Author Topic: Tevaram - Some select verses.  (Read 429537 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47196
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3165 on: March 28, 2016, 09:13:47 AM »
Verse  11:


மறந்தருதீ நெறிமாற
   மணிகண்டர் வாய்மைநெறி
அறந்தருநா வுக்கரசும்
   ஆலால சுந்தரரும்
பிறந்தருள உளதானால்
   நம்மளவோ பேருலகில்
சிறந்ததிரு முனைப்பாடித்
   திறம்பாடுஞ் சீர்ப்பாடு.

It is the land where Tirunavukkarasu and Alala Sundara
Were born, and caused the sinful paths turn
Into righteous ways of blue-throated Siva.
Is it in our power to sing the glories of Tirumunaippadi,
The city par excellence in this wide and great world?

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47196
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3166 on: March 29, 2016, 09:21:15 AM »
Verse  12:இவ்வகைய திருநாட்டில்
   எனைப்பலவூர் களுமென்றும்
மெய்வளங்கள் ஓங்கவரும்
    மேன்மையன ஆங்கவற்றுள்
சைவநெறி ஏழுலகும்
   பாலிக்குந் தன்மையினால்
தெய்வநெறிச் சிவம்பெருக்குந்
   திருவாமூர் திருவாமூர்.

In this land divine, there are many cities
Of lofty greatness poised in truth and foison;
Among them is Tiruvamoor; it is so called, as it fosters
The divine way of Sivam in all the seven worlds.

Arunachala Siva.   

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47196
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3167 on: March 29, 2016, 09:23:25 AM »
Verse  13:


ஆங்குவன முலைகள்சுமந்
   தணங்குவன மகளிரிடை
ஏங்குவன நூபுரங்கள்
   இரங்குவன மணிக்காஞ்சி
ஓங்குவன மாடநிரை
   யொழுகுவன வழுவிலறம்
நீங்குவன தீங்குநெறி
   நெருங்குவன பெருங்குடிகள்.

In that hoary city nothing languishes save the waists
Of heavy-bosomed belles; their anklets alone murmur;
Their girdles only wail; cornices alone spiral up;
That which informs even the low is flawless dharma;
That which moves away is only the way of evil;
Those that close in are only families of great renown.   

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47196
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3168 on: March 29, 2016, 09:25:29 AM »
Verse 14:


மலர்நீலம் வயல்காட்டும்
   மைஞ்ஞீலம் மதிகாட்டும்
அலர்நீடு மறுகாட்டும்
   அணியூசல் பலகாட்டும்
புலர்நீலம் இருள்காட்டும்
    பொழுதுழவர் ஒலிகாட்டும்
கலநீடு மனைகாட்டும்
    கரைகாட்டாப் பெருவளங்கள்.


The fields do reveal lilies blue; the full moon reveals
Its dark marks; the long streets are digit
With gemmy swings rocked by men; the predawn blue
Reveals the din of tillers; the jars and the vessels
In mansions huge reveal wealth untold.   

Arunachala Siva.« Last Edit: March 29, 2016, 09:27:37 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47196
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3169 on: March 29, 2016, 09:28:24 AM »
Verse  15:


தலத்தின்கண் விளங்கியஅத்
   தனிப்பதியில் அனைத்துவித
நலத்தின்கண் வழுவாத
   நடைமரபிற் குடிநாப்பண்
விலக்கின்மனை ஒழுக்கத்தின்
   மேதக்க நிலைவேளாண்
குலத்தின்கண் வரும்பெருமைக்
   குறுக்கையர்தங் குடிவிளங்கும்.


In that exemplary city peerless flourished families
Well-established in piety and righteous conduct;
Among those virtuous Velalas, flourished
The flawless and hoary clan of Kurukkai.   

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47196
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3170 on: March 29, 2016, 09:30:22 AM »
Verse  16:


அக்குடியின் மேல்தோன்றல்
   ஆயபெருந் தன்மையினார்
மிக்கமனை அறம்புரிந்து
   விருந்தளிக்கும் மேன்மையினார்
ஒக்கல்வளர் பெருஞ்சிறப்பின்
   உளரானார் உளரானார்
திக்குநில வும்பெருமை
   திகழவரும் புகழனார்.


From that clan hailed Pukazhanar, whose glory
Filled the directions eight; he was of lofty disposition,
A true scion of the clan; he was a righteous householder
Who was ever hospitable; in ever-growing glory manifold
He lived, nay, flourished with his kith and kin.   


Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47196
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3171 on: March 29, 2016, 09:32:20 AM »
Verse  17:


புகழனார் தமக்குரிமைப்
   பொருவில்குலக் குடியின்கண்
மகிழவரு மணம்புணர்ந்த
   மாதினியார் மணிவயிற்றில்
நிகழுமலர்ச் செங்கமல
   நிரையிதழின் அகவயினில்
திகழவருந் திருவனைய
   திலகவதி யார்பிறந்தார்.

His wife Matiniyar hailed from a matching clan,
Equally great and matchless; in due time she bore
A daughter fair known as Tilakavatiyar,
The equal of Lakshmi in beauty and virtue.   

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47196
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3172 on: March 29, 2016, 09:34:24 AM »
Verse  18:


திலகவதி யார்பிறந்து
   சிலமுறையாண் டகன்றதற்பின்
அலகில்கலைத் துறைதழைப்ப
   அருந்தவத்தோர் நெறிவாழ
உலகில்வரும் இருள்நீக்கி
   ஒளிவிளங்கு கதிர்போல்பின்
மலருமருள் நீக்கியார்
   வந்தவதா ரஞ்செய்தார்.

A few years later -- a praise-worthy pause --,
For the flourishing of the limitless scriptures
And the saintly way, like the Sun the dispeler
Of world?s murk, Marulneekkiyar made his avatar
To chase the inner murk of souls away.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47196
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3173 on: March 29, 2016, 09:36:35 AM »
Verse  19:


மாதினியார் திருவயிற்றின்
    மன்னியசீர்ப் புகழனார்
காதலனார் உதித்ததற்பின்
    கடன்முறைமை மங்கலங்கள்
மேதகுநல் வினைசிறப்ப
   விரும்பியபா ராட்டினுடன்
ஏதமில்பல் கிளைபோற்ற
   இளங்குழவிப் பதங்கடந்தார்.After the birth of the beloved son ever-glorious, Pukazhanar
Duly performed all the auspicious rites in great splendor;
His kith and kin showered presents on the child in joy;
Thus fostered, the babe crossed his infancy.   

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47196
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3174 on: March 29, 2016, 09:38:37 AM »
Verse  20:


மருணீக்கி யார்சென்னி
   மயிர்நீக்கும் மணவினையுந்
தெருணீர்ப்பன் மாந்தரெலாம்
   மகிழ்சிறப்பச் செய்ததற்பின்
பொருணீத்தங் கொளவீசிப்
   புலன்கொளுவ மனமுகிழ்த்த
சுருணீக்கி மலர்விக்குங்
   கலைபயிலத் தொடங்குவித்தார்.


The ceremony of tonsure was done to Marulneekkiyar
To the great delight of a great many wise men;
Then people were plied with gifts which flowed like floods;
This done, he was initiated into the art of instruction
Which by enlightenment uncoils the coiled mind.

Arunachala Siva.   

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47196
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3175 on: March 29, 2016, 09:41:00 AM »
Verse  21:


தந்தையார் களிமகிழ்ச்சி
   தலைசிறக்கும் முறைமையினால்
சிந்தைமலர்ந் தெழும்உணர்வில்
   செழுங்கலையின் திறங்களெல்லாம்
முந்தைமுறை மையிற்பயின்று
   முதிரஅறி வெதிரும்வகை
மைந்தனார் மறுவொழித்த
   இளம்பிறைபோல் வளர்கின்றார்.

The father was steeped in delight and joy
As the son with intellect fully-blown
Mastered all the variety of arts with ease
Thanks also to his prenatal knowledge.
With wisdom full, the son shone a spotless moon.

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 29, 2016, 09:42:37 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47196
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3176 on: March 30, 2016, 09:14:15 AM »
Verse  22:


அந்நாளில் திலகவதி
   யாருக்காண் டாறிரண்டின்
முன்னாக ஒத்தகுல
   முதல்வேளாண் குடித்தலைவர்
மின்னார்செஞ் சடையண்ணல்
   மெய்யடிமை விருப்புடையார்
பொன்னாரும் மணிமவுலிப்
   புரவலன்பால் அருளுடையார்.


Tilakavathiyar was then twelve summers old;
Great men as messengers came forth, seeking
Her hand for Kalippakaiyar, the scion true
And leader of Velala clan of equal renown,
And also a great devotee of the Lord
Whose matted hair is red as lightning bright;
He was a great warrior of the crowned monarch,
A heroic lion in the field of war,
And a handsome hero, liberal and well-renowned.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47196
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3177 on: March 30, 2016, 09:16:03 AM »
Verse  23:


ஆண்டகைமைத் தொழிலின்கண்
   அடலரியே றெனவுள்ளார்
காண்டகைய பெருவனப்பிற்
   கலிப்பகையார் எனும்பெயரார்
பூண்டகொடைப் புகழனார்
   பாற்பொருவின் மகட்கொள்ள
வேண்டியெழுங் காதலினால்
   மேலோரைச் செலவிட்டார்.வீரம் மிக்க போர்த் தொழிலில் வலிய ஆண் சிங்கத்தைப் போன்றவரும், காண்டற்கினிய தக்க பேரழகுடையவரும், ஆன கலிப்பகையார், கொடைத்தன்மை பூண்ட புகழனாரிடம் அவரு டைய ஒப்பில்லாத மகளாரைத் தாம் மணமகனாராகக் கொள்ளும் பொருட்டு விரும்பி எழும் காதலால் உரிய பெரியோர்களை அனுப்பினார்.

(English translation is not available.)

Arunachala Siva.


« Last Edit: March 30, 2016, 09:23:10 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47196
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3178 on: March 30, 2016, 09:24:02 AM »
Verse  24:


அணங்கனைய திலகவதி
   யார்தம்மை யாங்கவர்க்கு
மணம்பேசி வந்தவரும்
   வந்தபடி அறிவிப்பக்
குணம்பேசிக் குலம்பேசிக்
   கோதில்சீர்ப் புகழனார்
பணங்கொளர வகல்அல்குல்
    பைந்தொடியை மணம்நேர்ந்தார்.

The great men duly broached the subject
Announcing the purpose of their coming.
The families, the clans and their traits were
Discussed in great frankness; then flawless Pukazhanar
Of great glory was pleased to accord his consent
For the wedding of his lovely daughter of fair hips.   

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47196
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3179 on: March 30, 2016, 09:26:14 AM »
Verse  25:கன்னிதிருத் தாதையார்
   மணமிசைவு கலிப்பகையார்
முன்னணைந்தார் அறிவிப்ப
   வதுவைவினை முடிப்பதன்முன்
மன்னவற்கு வடபுலத்தோர்
    மாறேற்க மற்றவர்மேல்
அன்னவர்க்கு விடைகொடுத்தான்
   அவ்வினைமேல் அவரகன்றார்.


The consent of the virgin?s father was duly
To Kalippakaiyar conveyed; ere the wedding
Could take place, an invasion by Northerners
Took place; the ruler of the realm sent
For Kalippakaiyar, to rout the foes in the war.   

Arunachala Siva.