Author Topic: Tevaram - Some select verses.  (Read 564124 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2865 on: March 06, 2016, 08:44:31 AM »
Verse  16:


கொம்பனா ரில்ல மெங்கும்
    குறைவிலா நிறைவிற் காணும்
அம்பொனின் குவையும் நெல்லும்
   அரிசியும் முதலா யுள்ள
எம்பிரான் அருளாம் என்றே
    இருகரங் குவித்துப் போற்றித்
தம்பெருங் கணவ னார்க்குத்
   திருவமு தமைக்கச் சார்ந்தார்.

As she who was in form a tender twig
Witnessed the endless heaps of beauteous gold,
Paddy, rice and the like, she lifted her hands
Above her head and folded them thinking of the Lord?s grace.
Then she went into the kitchen to cook food
For her husband great.   


Arunachala Siva.


Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2866 on: March 06, 2016, 08:46:18 AM »
Verse 17:


காலனைக் காய்ந்த செய்ய
    காலனார் கலய னாராம்
ஆலுமன் புடைய சிந்தை
    அடியவ ரறியு மாற்றால்
சாலநீ பசித்தாய் உன்தன்
   தடநெடு மனையில் நண்ணிப்
பாலின்இன் அடிசில் உண்டு
    பருவரல் ஒழிக வென்றார்.


The Lord who with His roseate foot kicked to death Yama,
Instructed Kalayanar, absorbed in devotion deep,
Thus: "You are very hungry; repair
To your great mansion and thither partake of
Toothsome rice mixed with milk, and be rid of your misery."   

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 06, 2016, 08:48:09 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2867 on: March 06, 2016, 08:48:53 AM »
Verse 18:


கலயனார் அதனைக் கேளாக்
   கைதொழு திறைஞ்சிக் கங்கை
அலைபுனற் சென்னி யார்தம்
   அருள்மறுத் திருக்க அஞ்சித்
தலைமிசைப் பணிமேற் கொண்டு
    சங்கரன் கோயில் நின்று
மலைநிகர் மாட வீதி
    மருங்குதம் மனையைச் சார்ந்தார்.As Kalayanar heard this, his hands folded in adoration;
He durst not disobey the gracious fiat of the Lord
Who sports on His matted hair the Ganga;
He wore it, as it were, on his head, and came out
Of the temple, passed through the street dight with
Hill-like mansions, and reached his house.

Arunachala Siva.   

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2868 on: March 06, 2016, 08:50:51 AM »
Verse  19:


இல்லத்தில் சென்று புக்கார்
   இருநிதிக் குவைகள் ஆர்ந்த
செல்வத்தைக் கண்டு நின்று
   திருமனை யாரை நோக்கி
வில்லொத்த நுதலாய் இந்த
   விளைவெலாம் என்கொல் என்ன
அல்லொத்த கண்டன் எம்மான்
   அருள்தர வந்த தென்றார்.


He entered his house and beheld the huge heaps
Of wealth; addressing his wife, he spoke thus:
"Dear one whose brow is a bow,how came these to be?"
She said: "By the grace of the Lord whose throat is
Dark as night, these are here."   

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 06, 2016, 08:52:23 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2869 on: March 06, 2016, 08:53:18 AM »
Verse 20:


மின்னிடை மடவார் கூற
   மிக்கசீர்க் கலய னார்தாம்
மன்னிய பெருஞ்செல் வத்து
    வளமலி சிறப்பை நோக்கி
என்னையும் ஆளுந் தன்மைத்
   தெந்தைஎம் பெருமான் ஈசன்
தன்னருள் இருந்த வண்ணம்
   என்றுகை தலைமேற் கொண்டார்.When the lady of the house whose gait was a flash of lightning,
Spake thus, glorious Kalayanar looking at the splendor
Of the great riches -- the wealth immense and ever-during --,
Said: "Even me He rules, my father, my Lord, my God!
Behold the grace of Grace!" This said, he lifted his hands
Above his head and folded them in adoration.   

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 06, 2016, 08:55:05 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2870 on: March 07, 2016, 08:12:09 AM »
Verse  21:பதுமநற் றிருவின் மிக்கார்
   பரிகலந் திருத்திக் கொண்டு
கதுமெனக் கணவ னாரைக்
   கண்ணுதற் கன்ப ரோடும்
விதிமுறை தீபம் ஏந்தி
   மேவும்இன் அடிசில் ஊட்ட
அதுநுகர்ந் தின்பம் ஆர்ந்தார்
   அருமறைக் கலய னார்தாம்.


She who is even greater than Lakshmi enthroned on lotus
Made ready the plantain leaves to serve food;
Anon she invited her husband and the devotees of the Lord
Who sports an eye in His forehead; she duly
Hailed them all with dipa-worship, and fed them
Sumptuously; Kalayanar well-versed in the Gospels
Ate well, and was filled with joy.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2871 on: March 07, 2016, 08:15:00 AM »
Verse 22:


ஊர்தொறும் பலிகொண் டுய்க்கும்
   ஒருவன தருளி னாலே
பாரினில் ஆர்ந்த செல்வம்
   உடையராம் பண்பில் நீடிச்
சீருடை அடிசில் நல்ல
   செழுங்கறி தயிர்நெய் பாலால்
ஆர்தரு காதல் கூர
    அடியவர்க் குதவும் நாளில்.


By the grace of the Lord who goes from place to place
With a begging-bowl, he was established on earth
In wealth immense; he feasted the devotees
Of the Lord with sumptuous food and healthy dishes
Of vegetables, curds, ghee and milk. Thus he throve.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2872 on: March 07, 2016, 08:16:49 AM »
Verse  23:


செங்கண்வெள் ளேற்றின் பாகன்
   திருப்பனந் தாளின் மேவும்
அங்கணன் செம்மை கண்டு
    கும்பிட அரசன் ஆர்வம்
பொங்கித்தன் வேழம் எல்லாம்
    பூட்டவும் நேர்நில் லாமைக்
கங்குலும் பகலும் தீராக்
   கவலையுற் றழுங்கிச் செல்ல.


The king of the realm impelled by love excessive
Desired to set right the slanting image of the Lord
-- The beauteous-eyed Rider of the angry-eyed,
White-hued Bull --; he fastened to the image
A team of tuskers to pull it into position;
Yet the image stood slanting as ever.
So was he sunk in sad despair at all times.


Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2873 on: March 07, 2016, 08:19:02 AM »
Verse 24:


மன்னவன் வருத்தங் கேட்டு
    மாசறு புகழின் மிக்க
நன்னெறிக் கலய னார்தாம்
   நாதனை நேரே காணும்
அந்நெறி தலைநின் றான்என்
   றரசனை விரும்பித் தாமும்
மின்னெறித் தனைய வேணி
   விகிர்தனை வணங்க வந்தார்.


Kalayanar who is poised in the righteous path of piety,
Heard of the king's misery who was burning with a penchant
To adore the Lord in his erect form; moved by his love
He set out to adore the Lord-Enchanter
Whose matted hair dazzles like clustered lightnings.   

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2874 on: March 07, 2016, 08:21:00 AM »
Verse  25:


மழுவுடைச் செய்ய கையர்
   கோயில்கள் மருங்கு சென்று
தொழுதுபோந் தன்பி னோடும்
   தொன்மறை நெறிவ ழாமை
முழுதுல கினையும் போற்ற
    மூன்றெரி புரப்போர் வாழும்
செழுமலர்ச் சோலை வேலித்
    திருப்பனந் தாளிற் சேர்ந்தார்.On his way he visited all the beauteous temples
Where abides the Lord whose roseate hand holds the pick axe
And hailed Him; thus he reached Tiruppanantal
-- Cinctured with fecund and flowery gardens --,
Where abide the hoary Brahmin clan versed in the Vedas,
Who swerve not from their path of piety
And who tend the triple fire for the world to thrive.   

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 07, 2016, 08:22:44 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2875 on: March 07, 2016, 08:23:34 AM »
Verse  26:


காதலால் அரசன் உற்ற
    வருத்தமுங் களிற்றி னோடும்
தீதிலாச் சேனை செய்யும்
   திருப்பணி நேர்ப டாமை
மேதினி மிசையே எய்த்து
   வீழ்ந்திளைப் பதுவும் நோக்கி
மாதவக் கலயர் தாமும்
   மனத்தினில் வருத்தம் எய்தி.He beheld the love-bred sorrow of the monarch;
Maugre the great effort of the tuskers
And the flawless army, their labor divine
Bore no fruit; fatigued, the monarch
Fell on earth and languished sore;
Kalayar, the great tapaswi, was pained at heart.   

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2876 on: March 07, 2016, 08:25:57 AM »
Verse  27:


சேனையும் ஆனை பூண்ட
   திரளுமெய்த் தெழாமை நோக்கி
யானுமிவ் விளைப்புற் றெய்க்கும்
   இதுபெற வேண்டு மென்று
தேனலர் கொன்றை யார்தம்
    திருமேனிப் பூங்கச் சேய்ந்த
மானவன் கயிறு பூண்டு
   கழுத்தினால் வருந்த லுற்றார்.


Witnessing the fallen tuskers and the army
That could not rise up, he thought thus:
"I too must share their service and languishment."
He fastened to his neck the strong and flowery rope
Tethered to the frame divine of the Lord
Who wears on His crest beautiful Konrai,
And began to tug with effort great.

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 07, 2016, 08:28:33 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2877 on: March 07, 2016, 08:29:18 AM »
Verse  28:


நண்ணிய ஒருமை யன்பின்
   நாருறு பாசத் தாலே
திண்ணிய தொண்டர் பூட்டி
   இளைத்தபின் திறம்பி நிற்க
ஒண்ணுமோ கலய னார்தம்
   ஒருப்பாடு கண்ட போதே
அண்ணலார் நேரே நின்றார்
   அமரரும் விசும்பில் ஆர்த்தார்.Can the image stand slanting, defying his wish
Even after the firm-fibered servitor tugged it
With the rope wrought of the threads of integral love?
The very moment the Lord beheld the integer
Of Kalayanar's resolute love, He stood straight.
The celestial beings clamored in the heaven, for joy.

Arunachala Siva.   
« Last Edit: March 07, 2016, 08:32:10 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2878 on: March 07, 2016, 08:32:44 AM »
Verse 29:


பார்மிசை நெருங்க எங்கும்
    பரப்பினர் பயில்பூ மாரி
தேர்மலி தானை மன்னன்
   சேனையும் களிறும் எல்லாம்
கார்பெறு கானம் போலக்
   களித்தன கைகள் கூப்பி
வார்கழல் வேந்தன் தொண்டர்
   மலரடி தலைமேல் வைத்து.


The earth was thick with the showered Karpaka flowers;
The king?s army, heroes that plied the cars and the tuskers
Were happy like thirsty gardens at the advent of rain;
The king that wore the heroic anklet folded his hands
And adored the servitor; he fell at his feet
And his crown rested on his flower-feet.   

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2879 on: March 07, 2016, 08:34:25 AM »
Verse  30:


விண்பயில் புரங்கள் வேவ
    வைதிகத் தேரின் மேருத்
திண்சிலை குனிய நின்றார்
   செந்நிலை காணச் செய்தீர்
மண்பகிர்ந் தவனுங் காணா
   மலரடி யிரண்டும் யாரே
பண்புடை யடியார் அல்லால்
   பரிந்துநேர் காண வல்லார்."You made it possible for me to hail the erect form
Of the Lord who riding His car of the Vedas and holding
The hill of Meru bent into a bow fierce
Gutted with fire the triple cities that winged in the sky.
Who but devotees poised in piety and love, can ever
Behold the flower-feet twain of the Lord, invisible
Even to him who burrowed deep the earth."   

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 07, 2016, 08:36:27 AM by Subramanian.R »