Author Topic: Tevaram - Some select verses.  (Read 529395 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2940 on: March 12, 2016, 09:03:55 AM »
Verse  19:திருக்கைசென் றரிவாள் பற்றுந்
   திண்கையைப் பிடித்த போது
வெருக்கொடங் கூறு நீங்க
   வெவ்வினை விட்டு நீங்கிப்
பெருக்கவே மகிழ்ச்சி நீடத்
   தம்பிரான் பேணித் தந்த
அருட்பெருங் கருணை நோக்கி
   அஞ்சலி கூப்பி நின்று.


When the divine hand held the strong hand that wielded
The sickle, he was seized with inexpressible wonder;
His wound healed
And he stayed his fierce act;
Great was his joy;
He thought of the grace great of His Lord
And folded His hands in worship;
He stood (in awe) and adored Him thus:

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 12, 2016, 09:05:32 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2941 on: March 12, 2016, 09:06:29 AM »
Verse 20:


அடியனேன் அறிவி லாமை
   கண்டும்என் னடிமை வேண்டிப்
படிமிசைக் கமரில் வந்திங்
    கமுதுசெய் பரனே போற்றி
துடியிடை பாக மான
   தூயநற் சோதி போற்றி
பொடியணி பவள மேனிப்
   புரிசடைப் புராண போற்றி.


"O Supreme God, You beheld my nescience, and yet
Would approve my servitor-ship; so were You pleased
To feast on my offering from the fissure; praise be!
O flame pure and good who is concorporate with Her
Whose waist is tudi-like, praise be!
O Ancient One of matted hair whose frame of coral hue
Is besmeared with the Holy Ash, praise be!"   

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 12, 2016, 09:08:30 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2942 on: March 12, 2016, 09:09:19 AM »
Verse  21:


என்றவர் போற்றி செய்ய
    இடபவா கனராய்த் தோன்றி
நன்றுநீ புரிந்த செய்கை
   நன்னுத லுடனே கூட
என்றும்நம் உலகில் வாழ்வாய்
   என்றவ ருடனே நண்ண
மன்றுளே ஆடும் ஐயர்
   மழவிடை உகைத்துச் சென்றார்.


When he thus hailed Him, He appeared on His Bull
And said: ?Great indeed is your deed; with her
Of fair brow, may you for ever abide in Our world!?
With them following Him, the Lord-Dancer of the Ambalam
Moved away on His mount, the Bull ever-young.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2943 on: March 12, 2016, 09:11:22 AM »
Verse  22:


பரிவுறு சிந்தை யன்பர்
   பரம்பொரு ளாகி யுள்ள
பெரியவ ரமுது செய்யப்
   பெற்றிலே னென்று மாவின்
வரிவடு விடேலெ னாமுன்
   வன்கழுத் தரிவாள் பூட்டி
அரிதலால் அரிவாட் டாயர்
   ஆயினார் தூய நாமம்.


As the devotee of loving mind felt that the Supreme God
-- The Great One --, could not be by him fed,
And as he set his sickle on his tough neck and began
To saw it, before he could hearken to the cracking sound
Of "videl" of the tender mango (from the fissure),
He came to be called by the holy name Arivattayar.

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 12, 2016, 09:13:08 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2944 on: March 12, 2016, 09:13:53 AM »
Verse  23:


முன்னிலை கமரே யாக
    முதல்வனார் அமுது செய்யச்
செந்நெலின் அரிசி சிந்தச்
   செவியுற வடுவி னோசை
அந்நிலை கேட்ட தொண்டர்
   அடியிணை தொழுது வாழ்த்தி
மன்னும்ஆ னாயர் செய்கை
   அறிந்தவா வழுத்த லுற்றேன்.

I hail and bless the feet of the servitor
Who heard the Lord's biting sound of tender mango
From the fissure of the field into which slipped
His offering of rice, and whence the Lord consumed it.
I now proceed to indite the service of Anayar
Of ever-abiding glory as is known to me.   

Arivaattaaya Nayanar story completed.

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 12, 2016, 09:16:16 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2945 on: March 12, 2016, 09:17:11 AM »
Aanaaya Nayanar Puranam:


Verse 1:

மாடு விரைப்பொலி சோலையின் வான்மதி வந்தேறச்
சூடு பரப்பிய பண்ணை வரம்பு சுரும்பேற
ஈடு பெருக்கிய போர்களின் மேகம் இளைத்தேற
நீடு வளத்தது மேன்மழ நாடெனும் நீர்நாடு.

Upper Mazhanadu is a land rich in water;
Over its girding gardens fragrant, floats the moon;
From fields where buffaloes are plied in circles
Over threshed sheaves of paddy, bees crawl to ridges;
Over piled-up hay-ricks clouds ascend fatigued;
The land is blessed with enduring wealth.   

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 12, 2016, 09:19:00 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2946 on: March 13, 2016, 08:33:25 AM »
Verse  2:


நீவி நிதம்ப உழத்தியர் நெய்க்குழல் மைச்சூழல்
மேவி யுறங்குவ மென்சிறை வண்டு விரைக்கஞ்சப்
பூவி லுறங்குவ நீள்கயல் பூமலி தேமாவின்
காவின் நறுங்குளிர் நீழ லுறங்குவ கார்மேதி.On the dark well-oiled locks of the fair-waist farm-wives
Who are garmented in folds of tucked saris,
The soft-winged bees and beetles slumber;
On the petalled lotuses fragrant, long carps sleep;
In the fragrant shades of the cool mango-groves
Sleep dark buffaloes.   

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 13, 2016, 08:35:12 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2947 on: March 13, 2016, 08:36:04 AM »
Verse  3:


வன்னிலை மள்ளர் உகைப்ப வெழுந்த மரக்கோவைப்
பன்முறை வந்தெழும் ஓசை பயின்ற முழக்கத்தால்
அன்னம் மருங்குறை தண்டுறை வாவி யதன்பாலைக்
கன்னல் அடும்புகை யால்முகில் செய்வ கருப்பாலை.

Noise issues when farmers circling ply
The pair of rods of the sugarcane-press;
As smoke from ovens where cane juice is heated,
Spreads near the cool fields where swans teem,
As many, the wine-presses cause cloud-formations.

Arunachala Siva.

« Last Edit: March 13, 2016, 08:37:50 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2948 on: March 13, 2016, 08:38:44 AM »
Verse  4:


பொங்கிய மாநதி நீடலை உந்து புனற்சங்கம்
துங்க விலைக்கத லிப்புதல் மீது தொடக்கிப்போய்த்
தங்கிய பாசடை சூழ்கொடி யூடு தவழ்ந்தேறிப்
பைங்கமு கின்தலை முத்தம் உதிர்க்குவ பாளையென.


The chanks shored up by long billowy river
Crawl and ascend the clusters of long-leaved plantains;
They move along the creepers circling the green leaves
Of plantains, and reach the tops of areca trees;
Thence they pour their pearls which fall down
Like flowers from spathes.

Arunachala Siva.

« Last Edit: March 13, 2016, 08:40:24 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2949 on: March 13, 2016, 08:41:28 AM »
Verse  5:

அல்லி மலர்ப்பழ னத்தயல் நாகிள ஆன்ஈனும்
ஒல்லை முழுப்பை உகைப்பின் உழக்கு குழக்கன்று
கொல்லை மடக்குல மான்மறி யோடு குதித்தோடும்
மல்கு வளத்தது முல்லை யுடுத்த மருங்கோர்பால்.


Near fields where thrive petaled flowers, is a stretch
Of Mullai land; thither a new-born calf
Of a young cow romps and jumps midst trees and plants,
And anon joins the herd of deer in the nearby garden
And there in joy jumps and leaps with them.
Such commodious tracks mark this land.   

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2950 on: March 13, 2016, 08:43:51 AM »
Verse  6:

கண்மலர் காவிகள் பாய இருப்பன கார்முல்லைத்
தண்ணகை வெண்முகை மேவு சுரும்பு தடஞ்சாலிப்
பண்ணை எழுங்கயல் பாய விருப்பன காயாவின்
வண்ண நறுஞ்சினை மேவிய வன்சிறை வண்டானம்.

The bees that rest on cool blooms of jasmine
White as teeth, are about to pass on to dark lilies
Which are like eyes; the storks that had perched on
The beauteous and rich branches of Kaya tree
Are about to dart at the carps that leap from
The fields thick with huge paddy crops.   

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2951 on: March 13, 2016, 08:46:24 AM »
Verse  7:


பொங்கரில் வண்டு புறம்பலை சோலைகள் மேலோடும்
வெங்கதிர் தங்க விளங்கிய மேன்மழ நன்னாடாம்
அங்கது மண்ணின் அருங்கல மாக அதற்கேயோர்
மங்கல மானது மங்கல மாகிய வாழ்மூதூர்.


There the bees wing through the clefts of trees in gardens;
Upper Mazhanadu is warmed by the rays of sun;
It is like a rare jewel unto this earth;
Thither flourishes the hoary town Tirumangkalam
As an auspicious town of foison.


Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2952 on: March 13, 2016, 08:48:35 AM »
Verse  8:


ஒப்பில் பெருங்குடி நீடிய தன்மையில் ஓவாமே
தப்பில் வளங்கள் பெருக்கி அறம்புரி சால்போடும்
செப்ப வுயர்ந்த சிறப்பின் மலிந்தது சீர்மேவும்
அப்பதி மன்னிய ஆயர் குலத்தவர் ஆனாயர்.Thither thrive from the hoary past peerless clans
Thanks to which righteous wealth manifold abides
There forever; lofty and exemplary is its greatness;
From that glorious town hailed Anayar
From the ever-glorious clan of cowherds.   

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 13, 2016, 08:51:04 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2953 on: March 13, 2016, 08:51:37 AM »
Verse  9:


ஆயர் குலத்தை விளக்கிட வந்துத யஞ்செய்தார்
தூய சுடர்த்திரு நீறு விரும்பு தொழும்புள்ளார்
வாயினில் மெய்யின் வழுத்து மனத்தின் வினைப்பாலில்
பேயுட னாடு பிரானடி யல்லது பேணாதார்.

He made his avatar to make resplendent
The clan of cowherds; he was a great servitor
Of the pure-rayed holy ash; by word,
Thought poised in truth, and deed, he would hail
Nought but the Lord?s Feet, who dances with
His host of ghosts.   

Arunachala Siva.


Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2954 on: March 13, 2016, 08:54:03 AM »
Verse  10:


ஆனிரை கூட அகன்புற விற்கொடு சென்றேறிக்
கானுறை தீய விலங்குறு நோய்கள் கடிந்தெங்கும்
தூநறு மென்புல் அருந்தி விரும்பிய தூநீருண்
டூனமில் ஆயம் உலப்பில பல்க அளித்துள்ளார்.


He drove the herds of kine afield to Mullai tract;
Them he always protected from wild beasts and maladies;
He grazed them in pure, toothsome and soft pasture
And caused them drink avidly sweet potable water;
Thus he tended them in love, and caused them
To increase and multiply flawlessly.   

Arunachala Siva.