Author Topic: Tevaram - Some select verses.  (Read 563371 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2925 on: March 11, 2016, 07:48:07 AM »
Verse  4:


அக்கு லப்பதி தன்னில் அறநெறித்
தக்க மாமனை வாழ்க்கையில் தங்கினார்
தொக்க மாநிதித் தொன்மையில் ஓங்கிய
மிக்க செல்வத்து வேளாண் தலைமையார்.


In that town was a great householder,
Righteous, proper and honorable;
With immense wealth ancestral was he endowed;
He was the chief of husbandmen.

Arunachala Siva.   

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2926 on: March 11, 2016, 07:49:55 AM »
Verse  5:


தாய னாரெனும் நாமந் தரித்துளார்
சேய காலந் தொடர்ந்தும் தெளிவிலா
மாய னார்மண் கிளைத்தறி யாதஅத்
தூய நாண்மலர்ப் பாதந் தொடர்ந்துளார்.Tayanar was the name he bore.
Though for a long time, Vishnu pursued
Burrowing, he could not find and was bewildered;
But to those feet of tapas, he could hold fast.   

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2927 on: March 11, 2016, 07:51:57 AM »
Verse  6:


மின்னு செஞ்சடை வேதியர்க் காமென்று
செந்நெல் இன்னமு தோடுசெங் கீரையும்
மன்னு பைந்துணர் மாவடு வுங்கொணர்ந்
தன்ன வென்றும் அமுதுசெய் விப்பரால்.For the Lord-Brahmin of ruddy matted hair
Which flashes like lightning, he daily offered
Food of rice, lush greens well-cooked
And condiment savory of tender mangoes.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2928 on: March 11, 2016, 07:53:58 AM »
Verse  7:


இந்த நன்னிலை இன்னல்வந் தெய்தினும்
சிந்தை நீங்காச் செயலின் உவந்திட
முந்தை வேத முதல்வ ரவர்வழி
வந்த செல்வம் அறியாமை மாற்றினார்.


To behold him pursue this service willingly
Indigence notwithstanding, and approve it in joy
The Lord of the hoary Gospels caused the trace-less
Disappearance of his ancestral wealth.   

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2929 on: March 11, 2016, 07:55:50 AM »
Verse  8:


மேவு செல்வங் களிறுண் விளங்கனி
ஆவ தாகி அழியவும் அன்பினால்
பாவை பாகர்க்கு முன்பு பயின்றஅத்
தாவில் செய்கை தவிர்ந்திலர் தாயனார்.

His wealth became like unto the wood-apple
Attacked by Vezham, and perished;
Yet in love he adored Ammai-Appar as before;
Tayanar swerved not from his flawless service.   

Arunachala Siva.


Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2930 on: March 11, 2016, 07:58:20 AM »
Verse  9:


அல்லல் நல்குர வாயிடக் கூலிக்கு
நெல்ல றுத்துமெய்ந் நீடிய அன்பினால்
நல்ல செந்நெலிற் பெற்றன நாயனார்க்
கொல்லை யின்னமு தாக்கொண் டொழுகுவார்.


In chill penury, as a harvesting coolie
He earned by way of wages goodly paddy;
With that, he provided in love
His nectarean offerings for the Lord.   

Arunachala Siva.
   
« Last Edit: March 11, 2016, 08:00:04 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2931 on: March 11, 2016, 08:00:57 AM »
Verse 10:சாலி நேடி அறுத்தவை தாம்பெறும்
கூலி யெல்லாந் திருவமு தாக்கொண்டு
நீல நெல்லரி கூலிகொண் டுண்ணுநாள்
மால யற்கரி யாரது மாற்றுவார்.

He would go from place to place in search of employers,
Get paddy and use it up all, to provide
Ambrosial offerings divine; while thus he throve,
One day the Lord who is unknown to Vishnu,
Chose to change the course of events.   

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2932 on: March 12, 2016, 08:41:22 AM »
Verse  11:

நண்ணிய வயல்கள் எல்லாம்
   நாடொறும் முன்னங் காண
வண்ணவார் கதிர்ச்செஞ் சாலி
   ஆக்கிட மகிழ்ந்து சிந்தை
அண்ணலார் அறுத்த கூலி
   கொண்டிஃ தடியேன் செய்த
புண்ணிய மென்று போத
   அமுதுசெய் விப்பா ரானார்.


In all the fields the Lord caused growth of crops
Rich in paddy sheaves that could be daily harvested;
Beholding this the glorious Tayanar thought thus:
"This indeed is my punya." He felt happy
And he engaged himself in harvesting; with the paddy
Thus secured, he rendered rich service to his deity.   

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 12, 2016, 08:48:04 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2933 on: March 12, 2016, 08:43:54 AM »
Verse 12:


வைகலும் உணவி லாமை
   மனைப்படப் பையினிற் புக்கு
நைகர மில்லா அன்பின்
   நங்கையார் அடகு கொய்து
பெய்கலத் தமைத்து வைக்கப்
    பெருந்தகை யருந்தித் தங்கள்
செய்கடன் முட்டா வண்ணந்
    திருப்பணி செய்யும் நாளில்.


Though for many days they had no rice to eat
His wife suffered no loss of love for the Lord;
She would from the backyard daily gather wild greens
Cook and serve it; they had only this for food;
Thus they spent their days, though their service
Continued as usual.   

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2934 on: March 12, 2016, 08:46:02 AM »
Verse 13:


மனைமருங் கடகு மாள
   வடநெடு வான மீனே
அனையவர் தண்ணீர் வார்க்க
   அமுதுசெய் தன்ப னாரும்
வினைசெயல் முடித்துச் செல்ல
   மேவுநா ளொருநாள் மிக்க
முனைவனார் தொண்டர்க் கங்கு
   நிகழ்ந்தது மொழியப் பெற்றேன்.


When even the wild greens were unavailable
His wife, verily an Aruntati, served him with water;
With that for his food, the loving devotee pursued
His daily service; I am truly blessed to narrate
What took place one day, when he spent his days thus.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2935 on: March 12, 2016, 08:48:40 AM »
Verse 14:


முன்புபோல் முதல்வ னாரை
   அமுதுசெய் விக்க மூளும்
அன்புபோல் தூய செந்நெல்
   அரிசிமா வடுமென் கீரை
துன்புபோம் மனத்துத் தொண்டர்
   கூடையிற் சுமந்து போகப்
பின்புபோம் மனைவி யார்ஆன்
   பெற்றஅஞ் சேந்திச் சென்றார்.

When as before to provide offerings for the Lord
The servitor bore on his head the basket
That contained the goodly rice, pure as his spiraling love,
The tender greens and the tender mangoes, and fared forth
With a mind untouched by trouble, his wife followed him
With the pot of panchakavya.

Arunachala Siva.

« Last Edit: March 12, 2016, 08:54:17 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2936 on: March 12, 2016, 08:51:07 AM »
Verse  15:


போதரா நின்ற போது
    புலர்ந்துகால் தளர்ந்து தப்பி
மாதரார் வருந்தி வீழ்வார்
   மட்கல மூடு கையால்
காதலால் அணைத்தும் எல்லாங்
   கமரிடைச் சிந்தக் கண்டு
பூதநா யகர்தந் தொண்டர்
    போவதங் கினிஏன் என்று.


As he was proceeding thus, by reason of his fatigue
His foot slipped; with her hand that covered
The earthen pot, his loving wife tried to hold him;
Yet as all slipped into the fissure of the field,
The servitor of the Lord of the Bhootas exclaimed:
"Of what avail is my going there, henceforth?"   

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 12, 2016, 08:55:09 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2937 on: March 12, 2016, 08:56:01 AM »
Verse  16:


நல்லசெங் கீரை தூய
    மாவடு அரிசி சிந்த
அல்லல்தீர்த் தாள வல்லார்
   அமுதுசெய் தருளும் அப்பே
றெல்லையில் தீமை யேனிங்
   கெய்திடப் பெற்றி லேனென்
றொல்லையி லரிவாள் பூட்டி
   ஊட்டியை அரிய லுற்றார்.When goodly greens, tender mangoes pure and rice spilled,
He said: "I am denied the grace of the Lord
Who can rid me of my misery, and rule me,
As I, the one of endless evil,
Canst not offer food to my Lord."
He set the sickle on his neck and began to saw it.


Arunachala Siva.
« Last Edit: March 12, 2016, 08:58:04 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2938 on: March 12, 2016, 08:59:02 AM »
Verse  17:


ஆட்கொள்ளும் ஐயர் தாமிங்
    கமுதுசெய் திலர்கொ லென்னாப்
பூட்டிய அரிவாள் பற்றிப்
   புரையற விரவு மன்பு
காட்டிய நெறியி னுள்ளந்
   தண்டறக் கழுத்தி னோடே
ஊட்டியும் அரியா நின்றார்
   உறுபிறப் பரிவார் ஒத்தார்."My Lord who could redeem me, could not eat my offering"
He cried, and holding the sickle set on his neck,
He, poised in the flawless way of love, began to saw away
The neck from behind through bone, cord and pipe.
He was like him who would cut away his transmigration.   

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 12, 2016, 09:00:47 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2939 on: March 12, 2016, 09:01:38 AM »
Verse 18:


மாசறு சிந்தை யன்பர்
   கழுத்தரி அரிவாள் பற்றும்
ஆசில்வண் கையை மாற்ற
   அம்பலத் தாடு மையர்
வீசிய செய்ய கையும்
    மாவடு விடேல்வி டேலென்
றோசையுங் கமரி னின்றும்
   ஒக்கவே எழுந்த வன்றே.


To prevent the act of the fierce and flawless hand
Of the blemish-less servitor who wielded the sawing sickle,
The sticking out of the Gracious hand of the Dancer-Lord
And the sound of "Videl-Videl" of biting
And cracking the tender mango, was seen and heard
Simultaneously from the fissure.

Arunachala Siva.