Author Topic: Tevaram - Some select verses.  (Read 409037 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 46902
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3060 on: March 21, 2016, 08:20:06 AM »
Verse  2:


நீற்றலர்பே ரொளிநெருங்கும்
   அப்பதியில் நிறைகரும்பின்
சாற்றலைவன் குலைவயலிற்
   தகட்டுவரால் எழப்பகட்டேர்
ஆற்றலவன் கொழுக்கிழித்த
   சால்வழிபோய் அசைந்தேறிச்
சேற்றலவன் கருவுயிர்க்க
   முருகுயிர்க்கும் செழுங்கமலம்.


In that town glows the great luster of the holy ash;
In its ridged fields rich in sweet-cane-juice
When ploughing is done with buffaloes, finned Varals
Leap aloft; crabs that thrive in mire slowly move out
Through the furrows and ascend the lotuses thither to litter;
Witnessing this, lotuses spill their fragrant pollen.

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 21, 2016, 08:21:40 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 46902
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3061 on: March 21, 2016, 08:22:23 AM »
Verse  3:


நனைமருவும் சினைபொதுளி
   நறுவிரைசூழ் செறிதளிரில்
தினகரமண் டலம்வருடும்
    செழுந்தருவின் குலம்பெருகிக்
கனமருவி அசைந்தலையக்
   களிவண்டு புடைசூழப்
புனல்மழையோ மதுமழையோ
   பொழிவொழியா பூஞ்சோலை.The branches of trees rich in buds and fragrant shoots
Wave on high as if touching the Surya-mandala;
Such is the growth of the dense trees cloud-capped;
The nimbi move and bees wheel their flights;
So in those flower gardens, it for ever pours,
Now a shower of rain; anon a shower of honey.

Arunachala Siva.   

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 46902
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3062 on: March 21, 2016, 08:24:15 AM »
Verse  4:


பாளைவிரி மணங்கமழும்
   பைங்காய்வன் குலைத்தெங்கின்
தாளதிர மிசைமுட்டித்
    தடங்கிடங்கின் எழப்பாய்ந்த
வாளைபுதை யச்சொரிந்த
    பழம்மிதப்ப வண்பலவின்
நீளமுதிர் கனிகிழிதேன்
    நீத்தத்தில் எழுந்துகளும்.

Valais which leap from the depths of water,
Hit the trunks of coco-palms rich in fragrant spathes
And strong bunches of green coconuts; the trees wave
And shed their ripe coconuts which get buried (in the mire)
With the fish that attacked them;
Jack-fruit burst and with honey inundate them;
Then float the coconuts and the retrieved fish play about.   

Arunachala Siva.


Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 46902
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3063 on: March 21, 2016, 08:25:58 AM »
Verse 5:


வயல்வளமுஞ் செயல்படுபைந்
   துடவையிடை வருவளமும்
வியலிடம்எங் கணும்நிறைய
    மிக்கபெருந் திருவினவாம்
புயலடையும் மாடங்கள்
   பொலிவெய்த மலிவுடைத்தாய்
அயலிடைவே றடிநெருங்கக்
    குடிநெருங்கி யுளதவ்வூர்.


The riches of fields and gardens green,
Yielded by manual labor fill everywhere
The spacious town; the lofty and innumerable mansions
Rich with such foison, pierce the clouds with their tops;
Dwelling places for ever increase and the town
Flourishes with good many extensions.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 46902
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3064 on: March 21, 2016, 08:27:57 AM »
Verse  6:


மற்றவ்வூர்ப் புறம்பணையின்
   வயல்மருங்கு பெருங்குலையில்
சுற்றம்விரும் பியகிழமைத்
   தொழிலுழவர் கிளைதுவன்றிப்
பற்றியபைங் கொடிச்சுரைமேற்
   படர்ந்தபழங் கூரையுடைப்
புற்குரம்பைச் சிற்றில்பல
   நிறைந்துளதோர் புலைப்பாடி.Outside the town, on the other side of the ridges
Of fields which form a belt of Marudam
Is the habitation of the Pulaiyas who are
Farmhands that dwelt with their loving kith and kin.
Over their crowded old huts roofed of dried grass
Green creepers of bottle-gourds grew luxuriant.

Arunchala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 46902
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3065 on: March 21, 2016, 08:30:13 AM »
Verse  7:


கூருகிர்மெல் லடியளகின்
   குறும்பார்ப்புக் குழுச்சுழலும்
வார்பயில்முன் றிலில்நின்ற
   வள்ளுகிர்நாய்த் துள்ளுபறழ்
காரிரும்பின் சரிசெறிகைக்
   கருஞ்சிறார் கவர்ந்தோட
ஆர்சிறுமென் குரைப்படக்கும்
   அரைக்கசைத்த இருப்புமணி.In their courtyards were drying straps of leather;
There roamed chicks with their mother-hen
Whose claws were sharp and whose feet were small;
When dark-hued urchins decked with iron-bracelets
Made away with young pups, the tiny bells in their girdles
Drowned the small and soft barking of the pups.   

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 21, 2016, 08:31:50 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 46902
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3066 on: March 21, 2016, 08:32:42 AM »
Verse  8:


வன்சிறுதோல் மிசையுழத்தி
   மகவுறக்கும் நிழன்மருதுந்
தன்சினைமென் பெடையொடுங்குந்
   தடங்குழிசிப் புதைநீழல்
மென்சினைய வஞ்சிகளும்
   விசிப்பறைதூங் கினமாவும்
புன்றலைநாய்ப் புனிற்றுமுழைப்
   புடைத்தெங்கும் உடைத்தெங்கும்.Under shady Maruda trees the farm-wives lulled
Their babes asleep on cured hides, strong and small;
Under shady Vanchi trees of soft twigs, were sunk
Huge pots in which rested incubating hens;
On Mango trees were hung leather-strapped drums;
Under coco-palms rested the tiny-headed pups;
The slum was full of such trees.

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 21, 2016, 08:34:46 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 46902
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3067 on: March 21, 2016, 08:35:55 AM »
Verse 9:


செறிவலித்திண் கடைஞர்வினைச்
   செயல்புரிவை கறையாமக்
குறியளக்க அழைக்குஞ்செங்
   குடுமிவா ரணச்சேக்கை
வெறிமலர்த்தண் சினைக்காஞ்சி
    விரிநீழல் மருங்கெல்லாம்
நெறிகுழற்புன் புலைமகளிர்
    நெற்குறுபாட் டொலிபரக்கும்.


Over the cool and ramiferous Kanchi trees, rested
Roosters of ruddy crests, and just before dawn,
They summoned the farmers, able and firm-fibered,
To bestir and ply themselves in their agricultural work;
Under the shade of these trees, the curly-haired
Farm-wives pounded paddy singing aloud 'pestle-songs'.   

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 21, 2016, 08:39:02 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 46902
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3068 on: March 21, 2016, 08:39:58 AM »
Verse 10:


புள்ளுந்தண் புனற்கலிக்கும்
    பொய்கையுடைப் புடையெங்கும்
தள்ளும்தாள் நடையசையத்
    தளையவிழ்பூங் குவளைமது
விள்ளும்பைங் குழற்கதிர்நெல்
    மிலைச்சியபுன் புலைச்சியர்கள்
கள்ளுண்டு களிதூங்கக்
    கறங்குபறை யுங்கலிக்கும்.

On all the sides of pools, water-fowls would chirp;
As they walked toddling, lilies on their locks of hair blew
And showered honey; the farm-wives decked their hair
With sheaves of paddy, quaffed toddy and danced for joy;
Drums then resounded keeping time.   


Arunachala Siva.
« Last Edit: March 21, 2016, 08:42:08 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 46902
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3069 on: March 21, 2016, 08:43:05 AM »
Verse  11:


இப்படித்தா கியகடைஞர்
    இருப்பின்வரைப் பினின்வாழ்வார்
மெய்ப்பரிவு சிவன்கழற்கே
   விளைத்தஉணர் வொடும்வந்தார்
அப்பதியில் ஊர்ப்புலைமை
    யான்றதொழில் தாயத்தார்
ஒப்பிலவர் நந்தனார்
   எனவொருவர் உளரானார்.

He came to be born with the continuum of consciousness
Of true love for the ankleted feet of the Lord;
He, the peerless one, called Nandanar, flourished
In that slum of Pulaiyas; he was entitled
To the hereditary rights of his clan.   

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 46902
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3070 on: March 22, 2016, 08:47:14 AM »
Verse 12:


பிறந்துணர்வு தொடங்கியபின்
   பிறைக்கண்ணிப் பெருத்தகைபால்
சிறந்தபெருங் காதலினால்
   செம்மைபுரி சிந்தையராய்
மறந்தும்அயல் நினைவின்றி
   வருபிறப்பின் வழிவந்த
அறம்புரிகொள் கையராயே
   அடித்தொண்டின் நெறிநின்றார்.

Ever since his age of awareness, unto the Great One
That wears the crescent as a chaplet, he fostered
A great and immense love in his pious heart;
He would render such dharma as would befit his race;
He was firm established in the service to the Lord's feet.

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 22, 2016, 08:50:01 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 46902
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3071 on: March 22, 2016, 08:49:32 AM »
Verse  13:


ஊரில்விடும் பறைத்துடவை
    உணவுரிமை யாக்கொண்டு
சார்பில்வருந் தொழில்செய்வார்
   தலைநின்றார் தொண்டினால்
கூரிலைய முக்குடுமிப்
   படையண்ணல் கோயில்தொறும்
பேரிகையே முதலாய
    முகக்கருவி பிறவினுக்கும்.He satisfied his need for food from the income
Of his vocation as a "Proclaimer by beat of tom-tom";
He pursued the craft permitted to his race;
He stood poised in servitorship; to all the temples
Where abides the Great one of the sharp trident,
For the use of drums and such other instruments.

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 22, 2016, 08:51:31 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 46902
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3072 on: March 22, 2016, 08:52:17 AM »
Verse  14:


போர்வைத்தோல் விசிவார்என்
   றினையனவும் புகலுமிசை
நேர்வைத்த வீணைக்கும்
   யாழுக்கும் நிலைவகையில்
சேர்வுற்ற தந்திரியும்
   தேவர்பிரான் அர்ச்சனைகட்
கார்வத்தி னுடன்கோரோ
   சனையும்இவை அளித்துள்ளார்.


He supplied covering leather and binding straps
And similar materials; for melodious Veenas
And Yazhs he provided the various guts for strings;
For the Pooja of the Lord of gods, he supplied
Gorochana and the like.   


Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 46902
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3073 on: March 22, 2016, 08:54:28 AM »
Verse  15:


இவ்வகையால் தந்தொழிலின்
    இயன்றவெலாம் எவ்விடத்தும்
செய்வனவுங் கோயில்களிற்
   திருவாயிற் புறநின்று
மெய்விரவு பேரன்பு
   மிகுதியினால் ஆடுதலும்
அவ்வியல்பிற் பாடுதலு
    மாய்நிகழ்வார் அந்நாளில்.


Thus he served in keeping with his vocation
In all possible ways and by all possible means;
He would stand away from the entrance to the temple
And in devotion, true and abundant,
Dance and sing in love;
Thus, even thus, he flourished.   

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 46902
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3074 on: March 22, 2016, 08:56:25 AM »
Verse 16:


திருப்புன்கூர்ச் சிவலோகன்
   சேவடிகள் மிகநினைந்து
விருப்பினொடுந் தம்பணிகள்
   வேண்டுவன செய்வதற்கே
அருத்தியினால் ஒருப்பட்டங்
   காதனூர் தனில்நின்றும்
வருத்தமுறுங் காதலினால்
   வந்தவ்வூர் மருங்கணைந்தார்.


In love he contemplated the hallowed feet
Of the Lord Sivalokanatan enshrined in Tiru-p-punkoor
And desired to render willingly such service as he could;
So with his mind merged with the Lord, the left Aatanoor
In longing love, and reached its outskirts.


Arunachala Siva.