Author Topic: Tevaram - Some select verses.  (Read 476423 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47913
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3270 on: April 08, 2016, 09:41:39 AM »
Verse  117:


தண்டமிழ் மாலைகள் பாடித்
   தம்பெரு மான்சர ணாகக்
கொண்ட கருத்தில் இருந்து
   குலாவிய அன்புறு கொள்கைத்
தொண்டரை முன்வல மாகச்
   சூழ்ந்தெதிர் தாழ்ந்து நிலத்தில்
எண்டிசை யோர்களுங் காண
   இறைஞ்சி எழுந்தது வேழம்.


He hymned the gracious Tamizh garlands,
Established in the palladium of his God;
The divine servitor was truly love incarnate;
The tusker circumambulated him and bowed;
It fell on earth, worshipped him and rose up;
Men in all directions witnessed this.


Arunachala Siva.
« Last Edit: April 15, 2016, 05:38:23 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47913
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3271 on: April 08, 2016, 09:44:06 AM »
Verse  118:

ஆண்ட அரசை வணங்கி
   அஞ்சிஅவ் வேழம் பெயரத்
தூண்டிய மேன்மறப் பாகர்
   தொடக்கி அடர்த்துத் திரித்து
மீண்டும் அதனை அவர்மேல்
   மிறைசெய்து காட்டிட வீசி
ஈண்டவர் தங்களை யேகொன்
    றமணர்மேல் ஓடிற் றெதிர்ந்தே.When the elephant thus adored the Lord?s servitor,
And moved away, the cruel mahouts goaded it
To charge him; they blocked its passage,
Turned it against him and with ankus
Pierced its pachyderm; thus teased again and again
The tusker smote them all and began to attack the Jains.

Arunachala Siva.
« Last Edit: April 15, 2016, 05:38:42 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47913
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3272 on: April 08, 2016, 09:46:26 AM »
Verse  119:


ஓடி அருகர்கள் தம்மை
   உழறி மிதித்துப் பிளந்து
நாடிப் பலரையுங் கொன்று
   நகரங் கலங்கி மறுக
நீடிய வேலை கலக்கும்
   நெடுமந் தரகிரி போல
ஆடியல் யானைஅம் மன்னற்
   காகுலம் ஆக்கிய தன்றே.The tusker ran after them, charged them,
Smote them, attacked them, rent them
And killed a good many of them; it shook
The whole city; it was like unto Mount Mandara
Which of yore stirred and churned the vast ocean;
The beast but wrought havoc for the monarch.

Arunachala Siva.
« Last Edit: April 15, 2016, 05:38:57 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47913
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3273 on: April 08, 2016, 09:48:19 AM »
Verse  120:


யானையின் கையிற் பிழைத்த
   வினைஅமண் கையர்கள் எல்லாம்
மானம் அழிந்து மயங்கி
   வருந்திய சிந்தைய ராகித்
தானை நிலமன்னன் தாளில்
   தனித்தனி வீழ்ந்து புலம்ப
மேன்மை நெறிவிட்ட வேந்தன்
   வெகுண்டினிச் செய்வதென் என்றான்.


The base Jains that escaped the tusker,
Forfeited of honor and besieged by misery,
Stood bewildered; they went to the king
-- The lord of armies and ruler of the world --,
And severally fell at his feet and wailed aloud.
The sovereign who had abjured the lofty way
Then in ire asked them thus: "What shall we do now?"   


Arunachala Siva.
« Last Edit: April 15, 2016, 05:39:14 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47913
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3274 on: April 08, 2016, 09:50:51 AM »
Verse  121:


நங்கள் சமயத்தின் நின்றே
   நாடிய முட்டி நிலையால்
எங்கள் எதிரே றழிய
   யானையால் இவ்வண்ணம் நின்சீர்
பங்கப் படுத்தவன் போகப்
   பரிபவந் தீரும் உனக்குப்
பொங்கழல் போக அதன்பின்
   புகையகன் றாலென என்றார்.


From the confused state he had learnt
From our own faith, he has annulled
Our sorcery and caused it to boomerang.
Only when he who through (your) tusker shattered
Your glory, dies, the dishonor that had visited you
Would vanish, like smoke that would cease to be
Once the belching fire is put out.

Arunachala Siva.   
« Last Edit: April 15, 2016, 05:39:46 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47913
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3275 on: April 08, 2016, 09:53:43 AM »
Verse  122:


அல்லிருள் அன்னவர் கூற
   அரும்பெரும் பாவத் தவன்பின்
தொல்லைச் சமயம் அழித்துத்
   துயரம் விளைத்தவன் தன்னைச்
சொல்லும் இனிச்செய்வ தென்னச்
   சூழ்ச்சி முடிக்குந் தொழிலோர்
கல்லுடன் பாசம் பிணித்துக்
   கடலிடைப் பாய்ச்சுவ தென்றார்.

When the benighted Jains spake thus, the great sinner
Of a king said: "How should we deal with him
That hath destroyed our hoary faith and caused us misery?"
Thus questioned the truculent Jains said:
"Fasten him to a stone and throw him into the sea."   

Arunachala Siva.
« Last Edit: April 15, 2016, 05:40:01 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47913
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3276 on: April 09, 2016, 09:09:39 AM »
Verse  123:


ஆங்கது கேட்ட அரசன்
   அவ்வினை மாக்களை நோக்கித்
தீங்கு புரிந்தவன் தன்னைச்
    சேமம் உறக்கொடு போகிப்
பாங்கொரு கல்லில் அணைத்துப்
   பாசம் பிணித்தோர் படகில்
வீங்கொலி வேலையில் எற்றி
   வீழ்த்துமின் என்று விடுத்தான்.The king who heard them, commanded the punishment givers thus:
"Take with you him that wrought the evil, safely;
Fasten him with a rope to a stone; convey him in a boat
And throw him into the roaring main."   

Arunachala Siva.
« Last Edit: April 15, 2016, 05:40:19 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47913
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3277 on: April 09, 2016, 09:12:26 AM »
Verse  124:


அவ்வினை செய்திடப் போகும்
   அவருடன் போயரு கந்த
வெவ்வினை யாளருஞ் சென்று
   மேவிட நாவுக் கரசர்
செவ்விய தம்திரு உள்ளஞ்
   சிறப்ப அவருடன் சென்றார்
பவ்வத்தின் மன்னவன் சொன்ன
   படிமுடித் தார்அப் பதகர்.


The cruel Jains joined the executioners;
Tirunavukkarasar went with them that his pious heart
Might shine the more glorious; as ordered by the king
The base wrought the deed in the sea.   

Arunachala Siva.
« Last Edit: April 15, 2016, 05:40:36 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47913
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3278 on: April 09, 2016, 09:14:18 AM »
Verse 125:


அப்பரி சவ்வினை முற்றி
   அவர்அகன் றேகிய பின்னர்
ஒப்பரும் ஆழ்கடல் புக்க
   உறைப்புடை மெய்த்தொண்டர் தாமும்
எப்பரி சாயினு மாக
   ஏத்துவன் எந்தையை யென்று
செப்பிய வண்டமிழ் தன்னால்
   சிவன்அஞ் செழுத்துந் துதிப்பார்.


When they left him having done the deed,
He that was thrown into the sea of incomparable depth
-- The servitor true, armed in Godly strength --,
Resolved thus: "Come what may; I'll hail my Father."
Then in opulent Tamizh he hymned Siva-Panchakshara.

Arunachala Siva.
« Last Edit: April 15, 2016, 05:40:56 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47913
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3279 on: April 09, 2016, 09:16:54 AM »
Verse  126:


சொற்றுணை வேதியன்
   என்னுந் தூமொழி
நற்றமிழ் மாலையா
   நமச்சி வாயவென்
றற்றமுன் காக்கும்அஞ்
   செழுத்தை அன்பொடு
பற்றிய உணர்வினால்
   பதிகம் பாடினார்.


With the pure and sublime words: 'Sol Tunai Vetiyan'
He began to sing his divine Tamizh garland;
He hymned the decade holding fast thereto
In loving consciousness Namasivaya, the Panchakshara,
That abides with one and saves one from misery.   

Arunachala Siva.
« Last Edit: April 15, 2016, 05:41:11 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47913
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3280 on: April 09, 2016, 09:21:26 AM »
Verse  127:


பெருகிய அன்பினர்
   பிடித்த பெற்றியால்
அருமல ரோன்முதல்
   அமரர் வாழ்த்துதற்
கரியஅஞ் செழுத்தையும்
   அரசு போற்றிடக்
கருநெடுங் கடலினுட்
   கல்மி தந்ததே.


As he in flooding love held fast to the Panchakshara
Which is not to be adequately hailed even by Brahma
And other immortals, and as he truly hailed it
The stone began to float on the dark sea.

Arunachala Siva.
« Last Edit: April 15, 2016, 05:41:26 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47913
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3281 on: April 09, 2016, 09:23:36 AM »
Verse  128:


அப்பெருங் கல்லும்அங்
   கரசு மேல்கொளத்
தெப்பமாய் மிதத்தலில்
   செறித்த பாசமும்
தப்பிய ததன்மிசை
   இருந்த தாவில்சீர்
மெய்ப்பெருந் தொண்டனார்
   விளங்கித் தோன்றினார்.


The huge stone served as a throne for Arasu
And became a float; the tight rope that fastened
His divine person, got snapped; the servitor --
True and great, shone unharmed resplendent.

Arunachala Siva.
« Last Edit: April 15, 2016, 05:41:41 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47913
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3282 on: April 09, 2016, 09:25:24 AM »
Verse 129:


இருவினைப் பாசமும்
   மலக்கல் ஆர்த்தலின்
வருபவக் கடலில்வீழ்
   மாக்கள் ஏறிட
அருளுமெய் அஞ்செழுத்
   தரசை இக்கடல்
ஒருகல்மேல் ஏற்றிடல்
   உரைக்க வேண்டுமோ.


If the Panchakshara, can help embodied lives
Fastened to the stone of ego with the ropes
Of twofold deeds and thrown into the sea of life
Reach the shore of eternal life without getting drowned,
Is it then a wonder that it wafted ashore Arasu
Fastened to a mere stone, from this sea?   

Arunachala Siva.
« Last Edit: April 15, 2016, 05:41:56 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47913
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3283 on: April 09, 2016, 09:27:47 AM »
Verse  130:


அருள்நயந் தஞ்செழுத்
   தேத்தப் பெற்றஅக்
கருணைநா வரசினைத்
   திரைக்க ரங்களால்
தெருள்நெறி நீர்மையின்
   சிரத்தில் தாங்கிட
வருணனுஞ் செய்தனன்
   முன்பு மாதவம்.


With his billowy hands Varuna up-bore
Tirunavukkarasu -- the embodiment of compassion,
The one borne aloft by the mystic pentad--,
Fully conscious of his glory; great indeed is
The tapas wrought by Varuna, of yore,
To bear on his crown the holy servitor.

Arunachala Siva.   
« Last Edit: April 15, 2016, 05:42:17 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47913
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3284 on: April 09, 2016, 09:30:18 AM »
Verse  131:


வாய்ந்தசீர் வருணனே வாக்கின் மன்னரைச்
சேர்ந்தடை கருங்கலே சிவிகை ஆயிட
ஏந்தியே கொண்டெழுந் தருளு வித்தனன்
பூந்திருப் பாதிரிப் புலியூர்ப் பாங்கரில்.

Ever-glorious Varuna converting the black stone
Into a palanquin, bore the lord of the Logos;
Blessed to carry him thus, he conveyed him
Near to flowery Tiruppatirippuliyoor.*

(* Today's Cuddalore)


Arunachala Siva.

« Last Edit: April 15, 2016, 05:42:47 PM by Subramanian.R »