Author Topic: Tevaram - Some select verses.  (Read 496930 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3090 on: March 22, 2016, 02:40:05 PM »
Verse  33:


செந்தீமேல் எழும்பொழுது
   செம்மலர்மேல் வந்தெழுந்த
அந்தணன்போல் தோன்றினார்
   அந்தரதுந் துபிநாதம்
வந்தெழுந்த துயர்விசும்பில்
    வானவர்கள் மகிழ்ந்தார்த்துப்
பைந்துணர்மந் தாரத்தின்
   பனிமலர்மா ரிகள்பொழிந்தார்.


When thus he rose up from ruddy fire, verily
He was like unto Brahma enthroned on red lotus;
Celestial tuntupis resounded from on high;
The immortal heavenly Lords rejoiced uproariously;
They rained fresh-petaled Mandara flowers cool.   

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3091 on: March 22, 2016, 02:42:00 PM »
Verse 34:


திருவுடைய தில்லைவாழ்
   அந்தணர்கள் கைதொழுதார்
பரவரிய தொண்டர்களும்
   பணிந்துமனங் களிபயின்றார்
அருமறைசூழ் திருமன்றில்
   ஆடுகின்ற கழல்வணங்க
வருகின்றார் திருநாளைப்
    போவாராம் மறைமுனிவர்.


The (spiritually) rich Thillai-Brahmins, folding
Their hands, adored him; great and worthy servitors
Bowed before him and felt supremely delighted.
Thus, even thus, the sainted Brahmin, Tiru-Nalai-p-povar
Emerged forth to hail the Ankleted Feet that dance
In Tiruchitrambalam, the cynosure of the Gospels rare.   


Arunachala Siva.
« Last Edit: March 22, 2016, 02:44:16 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3092 on: March 22, 2016, 02:45:21 PM »
Verse 35:


தில்லைவாழ் அந்தணரும்
   உடன்செல்லச் சென்றெய்திக்
கொல்லைமான் மறிக்கரத்தார்
   கோபுரத்தைத் தொழுதிறைஞ்சி
ஒல்லைபோய் உள்புகுந்தார்
   உலகுய்ய நடமாடும்
எல்லையினைத் தலைப்பட்டார்
    யாவர்களுங் கண்டிலரால்.

With the Brahmins of Thillai, he entered the city
A sylvan fawn; adoring this he moved in swiftly
And reached the tower of the Lord, whose hand sports
And came unto the proscenium near which the Lord
Doth dance to mantle the cosmos with redemptive grace.
None saw him thereafter.

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 22, 2016, 02:47:15 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3093 on: March 22, 2016, 02:48:16 PM »
Verse 36:


அந்தணர்கள் அதிசயித்தார்
   அருமுனிவர் துதிசெய்தார்
வந்தணைந்த திருத்தொண்டர்
   தம்மைவினை மாசறுத்துச்
சுந்தரத்தா மரைபுரையும்
   துணையடிகள் தொழுதிருக்க
அந்தமிலா ஆனந்தப்
   பெருங்கூத்தர் அருள்புரிந்தார்.


Brahmins marveled; Munis rare adored;
The great Dancer of infinite bliss, did away
With the flawed Karma of the servitor that reached Him,
And blessed him to hail for ever His beauteous lotus-feet.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3094 on: March 22, 2016, 02:50:35 PM »
Verse 37:


மாசுடம்பு விடத்தீயில்
   மஞ்சனஞ்செய் தருளிஎழுந்
தாசில்மறை முனியாகி
   அம்பலவர் தாளடைந்தார்
தேசுடைய கழல்வாழ்த்தித்
   திருக்குறிப்புத் தொண்டர்வினைப்
பாசம்அற முயன்றவர்தம்
   திருத்தொண்டின் பரிசுரைப்பாம்.Having cast away by purificatory immolation
His flawed embodiment and transformed into a blemish-less Muni,
He reached the hallowed feet of the Lord of Ambalam;
We hail his lustrous feet sacred, and proceed
To narrate the divine service of Tiru-k-Kurippu-th-Tondar
Whose toil did away with Pasam.

(Tiruk Kurippu Thondar - Nandanar story completed.)

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 23, 2016, 08:25:34 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3095 on: March 23, 2016, 08:27:39 AM »
Chandesura Nayanar history:

Verse  1:


பூந்தண் பொன்னி எந்நாளும்
   பொய்யா தளிக்கும் புனல்நாட்டு
வாய்ந்த மண்ணித் தென்கரையில்
   மன்ன முன்னாள் வரைகிழிய
ஏந்தும் அயில்வேல் நிலைகாட்டி
   இமையோர் இகல்வெம் பகைகடக்கும்
சேந்தன் அளித்த திருமறையோர்
   மூதூர் செல்வச் சேய்ஞலூர்.


In the Chozha-land fed by the cool Kaveri never-failing,
On the southern bank of Manni river is the hoary town
Of great foison called Cheignaloor, designed by the grace
Of Lord Muruga who smote Mount Krouncha into two
And who was to vanquish the fierce and hostile Soora;
This was densely inhabited by Brahmins versed in the Vedas.   

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 23, 2016, 08:29:35 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3096 on: March 23, 2016, 08:30:32 AM »
Verse 2:


செம்மை வெண்ணீற் றொருமையினார்
    இரண்டு பிறப்பின் சிறப்பினார்
மும்மைத் தழலோம் பியநெறியார்
   நான்கு வேதம் முறைபயின்றார்
தம்மை ஐந்து புலனும்பின் செல்லுந்
   தகையார் அறுதொழிலின்
மெய்ம்மை யொழுக்கம் ஏழுலகும்
   போற்றும் மறையோர் விளங்குவது.


They were merged in the way of the Holy Ash; they were
Of two-fold birth; they tended the triple fire;
They cultivated the four Vedas; them followed
Their senses five; six were their duties;
All the seven worlds hailed them; with such men throve the town.

Arunachala Siva.« Last Edit: March 23, 2016, 08:32:06 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3097 on: March 23, 2016, 08:32:50 AM »
Verse  3:


கோதில் மான்தோல் புரிமுந்நூல்
   குலவும் மார்பில் குழைக்குடுமி
ஓது கிடைசூழ் சிறுவர்களும்
   உதவும் பெருமை ஆசானும்
போதின் விளங்குந் தாரகையும்
   மதியும் போலப் புணர்மடங்கள்
மீது முழங்கு முகிலொதுங்க
   வேத ஒலிகள் முழங்குவன .


The students of the Vedas, the wearers of the sacred thread
To which was tied a flawless piece of deerskin,
Had tufts of hair; such groups were found with
Their preceptors and so were they like the stars and the moon;
From the Matams over the tops of which rested clouds
The Vedas resounded.   


Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3098 on: March 23, 2016, 08:34:52 AM »
Verse  4:


யாகம் நிலவும் சாலைதொறும்
   மறையோர் ஈந்த அவியுணவின்
பாகம் நுகர வருமாலும்
   அயனும் ஊரும் படர்சிறைப்புள்
மாகம் இகந்து வந்திருக்கும்
   சேக்கை யெனவும் வானவர்கோன்
நாகம் அணையுங் கந்தெனவும்
   நாட்டும் யூப ஈட்டமுள.


The town was rich in Yupa columns on which
Could abide the carriers of spreading wings
Of Vishnu and Brahma, who came thither to receive
The havis due to them, offered by the Brahmins
In the halls of sacrifice; onto a Yupa column
Could be fastened the mount of Indra.   

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3099 on: March 23, 2016, 08:36:56 AM »
Verse 5:

தீம்பால் ஒழுகப் பொழுதுதொறும்
   ஓம தேனுச் செல்வனவும்
தாம்பா டியசா மங்கணிப்போர்
   சமிதை யிடக்கொண் டணைவனவும்
பூம்பா சடைநீர்த் தடம்மூழ்கி
   மறையோர் மகளிர் புகுவனவும்
ஆம்பான் மையினில் விளங்குவன
   அணிநீள் மறுகு பலவுமுள.


The town was rich in long streets through which passed
Homa-cows from whose udders sweet milk issued;
Students of the Vedas who collected samita-sticks,
Of Brahmin houses bathed in pools full of flowers
And homeward plied their steps.   


Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3100 on: March 23, 2016, 08:38:59 AM »
Verse 6:வாழ்பொற் பதிமற் றதன்மருங்கு
   மண்ணித் திரைகள் வயல்வரம்பின்
தாழ்வில் தரளஞ் சொரிகுலைப்பால்
   சமைத்த யாகத் தடஞ்சாலை
சூழ்வைப் பிடங்கள் நெருங்கியுள
   தொடங்கு சடங்கு முடித்தேறும்
வேள்வித் தலைவர் பெருந்தேர்கள்
   விண்ணோர் ஏறும் விமானங்கள்.Spacious halls of sacrifice were situate nearby on the bank
Of Manni river whose waves shored up pearls;
The chariots of the high-priests of sacrifices and those
Of the celestial beings, were in the open place
Stationed close to each other.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3101 on: March 23, 2016, 08:41:06 AM »
Verse 7:


மடையில் கழுநீர் செழுநீர்சூழ்
   வயலில் சாலிக் கதிர்க்கற்றை
புடையில் சுரும்பு மிடைகமுகு
   புனலில் பரம்பு பூம்பாளை
அடையில் பயிலுந் தாமரைநீள்
   அலரில் துயிலும் கயல்கள்வழி
நடையில் படர்மென் கொடிமௌவல்
   நனையில் திகழுஞ் சினைக்காஞ்சி.Rich was the growth of red lilies near sluices;
Sheaves of paddy grew thick in the watery fields;
Nearby were areca trees and bees hummed over their spathes;
In long-leaved lotus-blooms carps slumbered;
Over pathways Mullai creepers spread and formed bowers;
Kanchi trees with twigs full of buds were everywhere.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3102 on: March 23, 2016, 08:43:10 AM »
Verse 8:


சென்னி அபயன் குலோத்துங்கச்
   சோழன் தில்லைத் திருவெல்லை
பொன்னின் மயமாக் கியவளவர்
   போரே றென்றும் புவிகாக்கும்
மன்னர் பெருமான் அநபாயன்
   வருந்தொல் மரபின் முடிசூட்டுந்
தன்மை நிலவு பதிஐந்தின்
   ஒன்றாய் விளங்குந் தகைத்தவ்வூர்.The Chozha monarchs variously called Senni
Abhaya and Kulottunga Chozha form the lineage
Of the valiant hero, Anabhaya who roofed
Thillai-Ambalam with gold; this town is one
Of the five seats where a Chozha-prince could be crowned.


Arunachala Siva.   
« Last Edit: March 23, 2016, 08:44:55 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3103 on: March 23, 2016, 08:45:41 AM »
Verse 9:பண்ணின் பயனாம் நல்லிசையும்
   பாலின் பயனாம் இன்சுவையும்
கண்ணின் பயனாம் பெருகொளியும்
   கருத்தின் பயனாம் எழுத்தஞ்சும்
விண்ணின் பயனாம் பொழிமழையும்
    வேதப் பயனாம் சைவமும்போல்
மண்ணின் பயனாம் அப்பதியின்
   வளத்தின் பெருமை வரம்புடைத்தோ.


Happy hymn is the fruit of goodly melody;
Nectarean taste marks the milk, and growing luster, the eyes;
The guardian of contemplation is the Panchakshara;
The rains are a gift of the heavens;
Saivism is the fruit of the Vedas;
Even so, this town is earth?s own fruit;
Can ever words articulate the glory of its bounty?   


Arunachala Siva.
« Last Edit: March 23, 2016, 08:47:24 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3104 on: March 23, 2016, 08:48:18 AM »
Verse  10:


பெருமை பிறங்கும் அப்பதியின்
   மறையோர் தம்முள் பெருமனைவாழ்
தருமம் நிலவு காசிபகோத்
   திரத்துத் தலைமை சால்மரபில்
அருமை மணியும் அளித்ததுவே
   நஞ்சும் அளிக்கும் அரவுபோல்
இருமை வினைக்கும் ஒருவடிவாம்
   எச்ச தத்தன் உளனானான்.

In that gloried town was a leading Brahmin family
Of Kasyapa-gotra, poised in household dharmas;
Like a snake which gives the gem rare and the poison too
Yeccha Dhatta, an incarnation of deeds,
-- Good and evil --, sprang from them.   

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 23, 2016, 08:49:59 AM by Subramanian.R »