Author Topic: Tevaram - Some select verses.  (Read 487271 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47927
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2910 on: March 10, 2016, 07:58:46 AM »
Verse 26:


வந்தணைந்த மாவிரத
   முனிவரைக்கண் டெதிரெழுந்து
சிந்தைகளி கூர்ந்துமகிழ்
   சிறந்தபெருந் தொண்டனார்
எந்தைபிரான் புரிதவத்தோர்
   இவ்விடத்தே யெழுந்தருள
உய்ந்தொழிந்தேன் அடியேன்என்
   றுருகியஅன் பொடுபணிந்தார்.He beheld the Mavrita Muni who arrived thus;
The great servitor, in delight great, moved to his presence
And with a mind with joy surcharged, said:
"I stand redeemed by your coming, who are verily
My Lord-Father of askesis." With a mind
Melting in love, he bowed before Him.   

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47927
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2911 on: March 10, 2016, 08:01:04 AM »
Verse  27:


நற்றவராம் பெருமானார்
   நலமிகும்அன் பரைநோக்கி
உற்றசெயல் மங்கலமிங்
   கொழுகுவதென் எனஅடியேன்
பெற்றதொரு பெண்கொடிதன்
   வதுவையெனப் பெருந்தவரும்
மற்றுமக்குச் சோபனம்ஆ
   குவதென்று வாய்மொழிந்தார்.

The Lord of great askesis addressing the goodly devotee
Questioned him thus: "What auspicious function
Here takes place?" Him he replied thus: "The wedding
Of my only daughter is to take place here."
Then the tapaswi great blessed him thus:
"May auspicious weal attend thee."   

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 10, 2016, 08:02:42 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47927
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2912 on: March 10, 2016, 08:03:24 AM »
Verse 28:


ஞானச்செய் தவரடிமேற்
   பணிந்துமனை யகம்நண்ணி
மானக்கஞ் சாறனார்
   மணக்கோலம் புனைந்திருந்த
தேனக்க மலர்க்கூந்தல்
   திருமகளைக் கொண்டணைந்து
பானற்கந் தரமறைத்து
   வருமவரைப் பணிவித்தார்.He prostrated at the feet of Him whose form
Was that of Gnosis as well as Tapas, and went into the house;
Manakkancharar returned with her whose locks of hair
Was decked with honey-laden flowers and who shone
In bridal splendor; he caused her bow before Him
That stood there concealing His blue throat.

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 10, 2016, 08:05:01 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47927
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2913 on: March 10, 2016, 08:05:55 AM »
Verse  29:


தஞ்சரணத் திடைப்பணிந்து
   தாழ்ந்தெழுந்த மடக்கொடிதன்
மஞ்சுதழைத் தெனவளர்ந்த
   மலர்க்கூந்தற் புறம்நோக்கி
அஞ்சலிமெய்த் தொண்டரைப்பார்த்
    தணங்கிவள்தன் மயிர்நமக்குப்
பஞ்சவடிக் காமென்றார்
   பரவஅடித் தலங்கொடுப்பார்.


He looked at the flowery locks of hair which was
Dark and dense like the rain-cloud, of her
Who bowed at His feet and rose up;
Addressing the adoring servitor He said:
"The hair of this beauteous belle can serve Us as
Panchavati." Thus spake He, the bestower of grace to devotees.

Arunachala Siva.


Arunachala Siva.
« Last Edit: March 10, 2016, 08:07:54 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47927
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2914 on: March 10, 2016, 08:08:40 AM »
Verse  30:


அருள்செய்த மொழிகேளா
   அடற்சுரிகை தனையுருவிப்
பொருள்செய்தா மெனப்பெற்றேன்
   எனக்கொண்டு பூங்கொடிதன்
இருள்செய்த கருங்கூந்தல்
   அடியிலரிந் தெதிர்நின்ற
மருள்செய்த பிறப்பறுப்பார்
   மலர்க்கரத்தி னிடைநீட்ட.


The moment He spake thus, he unsheathed from
His scabbard the sword, and thought thus:
"I am indeed truly endowed", and sheared away
From its base the hair -- dark as night --,
Of his flowery daughter, and extended it into
The flowery daughter, and extended it into
The flowery hands of Him who stood before him
And who is the breaker of the cycle of transmigration.

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 10, 2016, 08:10:12 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47927
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2915 on: March 10, 2016, 08:10:57 AM »
Verse  31:


வாங்குவார் போல்நின்ற
   மறைப்பொருளாம் அவர்மறைந்து
பாங்கின்மலை வல்லியுடன்
    பழையமழ விடையேறி
ஓங்கியவிண் மிசைவந்தார்
   ஒளிவிசும்பின் நிலம்நெருங்கத்
தூங்கியபொன் மலர்மாரி
   தொழும்பர்தொழு தெதிர்விழுந்தார்.He, the God of the Gospels who stood there as if
He would receive it, anon disappeared.
He reappeared in the heavens, with His Consort
On His Mount, the ancient Bull, ever-young.
Earth and sky were mantled with a shower
Of beauteous Karpaka flowers; the servitor
Adored and prostrated before the divine presence.   

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47927
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2916 on: March 10, 2016, 08:12:49 AM »
Verse 32:


விழுந்தெழுந்து மெய்ம்மறந்த
   மெய்யன்பர் தமக்குமதிக்
கொழுந்தலைய விழுங்கங்கை
   குதித்தசடைக் கூத்தனார்
எழும்பரிவு நம்பக்கல்
   உனக்கிருந்த பரிசிந்தச்
செழும்புவனங் களிலேறச்
   செய்தோமென் றருள்செய்தார்.


When the tranced servitor true, rose up, the Lord-Dancer
In whose crest floats the crescent as if tossed by
The billows of the Ganga, spake thus: "We have caused
The flourishing worlds to know of the love that soars
In you for Us." Then He graced Him.   

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47927
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2917 on: March 10, 2016, 08:15:11 AM »
Verse 33:


மருங்குபெருங் கணநாதர்
   போற்றிசைப்ப வானவர்கள்
நெருங்கவிடை மேல்கொண்டு
   நின்றவர்முன் நின்றவர்தாம்
ஒருங்கியநெஞ் சொடுகரங்கள்
   உச்சியின்மேற் குவித்தையர்
பெருங்கருணைத் திறம்போற்றும்
    பெரும்பேறு நேர்பெற்றார்.


Manakkancharar was blessed with the beatitude
To hail the Lord, with hands folded above his head
In adoration with at-one-ment; he could thus
Adore the Lord enthroned on His mount, the Bull,
And hailed close by, by Gananatas and thronging gods.   

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47927
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2918 on: March 10, 2016, 08:17:18 AM »
Verse  34:


தொண்டனார் தமக்கருளிச்
   சூழ்ந்திமையோர் துதிசெய்ய
இண்டைவார் சடைமுடியார்
   எழுந்தருளிப் போயினார்
வண்டுவார் குழற்கொடியைக்
    கைப்பிடிக்க மணக்கோலங்
கண்டவர்கள் கண்களிப்பக்
    கலிக்காம னார்புகுந்தார்.


Thus gracing the devotee and hailed by the celestial beings,
The Lord-God, the wearer of chaplet, grew invisible.
To hold her hand in wedding, the liana-like bride
Whose fragrant locks of hair is buzzed over by bees,
And delighting the eyes of the wedding-guests
Thither came Yeyarkon Kalikkamar.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47927
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2919 on: March 10, 2016, 08:19:39 AM »
Verse  35:


வந்தணைந்த ஏயர்குல
   மன்னவனார் மற்றந்தச்
சிந்தைநினை வரியசெயல்
   செறிந்தவர்பால் கேட்டருளிப்
புந்தியினில் மிகவுவந்து
   புனிதனார் அருள்போற்றிச்
சிந்தைதளர்ந் தருள்செய்த
   திருவாக்கின் திறங்கேட்டு.

The prince of Yeyar clan heard from them
That had gathered thither of the inconceivable phenomenon
And grew mighty glad;
He hailed the gracious act of the Lord and grew sad;
He heard of the Lord?s blessing   

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 10, 2016, 08:26:31 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47927
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2920 on: March 10, 2016, 08:22:12 AM »
Verse 36:மனந்தளரும் இடர்நீங்கி
   வானவர்நா யகரருளால்
புனைந்தமலர்க் குழல்பெற்ற
   பூங்கொடியை மணம்புணர்ந்து
தனம்பொழிந்து பெருவதுவை
   உலகெலாந் தலைசிறப்ப
இனம்பெருகத் தம்முடைய
   எயின்மூதூர் சென்றணைந்தார்.

And was cured of his languishing; he wedded her,
The liana-like, whose locks of hair grew with flowers and all
As before by the grace of the God of the celestial beings;
He gifted great sums of money to all, causing
The glory of the wedding to spread throughout the world;
With his vast kin, he hied back to his hoary forted town.   

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 10, 2016, 08:26:54 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47927
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2921 on: March 10, 2016, 08:24:54 AM »
Verse  37:


ஒருமகள் கூந்தல் தன்னை
   வதுவைநாள் ஒருவர்க் கீந்த
பெருமையார் தன்மை போற்றும்
   பெருமைஎன் அளவிற் றாமே
மருவிய கமரிற் புக்க
   மாவடு விடேலென் னோசை
உரிமையால் கேட்க வல்லார்
   திறமினி யுரைக்க லுற்றேன்.Does it lie in my power to indite his glory
Who gifted the locks of hair of his only daughter peerless
On the very day of her wedding to the One (supreme)?
I now proceed to narrate the glory of him who was
Blessed to hear the sound of the biting by the Lord
Of tender mango that slipped into the fissure in a field.   

Arunachala Siva.

Here we complete the story of Manakkachanchara Nayanar. 
« Last Edit: March 10, 2016, 08:28:12 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47927
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2922 on: March 11, 2016, 07:41:34 AM »
Arivaattya Naynar Puranam:

Verse  1:


வரும்பு னற்பொன்னி நாட்டொரு வாழ்பதி
சுரும்பு வண்டொடு சூழ்ந்து முரன்றிட
விரும்பு மென்க ணுடையவாய் விட்டுநீள்
கரும்பு தேன்சொரி யுங்கண மங்கலம்.


And there is a town called Kanamangalam,
A splendid place for dwelling, enriched by
The flood of the Kaveri; here hum honey-bees,
Male and female, and soft nodes of sweet-canes
Burst and seep out a rich sugarcane ooze.

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 11, 2016, 07:43:09 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47927
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2923 on: March 11, 2016, 07:43:57 AM »
Verse  2:


செந்நெ லார்வயற் கட்டசெந் தாமரை
முன்னர் நந்துமிழ் முத்தம் சொரிந்திடத்
துன்னு மள்ளர்கைம் மேற்கொண்டு தோன்றுவார்
மன்னு பங்கய மாநிதி போன்றுளார்.


In its paddy-fields when the farmers
Weed out lotuses from them, fall down pearls
Bred thither by chanks; the farm-hands thus,
Like the celestial beings, look endowed with Padma-Nidhi.   

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47927
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2924 on: March 11, 2016, 07:46:00 AM »
Verse  3:

வளத்தில் நீடும் பதியதன் கண்வரி
உளர்த்தும் ஐம்பா லுடையோர் முகத்தினும்
களத்தின் மீதுங் கயல்பாய் வயல்அயல்
குளத்தும் நீளுங் குழையுடை நீலங்கள்.


In that town of foison, in the visages of damsels
Whose locks of hair display five-fold plaits, bees buzz;
Their eyes like unto blue lilies roll and reach their ears;
Their necks are decked with jewels of blue gems;
In pools beside the fields where sport the finny drove
Nelumbos rich in leafy wealth burgeon.

Arunachala Siva.