Author Topic: Tevaram - Some select verses.  (Read 529379 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2955 on: March 13, 2016, 08:56:04 AM »
Verse  11:கன்றொடு பால்மறை நாகு கறப்பன பாலாவும்
புன்தலை மென்சினை ஆனொடு நீடு புனிற்றாவும்
வென்றி விடைக்குல மோடும் இனந்தொறும் வெவ்வேறே
துன்றி நிறைந்துள சூழ லுடன்பல தோழங்கள்.

Calves and young cows which have ceased to lactate,
Milch cows, gravid cows whose heads have
Soft, silken and sparse growth of hair,
Cows which have recently brought forth their young
And victorious bulls: these were all reared
In their respective mangers innumerable.   

Arunachala Siva.

 

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2956 on: March 13, 2016, 08:58:32 AM »
Verse  12:


ஆவின் நிரைக்குலம் அப்படி பல்க அளித்தென்றும்
கோவலர் ஏவல் புரிந்திட ஆயர் குலம்பேணும்
காவலர் தம்பெரு மானடி அன்புறு கானத்தின்
மேவு துளைக்கரு விக்குழல் வாசனை மேற்கொண்டார்.Anayar the great protector of the clan of cowherds
Fostered the cattle thus, that they might increase;
The neatherds obeyed him and honored his words.
As he thus throve, he took to the playing of flute
Whose music was linked in love
To the divine feet of his Lord.   

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 13, 2016, 09:00:03 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2957 on: March 13, 2016, 09:01:08 AM »
Verse  13:


முந்தைமறை நூன்மரபின்
   மொழிந்தமுறை யெழுந்தவேய்
அந்தமுதல் நாலிரண்டில்
    அரிந்துநரம் புறுதானம்
வந்ததுளை நிரையாக்கி
   வாயுமுதல் வழங்குதுளை
அந்தமில்சீ ரிடையீட்டின்
   அங்குலியெண் களின்அமைத்து.Removing two parts on top and four at bottom
A stem of bamboo had to be prepared; it should be
From out of a live bamboo that hath all the marks
Pronounced in the scriptures of Music;
The hole for blowing wind must first be made;
Then the holes for the seven notes will have to be carved
With an inter-space of one inch between two holes.   

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2958 on: March 13, 2016, 09:03:22 AM »
Verse  14:


எடுத்தகுழற் கருவியினில்
   எம்பிரான் எழுத்தைந்தும்
தொடுத்தமுறை யேழிசையின்
    சுருதிபெற வாசித்துத்
தடுத்தசரா சரங்களெலாம்
   தங்கவருந் தங்கருணை
அடுத்தஇசை யமுதளித்துச்
    செல்கின்றார் அங்கொருநாள்.

In the flute thus wrought, he played the Panchakshara
Of the Lord in tuneful melody married to
The harmony of the seven notes of music;
Entia animate and inanimate were ineluctably
Riveted to his nectarean flow of music,
Meltingly merciful and all-absorbing;
Thus, even thus, he flourished.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2959 on: March 13, 2016, 09:05:48 AM »
Verse  15:


வாசமலர்ப் பிணைபொங்க
    மயிர்நுழுதி மருங்குயர்ந்த
தேசுடைய சிகழிகையில்
   செறிகண்ணித் தொடைசெருகிப்
பாசிலைமென் கொடியின்வடம்
   பயிலநறு விலிபுனைந்து
காசுடைநாண் அதற்கயலே
   கருஞ்சுருளின் புறங்கட்டி.

One day, he decked himself (as usual) with
A wreath of fragrant flowers; his shiny hair
Was brushed neatly and gathered on his right crest
And was tied into a knot; on this he wore a chaplet;
A cord of soft-leaved and green creeper decked with
Naruvili flowers ran binding it; a cord
Digit with coins of gold was fastened on his tuft of hair.   

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2960 on: March 13, 2016, 09:08:07 AM »
Verse  16:


வெண்கோடல் இலைச்சுருளிற்
   பைந்தோட்டு விரைத்தோன்றித்
தண்கோல மலர்புனைந்த
    வடிகாதின் ஒளிதயங்கத்
திண்கோல நெற்றியின்மேல்
   திருநீற்றின் ஒளிகண்டோர்
கண்கோடல் நிறைந்தாராக்
   கவின்விளங்க மிசையணிந்து.He rolled the white Kantal into which the petals
Of green-leaved and fragrant red Kantal were inserted,
And these he wore on his dangling ear-lobes dazzling;
On his beauteous and firm-set forehead he wore
The holy ashes whose luster enchanted the beholders;
His body too was with them richly besmeared.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2961 on: March 13, 2016, 09:10:19 AM »
Verse  17:


நிறைந்தநீ றணிமார்பின்
   நிரைமுல்லை முகைசுருக்கிச்
செறிந்தபுனை வடந்தாழத்
    திரள்தோளின் புடையலங்கல்
அறைந்தசுரும் பிசையரும்ப
   அரையுடுத்த மரவுரியின்
புறந்தழையின் மலிதானைப்
    பூம்பட்டுப் பொலிந்தசைய.On his chest fully smeared with the holy ash
A garland thick with the flowers of Mullai, dangled;
From the blooms of garlands worn on his shoulders strong
Bees buzzed causing the buds to burgeon sweet.
He wore on his waist a garment of the bark of trees
Over which an upper garment, silk-soft,
And woven of leaves, fluttered.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2962 on: March 13, 2016, 09:12:20 AM »
Verse  18:


சேவடியில் தொடுதோலும்
    செங்கையினில் வெண்கோலும்
மேவுமிசை வேய்ங்குழலும்
   மிகவிளங்க வினைசெய்யும்
காவல்புரி வல்லாயர்
    கன்றுடைஆன் நிரைசூழப்
பூவலர்தார்க் கோவலனார்
   நிரைகாக்கப் புறம்போந்தார்.

He wore slippers of leather on his rubicund feet;
Of melodic harmony; he was encircled by
Strong cow-herds -- watchers of the folds --,
And herds of cows and calves; thus Anayar,
The protector of kine, fared forth, wearing wreaths
Whence burgeoned blooms woven into them.   

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2963 on: March 13, 2016, 09:14:23 AM »
Verse  19:

எம்மருங்கும் நிரைபரப்ப
   எடுத்தகோல் உடைப்பொதுவர்
தம்மருங்கு தொழுதணையத்
   தண்புறவில் வருந்தலைவர்
அம்மருங்கு தாழ்ந்தசினை
   அலர்மருங்கு மதுவுண்டு
செம்மருந்தண் சுரும்புசுழல்
   செழுங்கொன்றை மருங்கணைந்தார்.


o the hailing of neatherds who held their crooks
And drove afield the cows on all sides, came Anayar,
The chief of cowherds, to the cool pasture land;
The bees that had in joy sipped nectar from the flowers
Of the low branches thither, wheeled their flights
Round and round the rich Konrai tree; he came near unto it.   

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2964 on: March 13, 2016, 09:16:43 AM »
Verse  20:


சென்றணைந்த ஆனாயர்
   செய்தவிரைத் தாமமென
மன்றல்மலர்த் துணர்தூக்கி
    மருங்குதாழ் சடையார்போல்
நின்றநறும் கொன்றையினை
    நேர்நோக்கி நின்றுருகி
ஒன்றியசிந் தையிலன்பை
   உடையவர்பால் மடைதிறந்தார்.


Anayar who came thither cast his eyes straight
On the Konrai tree whose clustered flowers looked like
Fragrant garlands woven of hand; the sweet bunches
Of blooms swayed in the wind; it was like the Lord
With His flowing matted hair; his mind melted;
With his mind merged with the Lord, he unbarred
The flood gates of his love.

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 13, 2016, 09:18:44 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2965 on: March 13, 2016, 09:19:36 AM »
Verse  21:


அன்பூறி மிசைப்பொங்கும்
   அமுதஇசைக் குழலொலியால்
வன்பூதப் படையாளி
    எழுத்தைந்தும் வழுத்தித்தாம்
முன்பூதி வருமளவின்
   முறைமையே யெவ்வுயிரும்
என்பூடு கரைந்துருக்கும்
   இன்னிசைவேய்ங் கருவிகளில்.


It has its being in love; anon it spirals, and nectarean
Gushes forth; such is the music of the melodic flute;
With this he hailed the Panchakshara of the Lord
Of the Bhoota-hosts; even as is his wont he played
The flute, the one that could melt the very bones
Of every being that breathes.   


Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2966 on: March 14, 2016, 07:41:00 AM »
Verse  22:


ஏழுவிரல் இடையிட்ட
   இன்னிசைவங் கியமெடுத்துத்
தாழுமலர் வரிவண்டு
   தாதுபிடிப் பனபோலச்
சூழுமுரன் றெழநின்று
   தூயபெருந் தனித்துளையில்
வாழியநந் தோன்றலார்
   மணியதரம் வைத்தூத.

He took the musical vangkiyam in which the inter-space
Between the Mudra and the first of the eight holes
Measures seven fingers? breadth;
Like bees that buzz over flowers to gather pollen,
His flute hummed, rose accelerando and stood
Still or caesural; to the pure magna cavum the great one,
-- May he flourish for ever --, applied his beauteous lips.   

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 14, 2016, 07:42:34 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2967 on: March 14, 2016, 07:43:31 AM »
Verse 23:


முத்திரையே முதலனைத்தும்
   முறைத்தானஞ் சோதித்து
வைத்ததுளை ஆராய்ச்சி
   வக்கரனை வழிபோக்கி
ஒத்தநிலை யுணர்ந்ததற்பின்
   ஒன்றுமுதல் படிமுறையால்
அத்தகைமை ஆரோசை
   அமரோசை களின்அமைத்தார்.


He examined the centeres of music, beginning with
The Mudra; his fingers played on the seven holes
Carved into the flute in accordance with works
On music, gradually; he found it properly tuned;
He played duly from shadja to nishada
In arohana and avarohana.   

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2968 on: March 14, 2016, 07:45:39 AM »
Verse 24:மாறுமுதற் பண்ணின்பின்
   வளர்முல்லைப் பண்ணாக்கி
ஏறியதா ரமும்உழையும்
   கிழமைகொள இடுந்தானம்
ஆறுலவுஞ் சடைமுடியார்
   அஞ்செழுத்தி னிசைபெருகக்
கூறியபட் டடைக்குரலாங்
   கொடிப்பாலை யினில்நிறுத்தி.


After kurinchi-p-pann of varying notations, he played
The mullai-p-pann in a crescendo; then he played
The tunes of Taram and Uzhai of Palai-Yazh
Through which he melodiously hailed the Panchakshara
Of the Lord in whose matted hair the Ganga flows,
And then moved onto kodi-p-palai whose tune is ili.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2969 on: March 14, 2016, 07:47:40 AM »
Verse 25:

ஆயஇசைப் புகல்நான்கின்
   அமைந்தபுகல் வகையெடுத்து
மேயதுளை பற்றுவன
   விடுப்பனவாம் விரல்நிரையில்
சேயவொளி யிடையலையத்
   திருவாள னெழுத்தஞ்சுந்
தூயஇசைக் கிளைகொள்ளுந்
   துறையஞ்சின் முறைவிளைத்தார்.


Of the fourfold classification of music, he chose that
Which was fitting to the tune of kodi-p-palai he played;
His fingers played on the stops dexterously
Now covering, now uncovering the holes in due order;
His flute blazed with the crimson luster, music's own;
He played the Panchakshara of the Lord,
-- The Ruler and Bestower of all wealth and foison --,
In the flawless music quintuple.

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 14, 2016, 07:49:21 AM by Subramanian.R »