Author Topic: Tevaram - Some select verses.  (Read 441267 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47379
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3030 on: March 19, 2016, 08:42:04 AM »
Verse  45:


குலவுந்துறை நீதி யமைச்சர்
   குறிப்பின் வைகக்
கலகஞ்செய் அமண்செய லாயின
   கட்டு நீங்கி
நிலவுந்திரு நீற்று நெறித்துறை
   நீடு வாழ
உலகெங்கும் நிரம்பிய சைவம்
   உயர்ந்து மன்ன.The just ministers of manifold portfolios
Shrewdly divined his wishes and implemented them;
The bewildering fetters of Samanism stood broken;
The ever-during way of the holy ash began to thrive
For ever; ubiquitous Saivism soared aloft and flourished.   

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47379
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3031 on: March 19, 2016, 09:05:55 AM »
Verse  46:

நுதலின்கண் விழித்தவர் வாய்மை
   நுணங்கு நூலின்
பதமெங்கும் நிறைந்து விளங்கப்
   பவங்கள் மாற
உதவுந்திரு நீறுயர் கண்டிகை
   கொண்ட வேணி
முதன்மும்மையி னால்உல காண்டனர்
   மூர்த்தி யார்தாம்.For the spreading and flourishing of the true
And subtle message of the brow-eyed Lord?s scriptures
Moortiyar ruled the world with the triad,
-- The means par excellence that confer salvation --,
Namely, the holy ash that ends embodiment,
The sublime garland sacred of Rudraksha beads
And the crown of matted hair.   

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47379
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3032 on: March 19, 2016, 09:08:01 AM »
Verse 47:


ஏலங்கமழ் கோதையர் தந்திறம்
   என்றும் நீங்குஞ்
சீலங்கொடு வெம்புலன் தெவ்வுடன்
   வென்று நீக்கி
ஞாலந்தனி நேமி நடாத்தி
   நலங்கொள் ஊழிக்
காலம்உயிர் கட்கிட ரான
    கடிந்து காத்து.


Poised in piety he cut away for ever all nexus
With dames of perfumed locks; he quelled the five
Hostile senses as well as all his foes; unique was his
Scepter?s reign; he fostered all good that would
Endure till the end of the world, and protected lives
From ills and troubles that would beset them.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47379
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3033 on: March 19, 2016, 09:10:03 AM »
Verse  48:


பாதம்பர மன்னவர் சூழ்ந்து
   பணிந்து போற்ற
ஏதம்பிணி யாவகை இவ்வுல
   காண்டு தொண்டின்
பேதம்புரி யாஅருட் பேரர
   சாளப் பெற்று
நாதன்கழற் சேவடி நண்ணினர்
   அண்ண லாரே.Many a monarch flocked round his feet
And hailed him; he ruled this world, extirpating
All ills; he also was blessed to reign, never swerving
From his servitorship, the spiritual empire.
Thus in the end, the great one reached the feet
Of the Lord of heroic anklet.   

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47379
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3034 on: March 19, 2016, 09:11:47 AM »
Verse  49:அகல்பாறையின் வைத்து முழங்கையை
   அன்று தேய்த்த
இகலார்களிற் றன்பரை யேத்தி
   முருக னாராம்
முகில்சூழ்நறுஞ் சோலையின் மொய்யொளி
    மாட வீதிப்
புகலூர்வரும் அந்தணர் தந்திறம்
   போற்ற லுற்றாம்.Having hailed the great servitor who on the huge stone
Ground his elbow, and rode on the warring tusker,
We proceed to historicise Muruganar,
The great Brahmin of Pukaloor of vast, bright streets,
Girt with fragrant gardens cloud-capped.   

Moorthi Nayanar story completed.


Arunachala Siva.
« Last Edit: March 19, 2016, 04:06:13 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47379
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3035 on: March 19, 2016, 04:08:05 PM »
Muruga Nayanar Puranam:

Verse  1:

தாது சூழுங் குழல்மலையாள்
   தளிர்க்கை சூழுந் திருமேனி
மீது சூழும் புனற்கற்றை
   வேணி நம்பர் விரும்புபதி
சோதி சூழும் மணிமௌலிச்
    சோழர் பொன்னித் திருநாட்டுப்
போது சூழும் தடஞ்சோலைப்
   பொய்கை சூழும் பூம்புகலூர் .he town that is beloved of our Lord whose matted hair
Sports the flood of Ganga and who is embraced by
The shoot-like soft hands of Himavant's daughter
Whose locks are decked with flowers of pollen,
Is Poompukaloor girt with vast flowery gardens   
Situate in the land of the Chozhas of bright gemmy crowns
And enriched by the river Kaveri.   

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 20, 2016, 08:25:04 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47379
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3036 on: March 20, 2016, 08:25:29 AM »
Verse  2:

நாம மூதூர் மற்றதனுள்
   நல்லோர் மனம்போல் அவரணிந்த
சேம நிலவு திருநீற்றின்
    சிறந்த வெண்மைத் திருந்தொளியால்
யாம இருளும் வெளியாக்கும்
    இரவே யல்ல விரைமலர்மேற்
காமர் மதுவுண் சிறைவண்டுங்
   களங்க மின்றி விளங்குமால்.


Like the minds of goodly devotees, white shone
Their frames smeared with the holy ash protective;
So, in that hoary and glorious town, night wasn?t dark;
So too the black beetles of pretty wings that sipped honey
Resting on flowers shone bright with luster.

Arunachala Siva.   


Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47379
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3037 on: March 20, 2016, 08:27:26 AM »
Verse  3:


நண்ணும் இசைதேர் மதுகரங்கள்
    நனைமென் சினையின் மருங்கலைய
வண்ண மதுரத் தேன்பொழிவ
    வாச மலர்வா யேயல்ல
தண்ணென் சோலை எம்மருங்கும்
   சாரும் மடமென் சாரிகையின்
பண்ணின் கிளவி மணிவாயும்
   பதிகச் செழுந்தேன் பொழியுமால்.


As bees that hummed choice tunes, fluttered
By the soft branches studded with buds about to bloom,
The poured colorful honey; not only the mouths
Of fragrant blooms oped but the tuneful beaks
Of soft and young starlings which abode
At all the sides of the cool gardens, also oped
And poured the sweet honey of divine decades.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47379
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3038 on: March 20, 2016, 08:29:18 AM »
Verse 4:

வண்டு பாடப் புனல்தடத்து
   மலர்ந்து கண்ணீர் அரும்புவன
கொண்ட வாச முகையவிழ்ந்த
   குளிர்பங் கயங்க ளேயல்ல
அண்டர் பெருமான் திருப்பாட்டின்
   அமுதம் பெருகச் செவிமடுக்குந்
தொண்டர் வதன பங்கயமுந்
   துளித்த கண்ணீர் அரும்புமால்.As bees buzzed, it was not only the fragrant lotus-buds
That burgeoned with honey-dew in the glorious pools,
But the lotus-visages of devotees too were tear-bedewed
When they rapturously hearkened to the nectar-like hymns
And divine psalms on the God of gods.   

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47379
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3039 on: March 20, 2016, 08:31:18 AM »
Verse 5:


ஆன பெருமை வளஞ்சிறந்த
   அந்தண் புகலூ ரதுதன்னில்
மான மறையோர் குலமரபின்
   வந்தார் முந்தை மறைமுதல்வர்
ஞான வரம்பின் தலைநின்றார்
   நாகம் புனைவார் சேவடிக்கீழ்
ஊன மின்றி நிறையன்பால்
   உருகு மனத்தார் முருகனார்.


In that town of glory and foison and tranquil beauty
Called Pukaloor, he came to be born in the family
Of renowned Brahmins; in the Vedas was he well-versed;
He stood atop Wisdom?s peak; established below the roseate feet
Of the Lord whose jewels are serpents, and filled with flawless
Devotion chaste, he -- Muruganar --, was endowed
With a mind that melted in devotion.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47379
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3040 on: March 20, 2016, 08:33:12 AM »
Verse 6:


அடைமேல் அலவன் துயிலுணர
   அலர்செங் கமல வயற்கயல்கள்
மடைமே லுகளுந் திருப்புகலூர்
   மன்னி வாழுந் தன்மையராய்
விடைமேல் வருவார்க் காளான
   மெய்ம்மைத் தவத்தால் அவர்கற்றைச்
சடைமேல் அணியத் திருப்பள்ளித்
   தாமம் பறித்துச் சாத்துவார்.


He dwelt at Tiru-p-Pukaloor rich in fields
Where red lotuses burgeon; thither leap the carps
Over sluices; crabs wake up from their bed of (lotus) leaves.
He was blessed with the true beatitude of servitorship
To the Lord who rides the Bull; the would gather
Fresh flowers and leaves to deck the Lord?s matted hair.   

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47379
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3041 on: March 20, 2016, 08:34:52 AM »
Verse 7:


புலரும் பொழுதின் முன்னெழுந்து
   புனித நீரில் மூழ்கிப்போய்
மலருஞ் செவ்வித் தம்பெருமான்
   முடிமேல் வான்நீர் ஆறுமதி
உலவு மருங்கு முருகுயிர்க்க
    நகைக்கும் பதத்தின் உடன்பறித்த
அலகில் மலர்கள் வெவ்வேறு
    திருப்பூங் கூடை களில்அமைப்பார்.Waking before the break of day, he would bathe
In the sacred flood; then would he fare forth and gather
In baskets variform, innumerable flowers
After carefully examining them, before plucking,
To see if they are about to bloom fragrantly;
These he collected to deck the Lord's matted hair
Whence course the Ganga and the moon.   

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 20, 2016, 08:36:51 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47379
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3042 on: March 20, 2016, 08:37:19 AM »
Verse  8:


கோட்டு மலரும் நிலமலரும்
   குளிர்நீர் மலரும் கொழுங்கொடியின்
தோட்டு மலரும் மாமலருஞ்
   சுருதி மலருந் திருவாயில்
காட்டு முறுவல் நிலவலரக்
   கனக வரையிற் பன்னகநாண்
பூட்டும் ஒருவர் திருமுடிமேல்
   புனைய லாகும் மலர்தெரிந்து.


Flowers of branches, blooms of plants, blooms
Of cool waters and petaled flowers the rich creepers
He would gather, as flowers fit to deck the crown
Of the Lord of beauteous smile, the Originator of the Vedas,
Whose bow was the Mount Meru Strung with the serpent.


Arunachala Siva.


Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47379
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3043 on: March 20, 2016, 08:39:19 AM »
Verse 9:


கொண்டு வந்து தனியிடத்தில்
   இருந்து கோக்குங் கோவைகளும்
இண்டைச் சுருக்கும் தாமமுடன்
   இணைக்கும் வாச மாலைகளுந்
தண்டிற் கட்டுங் கண்ணிகளும்
    தாளிற் பிணைக்கும் பிணையல்களும்
நுண்டா திறைக்குந் தொடையல்களும்
    சமைத்து நுடங்கு நூன்மார்பர்.


The wearer of the sacred thread would seek
A clean and sequestered place and would weave
Wreaths, chaplets, garlands, fragrant bouquets,
Leis to engird the staves, wreaths like anklets
And huge nosegays spilling fragrant pollen.   

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47379
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3044 on: March 20, 2016, 08:41:00 AM »
Verse  10:


ஆங்கப் பணிகள் ஆனவற்றுக் 
   கமைத்த காலங் களில்அமைத்துத்
தாங்கிக் கொடுசென் றன்பினொடுஞ்
   சாத்தி வாய்ந்த அர்ச்சனைகள்
பாங்கிற் புரிந்து பரிந்துள்ளார்
   பரமர் பதிகப் பற்றான
ஓங்கிச் சிறந்த அஞ்செழுத்தும்
   ஓவா நாவின் உணர்வினார்.


He would weave wreaths for the service of the Lord
At the specified hours ordained, and carry them;
He would deck the Lord with these, and duly perform Puja
In love; he would ever chant the Panchakshara,
The import of the divine decades and the sustenance
Of his consciousness too.

Arunachala Siva.

« Last Edit: March 20, 2016, 08:43:15 AM by Subramanian.R »