Author Topic: Tevaram - Some select verses.  (Read 563194 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2835 on: March 04, 2016, 09:32:48 AM »
Verse  167:


வாளியுந் தெரிந்து கொண்டிம்
    மலையிடை எனக்கு மாறா
மீளிவெம் மறவர் செய்தார்
    உளர்கொலோ விலங்கின் சாதி
ஆளிமுன் னாகி யுள்ள
    விளைத்தவோ அறியே னென்று
நீளிருங் குன்றச் சாரல்
    நெடிதிடை நேடிச் சென்றார்.Picking out choice darts, he thought aloud:
"Are there hunters, fierce and cruel, and hostile to me,
Who could have done this? Or was it wrought by
Wild beasts like the lion? I know not!"
To the slope of the huge hill, he fared forth
Sleuthing a great stretch.

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 04, 2016, 09:34:39 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2836 on: March 04, 2016, 09:36:16 AM »
Verse  168:


வேடரைக் காணார் தீய
    விலங்குகள் மருங்கும் எங்கும்
நாடியுங் காணார் மீண்டும்
   நாயனார் தம்பால் வந்து
நீடிய சோகத் தோடு
    நிறைமலர்ப் பாதம் பற்றி
மாடுறக் கட்டிக் கொண்டு
   கதறினார் கண்ணீர் வார.


There were no hunters; neither were anywhere
Wild beasts, though he searched for them.
He came back to his deity; gripped by grief
He held fast to the flowery feet of the Lord;
He hugged them close and cried bitterly;
His eyes rained tears.   

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2837 on: March 04, 2016, 09:38:26 AM »
Verse  169:


பாவியேன் கண்ட வண்ணம் 
   பரமனார்க் கடுத்த தென்னோ
ஆவியின் இனிய எங்கள் 
   அத்தனார்க் கடுத்த தென்னோ
மேவினார் பிரிய மாட்டா
   விமலனார்க் கடுத்த தென்னோ
ஆவதொன் றறிகி லேன்யான்
    என்செய்கேன் என்று பின்னும்.This sinner beholds a ghastly sight!
What hath happened to the Supreme One?
What hath betid our Father, dearer than life?
What hath befallen the Pure One, from whom
Loving ones will never, never part?
I'm bewildered; what can I do at all?"
Thus he cried and again he spake thus:   

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 04, 2016, 09:40:13 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2838 on: March 04, 2016, 09:41:56 AM »
Verse  170:

என்செய்தால் தீரு மோதான் 
   எம்பிரான் திறத்துத் தீங்கு
முன்செய்தார் தம்மைக் காணேன்
    மொய்கழல் வேட ரென்றும்
மின்செய்வார் பகழிப் புண்கள்
   தீர்க்குமெய் மருந்து தேடிப்
பொன்செய்தாழ் வரையிற் கொண்டு
   வருவன்நான் என்று போனார்.


"What can end this? (I know not.)
I cannot find those who had wrought this evil
To my Lord; I'll go, search and fetch the herbs
From the golden foot-hills, which heal the wounds
Of ankleted hunters, caused by long and shiny darts."   

Arunachala Siva.

« Last Edit: March 04, 2016, 09:47:52 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2839 on: March 04, 2016, 09:48:45 AM »
Verse  171:நினைத்தனர் வேறு வேறு 
   நெருங்கிய வனங்க ளெங்கும்
இனத்திடைப் பிரிந்த செங்கண் 
   ஏறென வெருக்கொண் டெய்திப்
புனத்திடைப் பறித்துக் கொண்டு
    பூதநா யகன்பால் வைத்த
மனத்தினுங் கடிது வந்து 
   மருந்துகள் பிழிந்து வார்த்தார்.His mental eye surveyed the various herbs
Situate in the dense jungles variety
Like a red-eyed bull parted from its herd
He darted out in dread, and gathered herbs
And returned with a speed excelling that of his mind
Dedicated to the Lord of the Bhootas;
He squeezed the herbs and poured the demulcent juice
Into the bleeding eye.   

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2840 on: March 04, 2016, 09:51:00 AM »
Verse  172:


மற்றவர் பிழிந்து வார்த்த
    மருந்தினால் திருக்கா ளத்திக்
கொற்றவர் கண்ணிற் புண்ணீர் 
   குறைபடா திழியக் கண்டே
இற்றையின் நிலைமைக் கென்னோ
   இனிச்செய லென்று பார்ப்பார்
உற்றநோய் தீர்ப்ப தூனுக்
   கூனெனும் உரைமுன் கண்டார்.

The herbal juice distilled into the eye
Of the Lord of Tiru-k-Kalatthi, was of no avail,
Blood continued to stream, as before.
"What shall I, alas, do for this plight?" he thought.
Then he remembered the saying: "Flesh is
By flesh cured."   

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 04, 2016, 09:52:42 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2841 on: March 04, 2016, 09:53:37 AM »
Verse  173:


இதற்கினி என்கண் அம்பால் 
   இடந்தப்பின் எந்தை யார்கண்
அதற்கிது மருந்தாய்ப் புண்ணீர் 
   நிற்கவும் அடுக்கு மென்று
மதர்த்தெழும் உள்ளத் தோடு 
   மகிழ்ந்துமுன் னிருந்து தங்கண்
முதற்சர மடுத்து வாங்கி 
   முதல்வர்தங் கண்ணில் அப்ப.


"For this, the remedy is to scoop out my eye
With an arrow and transplant it;
The blood will peradventure cease to flow."
Thus he resolved and rejoicing in his heart
He stood before Him and in joy, gouged
His eye and holding it with care, in his hand
He fixed it in the eye of the First One.

Arunachala Siva.   
« Last Edit: March 04, 2016, 09:55:28 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2842 on: March 04, 2016, 09:56:37 AM »
Verse  174:


நின்றசெங் குருதி கண்டார் 
   நிலத்தினின் றேறப் பாய்ந்தார்
குன்றென வளர்ந்த தோள்கள்
    கொட்டினார் கூத்து மாடி
நன்றுநான் செய்த இந்த 
   மதியென நகையும் தோன்ற
ஒன்றிய களிப்பி னாலே 
   உன்மத்தர் போல மிக்கார்.


The blood ceased to gush forth; up he jumped
In delight great; he stroked his hill-like shoulders,
He danced for joy. "This, my intelligent act
Is great indeed!" So he spake and smiled.
Excessive joy threw him into a fine frenzy.

Arunachala Siva.
 

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2843 on: March 04, 2016, 09:58:55 AM »
Verse  175:


வலத்திருக் கண்ணில் தங்கண்
   அப்பிய வள்ள லார்தம்
நலத்தினைப் பின்னும் காட்ட 
   நாயனார் மற்றைக் கண்ணில்
உலப்பில்செங் குருதி பாயக் 
   கண்டனர் உலகில் வேடர்
குலப்பெரும் தவத்தால் வந்து 
   கொள்கையின் உம்பர் மேலார்.


The Lord of Kalatthi, the more to demonstrate
The greatness of the munificent devotee
Who grafted his right eye on His right eye,
Made red blood flow ceaselessly from his other eye;
Thinnan who is far superior to all the celestial beings
And who came to be born by reason
Of the immense askesis of the hunting clan,
Witnessed this.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2844 on: March 04, 2016, 10:01:15 AM »
Verse  176:


கண்டபின் கெட்டேன் எங்கள்
    காளத்தி யார்கண் ணொன்று
புண்தரு குருதி நிற்க
   மற்றைக்கண் குருதி பொங்கி
மண்டும்மற் றிதனுக் கஞ்சேன்
   மருந்துகைக் கண்டே னின்னும்
உண்டொரு கண்அக் கண்ணை
    இடந்தப்பி யொழிப்பே னென்று."Woe's me!" he shrieked, and spake thus:
"The blood that streamed from one of the eyes
Of our Lord of Kalatthi had ceased to flow;
But blood gushes forth from the other;
I'll not be daunted; I've known of the cure;
I am still left with an eye; I'll scoop it out
And graft it on His and thus cure Him."   

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 04, 2016, 10:03:12 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2845 on: March 04, 2016, 10:04:12 AM »
Verse 177:


கண்ணுதல் கண்ணில் தங்கண் 
   இடந்தப்பிற் காணும் நேர்பா
டெண்ணுவார் தம்பி ரான்தன் 
   திருக்கண்ணில் இடக்கா லூன்றி
உண்ணிறை காத லோடும் 
   ஒருதனிப் பகழி கொண்டு
திண்ணனார் கண்ணி லூன்றத்
    தரித்திலர் தேவ தேவர்.If he should scoop out his eye to graft it
On the eye of the Lord -- the forehead-eyed --,
He should precisely know where to fix it.
So, he planted his left foot on the divine eye
Of the Lord and when with love inly welling up
Thinnan took out an arrow non-pareil
And applied it to his eye; the Lord of gods
Could endure it no longer.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2846 on: March 04, 2016, 10:07:52 AM »
Verse  178:


செங்கண்வெள் விடையின் பாகர்
   திண்ணனார் தம்மை ஆண்ட
அங்கணர் திருக்கா ளத்தி 
   அற்புதர் திருக்கை யன்பர்
தங்கண்முன் னிடக்குங் கையைத் 
   தடுக்கமூன் றடுக்கு நாக
கங்கணர் அமுத வாக்குக் 
   கண்ணப்ப நிற்க வென்றே.The Rider of the red-eyed, white-hued Bull
-- The merciful Lord, the Ruler of Thinnan,
The Marvelous One of Tiru-k_Kalatthi --,
Stuck out His hand and stayed his hand
That was about to gouge his eye.
The ambrosial words of the Lord who wears
As jewels the serpents, announced thus thrice:
"Stop! Oh Kannappa!"   

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 04, 2016, 10:09:51 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2847 on: March 04, 2016, 10:10:48 AM »
Verse  179:


கானவர் பெருமா னார்தங்
    கண்ணிடந் தப்பும் போதும்
ஊனமு துகந்த ஐயர் 
   உற்றுமுன் பிடிக்கும் போதும்
ஞானமா முனிவர் கண்டார்
    நான்முகன் முதலா யுள்ள
வானவர் வளர்பூ மாரி
    பொழிந்தனர் மறைகள் ஆர்ப்ப.


The great muni of wisdom beheld the act
Of the prince of the hunters who goughed his eye
And applied it to that of the Lord's and the act
Of the Lord - the Relisher of the ambrosial food
Offered to him --, who with His own hand prevented
His hand from scooping out his eye; all the celestial beings
From Brahma on-wards showered fresh flowers
Whilst the Vedas great resounded.

Arunachala Siva.   
« Last Edit: March 04, 2016, 10:13:09 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2848 on: March 04, 2016, 10:14:12 AM »
Verse 180:


பேறினி யிதன்மேல் உண்டோ 
   பிரான்திருக் கண்ணில் வந்த
ஊறுகண் டஞ்சித் தங்கண் 
   இடந்தப்ப உதவுங் கையை
ஏறுயர்த் தவர் தங் கையால்
   பிடித்துக்கொண் டென்வ லத்தின்
மாறிலாய் நிற்க வென்று 
   மன்னுபே ரருள்பு ரிந்தார்."Can there he a greater beatitude". The Lord
Of the Bull held with His hand the hand of him
Who was to scoop out his eye and graft it
On the Lord's eye when he beheld His injured eye,
And said: "O peerless One! Be at My Right for ever!"
Thus, even thus, He graced him.   

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 04, 2016, 10:17:46 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2849 on: March 04, 2016, 10:18:38 AM »
Verse  181:


மங்குல்வாழ் திருக்கா ளத்தி   
   மன்னனார் கண்ணில் புண்ணீர்
தங்கணால் மாற்றப் பெற்ற
   தலைவர்தாள் தலைமேற் கொண்டே
கங்கைவாழ் சடையார் வாழும் 
   கடவூரிற் கலய னாராம்
பொங்கிய புகழின் மிக்கார் 
   திருத்தொண்டு புகல லுற்றேன்.


I wear on my head the feet of the lord
Who grafted his eye on that of the Lord's,
Of cloud-capped Tiru-k-Kalatthi and thus
Stopped the streaming of blood from His eye,
And proceed to chronicle the divine service
Of Kalayanar of excelling fame, who hailed
From Kadavur where the Lord on whose matted hair
Courses the Ganga, is enshrined.   

(Kannappa Nayanar Charitam - completed.

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 04, 2016, 10:20:56 AM by Subramanian.R »