Author Topic: Tevaram - Some select verses.  (Read 497643 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3150 on: March 27, 2016, 10:44:28 AM »
Verse  56:


அண்டர் பிரானும் தொண்டர்தமக்
    கதிபன் ஆக்கி அனைத்துநாம்
உண்ட கலமும் உடுப்பனவும்
   சூடு வனவும் உனக்காகச்
சண்டீ சனுமாம் பதந்தந்தோம்
   என்றங் கவர்பொற் றடமுடிக்குத்
துண்ட மதிசேர் சடைக்கொன்றை
   மாலை வாங்கிச் சூட்டினார்.

The God of gods made him the Lord of Devotees;
He said: "We confer on you the beatitude of Chandesa;
Our Nirmalya -- food, garment and wreath --,
Shall all be yours only." Thus saying, the Lord
From off his matted hair where shines the crescent,
Took out a wreath of Konrai and garlanded Him.   

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 27, 2016, 10:46:31 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3151 on: March 27, 2016, 10:47:25 AM »
Verse 57:


எல்லா உலகும் ஆர்ப்பெடுப்ப
    எங்கும் மலர்மா ரிகள்பொழியப்
பல்லா யிரவர் கணநாதர்
   பாடி ஆடிக் களிபயிலச்
சொல்லார் மறைகள் துதிசெய்யச்
   சூழ்பல் லியங்கள் எழச்சைவ
நல்லா றோங்க நாயகமாம்
   நங்கள் பெருமான் தொழுதணைந்தார்.


All the worlds rejoiced vociferously; showers of flowers
Poured everywhere; myriads and myriads
Of Sivagana-Natas sang and danced in sheer delight;
The Vedas of divine words, chanting hailed;
Throve loftily the way of Saivism; thus our lord,
Adoring the Lord was installed in his beatific office.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3152 on: March 27, 2016, 10:49:48 AM »
Verse  58:


ஞாலம் அறியப் பிழைபுரிந்து
    நம்பர் அருளால் நான்மறையின்
சீலந் திகழுஞ் சேய்ஞலூர்ப்
   பிள்ளை யார்தந் திருக்கையில்
கோல மழுவால் ஏறுண்டு
   குற்றம் நீங்கிச் சுற்றமுடன்
மூல முதல்வர் சிவலோகம்
   எய்தப் பெற்றான் முதுமறையோன்.


He had wrought sin known the world over;
Yet by the grace of the Lord and by the punishment
Meted out to him through the beauteous axe
Wielded by the great Son of holy Seignaloor,
The old Brahmin with his kith and kin was blessed
To abide for ever in Siva-loka of the Primal Lord Original.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3153 on: March 27, 2016, 10:51:55 AM »
Verse  59:


வந்து மிகைசெய் தாதைதாள்
   மழுவால் துணித்த மறைச்சிறுவர்
அந்த உடம்பு தன்னுடனே
   அரனார் மகனார் ஆயினார்
இந்த நிலைமை அறிந்தாரார்
   ஈறி லாதார் தமக்கன்பு
தந்த அடியார் செய்தனவே
   தவமா மன்றோ சாற்றுங்கால்.


With the very body with which the Gospel-child
Axed away his father's feet who committed
The abominable sin, he was translated; he was made
The Son of Lord Hara; who can ever con this state?
Whatever is done by devotees to the Lord,
That is to be deemed askesis. Is it not so, even so?   

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 27, 2016, 10:53:50 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3154 on: March 27, 2016, 10:54:46 AM »
Verse  60:

நேசம் நிறைந்த உள்ளத்தால்
   நீலம் நிறைந்த மணிகண்டத்
தீசன் அடியார் பெருமையினை
   எல்லா உயிரும் தொழவெடுத்துத்
தேசம் உய்யத் திருத்தொண்டத்
   தொகைமுன் பணித்த திருவாளன்
வாச மலர்மென் கழல்வணங்க
   வந்த பிறப்பை வணங்குவாம்.


The glory of the servitors of the Lord
Whose beauteous throat holds the venom
Was hailed with a heart brimming with love
So that all lives might con and adore, and all worlds
Be redeemed; he sang the Tiru-th-Tonda-th-Tokai;
We are blessed with an embodiment to adore
His fragrant flower-feet; so we deem this birth too,
As a great beatitude.   

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3155 on: March 27, 2016, 10:58:09 AM »
Tiru Navukkarasar Nayanar Puranam:


Verse  1:


திருநாவுக் கரசுவளர்
   திருத்தொண்டின் நெறிவாழ
வருஞானத் தவமுனிவர்
   வாகீசர் வாய்மைதிகழ்
பெருநாமச் சீர்பரவல்
   உறுகின்றேன் பேருலகில்
ஒருநாவுக் குரைசெய்ய
   ஒண்ணாமை உணராதேன்.


Behold this! I mean to history of the glorious life
Of Tirunavukkarasu ever poised in truth,
Also called Vakeesar, the tapaswi of Godly wisdom
Who lived that the world might flourish
By the ever-growing servitorship to the Lord,
Little realizing that there is no tongue in the great world
That can even attempt to articulate it.   

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 27, 2016, 11:00:01 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3156 on: March 28, 2016, 08:49:16 AM »
Verse 2:


தொன்மைமுறை வருமண்ணின்
   துகளன்றித் துகளில்லா
நன்மைநிலை ஒழுக்கத்தின்
   நலஞ்சிறந்த குடிமல்கிச்
சென்னிமதி புனையவளர்
   மணிமாடச் செழும்பதிகள்
மன்னிநிறைந் துளதுதிரு
   முனைப்பாடி வளநாடு.


There in the fecund land of Tirumunaippadi
Are lofty be-jeweled buildings on whose tops
Floats the moon; perfect are the people there;
That ancient soil is by dust alone soiled.   

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 28, 2016, 08:51:19 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3157 on: March 28, 2016, 08:52:14 AM »
Verse 3:


புனப்பண்ணை மணியினொடும்
   புறவின்நறும் புதுமலரின்
கனப்பெண்ணில் திரைசுமந்து
   கரைமருங்கு பெரும்பகட்டேர்
இனப்பண்ணை உழும்பண்ணை
   எறிந்துலவி எவ்வுலகும்
வனப்பெண்ண வரும்பெண்ணை
   மாநதிபாய் வளம்பெருகும்.

Bamboo-bred pearls of Kurinji region
And heaps of blossoms from Mullai, are borne
By it, in its billows; on either side
It feeds the fields plied with plough-shares yoked
To huge buffaloes; thus does it course, the Pennai,
The river majestic, enriching the land.   

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3158 on: March 28, 2016, 08:55:12 AM »
Verse 4:


காலெல்லாந் தகட்டுவரால்
   கரும்பெல்லாங் கண்பொழிதேன்
பாலெல்லாங் கதிர்ச்சாலி
   பரப்பெல்லாங் குலைக்கமுகு
சாலெல்லாந் தரளநிரை
   தடமெல்லாஞ் செங்கழுநீர்
மேலெல்லாம் அகில்தூபம்
   விருந்தெல்லாந் திருந்துமனை.


Finny fish flourish in channels; from nodes
Of canes honey pours; sheaves of grains deck
Paddy crops; areca trees are rich in bunches;
Furrowed fields are a heap of pearls;
Ponds and tanks are with lotuses damasked;
The hospitable houses smoke incense.   


Arunachala Siva.


« Last Edit: March 28, 2016, 08:57:40 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3159 on: March 28, 2016, 08:58:14 AM »
Verse  5:


கடைஞர்மிடை வயற்குறைத்த
   கரும்புகுறை பொழிகொழுஞ்சா
றிடைதொடுத்த தேன்கிழிய
   இழிந்தொழுகு நீத்தமுடன்
புடைபரந்து ஞிமிறொலிப்பப்
   புதுப்புனல்போல் மடையுடைப்ப
உடைமடையக் கரும்படுகட்
   டியினடைப்ப ஊர்கள்தொறும்.

In every village when farmers cut and gather
Sweet canes, juice therefrom seeps forth;
Honey-combs built around the canes burst
And honey pours down; these two join and flow
To the buzzing of bees, and break the sluices
Even as fresh-arrived freshes; the farmers
Throw into breaches lumps of jaggery fresh-made
To keep them in good repair.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3160 on: March 28, 2016, 09:00:40 AM »
Verse 6:கருங்கதலிப் பெருங்குலைகள்
   களிற்றுக்கைம் முகங்காட்ட
மருங்குவளை கதிர்ச்செந்நெல்
   வயப்புரவி முகங்காட்டப்
பெருஞ்சகடு தேர்காட்ட
    வினைஞர்ஆர்ப் பொலிபிறங்க
நெருங்கியசா துரங்கபல
   நிகர்ப்பனவாம் நிறைமருதம்.

Plantain-bunches resemble the trunks of tuskers;
Paddy plants, the visages of steeds; the huge carts,
The cars; the uproar of farmers, the din of infantry;
Thus is endowed every place with four-fold army.   


Arunachala Siva.
« Last Edit: March 28, 2016, 09:03:39 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3161 on: March 28, 2016, 09:04:26 AM »
Verse 7:


நறையாற்றுங் கமுகுநவ
   மணிக்கழுத்தி னுடன்கூந்தல்
பொறையாற்றா மகளிரெனப்
   புறம்பலைதண் டலைவேலித்
துறையாற்ற மணிவண்ணச்
    சுரும்பிரைக்கும் பெரும்பெண்ணை
நிறையாற்று நீர்க்கொழுந்து
   படர்ந்தேறு நிலைமையதால்.


Like damozels whose necks display jewels of nine gems,
Strutting about, the rows of fragrant areca trees
Wave their tops unable to bear the burden of their coiffures.
Pretty speckled bees wheel in noisy rounds;
The waters of the rising Pennai tossed by wind
Descend down to drench the groves and gardens.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3162 on: March 28, 2016, 09:06:18 AM »
Verse  8:


மருமேவு மலர்மேய
   மாகடலின் உட்படியும்
உருமேகம் எனமண்டி
    உகைத்தகருங் கன்றுபோல்
வருமேனிச் செங்கண்வரால்
   மடிமுட்டப் பால்சொரியுங்
கருமேதி தனைக்கொண்டு
   கரைபுரள்வ திரைவாவி.

Like clouds descending into the black ocean
The black buffaloes descend into tanks, to graze
Scented flowers; huge red-eyed fish big as calves,
Dash against their udders whence flows milch profuse;
As the buffaloes move and roll, the waves roll onto the shore.,   

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3163 on: March 28, 2016, 09:08:37 AM »
Verse 9:


மொய்யளிசூழ் நிரைநீல
   முழுவலயங் களின்அலையச்
செய்யதளிர் நறுவிரலிற்
   செழுமுகையின் நகஞ்சிறப்ப
மெய்யொளியின் நிழற்காணும்
   ஆடியென வெண்மதியை
வையமகள் கையணைத்தால்
   போலுயர்வ மலர்ச்சோலை.


With circling beetles as sapphire-bangles,
Red shoots as fingers, well-grown buds as nails,
With lofty groves as hands, Lady-Earth reaches
For the Moon -- the mirror --, to behold her image.   

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3164 on: March 28, 2016, 09:10:46 AM »
Verse 10:


எயிற்குலவும் வளம்பதிகள்
   எங்குமணந் தங்கும்வயல்
பயிர்க்கண்வியல் இடங்கள்பல
   பரந்துயர்நெற் கூடுகளும்
வெயிற்கதிர்மென் குழைமகளிர்
   விரவியமா டமும்மேவி
மயில்குலமும் முகிற்குலமும்
   மாறாட மருங்காடும்.

Cities are girt with forts; paddy heaps mark
Grain-fragrant fields; with resplendent
Ear-pendants comely chits gather in cornices;
Thither arrive nimbi and peacocks fronting each other   
And there they dance their merry dances.


Arunachala Siva.   
« Last Edit: March 28, 2016, 09:12:51 AM by Subramanian.R »