Author Topic: Tevaram - Some select verses.  (Read 564757 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47996
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2850 on: March 05, 2016, 08:24:19 AM »
Kunkiliya Kalaya Nayanar Charitram:

Verse  1:

வாய்ந்தநீர் வளத்தா லோங்கி
    மன்னிய பொன்னி நாட்டின்
ஏய்ந்தசீர் மறையோர் வாழும்
   எயிற்பதி யெறிநீர்க் கங்கை
தோய்ந்தநீள் சடையார் பண்டு
   தொண்டர்மேல் வந்த கூற்றைக்
காய்ந்தசே வடியார் நீடி
   யிருப்பது கடவூ ராகும்.


In the Chozha land that thrives with foison enriched
By the waters of the Kaveri, there?s fortressed town
Where could abide Brahmins, great in Vedic glory;
It is prosperous Kadavur where is enshrined the Lord
Whose matted hair sports the billowy Ganga
And who, of yore, smote Yama with His roseate foot,
That came to take away the life of a devotee.

Arunachala Siva.
 
« Last Edit: March 05, 2016, 08:26:54 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47996
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2851 on: March 05, 2016, 08:27:39 AM »
Verse 2:


வயலெலாம் விளைசெஞ் சாலி
   வரம்பெலாம் வளையின் முத்தம்
அயலெலாம் வேள்விச் சாலை
   அணையெலாங் கழுநீர்க் கற்றை
புயலெலாங் கமுகின் காடப்
   புறமெலாம் அதன்சீர் போற்றல்
செயலெலாந் தொழில்க ளாறே
    செழுந்திருக் கடவூ ரென்றும்.


In fecund Thiru-k-Kadavur the fields are rich in paddy;
Their ridges are full of chanks and their pearls;
On all sides flourish halls of sacrifice;
Its waters are rich in clusters of red lilies;
On the tops of areca groves, clouds rest;
People tend them with loving care; there the Brahmins
Perform nought but their sextuple duty.   

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47996
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2852 on: March 05, 2016, 08:29:30 AM »
Verse  3:

குடங்கையின் அகன்ற உண்கண்
   கடைசியர் குழுமி யாடும்
இடம்படு பண்ணை தோறும்
   எழுவன மருதம் பாடல்
வடம்புரி முந்நூல் மார்பின்
    வைதிக மறையோர் செய்கைச்
சடங்குடை இடங்கள் தோறும்
    எழுவன சாமம் பாடல்.


Songs in Maruda tune are sung in the places
Where dance the farm-wives whose eyes, broad as
The palm of hand, are touched with collyrium;
In all places where Brahmins-- the wearers
Of threefold sacred thread --, perform rituals
Hymns of the Sama Veda are chanted.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47996
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2853 on: March 05, 2016, 08:31:34 AM »
Verse  4:


துங்கநீள் மருப்பின் மேதி
    படிந்துபால் சொரிந்த வாவிச்
செங்கயல் பாய்ந்து வாசக்
   கமலமும் தீம்பால் நாறும்
மங்குல்தோய் மாடச் சாலை
    மருங்கிறை யொதுங்கு மஞ்சும்
அங்கவை பொழிந்த நீரும்
   ஆகுதிப் புகைப்பால் நாறும்.


As milk that drips from the udders of huge, long-horned buffaloes
That lie immersed in the tanks, is splashed
By the ruddy carps that leap and dart thither,
Lotuses smell of milk sweet; the clouds
That move on, come near the towered halls
Of sacrifice; the showers that fall from them
Are tinct with the odor of sacrificial smoke.   


Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47996
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2854 on: March 05, 2016, 08:33:36 AM »
Verse  5:


மருவிய திருவின் மிக்க
   வளம்பதி அதனில் வாழ்வார்
அருமறை முந்நூல் மார்பின்
   அந்தணர் கலயர் என்பார்
பெருநதி அணியும் வேணிப்
    பிரான்கழல் பேணி நாளும்
உருகிய அன்பு கூர்ந்த
   சிந்தையார் ஒழுக்க மிக்கார்.In that wealthy town where abides Lakshmi,
A Brahmin versed in the Gospels -- the wearer
Of the threefold sacred thread --, by name Kalayar lived.
He would daily hail the ankleted feet of the Lord
Who sports on His matted hair the great river;
His heart ever melted in devotion, and he was virtuous.   

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 05, 2016, 08:35:07 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47996
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2855 on: March 05, 2016, 08:35:53 AM »
Verse  6:


பாலனாம் மறையோன் பற்றப்
    பயங்கெடுத் தருளு மாற்றால்
மாலுநான் முகனுங் காணா
   வடிவுகொண் டெதிரே வந்து
காலனார் உயிர்செற் றார்க்குக்
   கமழ்ந்தகுங் குலியத் தூபம்
சாலவே நிறைந்து விம்ம
   இடும்பணி தலைநின் றுள்ளார்.


When the Brahmin lad held fast to Him, he who is not
To be beheld by Vishnu and Brahma,
To annihilate the dread of the lad and grace him,
Took a form, and kicked Death to death;
To this Lord, Kalayar rendered the service
Of holy fumigation of kungkuliyam in abundant measure;
He was firm established in this service.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47996
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2856 on: March 05, 2016, 08:37:52 AM »
Verse  7:


கங்கைநீர் கலிக்கும் சென்னிக்
    கண்ணுதல் எம்பி ராற்குப்
பொங்குகுங் குலியத் தூபம்
   பொலிவுறப் போற்றிச் செல்ல
அங்கவ ரருளி னாலே
   வறுமைவந் தடைந்த பின்னும்
தங்கள்நா யகர்க்குத் தாமுன்
   செய்பணி தவாமை யுய்த்தார்.To the Lord in whose matted hair the Ganga courses gurgling
-- The Lord who sports an eye in His forehead --,
He rendered unfailingly the service of fumigation
And from his censer rose spiraling clouds of holy smoke.
Even when the Lord in His grace made him indigent
He failed not in this service to his Lord.   

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47996
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2857 on: March 05, 2016, 08:39:57 AM »
Verse 8:


இந்நெறி ஒழுகு நாளில்
   இலம்பாடு நீடு செல்ல
நன்னிலம் முற்றும் விற்றும்
    நாடிய அடிமை விற்றும்
பன்னெடுந் தனங்கள் மாளப்
   பயில்மனை வாழ்க்கை தன்னின்
மன்னிய சுற்றத் தோடு
   மக்களும் வருந்தி னார்கள்.

As he was thus poised in his service, acute became
His chill penury; he sold all his lands and also
All his serfs and slaves who willingly served him;
His manifold wealth was total lost; his kith and kin
And his children too were sunk in domestic misery.   


Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47996
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2858 on: March 05, 2016, 08:41:47 AM »
Verse  9:


யாதொன்றும் இல்லை யாகி
   இருபக லுணவு மாறிப்
பேதுறும் மைந்த ரோடும்
   பெருகுசுற் றத்தை நோக்கிக்
காதல்செய் மனைவி யார்தங்
    கணவனார் கலய னார்கைக்
கோதில்மங் கலநூல் தாலி
   கொடுத்துநெற் கொள்ளு மென்றார்.There was nothing left in his house; two days   
Passed without their having any food;
Grieving for the plight of the sorrowing children
And the great kin, his beloved wife removed
Her flawless tali from the auspicious cord and gave it
To her husband saying: "Get paddy for this."   

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47996
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2859 on: March 05, 2016, 08:43:54 AM »
Verse  10:


அப்பொழு ததனைக் கொண்டு
   நெற்கொள்வான் அவரும் போக
ஒப்பில்குங் குலியங் கொண்டோர்
    வணிகனும் எதிர்வந் துற்றான்
இப்பொதி யென்கொல் என்றார்
   உள்ளவா றியம்பக் கேட்டு
முப்புரி வெண்ணூல் மார்பர்
    முகமலர்ந் திதனைச் சொன்னார்.He received it and moved out to buy paddy;
On his way a vendor of Kungkuliyam came in front of him;
He asked him: "What do you carry in the bundle?"
The vendor truly told him what it contained;
Then the wearer of the threefold sacred thread
Spake thus with a beaming face:

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 05, 2016, 08:45:27 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47996
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2860 on: March 06, 2016, 08:32:14 AM »
Verse  11:ஆறுசெஞ் சடைமேல் வைத்த
    அங்கணர் பூசைக் கான
நாறுகுங் குலியம் ஈதேல்
   நானின்று பெற்றேன் நல்ல
பேறுமற் றிதன்மே லுண்டோ
    பெறாப்பேறு பெற்று வைத்து
வேறினிக் கொள்வ தென்னென்
   றுரைத்தெழும் விருப்பின் மிக்கார்.


"If this fragrant Kungkuliyam fit to be used
In the pooja of the Lord whose ruddy hair sports the river,
Can I bargain for a better boon? Having come by
The well-nigh impossible boon, what else is there
For me to secure?" Thus he mused in love.

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 06, 2016, 08:34:13 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47996
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2861 on: March 06, 2016, 08:34:55 AM »
Verse  12:


பொன்தரத் தாரு மென்று
   புகன்றிட வணிகன் தானும்
என்தர விசைந்த தென்னத்
   தாலியைக் கலயர் ஈந்தார்
அன்றவன் அதனை வாங்கி
   அப்பொதி கொடுப்பக் கொண்டு
நின்றிலர் விரைந்து சென்றார்
   நிறைந்தெழு களிப்பி னோடும்.


"Give it to me; I'll give you gold." When he spake thus,
The hawker asked him: "What would you consent to give?"
Kalayanar gave him the tali; he received it
And passed on the bundle to him; he tarried not
But walked away swift with a heart full of delight.

Arunachala Siva.« Last Edit: March 06, 2016, 08:37:13 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47996
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2862 on: March 06, 2016, 08:38:03 AM »
Verse  13:


விடையவர் வீரட் டானம்
   விரைந்துசென் றெய்தி என்னை
உடையவர் எம்மை யாளும்
   ஒருவர்தம் பண்டா ரத்தில்
அடைவுற ஒடுக்கி யெல்லாம்
   அயர்த்தெழும் அன்பு பொங்கச்
சடையவர் மலர்த்தாள் போற்றி
   இருந்தனர் தமக்கொப் பில்லார்.


To Veerattanam where abides the Rider of the Bull,
He fared forth in speed, and deposited the package
In the promptuary of the temple; in soaring love
Which was oblivious of all other things, he stood
Hailing the flower-feet of the One of matted hair.


Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47996
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2863 on: March 06, 2016, 08:40:32 AM »
Verse  14:


அன்பரங் கிருப்ப நம்பர்
   அருளினால் அளகை வேந்தன்
தன்பெரு நிதியந் தூர்த்துத்
   தரணிமேல் நெருங்க எங்கும்
பொன்பயில் குவையும் நெல்லும்
    பொருவில்பல் வளனும் பொங்க
மன்பெரும் செல்வ மாக்கி
   வைத்தனன் மனையில் நீட.


While the devotee was at the temple, by the grace
Of the Lord, the Ruler of Alakapuri brought down
His wealth to the earth and filled his house
With heaps of gold, paddy and other grains also;
Interminable was the foison and ever-abiding.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47996
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2864 on: March 06, 2016, 08:42:25 AM »
Verse 15:


மற்றவர் மனைவி யாரும்
   மக்களும் பசியால் வாடி
அற்றைநா ளிரவு தன்னில்
    அயர்வுறத் துயிலும் போதில்
நற்றவக் கொடிய னார்க்குக்
   கனவிடை நாதன் நல்கத்
தெற்றென உணர்ந்து செல்வங்
   கண்டபின் சிந்தை செய்வார்.


His wife and children grieved in excessive hunger
And slumbered fast that night; unto the sleeping wife,
Verily a liana-like tapaswini, the Lord
Through her dream conveyed the happening:
She woke up and beheld the wealth, and her mind
Gratefully dwelt on the gift of the Lord.


Arunachala Siva.