Author Topic: Tevaram - Some select verses.  (Read 529393 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3045 on: March 20, 2016, 08:44:01 AM »
Verse  11:


தள்ளும் முறைமை ஒழிந்திடஇத்
   தகுதி யொழுகு மறையவர்தாம்
தெள்ளு மறைகள் முதலான
   ஞானஞ் செம்பொன் வள்ளத்தில்
அள்ளி அகிலம் ஈன்றளித்த
   அம்மை முலைப்பால் உடனுண்ட
பிள்ளை யார்க்கு நண்பருமாம்
   பெருமை யுடையா ராயினார்.


He who was in the Vedas well-versed avoided
The forbidden, and stood established in the righteous way;
He was also endowed with the glory of becoming
A friend of the Godly son who was fed
From a bowl of ruddy gold, the breast-milk
-- The Godly Gnosis hailed by the clarified Gospels --,
By Her, the Creatrix and Fosterer of all the worlds.


Arunachala Siva.
« Last Edit: March 20, 2016, 08:46:13 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3046 on: March 20, 2016, 08:48:34 AM »
Verse  12:அன்ன வடிவும் ஏனமுமாய்
   அறிவான் இருவர் அறியாமே
மன்னும் புகலூர் உறைவாரை
   வர்த்த மான வீச்சுரத்து
நன்னர் மகிழ்ச்சி மனங்கொள்ள
   நாளும் பூசை வழுவாமே
பன்னும் பெருமை அஞ்செழுத்தும்
   பயின்றே பணிந்து பரவினார்.

Quotidian and without fail he performed pooja
In delight great to the Lord enshrined
At Varthamaneeccharam of Tiru-p-Pukaloor;
Chanting the glorious Panchakshara he hailed
And adored the Lord unknown to Brahma, the swan,
And Vishnu, the boar.

Arunachala Siva.


« Last Edit: March 20, 2016, 08:51:05 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3047 on: March 20, 2016, 08:51:59 AM »
Verse  13:


அங்கண் அமருந் திருமுருகர்
   அழகார் புகலிப் பிள்ளையார்
பொங்கு மணத்தின் முன்செய்த
    பூசை அதனாற் புக்கருளிச்
செங்கண் அடலே றுடையவர்தாஞ்
   சிறந்த அருளின் பொருளளிக்கத்
தங்கள் பெருமான் அடிநீழற்
   தலையாம் நிலைமை சார்வுற்றார்.


Divine Muruganar as a guerdon for his performance
Of Pooja in this birth and also in births previous,
Could attend the glorious wedding of the Godly son
Of Pukali and come by the bliss of release
Granted by the grace of the Lord, the Rider
Of the red-eyed Bull; he reached the divine shade
Of the Lord's feet, thus blessed with everlasting life.


Arunachala Siva.
« Last Edit: March 20, 2016, 08:55:24 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3048 on: March 20, 2016, 08:54:13 AM »
Verse  14:


அரவம் அணிந்த அரையாரை
   அருச்சித் தவர்தங் கழல்நிழற்கீழ்
விரவு புகலூர் முருகனார்
   மெய்ம்மைத் தொண்டின் திறம்போற்றிக்
கரவில் அவர்பால் வருவாரைக்
   கருத்தில் உருத்தி ரங்கொண்டு
பரவு மன்பர் பசுபதியார்
   பணிந்த பெருமை பகர்வுற்றேன்.


I adore the true service divine of Muruganar
Of Pukaloor who by reason of his Pooja to the Lord
-- The wearer of serpent on His waist --, rests under
His feet; I now proceed to narrate the glory
Of the devotee-Pasupatiyar that hailed the Lord
With Rudram, embosoming Him that ever willingly
Comes to the guileless.

Muruganar PuraNam - concluded.

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 20, 2016, 02:12:09 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3049 on: March 20, 2016, 02:13:53 PM »
Rudra Pasupathi Nayanar PuraNam:

Verse  1:நிலத்தின் ஓங்கிய நிவந்தெழும் பெரும்புனல் நீத்தம்
மலர்த்த டம்பணை வயல்புகு பொன்னிநன் னாட்டுக்
குலத்தி னோங்கிய குறைவிலா நிறைகுடி குழுமித்
தலத்தின் மேம்படு நலத்தது பெருந்திருத் தலையூர் .

Great Tiru-th-Thalaiyoor among all towns, is
Endowed with superior excellence; it is situate
In the land of the Kaveri, and its fields and groves get
Richly watered; here flourish flawless families galore,
Well-endowed, and lacking nothing.   


Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3050 on: March 20, 2016, 02:16:06 PM »
Verse 2:


வான்அ ளிப்பன மறையவர் வேள்வியின் வளர்தீ
தேன்அ ளிப்பன நறுமலர் செறிசெழுஞ் சோலை
ஆன்அ ளிப்பன அஞ்சுகந் தாடுவார்க் கவ்வூர்
தான்அ ளிப்பன தருமமும் நீதியுஞ் சால்பும்.


The fire of the sacrificial pit tended by Brahmins
Supplied them with rain; the dense gardens,
Fragrant and flowery, supplied them with honey;
The kine gave unto the Lord the Panchakavya;
The town bestowed on men dharma, Niti and Salpu.*

(*wealth and good conduct)

Arunachala Siva.   

« Last Edit: March 20, 2016, 02:18:04 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3051 on: March 20, 2016, 02:18:56 PM »
Verse 3:


அங்கண் மாநகர் அதனிடை அருமறை வாய்மைத்
துங்க வேதியர் குலத்தினில் தோன்றிய தூயோர்
செங்கண் மால்விடை யார்செழும் பொன்மலை வல்லி
பங்க னார்அடி மைத்திறம் புரிபசு பதியார்.

In that grace-abounding town, from the family
Of Brahmins firm-established in the truth of the Vedas,
He, the pure one, came to be born; he was called Pasupatiyar;
In love he served the Lord whose mount, the red-eyed Bull
Is Vishnu, and whose Consort is the liana-like daughter
Of rich and auric Himavant.   

Arunachala Siva.


Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3052 on: March 20, 2016, 02:21:10 PM »
Verse  4:


ஆய அந்தணர் அருமறை உருத்திரங் கொண்டு
மாய னார்அறி யாமலர்ச் சேவடி வழுத்தும்
தூய அன்பொடு தொடர்பினில் இடையறாச் சுருதி
நேய நெஞ்சின ராகிஅத் தொழில்தலை நின்றார்.Chanting Sri Rudram, this Brahmin hailed
The flower-feet of the Lord, unknown to Vishnu;
His heart poised in Vedic devotion, in love
And without break, he was ever chanting Rudram
Which is by the Vedas treasured; thus he thrived
In this way of life as a leader.   


Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3053 on: March 20, 2016, 02:23:27 PM »
Verse  5:கரையில் கம்பலை புள்ளொலி கறங்கிட மருங்கு
பிரச மென்சுரும் பறைந்திடக் கருவரால் பிறழும்
நிரைநெ டுங்கயல் நீரிடை நெருப்பெழுந் தனைய
விரைநெ கிழ்ந்தசெங் கமலமென் பொய்கையுள் மேவி.


To the endless din of birds' twitter and the hum
Of honey-bees, he would enter the pool where burgeon
Fragrant red-lotuses like a blaze of flame on water
And where dark varals* leap and rows of carps roll.

(* a type of fish)

Arunachala Siva.   
« Last Edit: March 20, 2016, 02:31:19 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3054 on: March 20, 2016, 02:26:17 PM »
Verse 6:


தெள்ளு தண்புனல் கழுத்தள வாயிடைச் செறிய
உள்ளு றப்புக்கு நின்றுகை யுச்சிமேல் குவித்துத்
தள்ளு வெண்டிரைக் கங்கைநீர் ததும்பிய சடையார்
கொள்ளு மன்பினி லுருத்திரங் குறிப்பொடு பயின்றார் .


Thither would be stand neck-deep in the lucid water cool,
Hold his hands above his head, folded in adoration
And practice the purposeful chanting of Sri Rudram
In loving devotion of the Lord in whose matted hair
The white-waved Ganga flows and overflows.


Arunachala Siva.
« Last Edit: March 20, 2016, 02:27:55 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3055 on: March 20, 2016, 02:29:11 PM »
Verse  7:


அரும றைப்பய னாகிய உருத்திர மதனை
வருமு றைப்பெரும் பகலும்எல் லியும்வழு வாமே
திரும லர்ப்பொகுட் டிருந்தவன் அனையவர் சிலநாள்
ஒருமை உய்த்திட உமையிடம் மகிழ்ந்தவர் உவந்தார்.


He who was like unto Brahma seated on lotus
Chanted Sri Rudram -- the very fruit of the true Vedas --,
During broad day and eventide, without fail;
When he chanted thus for some days he attained
At-one-ment; the Lord of Uma was pleased.

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 20, 2016, 02:30:45 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3056 on: March 20, 2016, 02:32:37 PM »
Verse  8:


காதல் அன்பர்தம் அருந்தவப் பெருமையுங் கலந்த
வேத மந்திர நியதியின் மிகுதியும் விரும்பி
ஆதி நாயகர் அமர்ந்தருள் செய்யமற் றவர்தாம்
தீதி லாநிலைச் சிவபுரி எல்லையில் சேர்ந்தார்.


The primal Lord approved of the loving devotee?s
Glorious and rare askesis and his excelling mastery
And regulation of the Vedic mantras, and in grace,
Blessed him to abide in the blameless world of Siva.   

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3057 on: March 20, 2016, 02:34:42 PM »
Verse 9:


நீடும் அன்பினில் உருத்திரம் ஓதிய நிலையால்
ஆடு சேவடி அருகுற அணைந்தன ரவர்க்குப்
பாடு பெற்றசீர் உருத்திர பசுபதி யாராங்
கூடு நாமமும் நிகழ்ந்தது குவலயம் போற்ற.

As he chanted Sri Rudram with ever-during love,
He came to abide under the gracious dancing feet
Of the Lord and came to be hailed by the world
With the renowned name Rudra-Pasu-Patiyar.


Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3058 on: March 20, 2016, 02:36:52 PM »
Verse 10:அயில்கொள் முக்குடு மிப்படை யார்மருங் கருளால்
பயில்உ ருத்திர பசுபதி யார்திறம் பரசி
எயில்உ டைத்தில்லை யெல்லையில் நாளைப்போ வாராம்
செயல்உ டைப்புறத் திருத்தொண்டர் திறத்தினை மொழிவாம்.Having hailed the glory of Rudra-Pasu-Patiyar
Who was blessed to abide near Him and hail Him
Of the sharp trident, we now proceed to hymn
The divine servitor, Nalai-p-povar who would
Serve without the temple and without the precincts
Of forted Thillai.

Rudra Pasupathi Nayanar Puranam concluded.    

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 20, 2016, 02:38:54 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3059 on: March 20, 2016, 02:40:23 PM »
Tiru Naalaip Povar Puranam:

Verse  1:

பகர்ந்துலகு சீர்போற்றும்
    பழையவளம் பதியாகுந்
திகழ்ந்தபுனல் கொள்ளிடம்பொன்
   செழுமணிகள் திரைக்கரத்தால்
முகந்துதர இருமருங்கும்
   முளரிமலர்க் கையேற்கும்
அகன்பணைநீர் நன்னாட்டு
   மேற்கானாட் டாதனுர்.


It is a fecund and hoary town admired by the world
For its glory; it is Aatanoor of Melkanadu
In the Chozha realm; here the lotuses of vast fields
Situate on both sides of the pure-watered Kollidam,
Receive with their flowery hands, the gold and the gems
Borne aloft by the billowy hands of the river.

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 20, 2016, 02:42:33 PM by Subramanian.R »