Author Topic: Tevaram - Some select verses.  (Read 561982 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2820 on: March 03, 2016, 08:23:07 AM »
Verse  152:மாமுனிவர் நாள்தோறும்
    வந்தணைந்து வனவேந்தர்
தாமுயலும் பூசனைக்குச் 
   சாலமிகத் தளர்வெய்தித்
தீமையென அதுநீக்கிச்
    செப்பியஆ கமவிதியால்
ஆமுறையில் அருச்சனைசெய்
    தந்நெறியில் ஒழுகுவரால்.


The great Muni came every day; great was
His grief when he witnessed the remains
Of the pooja performed by the prince of the jungle;
He would clear them, perform purificatory rites
And do pooja as ordained in the Agamas
Poised in his righteous way.   

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2821 on: March 03, 2016, 08:25:23 AM »
Verse  153:


நாணனொடு காடனும்போய்
   நாகனுக்குச் சொல்லியபின்
ஊணும்உறக் கமுமின்றி
    அணங்குறைவா ளையுங்கொண்டு
பேணுமக னார்தம்பால் 
   வந்தெல்லாம் பேதித்துக்
காணுநெறி தங்கள்குறி 
   வாராமற் கைவிட்டார்.


Nanan and Kadan broke the intelligence
To Nakan who grieved forsaking food and sleep;
He came with the priestess, and in manifold ways
Essayed to cure his son, but in vain.
Abandoning hope, they hied back to their place.   

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2822 on: March 03, 2016, 08:27:47 AM »
Verse  154:


முன்புதிருக் காளத்தி
   முதல்வனார் அருள்நோக்கால்
இன்புறுவே தகத்திரும்பு
    பொன்னானாற் போல்யாக்கைத்
தன்பரிசும் வினையிரண்டும் 
   சாருமலம் மூன்றுமற
அன்புபிழம் பாய்த்திரிவார்
   அவர்கருத்தின் அளவினரோ.


As the Lord of Kalatthi had cast on him
His looks of Grace, like iron getting transmuted
By the sweet alchemic touch, his two-fold karma
And triple mala were totally done away with;
His body had come to be wrought of ethereal fire;
He moved about as love embodied.
Is he within the ken of any one's comprehension?   


Arunachala Siva.
« Last Edit: March 03, 2016, 08:29:37 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2823 on: March 03, 2016, 08:30:32 AM »
Verse  155:


அந்நிலையில் அன்பனார் 
   அறிந்தநெறி பூசிப்ப
மன்னியஆ கமப்படியால்
   மாமுனிவர் அருச்சித்திங்
கென்னுடைய நாயகனே 
   இதுசெய்தார் தமைக்காணேன்
உன்னுடைய திருவருளால்
    ஒழித்தருள வேண்டுமென.

He performed pooja for the Lord in the way
Known to him; the great muni who did pooja
As ordained in the ever-abiding Agamas
Implored Him thus: "O my Lord, I could not find him
Who had wrought this; I pray that You be pleased
To put an end to this by Your divine grace."   

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 03, 2016, 08:32:03 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2824 on: March 03, 2016, 08:32:57 AM »
Verse  156:


அன்றிரவு கனவின்கண் 
   அருள்முனிவர் தம்பாலே
மின்திகழுஞ் சடைமவுலி 
   வேதியர்தா மெழுந்தருளி
வன்திறல்வே டுவன்என்று 
   மற்றவனை நீநினையேல்
நன்றவன்தன் செயல்தன்னை
    நாமுரைப்பக் கேள்என்று.That night, the Lord-Brahmin whose matted hair
Flashes fulgurously, appeared in the somnium
Of the great muni, and spake thus in grace;
"Rate him not as a mere hunter fierce;
Hearken to his deed which We unfold to you."   

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 03, 2016, 08:34:50 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2825 on: March 03, 2016, 08:35:46 AM »
Verse  157:


அவனுடைய வடிவெல்லாம்
    நம்பக்கல் அன்பென்றும்
அவனுடைய அறிவெல்லாம் 
   நமையறியும் அறிவென்றும்
அவனுடைய செயலெல்லாம் 
   நமக்கினிய வாமென்றும்
அவனுடைய நிலைஇவ்வா 
   றறிநீயென் றருள்செய்வார்."His form entire is all love for Us solely;
All his knowledge is Gnosis that truly cons Us;
Every one of his acts is endearing to Us;
Know him to be thus, even thus." Thus He.   

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 03, 2016, 08:37:17 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2826 on: March 03, 2016, 08:38:11 AM »
Verse  158:


உனக்கவன்தன் செயல்காட்ட
   நாளைநீ யொளித்திருந்தால்
எனக்கவன்தன் பரிவிருக்கும் 
   பரிசெல்லாம் காண்கின்றாய்
மனக்கவலை ஒழிகென்று 
   மறைமுனிவர்க் கருள்செய்து
புனற்சடிலத் திருமுடியார்
   எழுந்தருளிப் போயினார்.


"I will demonstrate his acts to you; if tomorrow
You watch concealed, you will sure witness
His love and loving-kindness, all for Me;
Be rid of your mental torment." Thus He spake
In grace to the great muni and anon
The Lord of matted hair where courses the flood
Took to His form invisible.

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 03, 2016, 08:40:20 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2827 on: March 03, 2016, 08:41:23 AM »
Verse  159:


கனவுநிலை நீங்கியபின் 
   விழித்துணர்ந்து கங்குலிடைப்
புனைதவத்து மாமுனிவர் 
   புலர்வளவும் கண்துயிலார்
மனமுறும்அற் புதமாகி 
   வரும்பயமும் உடனாகித்
துனைபுரவித் தனித்தேர்மேல்
    தோன்றுவான் கதிர்தோன்ற.


He woke up from his dream, the great muni of tapas;
He wouldn?t sleep during the rest of the night;
It was his night of mystical tremendum.
At dawn Aruna rose up in his car unique
Yoked to a single swift steed.   

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2828 on: March 03, 2016, 08:43:04 AM »
Verse 160:


முன்னைநாள் போல்வந்து
    திருமுகலிப் புனல்மூழ்கிப்
பன்முறையும் தம்பிரான்
   அருள்செய்த படிநினைந்து
மன்னுதிருக் காளத்தி 
   மலையேறி முன்புபோல்
பிஞ்ஞகனைப் பூசித்துப் 
   பின்பாக ஒளித்திருந்தார்.He had his bath in the divine Mukali
As on the day before, and he contemplated the grace
Of the lord in multifoliate ways.
He ascended the Hill of Tiru-k-Kalatthi
And did his pooja to Pinggnakan as is his wont
And then stood in hiding, behind the Lord.   

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2829 on: March 04, 2016, 08:30:05 AM »
Verse  161:


கருமுகி லென்ன நின்ற 
   கண்படா வில்லி யார்தாம்
வருமுறை ஆறாம் நாளில்
   வரும்இர வொழிந்த காலை
அருமறை முனிவ னார்வந்
   தணைவதன் முன்னம் போகித்
தருமுறை முன்பு போலத் 
   தனிப்பெரு வேட்டை யாடி.


At the end of night, when day broke
On the sixth day of his servitorship,
Before the arrival of the great muni versed in the Gospels,
He, the sleepless bowman like unto a dark nimbus,
Had set out for his hunt unique, as before.   

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2830 on: March 04, 2016, 08:32:04 AM »
Verse  162:


மாறில்ஊன் அமுதும் நல்ல 
   மஞ்சனப் புனலுஞ் சென்னி
ஏறுநாண் மலரும் வெவ்வே 
   றியல்பினில் அமைத்துக் கொண்டு
தேறுவார்க் கமுத மான 
   செல்வனார் திருக்கா ளத்தி
ஆறுசேர் சடையார் தம்மை 
   அணுகவந் தணையா நின்றார்.


Peerless food of flesh, water for holy ablutions
And fresh flowers stuck into his hair
He took with him in ways differing from the known;
He proceeded to the presence of the Lord of Tiru-k-Kalatthi
Who sports on His matted hair the river,
And who is the Lord of nectarean wealth to those
Who are with clarified intellect endowed.

Arunachala Siva.

.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2831 on: March 04, 2016, 08:36:02 AM »
Verse  163:


இத்தனை பொழுதுந் தாழ்த்தேன்
    எனவிரைந் தேகு வார்முன்
மொய்த்தபல் சகுன மெல்லாம்
    முறைமுறை தீங்கு செய்ய
இத்தகு தீய புட்கள்
    ஈண்டமுன் உதிரங் காட்டும்
அத்தனுக் கென்கொல் கெட்டேன் 
   அடுத்ததென் றணையும் போதில்.


Before him who deemed himself a cunctator
And moved on swiftly, ill omens auguring occurred;
"Ominous portents throng thick to reveal blood-marks;
What hath betid my Father? Woe's me!"
Thus he cried and as he neared Him?

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 04, 2016, 08:38:18 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2832 on: March 04, 2016, 09:20:02 AM »
Verse  164:அண்ணலார் திருக்கா ளத்தி 
   அடிகளார் முனிவ னார்க்குத்
திண்ணனார் பரிவு காட்டத் 
   திருநய னத்தில் ஒன்று
துண்ணென உதிரம் பாய 
   இருந்தனர் தூரத் தேஅவ்
வண்ணவெஞ் சிலையார் கண்டு.The glorious Lord of Tiru-k-Kalatthi desiring to
Demonstrate unto the muni, the great love
Of Thinnan, made one of his beauteous eyes
Bleed with sudden sports of blood; he, the bowman
That beheld it even at a distance
Came dashing in terrific speed.

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 04, 2016, 09:21:48 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2833 on: March 04, 2016, 09:27:43 AM »
Verse  165:


வந்தவர் குருதி கண்டார்
   மயங்கினார் வாயில் நன்னீர்
சிந்திடக் கையில் ஊனும்
    சிலையுடன் சிதறி வீழக்
கொந்தலர் பள்ளித் தாமங்
    குஞ்சிநின் றலைந்து சோரப்
பைந்தழை அலங்கல் மார்பர் 
   நிலத்திடைப் பதைத்து வீழ்ந்தார்.He beheld the streaming blood; he was bewildered;
The goodly water from his mouth spilled; from his hands
The cup of flesh and the bow, alike slipped down;
The fresh flowers that would burgeon in bunches,
From his tuft trembled and tossed and fell down.
He quaked in agony, and down he fell crashing.   


Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2834 on: March 04, 2016, 09:30:13 AM »
Verse 166:


விழுந்தவர் எழுந்து சென்று 
   துடைத்தனர் குருதி வீழ்வ
தொழிந்திடக் காணார் செய்வ 
   தறிந்திலர் உயிர்த்து மீள
அழிந்துபோய் வீழ்ந்தார் தேறி
   யாரிது செய்தார் என்னா
எழுந்தனர் திசைக ளெங்கும்
    பார்த்தனர் எடுத்தார் வில்லும்.


He that fell down, rose up and wiped out the blood;
The gush would not cease; he was dazed;
Deep sighs he heaved and again fell down;
Somewhat revived he pondered thus: "Who had done this?"
Up he rose, cast his look in all directions
And seized his bow.   

Arunachala Siva.