Author Topic: Tevaram - Some select verses.  (Read 476422 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47913
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3300 on: April 11, 2016, 09:02:19 AM »
Verse  147:


இந்நாளில் திருப்பணிகள்
   செய்கின்ற இன்றமிழ்க்கு
மன்னான வாகீசத்
   திருமுனியும் மதிச்சடைமேல்
பன்னாகம் அணிந்தவர்தம்
   பதிபலவுஞ் சென்றிறைஞ்சிச்
சொன்னாமத் தமிழ்புனைந்து
   தொண்டுசெய்வான் தொடர்ந்தெழுவார்.


During these days, the king of Tamizh sweet
-- The divine saint Vakeesa --, rendered manifold service;
He then desired to visit the many shrines of the Lord
Who sports a snake on His crown which wears
The crescent, adore thereat, hymn His name divine
In Tamizh, and thus serve Him.

Arunachala Siva.
« Last Edit: April 15, 2016, 05:47:55 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47913
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3301 on: April 11, 2016, 09:05:16 AM »
Verse 148:


திருவதிகைப் பதிமருங்கு
   திருவெண்ணெய் நல்லூரும்
அருளுதிரு ஆமாத்தூர்
   திருக்கோவ லூர்முதலா
மருவுதிருப் பதிபிறவும்
   வணங்கிவளத் தமிழ்பாடிப்
பெருகுவிருப் புடன்விடையார்
   மகிழ்பெண்ணா கடம்அணைந்தார் .


He worshipped Tiruvennainalloor which is near
Tiruvatikai, grace-abounding Tiruvamatthoor,
Tirukkovaloor and other shrines; he hymned
Opulent decades of Tamizh and by love impelled
Fared forth and reached Tiruppennakadam
Where the Rider of the Bull abides in love
And joy ever-crescent.   

Arunachala Siva.
« Last Edit: April 15, 2016, 05:48:11 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47913
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3302 on: April 11, 2016, 09:07:43 AM »
Verse  149:


கார்வளரும் மாடங்கள்
   கலந்தமறை ஒலிவளர்க்குஞ்
சீருடைஅந் தணர்வாழுஞ்
   செழும்பதியின் அகத்தெய்தி
வார்சடையார் மன்னுதிருத்
   தூங்கானை மாடத்தைப்
பார்பரவுந் திருமுனிவர்
   பணிந்தேத்திப் பரவினார்.


He entered that auspicious city where the Brahmins
Fostered the chanted Vedas and where clouds rested
On the tops of mansions; he, the divine saint,
Hailed by all the world, adored and hailed
The ever abiding Tirutthoongkaanaimadam
Of the Lord of matted hair and hymned it.   


Arunachala Siva.
« Last Edit: April 15, 2016, 05:48:27 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47913
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3303 on: April 11, 2016, 09:09:48 AM »
Verse 150:


புன்னெறியாம் அமண்சமயத்
   தொடக்குண்டு போந்தவுடல்
தன்னுடனே உயிர்வாழத்
   தரியேன்நான் தரிப்பதனுக்
கென்னுடைய நாயகநின்
   இலச்சினையிட் டருளென்று
பன்னுசெழுந் தமிழ்மாலை
   முன்னின்று பாடுவார்.


I'll no longer suffer life to abide in this body
Contaminated by its contact with base Jainism;
So, my lord, you should inscribe on me, your signum
That I may choose to survive.? Thus he sang
A rich garland of verse before the Lord.

Arunachala Siva.    
« Last Edit: April 15, 2016, 05:48:48 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47913
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3304 on: April 11, 2016, 09:13:27 AM »
Verse 151:


பொன்னார்ந்த திருவடிக்கென்
   விண்ணப்பம் என்றெடுத்து
முன்னாகி எப்பொருட்கும்
   முடிவாகி நின்றானைத்
தன்னாகத் துமைபாகங்
   கொண்டானைச் சங்கரனை
நன்னாமத் திருவிருத்தம்
   நலஞ்சிறக்கப் பாடுதலும்.

"To Your golden feet I address my petition!"
Thus he began his hymn to the Lord-God,
-- The Origin and End of all entia, the Lord
Who is concorporate with His consort Uma,
Sankara, the Conferrer of weal --; he gloriously hymned
There Tiruviruttham truly hailing His goodly names.

Arunachala Siva.
« Last Edit: April 15, 2016, 05:49:21 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47913
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3305 on: April 11, 2016, 09:18:35 AM »
Verse  152:


நீடுதிருத் தூங்கானை
   மாடத்து நிலவுகின்ற
ஆடகமே ருச்சிலையான்
   அருளாலோர் சிவபூதம்
மாடொருவர் அறியாமே
   வாகீசர் திருத்தோளில்
சேடுயர்மூ விலைச்சூலம்
   சினவிடையி னுடன்சாத்த.


By the grace of the Lord whose beauteous bow
Is the auric Mount Meru and who abides at the ever-divine
Tirutthoongkaanaimadam, a Siva-Bhoota
Invisible to them that were nearby, came there
And imprinted on Vakeesa's beauteous shoulders
The marks of the effulgent three-leaved trident
And the wrathful Bull of the Lord.   

Arunachala Siva.
« Last Edit: April 15, 2016, 05:49:36 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47913
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3306 on: April 11, 2016, 09:22:11 AM »
Verse 153:


ஆங்கவர்தந் திருத்தோளில்
   ஆர்ந்ததிரு இலச்சினையைத்
தாங்கண்டு மனங்களித்துத்
   தம்பெருமான் அருள்நினைந்து
தூங்கருவி கண்பொழியத்
   தொழுதுவிழுந் தார்வத்தால்
ஓங்கியசிந் தையராகி
   உய்ந்தொழிந்தேன் எனவெழுந்தார்.


He beheld on his beauteous shoulders, the sacred marks;
His mind rejoiced; thinking of the grace of his Lord
His eyes rained tears in unending continuum;
Adoring, he fell on earth and was by love possessed;
His mind grew sublime and lofty beyond measure;
"Lo, I stand redeemed!" he cried and rose up.

Arunachala Siva.
« Last Edit: April 15, 2016, 05:49:53 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47913
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3307 on: April 12, 2016, 09:35:26 AM »
Verse  154:தூங்கானை மாடத்துச்
   சுடர்க்கொழுந்தின் அடிபரவிப்
பாங்காகத் திருத்தொண்டு
   செய்துபயின் றமருநாள்
பூங்கானம் மணங்கமழும்
   பொருவில்திரு அரத்துறையுந்
தேங்காவின் முகிலுறங்குந்
   திருமுதுகுன் றமும்பணிந்து.

He hailed the feet of the Lord of Toongkaanaimadam,
Verily a shoot of ethereal flame, and rendered
Fitting service; he willingly sojourned there
Some days poised in service; he also hailed the Lord
That abides in peerless Tiruvaratthurai which breathes
A sylvan fragrance and Tirumuthukunram girt with
Gardens over whose tops the sailing clouds rest.

Arunachala Siva.
« Last Edit: April 15, 2016, 05:50:08 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47913
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3308 on: April 12, 2016, 09:37:18 AM »
Verse 155:


வண்டமிழ்மென் மலர்மாலை
   புனைந்தருளி மருங்குள்ள
தண்டுறைநீர்ப் பதிகளிலுந்
   தனிவிடையார் மேவியிடங்
கொண்டருளுந் தானங்கள்
   கும்பிட்டுக் குணதிசைமேல்
புண்டரிகத் தடஞ்சூழ்ந்த
   நிவாக்கரையே போதுவார்.


He composed flower-soft garlands of Tamizh verse
And adored the holy places nearby, rich in cool fords
Where the Lord of the Bull non-pareil abides; Him he
Hailed in the nearby shrines too and fared forth
Eastward on the bank of the river Niva
Flanked by many lotus ponds and pools.   

Arunachala Siva.
« Last Edit: April 15, 2016, 05:50:27 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47913
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3309 on: April 12, 2016, 09:39:19 AM »
Verse 156:


ஆனாத சீர்த்தில்லை
   அம்பலத்தே ஆடுகின்ற
வானாறு புடைபரக்கும்
   மலர்ச்சடையார் அடிவணங்கி
ஊனாலும் உயிராலும்
   உள்ளபயன் கொளநினைந்து
தேனாரும் மலர்ச்சோலைத்
   திருப்புலியூர் மருங்கணைந்தார்.

To come by the fruit of life and embodiment
He desired to adore the feet of the Lord whose matted hair
Decked with flowers, displays the coursing Ganga
And who dances in the ever-glorious Thillai-Ambalam;
He hied and came near Tiruppuliyoor
Girt with flowery gardens meliferous.

Arunachala Siva.   
« Last Edit: April 15, 2016, 05:50:48 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47913
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3310 on: April 12, 2016, 09:41:23 AM »
Verse  157:


நாவுக் கரசரும் இருவர்க் கரியவர்
   நடமா டியதிரு எல்லைப்பால்
மேவித் தலமுற மெய்யில் தொழுதபின்
   மேன்மேல் எழுதரும் விழைவோடுங்
காவிற் களிமயில் மகிழ்வுற் றெதிரெதிர்
    ஆடக் கடிகமழ் கமலஞ்சூழ்
வாவித் தடமலர் வதனம் பொலிவுறு
    மருதத் தண்பணை வழிவந்தார்.When Tirunavukkarasar came to the sacred bourne
Of Thillai where the Lord unknowable by Vishnu
And Brahma, dances, he fell sheer on earth
In adoration devout; with impassioned love sprialing
He passed through the way that lay across
Gardens where peacocks danced in joy fronting each other,
And the cool fields of Marutam whose tanks were
Thick with fragrant lotuses resembling visages.   

Arunachala Siva.
« Last Edit: April 15, 2016, 05:51:13 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47913
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3311 on: April 12, 2016, 09:43:41 AM »
Verse  158:


முருகிற் செறியிதழ் முளரிப் படுகரில்
   முதுமே திகள்புது மலர்மேயும்
அருகிற் செறிவன மெனமிக் குயர்கழை
   அளவிற் பெருகிட வளரிக்குப்
பெருகிப் புடைமுதிர் தரளஞ் சொரிவன
    பெரியோர் அவர்திரு வடிவைக்கண்
டுருகிப் பரிவுறு புனல்கண் பொழிவன
   எனமுன் புளவள வயலெங்கும்.


Near tanks of honeuyed and dense-petaled lotuses
Where graze old buffaloes, are very tall bamboos
Growing thick like a jungle; sugar-canes that grow here
Are equally tall and from their nodes are showered
Ripe pearls; it looks as though that these, beholding
The sacred feet of the great servitor, are raining tears
From their eyes; fields of such fecundity
Flourish everywhere in this realm.   

Arunachala Siva.
« Last Edit: April 15, 2016, 05:51:30 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47913
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3312 on: April 12, 2016, 09:45:46 AM »
Verse  159:


அறிவிற் பெரியவர் அயல்நெற் பணைவயல்
   அவைபிற் படும் வகை அணைகின்றார்
பிறவிப் பகைநெறி விடுவீர் இருவினை
    பெருகித் தொடர்பிணி உறுபாசம்
பறிவுற் றிடஅணை யுமின்என் றிருபுடை
    பயில்சூழ் சினைமிசை குயில்கூவுஞ்
செறிவிற் பலதரு நிலையிற் பொலிவுறு
   திருநந் தனவனம் எதிர்கண்டார்.


"Behold him coming, Tirunavukkarasar
Of Wisdom par excellence! As he moves onward
The fields recede; give up the ways that fetter you
To embodiment; come hither that the shackles
Of twofold deeds that bind you, may break."
Thus sang Koels perched on the twigs and branches
Of trees in the sacred groves; he beheld these
Groves and gardens fronting him.

Arunachala Siva.
« Last Edit: April 15, 2016, 05:51:51 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47913
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3313 on: April 12, 2016, 09:48:35 AM »
Verse  160:


அவர்முன் பணிவொடு தொழுதங் கணைவுற
   அணிகொம் பரின்மிசை அருகெங்கும்
தவமுன் புரிதலில் வருதொண் டெனுநிலை
   தலைநின் றுயர்தமிழ் இறையோராம்
இவர்தந் திருவடி வதுகண் டதிசயம்
    எனவந் தெதிர்அர கரவென்றே
சிவமுன் பயில்மொழி பகர்கின் றனவளர்
    சிறைமென் கிளியொடு சிறுபூவை.


As he came bowing in adoration, on all sides
Over beauteous branches on which perched
Parakeets of growing feathers, and pretty starlings
Beholding the form divine of the lofty king
Of the Tamizh tongue who was poised
In supreme servitor-ship thanks to his tapas of yore,
Saying, "What wonder is this!" flew before him
And chanted "Hara! Hara!" the words with which
Lord Siva is hailed, by reason of their past training.   


Arunachala Siva.
« Last Edit: April 15, 2016, 05:52:09 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47913
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3314 on: April 12, 2016, 09:51:37 AM »
Verse  161:


அஞ்சொல் திருமறை யவர்முன் பகர்தலும்
   அவருந் தொழுதுமுன் அருள்கூரும்
நெஞ்சிற் பெருகிய மகிழ்வும் காதலும்
    நிறைஅன் பொடும்உரை தடுமாறச்
செஞ்சொல் திருமறை மொழிஅந் தணர்பயில்
    தில்லைத் திருநகர் எல்லைப்பால்
மஞ்சிற் பொலிநெடு மதில்சூழ் குடதிசை
   மணிவா யிற்புறம் வந்துற்றார்.


When thus they chanted before him the beauteous words
Of the Vedas, he too bowed; as in his mind
Already full of grace, joy and love and devotion deep
Began to well up, his words became incoherent;
Thus he came to the beauteous Western tower
Capped by clouds and girt with a vast fort
And situate at the boundary of the hallowed city of Thillai
Where the Brahmins chant the holy words of the Vedas.   

Arunachala Siva.
« Last Edit: April 15, 2016, 05:52:38 PM by Subramanian.R »