Author Topic: Tevaram - Some select verses.  (Read 577336 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48206
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3210 on: April 02, 2016, 09:30:32 AM »
Verse  56:


ஆங்கவன்போய்த் திருவதிகை
   தனையடைய அருந்தவத்தார்
பூங்கமழ்நந் தனவனத்தின்
   புறத்தணையக் கண்டிறைஞ்சி
ஈங்கியான் உமக்கிளையார்
   ஏவலினால் வந்ததெனத்
தீங்குளவோ எனவினவ
   மற்றவனும் செப்புவான்.


He reached Tiruvatikai and espied without
The fragrant garden the saintly matron;
He worshipped her and exclaimed: "I am here
By the hest of your brother." Hearing this
She asked: "Has aught of evil him befallen?"

Arunachala Siva.
« Last Edit: April 02, 2016, 09:32:16 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48206
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3211 on: April 02, 2016, 09:33:06 AM »
Verse 57:


கொல்லாது சூலைநோய்
   குடர்முடக்கித் தீராமை
எல்லாரும் கைவிட்டார்
   இதுசெயல்என் முன்பிறந்த
நல்லாள்பால் சென்றியம்பி
   நான்உய்யும் படிகேட்டிங்
கல்லாகும் பொழுதணைவாய்
   என்றார்என் றறிவித்தான்.

He replied: "An ache in stomach twisting
His intestines, is killing him without ending him;
He is beyond cure; they have all, aye, abandoned Him;
He desires this to be conveyed to your good self;
He seeks redemptive message from you, and has
Bidden me to come back to him under cover of night."

Arunachala Siva.
« Last Edit: April 02, 2016, 09:34:48 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48206
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3212 on: April 02, 2016, 09:36:03 AM »
Verse  58:


என்றவன்முன் கூறுதலும்
   யான்அங்குன் னுடன்போந்து
நன்றறியார் அமண்பாழி
   நண்ணுகிலேன் எனும்மாற்றம்
சென்றவனுக் குரையென்று
   திலகவதி யார்மொழிய
அன்றவனும் மீண்டுபோய்ப்
   புகுந்தபடி அவர்க்குரைத்தான்.


When he spake thus, she said: ?Never would I
Go forth with you to the assembly of Jains
That knows nought of goodness; go, tell him so.?
Thus told, he returned and reported to him
What Tilakavatiyar said, verbatim.   


Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48206
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3213 on: April 02, 2016, 09:37:45 AM »
Verse  59:


அவ்வார்த்தை கேட்டலுமே
   அயர்வெய்தி இதற்கினியான்
எவ்வாறு செய்வன்என
   ஈசரருள் கூடுதலால்
ஒவ்வாஇப் புன்சமயத்
   தொழியாஇத் துயரொழியச்
செவ்வாறு சேர்திலக
   வதியார்தாள் சேர்வனென.

When he heard the report, he cried: "What am I
To do for this?"Now came the time when grace of God
Was to visit him; he said: "To end this endless misery
I'll give up this base religion and hold fast
To the feet of Tilakavatiyar poised in the pious way."

Arunachala Siva.

« Last Edit: April 02, 2016, 09:39:25 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48206
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3214 on: April 02, 2016, 09:40:20 AM »
Verse  60:


எடுத்தமனக் கருத்துய்ய
   எழுதலால் எழுமுயற்சி
அடுத்தலுமே அயர்வொதுங்கத்
   திருவதிகை அணைவதனுக்
குடுத்துழலும் பாயொழிய
   உறியுறுகுண் டிகையொழியத்
தொடுத்தபீ லியும்ஒழியப்
   போவதற்குத் துணிந்தெழுந்தார்.

When thus the redemptive thought rose up in him
He chose an implement it; bewilderment then quit him;
He threw away his garment of mat, sling-borne jug
And the bunch of peacock-feathers; up he rose and moved away.

Arunachala Siva.


Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48206
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3215 on: April 02, 2016, 09:42:09 AM »
Verse  61:


பொய்தருமால் உள்ளத்துப்
   புன்சமணர் இடங்கழிந்து
மெய்தருவான் நெறியடைவார்
   வெண்புடைவை மெய்சூழ்ந்து
கைதருவார் தமையூன்றிக்
   காணாமே இரவின்கண்
செய்தவமா தவர்வாழுந்
   திருவதிகை சென்றடைவார்.


To quit the false Jains for good and to reach
The goodly path of Him of Truth absolute,
He wound himself with a cloak of pure white,
And leaning on them that would help him walk,
Left for Tiruvatikai, the city of saints, by night unseen.   

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48206
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3216 on: April 03, 2016, 09:26:59 AM »
Verse  62:


சுலவிவயிற் றகம்கனலுஞ்
   சூலைநோ யுடன்தொடரக்
குலவியெழும் பெருவிருப்புக்
   கொண்டணையக் குலவரைபோன்
றிலகுமணி மதிற்சோதி
   எதிர்கொள்திரு வதிகையினில்
திலகவதி யார்இருந்த
   திருமடத்தைச் சென்றணைந்தார்.


With the burning ache wheeling its singeing course
In his stomach, led on by a welling-up desire great,
Plodding his weary way he reached the divine matam
Of Tilakavatiyar, that stood fronting
The rock-like fort-wall of Tiruvatikai.   

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48206
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3217 on: April 03, 2016, 09:28:57 AM »
Verse  63:


வந்தணைந்து திலகவதி
   யார்அடிமே லுறவணங்கி
நந்தமது குலஞ்செய்த
   நற்றவத்தின் பயன்அனையீர்
இந்தவுடல் கொடுஞ்சூலைக்
   கிடைந்தடைந்தேன் இனிமயங்கா
துய்ந்துகரை யேறுநெறி
   உரைத்தருளும் எனவுரைத்து.


The very moment he came there, down he fell
At the feet of Tilakavatiyar and spake thus:
"You are the crown of our clan's askesis!
The inexorable ache hath driven me to you;
Pray, bless me with the word that will end my bewilderment
And help me reach the shore of salvation."

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48206
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3218 on: April 03, 2016, 09:31:14 AM »
Verse  64:


தாளிணைமேல் விழுந்தயருந்
   தம்பியார் தமைநோக்கி
ஆளுடைய தம்பெருமான்
   அருள்நினைந்து கைதொழுது
கோளில்பர சமயநெறிக்
   குழியில்விழுந் தறியாது
மூளும்அருந் துயர்உழந்தீர்
   எழுந்திரீர் எனமொழிந்தார்.


Looking at the grieving brother who lay
At her feet, her thought alighted on God's grace;
With folded hands she adored Him and said:
"You did sure wallow in the alien pit
Of vile irreligion, suffering much; RISE!"   

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48206
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3219 on: April 03, 2016, 09:33:32 AM »
Verse  65:


மற்றவ்வுரை கேட்டலுமே
   மருணீக்கி யார்தாமும்
உற்றபிணி உடல்நடுங்கி
   எழுந்துதொழ உயர்தவத்தோர்
கற்றைவே ணியர்அருளே
   காணுமிது கழலடைந்தோர்
பற்றறுப்பார் தமைப்பணிந்து
   பணிசெய்வீர் எனப்பணித்தார்.


Marulneekkiyar who heard the blessed word,
Rose up in fear, still in the grip of the vile ache
And adored her; the great tapaswini said:
"Know this to be of the grace of the Lord of matted hair;
He cuts the bonds of those who attain His feet;
Adore Him and render service." Thus she bade him.   

Arunachala Siva.
« Last Edit: April 03, 2016, 09:35:12 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48206
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3220 on: April 03, 2016, 09:36:07 AM »
Verse  66:

என்றபொழு தவரருளை
   எதிரேற்றுக் கொண்டிறைஞ்ச
நின்றதபோ தனியாரும்
   நின்மலன்பேர் அருள்நினைந்து
சென்றுதிரு வீரட்டம்
   புகுவதற்குத் திருக்கயிலைக்
குன்றுடையார் திருநீற்றை
   அஞ்செழுத்தோ திக்கொடுத்தார்.

Meekly did he submit to her command
And adored her; the tapaswini invoked
The grace great of the immaculate Lord
To make him fit to enter Tiruveerattam;
She chanted the Panchakshara and gave him
The holy ash of the Lord of Mount Kailash.   


Arunachala Siva.
« Last Edit: April 03, 2016, 09:37:43 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48206
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3221 on: April 03, 2016, 09:38:36 AM »
Verse  67:


திருவாளன் திருநீறு
   திலகவதி யார்அளிப்பப்
பெருவாழ்வு வந்ததெனப்
   பெருந்தகையார் பணிந்தேற்றங்
குருவார அணிந்துதமக்
   குற்றவிடத் துய்யுநெறி
தருவாராய்த் தம்முன்பு
   வந்தார்பின் தாம்வந்தார்.


Tilakavatiyar graced him with the holy ash
Of the Lord, the Grantor of eternal life;
The great one bowed low and received it, convinced
The magna vita was hereafter his; he applied it
On his person as ordained, and followed her, his redeemer.   


Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48206
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3222 on: April 03, 2016, 09:40:29 AM »
Verse  68:நீறணிந்தார் அகத்திருளும்
   நிறைகங்குல் புறத்திருளும்
மாறவருந் திருப்பள்ளி
   எழுச்சியினில் மாதவஞ்செய்
சீறடியார் திருவலகுந்
   திருமெழுக்குந் தோண்டியுங்கொண்
டாறணிந்தார் கோயிலினுள்
   அடைந்தவரைக் கொடுபுக்கார்.


At the hour of pre-dawn divine which did away
With the inner murk of his who wore the sacred ash
And the inky darkness of the night,
The humble tapaswini with broom, cow-dung and pot,
All holy --, entered the temple of the Lord --
The Wearer of coursing river in His crown --,
Leading him that sought in her the palladium.   

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48206
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3223 on: April 03, 2016, 09:42:47 AM »
Verse  69:


திரைக்கெடில வீரட்டா
   னத்திருந்த செங்கனக
வரைச்சிலையார் பெருங்கோயில்
   தொழுதுவலங் கொண்டிறைஞ்சித்
தரைத்தலத்தின் மிசைவீழ்ந்து
   தம்பிரான் திருவருளால்
உரைத்தமிழ்மா லைகள்சாத்தும்
   உணர்வுபெற உணர்ந்துரைப்பார்.


Adoring the great temple of Veerattam
On the bank of the billowy Gedilam, wherein is
Enshrined the Lord whose bow is the Mount Meru,
He circumambulated it; when in adoration deep
He fell prostrate, he was blessed
With an easy valiance to weave garlands of psalms
Fit for the Lord.   

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48206
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3224 on: April 03, 2016, 09:45:22 AM »
Verse 70:நீற்றால்நிறை வாகிய மேனியுடன்
   நிறையன்புறு சிந்தையில் நேசமிக
மாற்றார்புரம் மாற்றிய வேதியரை
   மருளும்பிணி மாயை அறுத்திடுவான்
கூற்றாயின வாறு விலக்ககிலீர்
   எனநீடிய கோதில் திருப்பதிகம்
போற்றாலுல கேழின் வருந்துயரும்
   போமாறெதிர் நின்று புகன்றனரால்.With his body smeared with the holy ash
And his God-loving mind filled with increasing devotion,
To have his disease and delusion destroyed, he hymned
The Lord-Brahmin who burnt the triple cities of foes;
His divine decade of hymns oped thus:
"You haven't destroyed the death-like (disease so far)."
This flawless decade sublime, he sang fronting the Lord
That the sorrows of all the seven worlds might get wiped out.

Arunachala Siva.
« Last Edit: April 03, 2016, 09:47:22 AM by Subramanian.R »