Author Topic: Tevaram - Some select verses.  (Read 564173 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3135 on: March 27, 2016, 09:26:03 AM »
Verse 41:


ஆங்கு மருங்கு நின்றார்கள்
   அவ்வந் தணன்தன் திருமனையின்
பாங்கு சென்று மற்றவனை
   அழைத்துக் கொண்டு வரப்பகர்ந்த
ஓங்கு சபையோர் அவனைப்பார்த்
   தூர்ஆன் நிரைமேய்த் துன்மகன்செய்
தீங்கு தன்னைக் கேளென்று
   புகுந்த பரிசு செப்புவார்.


The Brahmins who stood there, proceeded
To his father?s house and called him; when he came
The assembly spake to him thus: "Hearken to the evil
Your son does in the guise of grazing the cows of townsmen."
Thus they began their narration.   

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 27, 2016, 09:27:42 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3136 on: March 27, 2016, 09:28:38 AM »
Verse 42:


அந்தண் மறையோர் ஆகுதிக்குக்
   கறக்கும் பசுக்க ளானவெலாம்
சிந்தை மகிழ்ந்து பரிவினால்
   திரளக் கொடுபோய் மேய்ப்பான்போல்
கந்தம் மலிபூம் புனல்மண்ணி
   மணலில் கறந்து பாலுகுத்து
வந்த பரிசே செய்கின்றான்
   என்றான் என்று வாய்மொழிந்தார்.


"The cows meant to supply milk for the sacrifices
Of the Brahmins, are in love driven by your son
To the pasture, as if he would graze them.
On the bank of the Manni river rich in fragrant flowers
He milks them, pours it on earth and does all
That pleases his fancy; thus we are told."   

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 27, 2016, 09:30:29 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3137 on: March 27, 2016, 09:31:35 AM »
Verse  43:


மறையோர் மொழியக் கேட்டஞ்சிச்
   சிறுமா ணவகன் செய்தஇது
இறையும் நான்முன் பறிந்திலேன்
   இதற்கு முன்பு புகுந்ததனை
நிறையும் பெருமை அந்தணர்காள்
   பொறுக்க வேண்டும் நீங்களெனக்
குறைகொண் டிறைஞ்சி இனிப்புகுதில்
   குற்றம் எனதே யாம்என்றான்.


When the Brahmins spoke thus, struck with fear
He said: "Not a whit of this was known to me so far;
O Brahmins of absolute glory! Forgive the past evil."
Thus he implored them and prayerfully added:
"If this deed repeats, I'll hold myself guilty."   

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 27, 2016, 09:33:27 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3138 on: March 27, 2016, 09:34:29 AM »
Verse 44:


அந்த ணாளர் தமைவிடைகொண்
   டந்தி தொழுது மனைபுகுந்து
வந்த பழியொன் றெனநினைந்தே
    மகனார் தமக்கு வாய்நேரான்
இந்த நிலைமை அறிவேனென்
   றிரவு கழிந்து நிரைமேய்க்க
மைந்த னார்தாம் போயினபின்
    மறைந்து சென்றான் மறைமுதியோன்.


He took leave of the Brahmins, performed the rites
Of the evening and went into his house;
He pondered over the stigma;
He would not discuss it with his son; he chose
To verify it himself; the night passed away and when
His son went forth to graze the cows, the one grown ripe
In the mastery of the Vedas, shadowed his son.   

Arunachala Siva.


Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3139 on: March 27, 2016, 09:36:17 AM »
Verse  45:

சென்ற மறையோன் திருமகனார்
   சிறந்த ஊர்ஆன் நிரைகொடுபோய்
மன்றல் மருவும் புறவின்கண்
   மேய்ப்பார் மண்ணி மணற்குறையில்
அன்று திரளக் கொடுசென்ற
   அதனை யறிந்து மறைந்தப்பால்
நின்ற குரவின் மிசையேறி
    நிகழ்வ தறிய ஒளித்திருந்தான்.


To graze all the herds of cows of that town that day
In the fragrant pasture on the bank of the Manni river
The sacred son gathered them there;
The father saw this and to watch
The further happenings he climbed a Kura tree
And thither concealed his person.   

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3140 on: March 27, 2016, 09:38:08 AM »
Verse 46:


அன்பு புரியும் பிரமசா
   ரிகளும் மூழ்கி அரனார்க்கு
முன்பு போல மணற்கோயில்
   ஆக்கி முகைமென் மலர்கொய்து
பின்பு வரும்ஆன் முலைபொழிபால்
   பெருகுங் குடங்கள் பேணுமிடந்
தன்பாற் கொணர்ந்து தாபித்துப்
   பிறவும் வேண்டு வனசமைத்தார்.The loving Brahmachari first had his holy bath;
Then as before he built with sand the temple;
He gathered fresh buds and blooms; then the pots into which
The cows poured their milk, were set in order;
He also attended to the other requisites.   

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3141 on: March 27, 2016, 09:40:38 AM »
Verse 47:


நின்ற விதியின் விளையாட்டால்
   நிறைந்த அரும்பூ சனைதொடங்கி
ஒன்றும் உள்ளத் துண்மையினால்
    உடைய நாதன் திருமுடிமேல்
மன்றல் விரவுந் திருப்பள்ளித்
   தாமம் சாத்தி மஞ்சனமா
நன்று நிறைதீம் பாற்குடங்கள்
   எடுத்து நயப்புற் றாட்டுதலும்.

He then commenced the rare Puja in accordance
With the rules of the Agama and with his soul merged in truth;
The fragrant buds and blooms he placed on the crown
Of the Lord-Ruler and hailed Him with mantras;
With flowing love he poured sweet milk as ablutions.

Arunachala Siva.   Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3142 on: March 27, 2016, 09:43:01 AM »
Verse  48:


பரவ மேன்மேல் எழும்பரிவும்
   பழைய பான்மை மிகும்பண்பும்
விரவ மேதக் கவர்தம்பால்
   மேவும் பெருமை வெளிப்படுப்பான்
அரவம் மேவுஞ் சடைமுடியார்
   அருளாம் என்ன அறிவழிந்து
குரவு மேவும் முதுமறையோன்
   கோபம் மேவும் படிகண்டான்.


Higher and higher spiraled his love; it was time
For the effort of his hoary deeds to fructify;
It looked as though the very grace of the Lord,
The Wearer of serpents, the One of matted hair --,
Was out to reveal the glory of the lofty one,
By incensing him and throwing him into bewilderment;
The old Brahmin on the Kura tree beheld it all in utter wrath.   


Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3143 on: March 27, 2016, 09:45:13 AM »
Verse  49:


கண்ட போதே விரைந்திழிந்து
   கடிது சென்று கைத்தண்டு
கொண்டு மகனார் திருமுதுகில்
   புடைத்துக் கொடிதாம் மொழிகூறத்
தொண்டு புரியுஞ் சிறியபெருந்
   தோன்ற லார்தம் பெருமான்மேல்
மண்டு காதல் அருச்சனையில்
   வைத்தார் மற்றொன் றறிந்திலரால்.


When he beheld this, down he descended quick
From the tree and with a stick beat his son
On his sacred back besides hurling vile obloquy on him;
As the serving devotee, the little one of supreme excellence,
Was linked to the Lord in Puja and in love profound,
He was oblivious of all other happenings.   

Arunachala Siva.Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3144 on: March 27, 2016, 09:47:31 AM »
Verse  50:


மேலாம் பெரியோர் பலகாலும்
   வெகுண்டோன் அடிக்க வேறுணரார்
பாலார் திருமஞ் சனமாட்டும்
   பணியிற் சலியா ததுகண்டு
மாலா மறையோன் மிகச்செயிர்த்து
    வைத்த திருமஞ் சனக்குடப்பால்
காலா லிடறிச் சிந்தினான் கையாற்
   கடமைத் தலைநின்றான்.


The angry man beat him again and again;
But the great one wasn?t even aware of it; he went on
With his service of the sacred ablutions without let;
Beholding this, the semi-mad Brahmin grew more angry
And kicked away the divine oblationary milk-pot;
Lo, base had he become like his base act.   

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 27, 2016, 09:49:03 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3145 on: March 27, 2016, 10:31:14 AM »
Verse  51:


சிந்தும் பொழுதில் அதுநோக்கும்
   சிறுவர் இறையில் தீயோனைத்
தந்தை யெனவே அறிந்தவன்தன்
   தாள்கள் சிந்துந் தகுதியின ல்
முந்தை மருங்கு கிடந்தகோல்
    எடுத்தார்க் கதுவே முறைமையினால்
வந்து மழுவா யிடஎறிந்தார்
   மண்மேல் வீழ்ந்தான் மறையோனும்.


As, he thus spilled it away the holy child looked at him
For a while and knew the evil one to be his own father;
Yet as he spilled the milk consecrated for the Lord
He was out to punish him; he took a stick
Which lay nearby, and behold, it duly became
An axe in his hand; with that when he cut away
His feet, down fell the Brahmin, on the earth.


Arunachala Siva.   
« Last Edit: March 27, 2016, 10:32:56 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3146 on: March 27, 2016, 10:33:49 AM »
Verse  52:


எறிந்த அதுவே அர்ச்சனையில்
   இடையூ றகற்றும் படையாக
மறிந்த தாதை இருதாளும்
    துணித்த மைந்தர் பூசனையில்
அறிந்த இடையூ றகற்றினராய்
   முன்போல் அருச்சித் திடப்புகலும்
செறிந்த சடைநீள் முடியாரும்
   தேவி யோடும் விடையேறி.


The wielded axe served as the weapon to quell
The contretemps that beset the holy Puja;
The son that chopped away both the feet
Of his father that tried to obstruct the Puja,
With the obstruction gone, proceeded with his Puja;
Then the Lord of flowing matted hair and His Consort
Appeared on their mount, the Bull.   

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3147 on: March 27, 2016, 10:36:13 AM »
Verse  53:பூத கணங்கள் புடைசூழப்
   புராண முனிவர் புத்தேளிர்
வேத மொழிகள் எடுத்தேத்த
   விமல மூர்த்தி திருவுள்ளம்
காதல் கூர வெளிப்படலும்
   கண்டு தொழுது மனங்களித்துப்
பாத மலர்கள் மேல்விழுந்தார்
   பத்தி முதிர்ந்த பாலகனார்.


Bhoota-hosts came encircling the Lord;
Ancient Munis and Devas chanting the Vedas
Hailed the Lord; lo, the Lord of pure perfection
Manifested by reason of His sheer grace and mercy;
The tender boy ripe in devotion, beheld Him,
Adored Him and with a delighted heart
Fell prostrate at His lotus-feet.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3148 on: March 27, 2016, 10:38:21 AM »
Verse  54:


தொடுத்த இதழி சூழ்சடையார்
   துணைத்தாள் நிழற்கீழ் விழுந்தவரை
எடுத்து நோக்கி நம்பொருட்டால்
   ஈன்ற தாதை விழவெறிந்தாய்
அடுத்த தாதை இனியுனக்கு
   நாம்என் றருள்செய் தணைத்தருளி
மடுத்த கருணை யால்தடவி
   உச்சி மோந்து மகிழ்ந்தருள.


The Lord decked with a wreath of Konrai blooms
Lifted him that fell at the shade of His feet twain,
And said: "For Our sake you felled down your own father;
We are your Father henceforth." Thus He graced him
And embraced him, felt him with His hand
And kissed his head in delight great.

Arunachala Siva.   
« Last Edit: March 27, 2016, 10:40:18 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3149 on: March 27, 2016, 10:41:24 AM »
Verse  55:


செங்கண் விடையார் திருமலர்க்கை
    தீண்டப் பெற்ற சிறுவனார்
அங்கண் மாயை யாக்கையின்மேல்
   அளவின் றுயர்ந்த சிவமயமாய்ப்
பொங்கி யெழுந்த திருவருளின்
   மூழ்கிப் பூமேல் அயன்முதலாம்
துங்க அமரர் துதிசெய்யச்
   சூழ்ந்த ஒளியில் தோன்றினார்.The body of the divine child thus touched and felt
By the flowery hand of the Lord of the red-eyed Bull
Was transmuted into immeasurable Sivamayam;
He was immersed in the divine grace of the Lord;
He shone with Siva?s own luster, hailed by the one
Seated on lotus and also the great celestial beings.   


Arunachala Siva.
« Last Edit: March 27, 2016, 10:43:28 AM by Subramanian.R »