Author Topic: Tevaram - Some select verses.  (Read 499084 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3195 on: March 31, 2016, 09:42:03 AM »
Verse 41:அந்நெறியின் மிக்கார்
   அவரொழுக ஆன்றதவச்
செந்நெறியின் வைகும்
   திலகவதி யார்தாமும்
தொன்னெறியின் சுற்றத்
   தொடர்பொழியத் தூயசிவ
நன்னெறியே சேர்வதற்கு
    நாதன்தாள் நண்ணுவார்.


Whilst he flourished as a Jain eminent,
Tilakavatiyar firm-rooted in the ancient way of tapas
To snap all nexus with kith and kin, resolved to tread
The pure way of the Lord's and took to the adoration
Of the Lord's hallowed feet.   

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3196 on: April 01, 2016, 09:07:16 AM »
Verse  42:


பேராத பாசப்
    பிணிப்பொழியப் பிஞ்ஞகன்பால்
ஆராத அன்புபெற
   ஆதரித்த அம்மடவார்
நீராரும் கெடிலவட
   நீள்கரையில் நீடுபெருஞ்
சீராரும் திருவதிகை
   வீரட்டா னஞ்சேர்ந்தார்.


The matron who in love willed to free herself
From the ever-binding pasa, repaired
To Tiruvatikai Veerattanam -- great, glorious
And established in grace --, on the northern bank
Of the divine Gedilam.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3197 on: April 01, 2016, 09:09:38 AM »
Verse  43:


சென்றுதிரு வீரட்டா
   னத்திருந்த செம்பவளக்
குன்றை அடிபணிந்து
   கோதில் சிவசின்னம்
அன்று முதல்தாங்கி
   ஆர்வமுறத் தம்கையால்
துன்று திருப்பணிகள்
   செய்யத் தொடங்கினார்.

She hailed the Lord there, very like a hill
Of incarnadine coral; from that day
She wore the marks of Saivisim and with longing
Plied her hands in divine deeds of service.   

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3198 on: April 01, 2016, 09:11:42 AM »
Verse  44:


புலர்வதன்முன் திருவலகு
   பணிமாறிப் புனிறகன்ற
நலமலிஆன் சாணத்தால்
   நன்குதிரு மெழுக்கிட்டு
மலர்கொய்து கொடுவந்து
   மாலைகளும் தொடுத்தமைத்துப்
பலர்புகழும் பண்பினால்
   திருப்பணிகள் பலசெய்தார்.


Before day-break she would sweep clean the yard
And with blemish-less cow-dung do the coating;
Flowers she would gather and weave them
Into wreaths and garlands; good many were her services
And the servitors of the Lord greatly admired them.   

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3199 on: April 01, 2016, 09:14:02 AM »
Verse  45:


நாளும்மிகும் பணிசெய்து
   குறைந்தடையும் நன்னாளில்
கேளுறும்அன் புறவொழுகுங்
    கேண்மையினார் பின்பிறந்தார்
கோளுறுதீ வினைஉந்தப்
   பரசமயங் குறித்ததற்கு
மூளுமனக் கவலையினால்
   முற்றவரும் துயருழந்து.


Whilst thus every day she served and adored humbly
The Lord in ever-growing love, her heart was
Aching for her brother fallen
Into the alien fold by reason of (his) evil past.   

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3200 on: April 01, 2016, 09:16:09 AM »
Verse  46:


தூண்டுதவ விளக்கனையார்
   சுடரொளியைத் தொழுதென்னை
ஆண்டருளின் நீராகில்
   அடியேன்பின் வந்தவனை
ஈண்டுவினைப் பரசமயக்
   குழிநின்றும் எடுத்தருள
வேண்டுமெனப் பலமுறையும்
   விண்ணப்பஞ் செய்தனரால்.

Tilakavatiyar, the tapas-inducing light,
Would worship the ever-effulgent Light,
And pray thus: "If you deign to redeem me
You should lift my brother from the pit
Of perdition." Thus she prayed for days without number.   

Arunachala Siva.
« Last Edit: April 01, 2016, 09:17:42 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3201 on: April 01, 2016, 09:18:43 AM »
Verse  47:


தவமென்று பாயிடுக்கித்
   தலைபறித்து நின்றுண்ணும்
அவமொன்று நெறிவீழ்வான்
   வீழாமே அருளுமெனச்
சிவமொன்று நெறிநின்ற
   திலகவதி யார்பரவப்
பவமொன்றும் வினைதீர்ப்பார்
   திருவுள்ளம் பற்றுவார்.


With mats for their habit, they pluck their hair,
And eat standing, thinking these to be tapas;
He fell among these; him let Your mercy
Retrieve.? Thus when Tilakavatiyar who had
Her being in Siva, prayed, the gracious Lord --
The One who decides of birth-bound deeds --, was pleased.   

Arunachala Siva.
« Last Edit: April 01, 2016, 09:21:20 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3202 on: April 01, 2016, 09:22:30 AM »
Verse 48:


மன்னுதபோ தனியார்க்குக்
   கனவின்கண் மழவிடையார்
உன்னுடைய மனக்கவலை
   ஒழிநீஉன் உடன்பிறந்தான்
முன்னமே முனியாகி
   எமையடையத் தவம்முயன்றான்
அன்னவனை இனிச்சூலை
    மடுத்தாள்வம் எனஅருளி.

The Rider of the Bull appeared in the dream
Of the tapaswini and said: "Let your sorrow cease;
Your brother, of yore a saint, had wrought
Tapas to attain Me; I would now claim him
Afflicting him with a dire colic pain."   

Arunachala Siva.
« Last Edit: April 01, 2016, 09:24:43 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3203 on: April 01, 2016, 09:25:40 AM »
Verse  49:

பண்டுபுரி நற்றவத்துப்
   பழுதினள விறைவழுவும்
தொண்டரைஆ ளத்தொடங்கும்
   சூலைவே தனைதன்னைக்
கண்தருநெற் றியரருளக்
   கடுங்கனல்போல் அடுங்கொடிய
மண்டுபெருஞ் சூலைஅவர்
   வயிற்றினிடைப் புக்கதால்.


The Lord whose forehead doth an eye display
Through a stomach-ache had willed, to redeem him,
Who in his previous birth, had a little
Swerved from the path of righteous tapas;
Pat it burnt fierce into his bowels.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3204 on: April 01, 2016, 09:27:41 AM »
Verse 50:


அடைவில்அமண் புரிதரும
   சேனர்வயிற் றடையும்அது
வடஅனலுங் கொடுவிடமும்
   வச்சிரமும் பிறவுமாம்
கொடியவெலாம் ஒன்றாகும்
   எனக்குடரின் அகங்குடையப்
படருழந்து நடுங்கிஅமண்
   பாழியறை யிடைவீழ்ந்தார்.The fierce ache that invaded the bowels
Of Dharmasena who, accompanied with the ungodly,
Had the combined effect
Of Vatava, the ever-burning ocean-flame,
the unbearable venom, diamond sharp and all things
Of like nature; as it coursed furrowing
Through the intestines, pain and fear seized him,
And down he fell in his cloistered room.

Arunachala Siva.   
« Last Edit: April 01, 2016, 09:30:21 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3205 on: April 01, 2016, 09:31:45 AM »
Verse 51:


அச்சமயத் திடைத்தாம்முன்
   அதிகரித்து வாய்த்துவரும்
விச்சைகளால் தடுத்திடவும்
   மேன்மேலும் மிகமுடுகி
உச்சமுற வேதனைநோய்
   ஓங்கியெழ ஆங்கவர்தாம்
நச்சரவின் விடந்தலைக்கொண்
   டெனமயங்கி நவையுற்றார்.

When he tried to conquer it by mantra,
Medicine and the like he had mastered as a Jain
The pain but increased and grieved him sore,
Aye, more and more, till he swooned as though
His brain-cells had burst owing to a snake-bite.

Arunachala Siva.


Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3206 on: April 02, 2016, 09:21:01 AM »
Verse  52:


அவர்நிலைமை கண்டதற்பின்
   அமண்கையர் பலர்ஈண்டிக்
கவர்கின்ற விடம்போல்முன்
   கண்டறியாக் கொடுஞ்சூலை
இவர்தமக்கு வந்ததினி
   யாதுசெயல் என்றழிந்தார்
தவமென்று வினைபெருக்கிச்
   சார்பல்லா நெறிசார்வார்.

The Jains who do fettering deeds and call it tapas
Finding him in such plight, gathered round him
And exclaimed thus: "He ails from an unheard of ache,
Fierce and venomous; what can we do at all"?
They felt utterly undone.   

Arunachala Siva.

« Last Edit: April 02, 2016, 09:22:38 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3207 on: April 02, 2016, 09:23:37 AM »
Verse 53:


புண்தலைவன் முருட்டமணர்
   புலர்ந்துசெயல் அறியாது
குண்டிகைநீர் மந்திரித்துக்
   குடிப்பித்தும் தணியாமை
கண்டுமிகப் பீலிகொடு
   கால்அளவுந் தடவிடவும்
பண்டையினும் நோவுமிகப்
   பரிபவத்தால் இடருழந்தார்.

The obdurate Jains with sore-ridden pates
Were perplexed; they chanted incantations
Over their jugs and made him drink the water thereof,
All in vain; him they caressed from head to foot
Softly with the pea-cock feathers; the ache alas
Only got exacerbated.   

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3208 on: April 02, 2016, 09:25:32 AM »
Verse  54:


தாவாத புகழ்த்தரும
   சேனருக்கு வந்தபிணி
ஓவாது நின்றிடலும்
   ஒழியாமை உணர்ந்தாராய்
ஆஆநாம் என்செய்கோம்
   என்றழிந்த மனத்தினராய்ப்
போவார்கள் இதுநம்மால்
   போக்கரிதாம் எனப்புகன்று.


Finding the illness of Dharmasena
Of spotless fame, not a whit abating,
They cried: "What can we do alas" Cure this
We cannot.? They but moved away bewildered.   

Arunachala Siva.
« Last Edit: April 02, 2016, 09:27:14 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3209 on: April 02, 2016, 09:28:14 AM »
Verse  55:


குண்டர்களுங் கைவிட்டார்
   கொடுஞ்சூலை கைக்கொண்டு
மண்டிமிக மேன்மேலும்
   முடுகுதலால் மதிமயங்கிப்
பண்டையுற வுணர்ந்தார்க்குத்
   திலகவதி யார்உளராக்
கொண்டவர்பால் ஊட்டுவான்
    தனைவிட்டார் குறிப்புணர்த்த.


Him the base abandoned; as the ache grew
Sharper and sharper, all forlorn, his mind
Dwelt on helpful kin; it struck him that his sister
Tilakavatiyar could succor him; he dispatched
His cook to inform her of his plight.   

Arunachala Siva.