Author Topic: Tevaram - Some select verses.  (Read 472069 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47839
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3015 on: March 18, 2016, 08:17:39 AM »
Verse 30:


இவ்வகை பலவும் எண்ணி
   இங்கினி அரசர் இல்லை
செய்வகை யிதுவே யென்று
   தெளிபவர் சிறப்பின் மிக்க
மைவரை யனைய வேழங்
   கண்கட்டி விட்டால் மற்றக்
கைவரை கைக்கொண் டார்மண்
   காவல்கைக் கொள்வார் என்று.Pondering over many things they concluded thus:
"The king is no more; we should do that only
Which is meet in the context." Solaced and clarified
They said: "Let us blindfold the tusker which is like
A dark hill; whosoever is secured by its hill-like trunk,
Shall be invested with the right to rule this world."   

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 18, 2016, 08:19:38 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47839
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3016 on: March 18, 2016, 08:20:38 AM »
Verse  31:


செம்மாண்வினை யர்ச்சனை நூன்முறை
   செய்து தோளால்
இம்மாநிலம் ஏந்தஒர் ஏந்தலை
   யேந்து கென்று
பெய்ம்மாமுகில் போன்மதம் பாய்பெரு
    கோடை நெற்றிக்
கைம்மாவை நறுந்துகில் கொண்டுகண்
   கட்டி விட்டார்.They performed pooja in unison with the sublime rites
Prescribed in the sastras; they hoodwinked
The tusker with a clean band; it was decked with
A plate of gold on its forehead; from it poured
Like rain, ichor; they charged him thus:
"To bear on his strong shoulders the reign
Of this vast land, bear on your hand a worthy man."   


Arunachala Siva.
« Last Edit: March 18, 2016, 08:22:35 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47839
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3017 on: March 18, 2016, 08:23:19 AM »
Verse 32:

கண்கட்டி விடுங்களி யானைஅக்
   காவல் மூதூர்
மண்கொட்புற வீதி மருங்கு
    திரிந்து போகித்
திண்பொற்றட மாமதில் சூழ்திரு
   வால வாயின்
விண்பிற்பட வோங்கிய கோபுரம்
   முன்பு மேவி.


The blindfolded tusker moved away in joy and roamed
Through the hoary fortresed city; it passed through
The streets and reached the sky-high tower
Of Tiru Aalavai girt with forted walls,
Great and strong and beauteous.   

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47839
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3018 on: March 19, 2016, 08:12:07 AM »
Verse  33:நீங்கும்இர வின்கண் நிகழ்ந்தது
   கண்ட தொண்டர்
ஈங்கெம்பெரு மான்அரு ளாம்எனில்
   இந்த வையம்
தாங்குஞ்செயல் பூண்பன்என் றுள்ளம்
    தளர்வு நீங்கிப்
பூங்கொன்றை மிலைந்தவர் கோயிற்
    புறத்தின் நிற்ப.


The servitor who was blessed the night before,
Thought thus: "If it be the grace of our Lord,
I?ll sure take on myself the kingship of this land."
Freed of his mental depression he came out and stood
Without the temple of the Lord, the wearer of Konrai blooms.

Arunachala Siva.   
« Last Edit: March 19, 2016, 08:13:43 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47839
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3019 on: March 19, 2016, 08:14:35 AM »
Verse  34:


வேழத் தரசங்கண் விரைந்து
   நடந்து சென்று
வாழ்வுற் றுலகஞ்செய் தவத்தினின்
   வள்ள லாரைச்
சூழ்பொற் சுடர்மாமணி மாநிலந்
   தோய முன்பு
தாழ்வுற் றெடுத்துப் பிடர்மீது
   தரித்த தன்றே.


The royal tusker walked swift thither and bowed
Before the great patron who came to be born on earth
By reason of the cumulative tapas of the cosmos,
And, so bending that its lustrous gems serene
Inlaid on its plate of gold, touched the earth,
Lifted him and had him seated on its neck.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47839
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3020 on: March 19, 2016, 08:16:28 AM »
Verse  35:


மாதங்கம் எருத்தினில் வைத்தவர்
   தம்மைக் காணா
ஏதங்கெட எண்ணிய திண்மை
   அமைச்ச ரெல்லாம்
பாதங்களின் மீது பணிந்தெழுந்
   தார்கள் அப்போ
தோதங்கிளர் வேலையை ஒத்தொலி
   மிக்க தவ்வூர்.The ministers who had firm resolved to do away with evil,
Beholding him seated by the tusker on its neck
Fell at his feet and rose up; the whole city then
Roared like an ocean rich in breakers.   

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47839
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3021 on: March 19, 2016, 08:18:09 AM »
Verse  36:


சங்கங்கள் முரன்றன தாரைகள்
   பேரி யோடும்
எங்கெங்கும் இயம்பின பல்லியம்
   எல்லை யில்ல
அங்கங்கு மலிந்தன வாழ்த்தொலி
   அம்பொற் கொம்பின்
பங்கன்அரு ளால்உல காள்பவர்
   பாங்கர் எங்கும்.By his side who would rule the whole world,
By the grace of the Lord concorporate with His Consort,
-- Bejewelled and liana-like --, shells and tarais blared;
With drums resounded everywhere every type
Of musical organ; from all places issued benedictions.   

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47839
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3022 on: March 19, 2016, 08:19:59 AM »
Verse 37:


வெங்கட்களிற் றின்மிசை நின்றும்
   இழிச்சி வேரித்
தொங்கற்சுடர் மாலைகள் சூழ்முடி
   சூடு சாலை
அங்கட்கொடு புக்கரி யாசனத்
   தேற்றி ஒற்றைத்
திங்கட்குடைக் கீழ்உரி மைச்செயல்
   சூழ்ந்து செய்வார்.


They humbly caused him descend from the tusker
Of loving eyes; they led him through the Mantapam
Decked with honeyed wreaths and garlands of gems,
Where the king is crowned and had him enthroned
Under the moon-like parasol, and commenced
The rites relating to the coronation.   

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47839
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3023 on: March 19, 2016, 08:22:12 AM »
Verse  38:


மன்னுந் திசைவேதியில் மங்கல
   ஆகு திக்கண்
துன்னுஞ் சுடர்வன்னி வளர்த்துத்
   துதைந்த நூல்சூழ்
பொன்னின் கலசங்கள் குடங்கள்
   பூரித்த தூநீர்
உன்னும் செயல்மந் திரயோகர்
   நிறுத்தி னார்கள்.


Priests well-versed in mantras and yoga
Fixed vetikais in the ever-abiding directions
And reared blazing fire in the auspicious homa-pit;
Golden vessels were strung with threefold threads
And pots were filled with holy water.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47839
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3024 on: March 19, 2016, 08:24:09 AM »
Verse  39:


வந்துற்றெழு மங்கல மாந்தர்கள்
   தம்மை நோக்கிச்
சிந்தைச்சிவ மேதெளி யுந்திரு
   மூர்த்தி யார்தாம்
முந்தைச்செய லாம்அமண் போய்முதற்
   சைவ மோங்கில்
இந்தப்புவி தாங்கிஇவ் வின்னர
   சாள்வ னென்றார்.


Moortiyar who was blessed with clarity of intellect
By reason of his constant contemplation of Lord Siva
Spoke to them of auspicious deeds, that came
And hailed him, thus: "If Samanism
Of recent origin would vanish and Saivism
-- Whole and absolute --, would rise aloft,
I would bear the world and sweetly reign."

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 19, 2016, 08:25:41 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47839
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3025 on: March 19, 2016, 08:26:37 AM »
Verse  40:


அவ்வாறு மொழிந்தது கேட்ட
   அமைச்ச ரோடு
மெய்வாழ்தரு நூலறி வின்மிகு
   மாந்தர் தாமும்
எவ்வாறருள் செய்தனை மற்றவை
   யன்றி யாவர்
செய்வார் பெரியோய் எனச்சேவடி
   தாழ்ந்து செப்ப.


When ministers and wise men well-versed in works
Which confer true life on man, heard him speak thus,
Falling at his feet they said: "O great one! we will
Abide by what you are pleased to tell us;
Who will dare disobey you?"   

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47839
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3026 on: March 19, 2016, 08:28:36 AM »
Verse  41:


வையம் முறைசெய் குவனாகில்
   வயங்கு நீறே
செய்யும் அபிடே கமுமாக
   செழுங்க லன்கள்
ஐயன் அடையா ளமுமாக
   அணிந்து தாங்கும்
மொய்புன் சடைமா முடியேமுடி
   யாவ தென்றார்.


Then he said: "Were I to rule the world, the holy ash
Shall be my royal anointment; Rudraksha beads,
The insignia of the Lord, shall be my royal jewels;
The regal crown that I wear shall be but the crown
Of my dense and matted hair."   

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 19, 2016, 08:32:25 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47839
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3027 on: March 19, 2016, 08:34:05 AM »
Verse  42:


என்றிவ்வுரை கேட்டலும் எல்லையில்
    கல்வி யோரும்
வன்திண்மதி நூல்வளர் வாய்மை
   அமைச்சர் தாமும்
நன்றிங்கருள் தானென நற்றவ
   வேந்தர் சிந்தை
ஒன்றும்அர சாள்உரி மைச்செய
   லான உய்த்தார்.

When they of limitless learning, and the ministers
Of firm intellect, sound scholarship and trustfulness
Ever-growing, heard him speak thus, they said:
"The King's message is great and grand indeed."
They performed all the rites which pleased his heart
To invest the king of tapas with scepter and crown.   


Arunachala Siva.
« Last Edit: March 19, 2016, 08:37:12 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47839
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3028 on: March 19, 2016, 08:37:59 AM »
Verse 43:


மாடெங்கும் நெருங்கிய மங்கல
   ஓசை மல்கச்
சூடுஞ்சடை மௌலி யணிந்தவர்
   தொல்லை ஏனம்
தேடுங்கழ லார்திரு வாலவாய்
   சென்று தாழ்ந்து
நீடுங்களிற் றின்மிசை நீள்மறு
   கூடு போந்தார்.On all sides resounded auspicious blessings and organs;
The monarch whose crown was that of matted hair
Proceeded to Tiru Alavai where is enshrined
The Lord whose feet were unknown to the Boar,
And hailed Him; thence he rode in procession
On the back of the royal tusker through the long streets.   

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47839
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3029 on: March 19, 2016, 08:40:14 AM »
Verse 44:

மின்னும்மணி மாளிகை வாயிலின்
    வேழ மீது
தன்னின்றும் இழிந்து தயங்கொளி
   மண்ட பத்திற்
பொன்னின்அரி மெல்லணைச் சாமரைக்
   காமர் பூங்கால்
மன்னுங்குடை நீழல் இருந்தனர்
   வையந் தாங்கி.


He descended from the tusker at the threshold
Of the gemmy mansion, moved into the durbar
And ascended the throne of gold; to the waving
Of beauteous chamaras and under the white parasol
He abode, and bore the reign of the world.   

Arunachala Siva.