Author Topic: Tevaram - Some select verses.  (Read 544620 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2985 on: March 15, 2016, 08:31:34 AM »
Verse  41:


தீதுகொள் வினைக்கு வாரோம்
   செஞ்சடைக் கூத்தர் தம்மைக்
காதுகொள் குழைகள் வீசும்
   கதிர்நில விருள்கால் சீப்ப
மாதுகொள் புலவி நீக்க
   மனையிடை இருகாற் செல்லத்
தூதுகொள் பவராம் நம்மைத்
   தொழும்புகொண் டுரிமை கொள்வார்.


To conciliate her who indulged in bouderie
He caused the Dancer of ruddy hair to ply twice
As a messenger at night when His dazzling ear - rings
Chased murk away; such was he who had enslaved us;
We would not henceforth the path of evil tread
(That leads to the cycle of birth and death).

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 15, 2016, 08:36:21 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2986 on: March 15, 2016, 08:34:23 AM »
Moorthi Naynar Puranam:


Verse  1:


சீர்மன்னு செல்வக் குடிமல்கு
   சிறப்பின் ஓங்கும்
கார்மன்னு சென்னிக் கதிர்மாமணி
    மாட வைப்பு
நார்மன்னு சிந்தைப் பலநற்றுறை
   மாந்தர் போற்றும்
பார்மன்னு தொன்மைப் புகழ்பூண்டது
   பாண்டி நாடு.

The Pandya land flourishes, established in the greatness
Of its glorious citizens; it is rich in many mansions
-- Bright and gemmy --, on whose lofty crests clouds abide;
Its city is endowed with hoary glory ever-during on earth
Hailed by men of loving-kindness
Belonging to various walks of life.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2987 on: March 16, 2016, 08:20:41 AM »
Verse 2:


சாயுந் தளிர்வல்லி மருங்குல்
   நெடுந்த டங்கண்
வேயும் படுதோளியர் பண்படும்
   இன்சொற் செய்ய
வாயும் படும்நீள்கரை மண்பொரும்
   தண்பொ ருந்தம்
பாயுங் கடலும்படும் நீர்மை
   பணித்த முத்தம்.

Pearls are there found in the ruddy mouths of damsels
Who articulate tuneful words of melodious music,
Whose waists are reclining lianas of tender shoots,
Whose eyes are broad and whose shoulders are bamboos;
Eke are they found in the sea into which merges
The cool river whose waves break against the sandy banks.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2988 on: March 16, 2016, 08:22:47 AM »
Verse  3:


மொய்வைத்த வண்டின் செறிசூழல்
   முரன்ற சந்தின்
மைவைத்த சோலை மலையந்தர
   வந்த மந்த
மெய்வைத்த காலும் தரும்ஞாலம்
   அளந்த மேன்மைத்
தெய்வத்தமி ழுந்தருஞ் செவ்வி
   மணஞ்செய் ஈரம்.The gentle southerly that blows from the Potiyil
Where bees hum in swarms in the gardens
Of sandal trees on whose tops crawl clouds,
Confers Tamizh divine whose loftiness is ubiquitous,
And also the fragrant cool of loving-kindness.   

Arunachala Siva.

« Last Edit: March 16, 2016, 08:24:41 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2989 on: March 16, 2016, 08:25:32 AM »
Verse  4:


சூழுமிதழ்ப் பங்கய மாகஅத்
   தோட்டின் மேலாள்
தாழ்வின்றி யென்றுந் தனிவாழ்வதத்
   தையல் ஒப்பார்
யாழின் மொழியிற் குழலின்னிசை
   யுஞ்சு ரும்பும்
வாழும் நகரம் மதுராபுரி
   என்ப தாகும்.


There dwells Lakshmi, fadeless and peerless,
As on the petaled lotus-flower; there dwell women
Like unto her; in their Yazh-like speech and locks of hair,
Flourish sweet music and bees that hum;
The city goes by the name Mathurapuri.

Arunachala Siva.   
« Last Edit: March 16, 2016, 08:27:12 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2990 on: March 16, 2016, 08:28:02 AM »
Verse  5:சால்பாய மும்மைத் தமிழ்தங்கிய
   அங்கண் மூதூர்
நூல்பா யிடத்தும் உளநோன்றலை
   மேதி பாயப்
பால்பாய் முலைதோய் மதுப்பங்கயம்
   பாய எங்கும்
சேல்பாய் தடத்தும் உளசெய்யுள்மிக்
    கேறு சங்கம்.

Academies are there where poetical works are tested
Before they are allowed to pass muster; in that city,
-- Vast and hoary and beauteous --, where ever abides
Tamil threefold of sublime loftiness, are schools
For learning; there are also fields toward which
Chanks crawl; there are pools, rich in leaping Kendai fish,
Into which rush buffaloes from whose udder flows
Milk profuse and streams on honeyed lotuses.   


Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2991 on: March 16, 2016, 08:30:24 AM »
Verse  6:


மந்தாநிலம் வந்தசை பந்தரின்
   மாட முன்றில்
பந்தாடிய மங்கையர் பங்கயச்
   செங்கை தாங்கும்
சந்தார்முலை மேலன தாழ்குழை
   வாள்மு கப்பொற்
செந்தாமரை மேலன நித்திலம்
   சேர்ந்த கோவை.


Chains of pearls are on the sandal-pasted breasts
Borne by the roseate hands of damsels whose pastime
Is to play with balls in the pandals of foreyards
Where southerly wafts gently; pearls of dewy sweat
Are on their lotus-faces bright with dangling ear-rings.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2992 on: March 16, 2016, 08:32:27 AM »
Verse  7:


மும்மைப் புவனங்களின் மிக்கதன்
   றேஅம் மூதூர்
மெய்ம்மைப் பொருளாந் தமிழ்நூலின்
   விளங்கு வாய்மைச்
செம்மைப் பொருளுந் தருவார்திரு
   வால வாயில்
எம்மைப் பவந்தீர்ப் பவர்சங்கம்
   இருந்த தென்றால்.


He would explicate graciously the sublime meaning
Of the Tamizh woks rich in truth; even He who is
Enshrined at Tiru Aalavai and He who will redeem us
From the cycle of transmigration, presided over the Sangam;
Such was the hoary city, the greatest in the triple worlds.

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 16, 2016, 08:34:58 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2993 on: March 16, 2016, 08:35:27 AM »
Verse  8:


அப்பொற் பதிவாழ் வணிகர்குலத்
   தான்ற தொன்மைச்
செப்பத் தகுசீர்க் குடிசெய்தவம்
   செய்ய வந்தார்
எப்பற் றினையும்அறுத் தேறுகைத்
   தேறு வார்தாள்
மெய்ப்பற் றெனப்பற்றி விடாத
   விருப்பின் மிக்கார்.He came to be born as a result of the holy askesis
Wrought by a hoary, glorious family, ever to be lauded,
Which hailed from the mercantile clan of the golden city;
He quelled every type of desire and held fast,
In ever-growing love, to the sole desire true of hailing
The feet of the Lord whose mount is the Bull.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2994 on: March 16, 2016, 08:37:41 AM »
Verse 9:


நாளும் பெருங்கா தல்நயப்புறும்
   வேட்கை யாலே
கேளுந் துணையும் முதற்கேடில்
    பதங்க ளெல்லாம்
ஆளும் பெருமான் அடித்தாமரை
   அல்ல தில்லார்
மூளும் பெருகன் பெனும்மூர்த்தியார்
   மூர்த்தி யார்தாம்.


Quotidian grew his great love and into passion bloomed;
He rated not kith and kin and friends as aught of worth;
Neither did he hanker after even flawless beatitudes;
His sole concern was the pair of the Lord?s lotus-feet;
He was a moorti of love and Moortiar was he called.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2995 on: March 16, 2016, 08:39:41 AM »
Verse 10:அந்திப் பிறைசெஞ் சடைமேல்அணி
   ஆல வாயில்
எந்தைக் கணிசந் தனக்காப்பிடை
   என்றும் முட்டா
அந்தச் செயலி னிலைநின்றடி
   யாரு வப்பச்
சிந்தைக் கினிதாய திருப்பணி
    செய்யும் நாளில்.

Unto our Father of Alavai, the Lord who wears
On His ruddy matted hair the crescent of eventide,
He daily and without fail ground sandal-powder
For besmearing its paste on Him; he dedicated himself
To this sacred service to the delight great of devotees.   

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2996 on: March 16, 2016, 08:41:43 AM »
Verse 11:


கானக் கடிசூழ் வடுகக்கரு
   நாடர் காவன்
மானப் படைமன்னன் வலிந்து
   நிலங்கொள் வானாய்
யானைக் குதிரைக் கருவிப்படை
   வீரர் திண்தேர்
சேனைக் கடலும் கொடுதென்றிசை
   நோக்கி வந்தான்.he king of Vaduka-Karnataka girt with forests
As fortress, and endowed with a vast army,
To annex forcibly this city, marched southwards
With elephants, horses, chariots and infantry
Comprising strong-shouldered soldiers.   

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2997 on: March 17, 2016, 08:22:20 AM »
Verse 12:


வந்துற்ற பெரும்படை மண்புதை
   யப்ப ரப்பிச்
சந்தப் பொதியில்தமிழ் நாடுடை
   மன்னன் வீரம்
சிந்தச் செருவென்று தன்னாணை
   செலுத்து மாற்றால்
கந்தப் பொழில்சூழ் மதுராபுரி
   காவல் கொண்டான்.He caused his army spared and fill every inch
Of the city and undid the heroic glory of the Pandya,
The ruler of Tamizh Nadu of the Potiyil girt with gardens
Of sandal trees, and vanquished him;
He made Madurai of fragrant gardens, his capital
Whence he wielded his scepter.

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 17, 2016, 08:24:07 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2998 on: March 17, 2016, 08:25:09 AM »
Verse  13:


வல்லாண் மையின்வண் டமிழ்நாடு
   வளம்ப டுத்து
நில்லா நிலையொன்றிய இன்மையின்
    நீண்ட மேரு
வில்லான் அடிமைத் திறமேவிய
   நீற்றின் சார்பு
செல்லா தருகந்தர் திறத்தினில்
   சிந்தை தாழ்ந்தான்.By force of arms he conquered the bounteous land
Of the Tamlzhs, but would not duly foster it;
By lack of knowledge he would not be established
In the devotee?s way of the holy ash of the Lord
Who bent the Mount Meru into a bow; he chose to
Get sunk in the way of the Samanas.

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 17, 2016, 08:26:55 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2999 on: March 17, 2016, 08:27:46 AM »
Verse  14:


தாழுஞ் சமண்கையர் தவத்தைமெய்
   யென்று சார்ந்து
வீழுங் கொடியோன் அதுவன்றியும்
   வெய்ய முன்னைச்
சூழும் வினையால் அரவஞ்சுடர்த்
   திங்க ளோடும்
வாழுஞ் சடையா னடியாரையும்
   வன்மை செய்வான்.


He took to align the (pseudo-) tapaswic way of the Samanas as true;
Not content with that (downfall), the cruel one started
Oppressing the servitors of the Lord whose matted hair
Sports the crescent; sure it was the working of dreadful Fate.   

Arunachala Siva.