Author Topic: Tevaram - Some select verses.  (Read 498302 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3120 on: March 25, 2016, 08:41:57 AM »
Verse 26:


பதவு காலங் களின்மேய்த்தும்
   பறித்தும் அளித்தும் பரிவகற்றி
இதமுண் துறையுள் நற்றண்ணீர்
   ஊட்டி அச்சம் எதிர்நீக்கி
அதர்நல் லனமுன் செலநீழல்
    அமர்வித் தமுத மதுரப்பால்
உதவும் பொழுது பிழையாமல்
    உடையோர் இல்லந் தொறுமுய்த்தார்.


During the season when grass grew thick
He grazed them well; he would himself pluck grass,
Feed them and thus foster them; he would rid them
Of their dread, lead them to cool fords where they could
Drink tasty water and caused them to rest under
Leafy umbrage; when it was time for nectarean milking
He would drive them to the doors of their owners.   

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3121 on: March 25, 2016, 08:44:24 AM »
Verse 27:


மண்ணிக் கரையின் வளர்புறவின்
   மாடும் படுகர் மருங்கினிலும்
தண்ணித் திலநீர் மருதத்தண்
   டலைசூழ் குலையின் சார்பினிலும்
எண்ணிற் பெருகு நிரைமேய்த்துச்
   சமிதை யுடன்மேல் எரிகொண்டு
நண்ணிக் கங்குல் முன்புகுதும்
    நன்னாள் பலவாம் அந்நாளில்.On the banks of the Manni and abutting the pasture land,
And nigh unto the beds of that river, and also
On the gardens of Maruta realm where pearls abound,
He would graze the increasing herds, collect samita-sticks
And also sticks of Arani and would return before night;
For many a goodly day this was his routine.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3122 on: March 25, 2016, 08:46:42 AM »
Verse 28:


ஆய நிரையின் குலமெல்லாம்
   அழகின் விளங்கி மிகப்பல்கி
மேய இனிய புல்லுணவும்
   விரும்பு புனலும் ஆர்தலினால்
ஏய மனங்கொள் பெருமகிழ்ச்சி
   எய்த இரவும் நண்பகலும்
தூய தீம்பால் மடிபெருகிச்
   சொரிய முலைகள் சுரந்தனவால்.

During those days, the herds of kine grew beauteous
And increased; as with sweet grass and tasty water
They were fed full, they were happy in their mind;
This caused the swelling of their udders
With milk pure and sweet, whence it suffused day and night.   

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3123 on: March 25, 2016, 08:48:55 AM »
Verse 29:


பூணுந் தொழில்வேள் விச்சடங்கு
   புரிய ஓம தேனுக்கள்
காணும் பொலிவில் முன்னையினும்
   அனேக மடங்கு கறப்பனவாய்ப்
பேணுந் தகுதி அன்பால்இப்
   பிரம சாரி மேய்த்ததற்பின்
மாணுந் திறத்த வானவென
   மறையோர் எல்லாம் மனமகிழ்ந்தார்.

The homa-cows which helped the Brahmins conduct
Their sacrifices, grew more and more beauteous;
Their yield of milk was multifold; the Brahmins were
Therefore happy that it was thus as the Brahmachari
Tended the Kine with such loving care.   

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3124 on: March 25, 2016, 08:51:02 AM »
Verse 30:


அனைத்துத் திறத்தும் ஆனினங்கள்
   அணைந்த மகிழ்ச்சி அளவின்றி
மனைக்கண் கன்று பிரிந்தாலும்
   மருவுஞ் சிறிய மறைக்கன்று
தனைக்கண் டருகு சார்ந்துருகித்
   தாயாந் தன்மை நிலையினவாய்க்
கனைத்துச் சுரந்து முலைக்கண்கள்
    கறவா மேபால் பொழிந்தனவால்.


The kine too were happy beyond measure;
Though they were parted from their calves
When they beheld him -- the calf of the Gospels --,
They neared him and melted in motherly love for him;
They bellowed in joy and with the tug of teats
From their udders, milk suffused profuse.

Arunachala Siva.   
« Last Edit: March 25, 2016, 08:52:45 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3125 on: March 26, 2016, 07:57:11 AM »
Verse  31:


தம்மை அணைந்த ஆன்முலைப்பால்
   தாமே பொழியக் கண்டுவந்து
செம்மை நெறியே உறுமனத்தில்
   திருமஞ் சனமாங் குறிப்புணர்ந்தே
எம்மை உடைய வள்ளலார்
   எய்த நினைந்து தெளிந்ததனில்
மெய்ம்மைச் சிவனார் பூசனையை
   விரும்பும் வேட்கை விளைந்தெழலும்.

He grew glad that the cows rained milk
Even when none milked them; his mind
Poised in virtue divined from this an inkling
About the sacred ablutions for the Lord;
He, our patron, pondered over this and stood clarified;
He was impelled by a penchant to perform pooja for Siva.   

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3126 on: March 26, 2016, 07:59:19 AM »
Verse  32:


அங்கண் முன்னை அர்ச்சனையின்
   அளவின் தொடர்ச்சி விளையாட்டாப்
பொங்கும் அன்பால் மண்ணிமணற்
   புளினக் குறையில் ஆத்தியின்கீழ்ச்
செங்கண் விடையார் திருமேனி
   மணலால் ஆக்கிச் சிவாலயமும்
துங்க நீடு கோபுரமுஞ் சுற்றா
   லயமும் வகுத்தமைத்தார்.


His desire to perform pooja, though a child?s, was but
A continuum of his pious act of the past births;
In swelling love, on the sand-dune of the Manni,
Under the spreading Atthi he wrought a Sivalinga
-- The formless form of the Rider of the red-eyed Bull --,
Of pure sand; he also built a temple with tower
Prakaram and all.


Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3127 on: March 26, 2016, 08:01:27 AM »
Verse  33:


ஆத்தி மலரும் செழுந்தளிரும்
   முதலா அருகு வளர்புறவில்
பூத்த மலர்கள் தாந்தெரிந்து
   புனிதர் சடிலத் திருமுடிமேல்
சாத்த லாகுந் திருப்பள்ளித்
   தாமம் பலவுந் தாங்கொய்து
கோத்த இலைப்பூங் கூடையினில்
   கொணர்ந்து மணந்தங் கிடவைத்தார்.

Flowers of Atthi, tender shoots and choice flowers
From the nearby gardens which he himself gathered
As fitting adornment for the holy crown of the pious Lord,
Were kept by him in a basket woven of fresh leaves
That their rich odor may be kept intact.


Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3128 on: March 26, 2016, 08:04:38 AM »
Verse  34:


நல்ல நவகும் பங்கள்பெற
   நாடிக் கொண்டு நாணற்பூங்
கொல்லை இடத்துங் குறைமறைவும்
   மேவுங் கோக்கள் உடன்கூட
ஒல்லை யணைந்து பாலாக்கள்
   ஒன்றுக் கொருகா லாகவெதிர்
செல்ல அவையுங் கனைத்துமுலை
   தீண்டச் செழும்பால் பொழிந்தனவால்.

He went in for the fine Kumbhas and secured them;
The kine were grazing in the gardens and the hinterland
Between the river; thither he went and when he touched
A teat, the cow bellowed and showered milk.   

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3129 on: March 26, 2016, 08:06:36 AM »
Verse  35:


கொண்டு மடுத்த குடம்நிறையக்
   கொணர்ந்து விரும்புங் கொள்கையினால்
அண்டர் பெருமான் வெண்மணல்ஆ
   லயத்துள் அவைமுன் தாபித்து
வண்டு மருவுந் திருப்பள்ளித்
   தாமங் கொண்டு வரன்முறையே
பண்டைப் பரிவால் அருச்சித்துப்
   பாலின் திருமஞ் சனமாட்டி.

He gathered the milk in pots and came back with them;
He had them consecrated in the sandy shrine
Of the Lord of gods; with flowers and tender shoots
Buzzed over by bees, he duly and in accordance with
The Sastras, did Pooja, impelled by a trans-embodimental love
And with milk performed the Lord's holy ablutions.

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 26, 2016, 08:08:22 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3130 on: March 26, 2016, 08:09:32 AM »
Verse  36:


மீள மீள இவ்வண்ணம்
   வெண்பால் சொரிமஞ் சனமாட்ட
ஆள உடையார் தம்முடைய
   அன்ப ரன்பின் பாலுளதாய்
மூள அமர்ந்த நயப்பாடு
   முதிர்ந்த பற்று முற்றச்சூழ்
கோளம் அதனில் உள்நிறைந்து
   குறித்த பூசை கொளநின்றார்.


Again and again he bathed Him in white milk;
The Ruler (of souls) came to be enshrined in the love
Of His devotee; as the love grew into passion divine
And pervaded the orb of Sivalinga, the Lord approved
The devotee?s Pooja who beheld Him only and no sandy icon.


Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3131 on: March 26, 2016, 08:11:59 AM »
Verse  37:


பெருமை பிறங்குஞ் சேய்ஞ்ஞலூர்ப்
    பிள்ளை யார்தம் உள்ளத்தில்
ஒருமை நினைவால் உம்பர்பிரான்
    உவக்கும் பூசை உறுப்பான
திருமஞ் சனமே முதலவற்றில்
   தேடா தனஅன் பினில்நிரப்பி
வரும்அந் நெறியே அர்ச்சனைசெய்
    தருளி வணங்கி மகிழ்கின்றார்.


The gloried Son of Seignaloor, by dint
Of his thought of atonement, could leaven with his love
Whatever was lacking and could not be secured
By him for the hierurgy, of the ablutions and the like;
Thus he completed his Pooja, paid obeisance and felt happy.

Arunachala Siva.   
« Last Edit: March 26, 2016, 08:13:36 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3132 on: March 26, 2016, 08:14:41 AM »
Verse  38:இறையோன் அடிக்கீழ் மறையவனார்
   எடுத்துத் திருமஞ் சனமாட்டும்
நிறைபூ சனைக்குக் குடங்கள்பால்
   நிரம்பச் சொரிந்து நிரைக்குலங்கள்
குறைபா டின்றி மடிபெருகக்
   குவிந்த முலைப்பால் குறைவின்றி
மறையோர் மனையின் முன்புதரும்
   வளங்கள் பொலிய வைகுமால்.

Nath-less their, supply of pots and pots of milk
To the Brahmin-boy who performed with it
The sacred ablutions of the Lord's feet, the cows
Were uberous and their plentiful udders yielded milk
As before; so the Brahmins suffered no lack at all.


Arunachala Siva.
« Last Edit: March 26, 2016, 08:16:27 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3133 on: March 26, 2016, 08:17:27 AM »
Verse  39:

செயலிப் படியே பலநாளும்
   சிறந்த பூசை செய்வதற்கு
முயல்வுற் றதுவே திருவிளையாட்
    டாக முந்நூல் அணிமார்பர்
இயல்பில் புரியும் மற்றிதனைக்
   கண்டித் திறத்தை யறியாத
அயல்மற் றொருவன் அப்பதியில்
   அந்த ணாளர்க் கறிவித்தான்.


Thus as a game divine, the wearer of the sacred-thread
Did this for many a day; a man who was
Unaware of the true greatness of this service
Apprised the Brahmins of the town of the happening.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3134 on: March 26, 2016, 08:19:41 AM »
Verse  40:


அச்சொற் கேட்ட அருமறையோர்
   ஆயன் அறியான் என்றவற்றின்
இச்சை வழியே யான்மேய்ப்பேன்
   என்றெம் பசுக்கள் தமைக்கறந்து
பொச்சம் ஒழுகு மாணவகன்
   பொல்லாங் குரைக்க அவன்தாதை
எச்ச தத்தன் தனையழைமின்
   என்றார் அவையில் இருந்தார்கள்.


Hearing him, the Brahmins of the rare Vedas said:
"He said the cowherd did not know how to tend them
And so he would do it; thus he came to be in charge
Of the herds; now he milks them and plays false;
Call the boy's father to whom we'll report."  Thus they.   

Arunachala Siva.

« Last Edit: March 26, 2016, 08:21:36 AM by Subramanian.R »