Author Topic: Tevaram - Some select verses.  (Read 497304 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3075 on: March 22, 2016, 08:58:46 AM »
Verse  17:


சீரேறும் இசைபாடித்
   திருத்தொண்டர் திருவாயில்
நேரேகும் பிடவேண்டும்
   எனநினைந்தார்க் கதுநேர்வார்
காரேறும் எயிற்புன்கூர்க்
   கண்ணுதலார் திருமுன்பு
போரேற்றை விலங்கஅருள்
   புரிந்தருளிப் புலப்படுத்தார்.

The divine servitor sang glorious songs and desired
To adore the Lord by directly beholding Him, even as
He stood in front of the entrance to the Temple;
To grant him his wish, the brow-eyed Lord
Of Punkoor girt with cloud-capped forted walls,
Commanded His martial Bull to step aside, and thus
He blessed him with His darshan, unobstructed.


Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3076 on: March 22, 2016, 09:00:51 AM »
Verse  18:


சிவலோகம் உடையவர்தம்
   திருவாயில் முன்னின்று
பவலோகங் கடப்பவர்தம்
   பணிவிட்டுப் பணிந்தெழுந்து
சுவலோடு வாரலையப்
   போவார்பின் பொருசூழல்
அவலோடும் அடுத்ததுகண்
   டாதரித்துக் குளந்தொட்டார்.Nandanar who was poised in the godly way which would
Help one cross the cycle of birth and death,
Stood before the temple-entrance, and adored
The Lord Sivalokanatan; having hailed Him
He bowed again and rose up; he moved away
With his straps of leather waving on his back;
He eyed behind the temple a great depression
Which he excavated into a tank.   

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3077 on: March 22, 2016, 09:02:31 AM »
Verse  19:


வடங்கொண்ட பொன்னிதழி
   மணிமுடியார் திருவருளால்
தடங்கொண்ட குளத்தளவு
   சமைத்ததற்பின் தம்பெருமான்
இடங்கொண்ட கோயில்புறம்
   வலங்கொண்டு பணிந்தெழுந்து
நடங்கொண்டு விடைகொண்டு
   தம்பதியில் நண்ணினார்.


Having dug a spacious tank by the grace of the Lord
Who wears on His crown a wreath of golden Konrai,
He circumambulated the Lord?s temple,
Bowed, rose up, danced in joy and then
Took leave of Him and reached his town.   

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3078 on: March 22, 2016, 09:04:26 AM »
Verse  20:


இத்தன்மை ஈசர்மகிழ்
   பதிபலவுஞ் சென்றிறைஞ்சி
மெய்த்ததிருத் தொண்டுசெய்து
   விரவுவார் மிக்கெழுந்த
சித்தமொடுந் திருத்தில்லைத்
   திருமன்று சென்றிறைஞ்ச
உய்த்தபெருங் காதலுணர்
    வொழியாது வந்துதிப்ப.In this way he visited and adored all the shrines
Where the Lord abides in delight, and performed
True service; he was constantly goaded
By a great love to adore the Lord?s Thillai Chitrambalam;
Greater and greater grew this passionate love.

Arunachala Siva.   

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3079 on: March 22, 2016, 09:06:14 AM »
Verse  21:


அன்றிரவு கண்துயிலார்
   புலர்ந்ததற்பின் அங்கெய்த
ஒன்றிஅணை தருதன்மை
   உறுகுலத்தோ டிசைவில்லை
என்றிதுவும் எம்பெருமான்
   ஏவலெனப் போக்கொழிவார்
நன்றுமெழுங் காதல்மிக
    நாளைப்போ வேன்என்பார்.


He would not sleep during night; when day broke
He would think thus: 'My low and inferior birth
Will not suffer my adoring at that holy shrine;
Even this thought comes to me by my Lord's fiat.'
Thus thinking the would smother all attempts of visit;
Yet when nobly-bred love increasingly importuned him
He would say: 'I'll go to-morrow.'   

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 22, 2016, 09:07:58 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3080 on: March 22, 2016, 02:09:41 PM »
Verse 22:


நாளைப்போ வேன்என்று
   நாள்கள்செலத் தரியாது
பூளைப்பூ வாம்பிறவிப்
   பிணிப்பொழியப் போவாராய்ப்
பாளைப்பூங் கமுகுடுத்த
   பழம்பதியி னின்றும்போய்
வாளைப்போத் தெழும்பழனம்
   சூழ்தில்லை மருங்கணைவார்.


Having spent many days saying, 'I'll go to-morrow.'
He reached a stage when he could no longer endure it;
To end his embodiment, fragile as Poolai-flower,
He left his hoary town rich in group of areca-trees
And came near to the outskirts of Thillai, girt with fields
Where Valai fish leap and play about.

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 22, 2016, 02:12:13 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3081 on: March 22, 2016, 02:13:12 PM »
Verse  23:


செல்கின்ற போழ்தந்தத்
    திருவெல்லை பணிந்தெழுந்து
பல்குஞ்செந் தீவளர்த்த
    பயில்வேள்வி எழும்புகையும்
மல்குபெருங் கிடையோதும்
   மடங்கள்நெருங் கினவுங்கண்
டல்குந்தங் குலம்நினைந்தே
   அஞ்சியணைந் திலர்நின்றார்.He prostrated at Thillai's towers and rose up;
He beheld the smoke issuing dense
From the upsurging fire in the sacrificial pits; he heard
The chorus-chanting of the students of the Vedas
And Knew that the sacred Matams were nearby;
He thought of his base birth, felt scared,
Refused to move further and stood transfixed.

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 22, 2016, 02:15:47 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3082 on: March 22, 2016, 02:16:44 PM »
Verse  25:


நின்றவர்அங் கெய்தரிய
   பெருமையினை நினைப்பார்முன்
சென்றிவையுங் கடந்தூர்சூழ்
   எயில்திருவா யிலைப்புக்கால்
குன்றனைய மாளிகைகள்
   தொறுங்குலவும் வேதிகைகள்
ஒன்றியமூ வாயிரம்அங்
   குளவென்பார் ஆகுதிகள்.


Standing thus he contemplated its glorious inaccessibility.
Thus he mused: "If one could proceed further,
Cross and pass into the entrance of the city
Girt with forted walls, one could behold there.
In every one of the hill-like mansions Vetikais
Fronting Akutis, in all numbering three thousand;
Thus it is said."   


Arunachala Siva.
« Last Edit: March 22, 2016, 02:19:04 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3083 on: March 22, 2016, 02:19:59 PM »
Verse 26:


இப்பரிசா யிருக்கவெனக்
   கெய்தலரி தென்றஞ்சி
அப்பதியின் மதிற்புறத்தின்
   ஆராத பெருங்காதல்
ஒப்பரிதாய் வளர்ந்தோங்க
    உள்ளுருகிக் கைதொழுதே
செப்பரிய திருவெல்லை
   வலங்கொண்டு செல்கின்றார்."As it is thus, I canst not go there." So he thought.
Fear-besieged he would not dare proceed further;
Outside the forted walls of the city,
With great and insatiate love swelling within,
And with a heart that melted and hands that adored,
He went round and round the ineffably great limits
Of the city; thus, even thus, he spent his days.

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 22, 2016, 02:21:38 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3084 on: March 22, 2016, 02:23:39 PM »
Verse  27:


இன்னல்தரும் இழிபிறவி
   இதுதடையென் றேதுயில்வார்
அந்நிலைமை அம்பலத்துள்
   ஆடுவார் அறிந்தருளி
மன்னுதிருத் தொண்டரவர்
   வருத்தமெலாந் தீர்ப்பதற்கு
முன்னணைந்து கனவின்கண்
   முறுவலொடும் அருள்செய்வார்.


'This (my wretched birth) is sure the clog.'
Thus thinking he slept; the gracious Lord
Of the Ambalam sensed his distress and to end
All the miseries of the great servitor,
He appeared in his dream with a gracious smile.   

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 22, 2016, 02:25:28 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3085 on: March 22, 2016, 02:26:32 PM »
Verse 28:


இப்பிறவி போய்நீங்க
   எரியினிடை நீமூழ்கி
முப்புரிநூல் மார்பருடன்
   முன்னணைவாய் எனமொழிந்
தப்பரிசே தில்லைவாழ்
   அந்தணர்க்கும் எரியமைக்க
மெய்ப்பொருளா னார்அருளி
   அம்பலத்தே மேவினார்.


"To end this embodiment, I bid your enter
The flame; this done, come to Us along
With the wearers of the sacred thread." Thus He spake
To him and also to the Thillai-Brahmins
Bidding them prepare the fire for immolation;
Then the Lord, the True Ens, (went) to His Ambalam.

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 22, 2016, 02:28:38 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3086 on: March 22, 2016, 02:29:47 PM »
Verse 29:

தம்பெருமான் பணிகேட்ட
   தவமறையோர் எல்லாரும்
அம்பலவர் திருவாயில்
    முன்பச்ச முடன்ஈண்டி
எம்பெருமான் அருள்செய்த
   பணிசெய்வோம் என்றேத்தித்
தம்பரிவு பெருகவருந்
   திருத்தொண்டர் பாற்சார்ந்தார்.All the Thillai-Brahmin-tapaswis true
Heard their Lord and were struck with fear;   
They gathered before the Perambalam and said;
"We'll do as graciously commanded by the Lord."
Then with spiraling love they came to the servitor.


Arunachala Siva.
« Last Edit: March 22, 2016, 02:32:01 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3087 on: March 22, 2016, 02:32:51 PM »
Verse 30:


ஐயரே அம்பலவர்
   அருளால்இப் பொழுதணைந்தோம்
வெய்யஅழல் அமைத்துமக்குத்
   தரவேண்டி எனவிளம்ப
நையுமனத் திருத்தொண்டர்
   நானுய்ந்தேன் எனத்தொழுதார்
தெய்வமறை முனிவர்களும்
   தீயமைத்த படிமொழிந்தார்."O lord, we come to you at the bidding of the Lord
Of Ambalam to rear for you fire fierce."
When they spake thus, the melting servitor said:
"I stand redeemed!" and hailed them all;
The Munis of the divine Gospels reared the flame
And duly apprised the servitor.


Arunachala Siva.
« Last Edit: March 22, 2016, 02:35:09 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3088 on: March 22, 2016, 02:35:57 PM »
Verse 31:


மறையவர்கள் மொழிந்ததற்பின்
   தென்றிசையின் மதிற்புறத்துப்
பிறையுரிஞ்சும் திருவாயில்
   முன்னாகப் பிஞ்ஞகர்தம்
நிறையருளால் மறையவர்கள்
    நெருப்பமைத்த குழியெய்தி
இறையவர்தாள் மனங்கொண்டே
   எரிசூழ வலங்கொண்டார்.Thus informed by the Brahmins, before the tower
Cloud-capped and situate in the southern forted wall,
Panoplied in the perfect grace of the Lord-God,
He came unto the fire-pit prepared by the Brahmins,
Invoked the feet of the Lord and went round
The fire-pit in pious adoration.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3089 on: March 22, 2016, 02:37:57 PM »
Verse 32:


கைதொழுது நடமாடும்
    கழலுன்னி அழல்புக்கார்
எய்தியஅப் பொழுதின்கண்
   எரியின்கண் இம்மாயப்
பொய்தகையும் உருவொழித்துப்
    புண்ணியமா முனிவடிவாய்
மெய்திகழ்வெண் ணூல்விளங்க
   வேணிமுடி கொண்டெழுந்தார்.He adored with his folded hands, and with his mind
Set on the Dancing Feet, entered the fire-pit;
Gone was the unreal form of Asuddha-Maya, and now
He blazed with the true and pious form of a Muni;
With the sacred thread dangling on his chest
And the matted hair on his crest,
Up he rose from out of the pit of fire.   

Arunachala Siva.