Author Topic: Tevaram - Some select verses.  (Read 497938 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3240 on: April 05, 2016, 09:20:13 AM »
Verse  86:


அடிகண்மார் எல்லாரும்,
   ஆகுலமாய் மிகவழிந்து
கொடிநுடங்கு திருவாயில்
   புறத்தணைந்தார் எனக்கூற
வடிநெடுவேல் மன்னவனும்
   மற்றவர்சார் பாதலினால்
கடிதணைவான் அவர்க்குற்ற
   தென்கொல்எனக் கவன்றுரைத்தான்.


"All the servitors, wasted in grief, have come, and are
At the palace-gate where the pennant flutters from its mast.
Thus informed, as the king, the wielder of a sharp spear,
Was of their faith, besieged by worry, spake thus:
'What may the reason be that they hasten here in their strength' "   

Arunachala Siva.
« Last Edit: April 05, 2016, 09:23:04 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3241 on: April 05, 2016, 09:24:18 AM »
Verse  87:


கடைகாவல் உடையார்கள்
   புகுதவிடக் காவலன்பால்
நடையாடுந் தொழிலுடையார்
   நண்ணித்தாம் எண்ணியவா
றுடையாரா கியதரும
   சேனர்பிணி யுற்றாராய்ச்
சடையானுக் காளாய்நின்
   சமயம்அழித் தாரென்றார்.


The porters showed them in and the peripatetics
Came to the presence of the king and unfolded thus
Their fabrication to him: "Our leader Dharmasena
Under the pretext of stomach-ailment had ditched us
And become a servitor of the God of matter hair;
He had forsworn our faith."

Arunachala Siva.
« Last Edit: April 05, 2016, 09:25:49 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3242 on: April 05, 2016, 09:26:50 AM »
Verse  88:


விரையலங்கல் பல்லவனும்
   அதுகேட்டு வெகுண்டெழுந்து
புரையுடைய மனத்தினராய்ப்
   போவதற்குப் பொய்ப்பிணிகொண்
டுரைசிறந்த சமயத்தை
   அழித்தொழியப் பெறுவதே
கரையில்தவத் தீர்இதனுக்
   கென்செய்வ தெனக்கனன்றான்.

The Pallava of fragrant wreath, grew wroth excessively
And said: "Prompted by a blame-worthy mind,
Under the guise of a chimerical malady, could he
Ditch our great and glorious faith, O ye of endless tapas!
What should be done for this?" Thus he, in anger.   

Arunachala Siva.
« Last Edit: April 05, 2016, 09:29:02 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3243 on: April 05, 2016, 09:29:57 AM »
Verse 89:


தலைநெறியா கியசமயந்
   தன்னையழித் துன்னுடைய
நிலைநின்ற தொல்வரம்பில்
   நெறியழித்த பொறியிலியை
அலைபுரிவாய் எனப்பரவி
    வாயால்அஞ் சாதுரைத்தார்
கொலைபுரியா நிலைகொண்டு
   பொய்யொழுகும் அமண்குண்டர்.


"He had played false to the lofty and sublime religion;
He had thus harmed your hoary way well-established;
Put him to torture." Thus they spake by fear untouched;
Even thus they spake, the base sinners who professed
Non-killing but ever trod the false way.   

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3244 on: April 05, 2016, 09:32:46 AM »
Verse 90:அருள்கொண்ட உணர்வின்றி
   நெறிகோடி அறிவென்று
மருள்கொண்ட மன்னவனும்
   மந்திரிகள் தமைநோக்கித்
தெருள்கொண்டோர் இவர்சொன்ன
   தீயோனைச் செறுவதற்குப்
பொருள்கொண்டு விடாதென்பால்
   கொடுவாரும் எனப்புகன்றான்.The king deemed delusion to be wisdom; he was
Bereft of mercy; he spake thus to his ministers:
"Apprehend the evil one about whom these wise men
Spake to us, and see to it that he makes no escape
Through bribery; bring him to book."

Arunachala Siva.
« Last Edit: April 05, 2016, 09:34:29 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3245 on: April 05, 2016, 09:35:23 AM »
Verse  91:


அரசனது பணிதலைநின்
   றமைச்சர்களும் அந்நிலையே
முரசதிருந் தானையொடு
   முன்சென்று முகில்சூழ்ந்து
விரைசெறியுஞ் சோலைசூழ்
   திருவதிகை தனைமேவிப்
பரசமயப் பற்றறுத்த
   பான்மையினார் பாற்சென்றார்.


In obedience to the royal mandate, with an army
Marching to the beat of drums, the ministers hied
To Tiruvatikai girt with cloud-capped gardens fragrant
And came to him that had clean cut away
The fetters of the foreign faith.   

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3246 on: April 06, 2016, 09:21:09 AM »
Verse  92:


சென்றணைந்த அமைச்சருடன்
   சேனைவீ ரருஞ்சூழ்ந்து
மின்தயங்கு புரிவேணி
   வேதியனார் அடியவரை
இன்றுநுமை அரசன்அழைத்
   தெமைவிடுத்தான் போதுமென
நின்றவரை நேர்நோக்கி
   நிறைதவத்தோர் உரைசெய்வார்.The ministers and warriors who came there
Stood encircling him, the servitor of the Lord-Brahmin
Whose matted hair flashes like lightning-clusters,
And said: "The king had commanded us, this day,
To secure you to his presence; go with us."
When thus spoken to, he, the perfect tapaswi
When thus spoken to, he, the perfect tapaswi
Faced them straight and answered them thus.

Arunachala Siva.
« Last Edit: April 06, 2016, 09:23:18 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3247 on: April 06, 2016, 09:24:16 AM »
Verse  93:


நாமார்க்குங் குடியல்லோம்
   என்றெடுத்து நான்மறையின்
கோமானை நதியினுடன்
   குளிர்மதிவாழ் சடையானைத்
தேமாலைச் செந்தமிழின்
   செழுந்திருத்தாண் டகம்பாடி
ஆமாறு நீரழைக்கும்
   அடைவிலமென் றருள்செய்தார்."We are ruled by none." Thus he began to hymn
And in sweet Tamil dulcet, hailed the Lord,
-- The Master of our Gospels; the One that wears
On His matted hair the moist moon and the Ganga --;
It was a garland rich, a decade of divine tandakas;
He then said; "We are beyond the pale of your behest."   

Arunachala Siva.
« Last Edit: April 06, 2016, 09:26:33 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3248 on: April 06, 2016, 09:27:24 AM »
Verse  94:


ஆண்டஅர சருள்செய்யக்
   கேட்டவரும் அடிவணங்கி
வேண்டியவர்க் கொண்டேக
    விடையுகைத்தார் திருத்தொண்டர்
ஈண்டுவரும் வினைகளுக்கெம்
    பிரானுளனென் றிசைந்திருந்தார்
மூண்டசினப் போர்மன்னன்
   முன்னணைந்தங் கறிவித்தார்.

When thus the kingly servitor spake, the ministers
Fell at his feet and prayed to him; thus entreated
The servitor of the Lord whose banner sports the Bull,
Went with them thinking the Lord would be
Aid and remedy, whatever the happenings be;
He acquiesced in their action; they took him
To the palace of the martial and wrathful monarch
And caused their arrival to be announced.   

Arunachala Siva.
« Last Edit: April 06, 2016, 09:29:23 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3249 on: April 06, 2016, 09:30:14 AM »
Verse  95:

பல்லவனும் அதுகேட்டுப்
   பாங்கிருந்த பாயுடுக்கை
வல்அமணர் தமைநோக்கி
   மற்றவனைச் செய்வதினிச்
சொல்லுமென அறந்துறந்து
   தமக்குறுதி அறியாத
புல்லறிவோர் அஞ்சாது
   நீற்றறையில் இடப்புகன்றார்.The Pallava who heard it, addressed the Jains
Whose habiliments were mats, thus: "What should be
Done unto him" Declare." Then the hare-brained ones
Who had deserted dharma and salvation, untouched by fear,
Said: "Lock him in the lime-kiln."   

Arunachala Siva.
« Last Edit: April 06, 2016, 09:32:23 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3250 on: April 06, 2016, 09:33:16 AM »
Verse  96:

அருகணைந்தார் தமைநோக்கி
   அவ்வண்ணஞ் செய்கவெனப்
பெருகுசினக் கொடுங்கோலான்
    மொழிந்திடலும் பெருந்தகையை
உருகுபெருந் தழல்வெம்மை
   நீற்றறையின் உள்ளிருத்தித்
திருகுகருந் தாட்கொளுவிச்
   சேமங்கள் செய்தமைத்தார்.The king then told them thus that were nearby: "Do so."
When the cruel ruler of exceeding wrath spake thus,
They put the great one inside the kiln in which
Fierce fire that could smelt, was raging;
They barred it with many bolts and locks, effectively.   

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3251 on: April 06, 2016, 09:35:34 AM »
Verse  97:


ஆண்டஅர சதனகத்துள்
   அணைந்தபொழு தம்பலத்துத்
தாண்டவமுன் புரிந்தருளுந்
   தாள்நிழலைத் தலைக்கொண்டே
ஈண்டுவருந் துயருளவோ
   ஈசனடி யார்க்கென்று
மூண்டமனம் நேர்நோக்கி
   முதல்வனையே தொழுதிருந்தார்.


When the servitor ruled by the Lord entered the kiln
He bore on his crown the grace of the divine feet
Of the Lord that dances in the Ambalam and thought thus:
"Can ever troubles assail the devotees of the Supreme One?"
Thus he hymned a divine decade and through his mind
Panoplied in resolute trust, beheld the First One and prayed.

Arunachala Siva.
« Last Edit: April 06, 2016, 09:37:17 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3252 on: April 06, 2016, 09:38:08 AM »
Verse  98:


வெய்யநீற் றறையதுதான்
   வீங்கிளவே னிற்பருவந்
தைவருதண் தென்றல்அணை
   தண்கழுநீர்த் தடம்போன்று
மொய்யொளிவெண் ணிலவலர்ந்து
   முரன்றயாழ் ஒலியினதாய்
ஐயர்திரு வடிநீழல்
   அருளாகிக் குளிர்ந்ததே.


The kiln raging in spiraling heat, became like unto
The cool pool rich in lotuses and blown over by the southerly
In spring time; eke was is like the full moon's white beams;
To these was added the soft strumming of Yazh; in sooth
The cool was like unto the shade of Lord's gracious feet.   


Arunachala Siva.
« Last Edit: April 06, 2016, 09:40:10 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3253 on: April 06, 2016, 09:41:02 AM »
Verse  99:


மாசில்மதி நீடுபுனல்
   மன்னிவளர் சென்னியனைப்
பேசஇனி யானையுல
   காளுடைய பிஞ்ஞகனை
ஈசனைஎம் பெருமானை
   எவ்வுயிருந் தருவானை
ஆசையில்ஆ ராவமுதை
   அடிவணங்கி இனிதிருந்தார்.He adored the feet of the Lord -- the nectar that is
By love yielded, the Creator of all entia,
Our Lord-god, the Almighty, the Wearer of pingngaka,
Who rules the cosmos, the One who is sweet to hail,
The Lord in whose crest rest the flawless crescent moon
And the long Ganga ever-during --,
And abode in bliss unalloyed.

Arunachala Siva.
« Last Edit: April 06, 2016, 09:42:43 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3254 on: April 06, 2016, 09:43:34 AM »
Verse 100:


ஓரெழுநாள் கழிந்ததற்பின்
   உணர்வில்அம ணரையழைத்துப்
பாருமினி நீற்றறையை
   எனவுரைத்தான் பல்லவனுங்
காரிருண்ட குழாம்போலும்
   உருவுடைய காரமணர்
தேருநிலை இல்லாதார்
   நீற்றறையைத் திறந்தார்கள்.


After a fortnight, the Pallava bade the senseless Jains
To look into the lime-kiln; the benighted Jains
Who were like the assemblage of dark murky nights,
-- The ever-deluded --, oped the lime-kiln.   

Arunachala Siva.
« Last Edit: April 06, 2016, 09:45:08 AM by Subramanian.R »