Author Topic: Tevaram - Some select verses.  (Read 497426 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3225 on: April 03, 2016, 09:48:27 AM »
Verse 71:

மன்னும்பதி கம்அது பாடியபின்
   வயிறுற்றடு சூலை மறப்பிணிதான்
அந்நின்ற நிலைக்கண் அகன்றிடலும்
   அடியேன்உயி ரோடருள் தந்ததெனாச்
செந்நின்ற பரம்பொரு ளானவர்தம்
    திருவாரருள் பெற்ற சிறப்புடையோர்
முன்னின்ற தெருட்சி மருட்சியினால்
   முதல்வன்கரு ணைக்கடல் மூழ்கினரே.


When he completed the deathless decade
The cruel ache kind that grieved him sore
Instantaneously quit him for good.
The ache he thought, in truth, did confer on him
Life and Grace; blessed now with the grace of the Lord
That hath his dwelling in the righteous heart,
He stood immersed in the sea of God?s mercy
With the clear wisdom of blissful beatitude.

Arunachala Siva.


Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3226 on: April 04, 2016, 09:02:28 AM »
Verse  72:
அங்கங்கள் அடங்க உரோமமெலாம்
   அடையப்புள கங்கண் முகிழ்த்தலரப்
பொங்கும்புனல் கண்கள் பொழிந்திழியப்
   புவிமீது விழுந்து புரண்டயர்வார்
இங்கென்செயல் உற்ற பிழைப்பதனால்
    ஏறாத பெருந்திடர் ஏறிடநின்
தங்குங்கரு ணைப்பெரு வெள்ளமிடத்
    தகுமோவென இன்னன தாமொழிவார்.


All the hair on his body stood erect in thrill great;
Tears of joy from his eyes poured down;
He rolled on earth ecstatically and cried:
"Self-willed I sinned and fell down but the flood
Of Your grace bore me aloft and conveyed me
To safety, otherwise inaccessible to poor me;
Do I merit this?" Thoughts as these welled up
In him and flowed out as prayers.   

Arunachala Siva.

« Last Edit: April 04, 2016, 09:04:07 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3227 on: April 04, 2016, 09:05:01 AM »
Verse  73:

பொய்வாய்மை பெருக்கிய புன்சமயப்
   பொறியில்சமண் நீசர் புறத்துறையாம்
அவ்வாழ்குழி யின்கண் விழுந்தெழுமா
    றறியாது மயங்கி அவம்புரிவேன்
மைவாச நறுங்குழல் மாமலையாள்
    மணவாளன் மலர்க்கழல் வந்தடையும்
இவ்வாழ்வு பெறத்தரு சூலையினுக்
   கெதிர்செய்குறை யென்கொல் எனத்தொழுதார்.


"I wallowed in the alien fold of Jainism
Which breeds falsehoods disguised as truth;
Long did I lie immersed in the horrible pit
accompanying with the intolerant Jains
Doing deeds of perdition; how can I ever hope
To discharge my debt of gratitude
To the ache of stomach which set me
On the path leading to the Lord's feet
Whose consort, of perfumed locks, is the daughter
Of great Himavant?" Thus he hailed it.   

Arunachala Siva.
« Last Edit: April 04, 2016, 09:06:36 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3228 on: April 04, 2016, 09:07:24 AM »
Verse  74:


மேவுற்றஇவ் வேலையில் நீடியசீர்
   வீரட்டம் அமர்ந்த பிரானருளால்
பாவுற்றலர் செந்தமி ழின்சொல்வளப்
   பதிகத்தொடை பாடிய பான்மையினால்
நாவுக்கர சென்றுல கேழினும்நின்
    நன்னாமம் நயப்புற மன்னுகஎன்
றியாவர்க்கும் வியப்புற மஞ்சுறைவா
    னிடையேயொரு வாய்மை எழுந்ததுவே.At this fitting hour, by the glorious grace of the Lord
Of Veerattam, an un-bodied voice from the cloudy sky,
To the hearing of all that stood marveling, spake thus:
?As you have in tuneful harmony of Tamizh's majesty, sung
The ambrosial decade, a rich wreath of word-blossoms,
Your goodly name will in all the seven worlds be
Endearingly known as "Navukkarasu."   

Arunachala Siva.
« Last Edit: April 04, 2016, 09:09:08 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3229 on: April 04, 2016, 09:10:11 AM »
Verse 75:


இத்தன்மை நிகழ்ந்துழி நாவின்மொழிக்
   கிறையாகிய அன்பரும் இந்நெடுநாள்
சித்தந்திகழ் தீவினை யேன்அடையுந்
   திருவோஇது என்று தெருண்டறியா
அத்தன்மைய னாய இராவணனுக்
   கருளுங்கரு ணைத்திற மானஅதன்
மெய்த்தன்மை யறிந்து துதிப்பதுவே
    மேல்கொண்டு வணங்கினர் மெய்யுறவே.


As it thus happened to him, the lord of language
Thought: "Do I merit this great beatitude?
Even I, who for long was by an evil mind possessed??
He then thought of the Lord's great grace to Ravana
Who like him, not witting the glory of God
Blasphemed Him and sinned; as he was by the Lord
In a like manner blessed, he resolved to praise that very grace
And ever hail it in humble worship.

Arunachala Siva.
« Last Edit: April 04, 2016, 09:11:49 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3230 on: April 04, 2016, 09:12:46 AM »
Verse 76:


பரசுங்கரு ணைப்பெரி யோன்அருளப்
   பறிபுன்தலை யோர்நெறி பாழ்படவந்
தரசிங்கருள் பெற்றுல குய்ந்ததெனா
    அடியார்புடை சூழதி கைப்பதிதான்
முரசம்பட கந்துடி தண்ணுமையாழ்
   முழவங்கிளை துந்துபி கண்டையுடன்
நிரைசங்கொலி எங்கும் முழங்குதலால்
    நெடுமாகடல் என்ன நிறைந்துளதே.


"Thus graced by the adorable and merciful Lord
Arasu has hither come, that the way of Jains
Who pluck their hair (as practitioners of religion)
May perish and the world flourish." So spake the servitors
Gathering everywhere; Tiruvatikai, full of such devotees
With the music of Drum, Tampatta, Tudi,
Matthala, Yazh, Kilai, Tuntupi and Mani
And with rows of resounding conches, roared like a sea.

Arunachala Siva.
« Last Edit: April 04, 2016, 09:15:28 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3231 on: April 04, 2016, 09:16:45 AM »
Verse 77:

மையற்றுறை யேறி மகிழ்ந்தலர்சீர்
    வாகீசர் மனத்தொடு வாய்மையுடன்
மெய்யுற்ற திருப்பணி செய்பவராய்
   விரவுஞ்சிவ சின்னம் விளங்கிடவே
எய்துற்ற தியானம் அறாவுணர்வும்
    ஈறின்றி எழுந்திரு வாசகமும்
கையில்திக ழும்உழ வாரமுடன்
    கைத்தொண்டு கலந்து கசிந்தனரே.Having quit the confounding path, Vakeesar felt
Marked by delight great; to render service divine
With body, mind and word, he wore the marks
Of Saivism; godly consciousness pervaded him;
Endless holy hymns streamed from his lips;
Uzhavaram decked his hand; thus he stood
Poised in manual service with a melting heart.   

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3232 on: April 04, 2016, 09:18:39 AM »
Verse  78:


மெய்ம்மைப்பணி செய்த விருப்பதனால்
   விண்ணோர்தனி நாயக னார்கழலில்
தம்மிச்சை நிரம்ப வரம்பெறும்அத்
   தன்மைப்பதி மேவிய தாபதியார்
பொய்ம்மைச்சம யப்பிணி விட்டவர்முன்
    போதும்பிணி விட்டரு ளிப்பொருளா
எம்மைப்பணி கொள்கரு ணைத்திறமிங்
   கியார்பெற்றனர் என்ன இறைஞ்சினரே.By reason of her love to render true service to the peerless Lord
Of the celestial beings, her longing for the Lord?s ankleted feet
Met with fruition; the tapaswini of that hallowed town
Was granted the boon she sought; she hailed the Lord thus:
"Who was ever blessed with the loving-kindness like unto that
With which the Lord had blessed us"  He deemed even me
As worthy, and cured my brother at once
Of his false religion and malady.?   

Arunachala Siva.
« Last Edit: April 04, 2016, 09:21:07 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3233 on: April 04, 2016, 09:22:13 AM »
Verse 79:


இன்ன தன்மையில் இவர்சிவ
    நெறியினை யெய்தி
மன்னு பேரருள் பெற்றிடர்
   நீங்கிய வண்ணம்
பன்னு தொன்மையிற் பாடலி
   புத்திர நகரில்
புன்மை யேபுரி அமணர்தாம்
    கேட்டது பொறாராய்.


The Jains of the hoary city of Pataliputra
That only performed base deeds, heard
Of his relief from misery and his attainment
Of abounding grace and also the Saivite path;
This they could not stomach at all.   

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3234 on: April 04, 2016, 09:24:29 AM »
Verse  80:


தரும சேனர்க்கு வந்தஅத்
   தடுப்பருஞ் சூலை
ஒருவ ராலும்இங் கொழிந்திடா
    மையின்அவர் உயப்போய்ப்
பெருகு சைவராய்ப் பெயர்ந்துதம
    பிணியொழித் துய்ந்தார்
மருவு நம்பெருஞ் சமயம்வீழ்ந்
   ததுவென மருள்வார்."As the stomach-ache of Dharmasena could be
Cured by no one here, seeking succor, he left us;
Now a great Saivite, he stands freed of his malady;
Our great and proper religion has fallen, for sure."
Thus they spake bewildered.

Arunachala Siva.
« Last Edit: April 04, 2016, 09:26:09 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3235 on: April 04, 2016, 09:27:10 AM »
Verse 81:


மலையும் பல்சம யங்களும்
   வென்றுமற் றவரால்
நிலையும் பெற்றஇந் நெறிஇனி
   அழிந்ததென் றழுங்கிக்
கொலையும் பொய்ம்மையும் இலமென்று
   கொடுந்தொழில் புரிவோர்
தலையும் பீலியும் தாழவந்
   தொருசிறை சார்ந்தார்.


They grieved sore that Jainism which was by him
Firm established by the conquest of contending religions,
Had met with its annihilation; they that claimed
That they would never kill or utter falsehood,
But did only evil deeds, with their peacock-feathers
And heads hanging low, assembled in secrecy.   

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3236 on: April 05, 2016, 09:10:19 AM »
Verse  82:


இவ்வ கைப்பல அமணர்கள்
   துயருடன் ஈண்டி
மெய்வ கைத்திறம் அறிந்திடில்
   வேந்தனும் வெகுண்டு
சைவ னாகிநம் விருத்தியும்
   தவிர்க்கும்மற் றினிநாம்
செய்வ தென்னென வஞ்சனை
   தெரிந்துசித் திரிப்பார்.


Thus gathered many Jains in misery.
"Should the king come to know of the true happening
He would grow wroth, himself become a Saivite
And make us jobless; what shall we do now?"
Thus on deliberate deception they turned their thoughts.   

Arunachala Siva.
« Last Edit: April 05, 2016, 09:11:52 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3237 on: April 05, 2016, 09:12:43 AM »
Verse 83:


தவ்வை சைவத்து நிற்றலின்
   தருமசே னருந்தாம்
பொய்வ குத்ததோர் சூலைதீர்ந்
   திலதெனப் போயிங்
கெவ்வ மாகஅங் கெய்திநஞ்
   சமயலங் கனமும்
தெய்வ நிந்தையும் செய்தனர்
   எனச்சொலத் தெளிந்தார்.


"As his elder sister thrives in Saivism,
Dharmasena, under the false pretext
Of an uncured ache of stomach, went thither
Causing damage hither, forsaking and blaspheming
Our faith; thus let us report." So they settle it clearly.   

Arunachala Siva.
« Last Edit: April 05, 2016, 09:14:19 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3238 on: April 05, 2016, 09:15:09 AM »
Verse  84:


சொன்ன வண்ணமே செய்வது
   துணிந்ததுன் மதியோர்
முன்னம் நாஞ்சென்று முறைப்படு
   வோமென முயன்றே
இன்ன தன்மையில் இருட்குழாஞ்
    செல்வது போல
மன்ன னாகிய பல்லவன்
    நகரில்வந் தணைந்தார்.


The evil-minded resolved to do as agreed upon.
"We will fare forth first to report to the King."
Thus they, and in this attempt they gathered
Like the powers of darkness, and came
To the city of the Pallava-King.

Arunachala Siva.   
« Last Edit: April 05, 2016, 09:16:41 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3239 on: April 05, 2016, 09:17:32 AM »
Verse 85:


உடையொ ழிந்தொரு பேச்சிடை
   யின்றிநின் றுண்போர்
கடைய ணைந்தவன் வாயில்கா
   வலருக்கு நாங்கள்
அடைய வந்தமை அரசனுக்
   கறிவியும் என்ன
இடைய றிந்துபுக் கவருந்தம்
   இறைவனுக் கிசைப்பார்.


The nude crowd that eats standing and in silence,
Arriving at the palace-gate told the guard thus:
"Inform the king of our gathered arrival."
The porter awaited the opportune hour,
Then went in to inform thus the king.   


Arunachala Siva.
« Last Edit: April 05, 2016, 09:19:19 AM by Subramanian.R »