive Tamizh he hymned the great
Tirutthandakam inseparable from devotees' minds;
He adored the Lord that dances in the Ponnambalam
Whose blazing effulgence extends to all the worlds,
And hailed Him with more and more hymns in Tamizh.

Arunachala Siva.
« Last Edit: April 15, 2016, 05:56:48 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47927
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3329 on: April 14, 2016, 09:26:11 AM »
Verse  176:


செஞ்சடைக் கற்றைமுற்றத் திளநிலா
   எறிக்குமெனுஞ் சிறந்த வாய்மை
அஞ்சொல்வளத் தமிழ்மாலை அதிசயமாம்
    படிபாடி அன்பு சூழ்ந்த
நெஞ்சுருகப் பொழிபுனல்வார் கண்ணிணையும்
    பரவியசொல் நிறைந்த வாயும்
தஞ்செயலியன் ஒழியாத திருப்பணியும்
   மாறாது சாரும் நாளில்.


He sang a decade of rich Tamizh hymns wrought
Of beauteous words of supreme truth, wondrously thus:
"The ruby-red matted hair of the Lord is verily
A terrace whereon the moon sheds its rays!"
His heart of love melting, his eyes twain raining tears,
His lips articulating His praise and himself engaged
In service, he spent his days.


Arunachala Siva.
« Last Edit: April 15, 2016, 05:57:05 PM by Subramanian.R »