Author Topic: Tevaram - Some select verses.  (Read 562051 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2880 on: March 08, 2016, 08:15:10 AM »
Verse  31:


என்றுமெய்த் தொண்டர் தம்மை
   ஏத்தியங் கெம்பி ரானுக்
கொன்றிய பணிகள் மற்றும்
   உள்ளன பலவும் செய்து
நின்றவெண் கவிகை மன்னன்
   நீங்கவும் நிகரில் அன்பர்
மன்றிடை யாடல் செய்யும்
   மலர்க்கழல் வாழ்த்தி வைகி.


Thus hailed the king the true servitor;
He rendered many a fitting service to the Lord
And then, he of the abiding white parasol
To his city fared forth; the peerless devotee
Hailed the ankleted flower-feet of the Lord
That dance in the Ambalam, and thither sojourned.

Arunachala Siva.   

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2881 on: March 08, 2016, 08:16:59 AM »
Verse  32:


சிலபகல் கழிந்த பின்பு
    திருக்கட வூரில் நண்ணி
நிலவுதம் பணியில் தங்கி
    நிகழுநாள் நிகரில் காழித்
தலைவராம் பிள்ளை யாரும்
    தாண்டகச் சதுர ராகும்
அலர்புகழ் அரசும் கூட
   அங்கெழுந் தருளக் கண்டு.A few days passed and he left for Tiruk-k-Kadavur
And there was he poised in his abiding service hallowed;
Thither came the peerless Lord of Seerkazhi non-pareil
-- The Godly Son --, together with the wondrous Bard
Of Thandaka hymns ? Tirunavukkarasar
Of universal renown.   

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2882 on: March 08, 2016, 08:18:56 AM »
Verse  33:


மாறிலா மகிழ்ச்சி பொங்க
   எதிர்கொண்டு மனையில் எய்தி
ஈறிலா அன்பின் மிக்கார்க்
   கின்னமு தேற்கும் ஆற்றால்
ஆறுநற் சுவைகள் ஓங்க
   அமைத்தவர் அருளே அன்றி
நாறுபூங் கொன்றை வேணி
    நம்பர்தம் அருளும் பெற்றார்.

In joy unique welling up in him, them he welcomed
And into his mansion divine, received.
He feasted them with food of six tastes
And received not only their grace divine, but that of
The Lord who wears fragrant and beauteous Konrai, also.   

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2883 on: March 08, 2016, 08:21:00 AM »
Verse 34:


கருப்புவில் லோனைக் கூற்றைக்
   காய்ந்தவர் கடவூர் மன்னி
விருப்புறும் அன்பு மேன்மேல்
   மிக்கெழும் வேட்கை கூர
ஒருப்படும் உள்ளத் தன்மை
   உண்மையால் தமக்கு நேர்ந்த
திருப்பணி பலவும் செய்து
    சிவபத நிழலில் சேர்ந்தார்.


கரும்பை வில்லாக உடைய மன்மதனையும் இயமனையும் ஒறுத்த பெருமான் எழுந்தருளியிருக்கும் திருக்கடவூரில் வாழ்ந்து வந்த கலயனார், மிக்கெழுகின்ற காதல் கூர்ந்திட ஒருமைப் பாடுற்ற நிலையில், தமக்குப் பொருந்துவதாய திருப்பணிகள் பலவுஞ் செய்து, சிவபெருமானின் திருவடி நீழலில் சேர்ந்தருளினார்.

(English rendering is not available)

Arunachala Siva.   


« Last Edit: March 08, 2016, 08:25:32 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2884 on: March 08, 2016, 08:26:23 AM »
Verse  35:


தேனக்க கோதை மாதர்
    திருநெடுந் தாலி மாறிக்
கூனல்தண் பிறையி னார்க்குக்
    குங்குலி யங்கொண் டுய்த்த
பான்மைத்திண் கலய னாரைப்
   பணிந்தவர் அருளி னாலே
மானக்கஞ் சாறர் மிக்க
   வண்புகழ் வழுத்த லுற்றேன்.

He gave away the auspicious tali of her,
-- The wearer of honey-laden wreath --,
And secured Kungkuliya that his service
To the Lord who wears a curved crescent
Might suffer no break; he is Kalayanar
Of well-established character; I hail him,
And with his grace, I begin to hail
Manakkancharar of renowned munificence.   

Arunachala Siva.


Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2885 on: March 08, 2016, 08:28:51 AM »
Manakkanjara Nayanar Story:


Verse  1:


மேலாறு செஞ்சடைமேல்
    வைத்தவர்தாம் விரும்பியது
நூலாறு நன்குணர்வோர்
    தாம்பாடும் நோன்மையது
கோலாறு தேன்பொழியக்
   கொழுங்கனியின் சாறொழுகும்
காலாறு வயற்கரும்பின்
   கமழ்சாறூர் கஞ்சாறூர்.Down the branches flows honey (from bee-hives);
From fruits rich and ripe, ooze juice and runs a stream;
From fields flows the juice of sweet-canes and merges
With the river making it fragrant; such is Kanjaroor --
Where abides willingly the Lord who sports
On His crimson crest the celestial Ganga --,
Hailed for its renown by bards
Who have conned the true way from great texts.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2886 on: March 08, 2016, 08:31:18 AM »
Verse  2:கண்ணீலக் கடைசியர்கள்
   கடுங்களையிற் பிழைத்தொதுங்கி
உண்ணீர்மைப் புணர்ச்சிக்கண்
    உறைத்துமலர்க் கண்சிவக்கும்
தண்ணீர்மென் கழுநீர்க்குத்
    தடஞ்சாலி தலைவணங்கும்
மண்ணீர்மை நலஞ்சிறந்த
   வளவயல்கள் உளஅயல்கள்.


Escaping the weeding done by farm-wives
Whose eyes are like lilies blue,
And well fed with rich water
The red lilies burgeon rubicund;
Before these soft water-blooms
The long sheaves of paddy bow their heads;
Such are the fields there, rich in soil and water.


Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2887 on: March 08, 2016, 08:33:07 AM »
Verse  3:புயல்காட்டுங் கூந்தல்சிறு
   புறங்காட்டப் புனமயிலின்
இயல்காட்டி இடைஒதுங்க
   இனங்காட்டும் உழத்தியர்கண்
முயல்காட்டும் மதிதோற்கும்
   முகங்காட்டக் கண்மூரிக்
கயல்காட்டுந் தடங்கள்பல
   கதிர்காட்டுந் தடம்பணைகள்.


On the napes of their necks cascade their tresses of hairs
Which are black like rain-clouds; their hips sway
And their soft mien is like that of the pea-fowl;
Thus throng thither the farm-wives whose visages
Excel the full moon whose beauty is marred by
The dark hare-like shape; in pools and ponds thither,
Sport strong carps which are like their eyes;
The vast fields of Kanjaroor are full of paddy sheaves.

Arunachala Siva.   
« Last Edit: March 08, 2016, 08:34:42 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2888 on: March 08, 2016, 08:35:27 AM »
Verse  4:


சேறணிதண் பழனவயல்
   செழுநெல்லின் கொழுங்கதிர்போய்
வேறருகு மிடைவேலிப்
   பைங்கமுகின் மிடறுரிஞ்சி
மாறெழுதிண் குலைவளைப்ப
    வண்டலைதண் டலையுழவர்
தாறரியும் நெடுங்கொடுவாள்
   அனையவுள தனியிடங்கள்.

The paddy sheaves that grow in the cool miry fields
Reach the green necks of areca trees that grow thick
By the fence, and circle their fruit-bunches;
Thus they resemble the curved sickles of farmers.   

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2889 on: March 08, 2016, 08:37:24 AM »
Verse 5:


பாங்குமணிப் பலவெயிலும்
    சுலவெயிலும் உளமாடம்
ஞாங்கரணி துகிற்கொடியும்
    நகிற்கொடியும் உளவரங்கம்
ஓங்குநிலைத் தோரணமும்
   பூரணகும் பமும்உளவால்
பூங்கணைவீ தியில்அணைவோர்
   புலமறுகுஞ் சிலமறுகு.


The town is girt with forted walls inlaid with
Bright multi-colored stones; in platforms and pavilions
Waft streamers; thither could be eyed lovely lasses;
There are on the way, places that would the senses enchant;
Festoons and water-filled pots deck the town.   


Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2890 on: March 08, 2016, 08:39:09 AM »
Verse 6:மனைசாலும் நிலையறத்தின்
   வழிவந்த வளம்பெருகும்
வினைசாலும் உழவுதொழில்
    மிக்கபெருங் குடிதுவன்றிப்
புனைசாயல் மயிலனையார்
   நடம்புரியப் புகல்முழவங்
கனைசாறு மிடைவீதிக்
   கஞ்சாறு விளங்கியதால்.Thither danced jeweled damsels, whose mien rivaled
That of pea-fowls, and mridangams resounded
In unison with their steps; thus the streets of the town
Were full of festivity; its residents were prosperous men,
Householders of rectitude who pursued husbandry and dharma.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2891 on: March 08, 2016, 08:41:05 AM »
Verse  7:


அப்பதியிற் குலப்பதியாய்
   அரசர்சே னாபதியாம்
செப்பவருங் குடிவிளங்கத்
   திருஅவதா ரஞ்செய்தார்
மெய்ப்பொருளை அறிந்துணர்ந்தார்
   விழுமியவே ளாண்குடிமை
வைப்பனைய மேன்மையினார்
   மானக்கஞ் சாறனார்.For thriving of the family that from generation
To generation holds the office of the King?s General,
He made his holy avatar; he had contemplated
And come by the True Ens; he was the treasure unfailing
Of the VeLala-clan; lofty and sublime was he;
He was called Manakkancharar.   

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2892 on: March 08, 2016, 08:43:06 AM »
Verse 8:


பணிவுடைய வடிவுடையார்
   பணியினொடும் பனிமதியின்
அணிவுடைய சடைமுடியார்க்
    காளாகும் பதம்பெற்ற
தணிவில்பெரும் பேறுடையார்
   தம்பெருமான் கழல்சார்ந்த
துணிவுடைய தொண்டர்க்கே
   ஏவல்செயுந் தொழில்பூண்டார்.

Humility was his form; he was blessed with the beatitude
-- And it never suffered any diminution --,
Of servitorship to the Lord whose matted hair
Is adorned with the adder and the crescent cool
His duty was to render all service to the resolute devotees
That were solely devoted to the feet of the Lord.   

Arunachala Siva.


Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2893 on: March 08, 2016, 08:44:59 AM »
Verse 9:


மாறில்பெருஞ் செல்வத்தின்
    வளம்பெருக மற்றதெலாம்
ஆறுலவுஞ் சடைக்கற்றை
   அந்தணர்தம் அடியாராம்
ஈறில்பெருந் திருவுடையார்
   உடையாரென் றியாவையுநேர்
கூறுவதன் முன்னவர்தம்
   குறிப்பறிந்து கொடுத்துள்ளார்.He prospered in peerless wealth, and such wealth
Was by him ear-marked for the ever-blessed devotees
Of the Lord-Brahmin in whose matted hair the Ganga flows;
Before even they would express their wish he would
Divine it already and ply them with gifts.   

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2894 on: March 08, 2016, 08:46:50 AM »
Verse  10:


விரிகடல்சூழ் மண்ணுலகில்
   விளக்கியஇத் தன்மையராம்
பெரியவர்க்கு முன்சிலநாள்
   பிள்ளைப்பே றின்மையினால்
அரியறியா மலர்க்கழல்கள்
   அறியாமை யறியாதார்
வருமகவு பெறற்பொருட்டு
   மனத்தருளால் வழுத்தினார்.Thus he throve on this earth girt with their ocean-stream,
As a lamp unto all the world;
For some years no child was born to him who knew not
Of the ignorance of the Lord's feet unknown to Vishnu;
He prayed to God for the gift of a child, prompted by Grace.   

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 09, 2016, 08:25:44 AM by Subramanian.R »