Author Topic: Tevaram - Some select verses.  (Read 563086 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2805 on: March 02, 2016, 08:12:56 AM »
Verse  137:


மேவநேர் வரஅஞ்சா
   வேடுவரே இதுசெய்தார்
தேவதே வேசனே 
   திருமுன்பே இதுசெய்து
போவதே இவ்வண்ணம்
   புகுதநீர் திருவுள்ளம்
ஆவதே எனப்பதறி 
   அழுதுவிழுந் தலமந்தார்.


"The dare-devil hunters have wrought this;
O Lord of gods, could You suffer their trespass?
How could You permit this contamination"?
He cried and quaked and fell down grief-struck.   


Arunachala Siva.
« Last Edit: March 02, 2016, 08:14:29 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2806 on: March 02, 2016, 08:15:25 AM »
Verse  138:


பொருப்பிலெழுஞ் சுடர்க்கொழுந்தின் 
   பூசனையும் தாழ்க்கநான்
இருப்பதினி என்என்றவ் 
   இறைச்சியெலும் புடன்இலையும்
செருப்படியும் நாயடியும் 
   திருவலகால் மாற்றியபின்
விருப்பினொடுந் திருமுகலிப் 
   புனல்மூழ்கி விரைந்தணைந்தார்."What is it that I do here delaying the pooja
Of the Lord, the shoot of luster on the crest of this hill"?
Thus spake he, and swept away with the holy broom
The pieces of flesh, bones, leaves, prints of slippers,
And the foot-prints of a dog; then in love he hied
To the divine Mukali, performed his ablutions
And hastened back to the temple.   

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 02, 2016, 08:17:23 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2807 on: March 02, 2016, 08:18:13 AM »
Verse  139:பழுதுபுகுந் ததுதீரப்
   பவித்திரமாம் செயல்புரிந்து
தொழுதுபெறு வனகொண்டு
    தூயபூ சனைதொடங்கி
வழுவில்திரு மஞ்சனமே 
   முதலாக வரும்பூசை
முழுதுமுறை மையின்முடித்து
    முதல்வனார் கழல்பணிந்தார்.He performed the expiatory rites of cleansing,
And bowed before the Lord; then with the articles of pooja
He commenced his holy ritual-worship as is his wont;
He completed in order the flawless ablutions of the Lord,
The recitation of mantras and the other rites of pooja.
At the end he hailed the feet of the First One.   

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2808 on: March 02, 2016, 08:20:12 AM »
Verse 140:

பணிந்தெழுந்து தனிமுதலாம் 
   பரனென்று பன்முறையால்
துணிந்தமறை மொழியாலே
   துதிசெய்து சுடர்த்திங்கள்
அணிந்தசடை முடிக்கற்றை 
   அங்கணரை விடைகொண்டு
தணிந்தமனத் திருமுனிவர்
    தபோவனத்தி னிடைச்சார்ந்தார்.He hailed the Lord with the mantras of the Vedas
That affirm thus: "Lord Siva is the Ens Entium!"
He then took leave of the Lord whose matted hair
Sports the splendorous moon, and with a mind pacified
He repaired to the woods where he performed askesis.   

Arunachala Siva.


Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2809 on: March 02, 2016, 03:14:46 PM »
Verse  141:


இவ்வண்ணம் பெருமுனிவர்
   ஏகினார் இனியிப்பால்
மைவண்ணக் கருங்குஞ்சி
   வனவேடர் பெருமானார்
கைவண்ணச் சிலைவளைத்துக் 
   கான்வேட்டை தனியாடிச்
செய்வண்ணத் திறம்மொழிவேன்
    தீவினையின் திறம்ஒழிவேன்.

Thus departed the great muni; I will now narrate
The peerless hunting of the prince of hunters,
The one of beauteous tuft, dazzling inky dark;
I will narrate how he bent his bow and displayed
His skill in the forest; thus will I rid me of evil.   

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2810 on: March 02, 2016, 03:16:53 PM »
Verse  142:


திருமலையின் புறம்போன
    திண்ணனார் செறிதுறுகல்
பெருமலைக ளிடைச்சரிவில்
   பெரும்பன்றி புனம்மேய்ந்து
வருவனவுந் துணிபடுத்து
   மானினங்கள் கானிடைநின்
றொருவழிச்சென் றேறுதுறை
   ஒளிநின்று கொன்றருளி.The huge hogs that grazed in the fields
On the slopes of craggy hills, were downed by Thinnan
Who thither came as he left the Holy Hill.
He ambushed at a vantage-point by which
Should pass the antelopes in a single file
On a narrow path, and he killed them whereby
He but conferred on them grace divine.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2811 on: March 02, 2016, 03:19:17 PM »
Verse  143:


பயில்விளியால் கலையழைத்துப்
   பாடுபெற ஊடுருவும்
அயில்முகவெங் கணைபோக்கி
    அடியொற்றி மரையினங்கள்
துயிலிடையிற் கிடையெய்து 
   தொடர்ந்துகட மைகளெய்து
வெயில்படுவெங் கதிர்முதிரத்
   தனிவேட்டை வினைமுடித்தார்.He would imitate the call of a stag;
When deer came responding to the call,
He smote them all, with his sharp darts;
He would track the foot-prints of antelopes
Reach their slumbering habitat and kill them.
He also hunted many a katama;
Thus would he complete his hunt as the rays
Of the sun grew fierce.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2812 on: March 02, 2016, 03:21:35 PM »
Verse 144:பட்டவன விலங்கெல்லாம்
   படர்வனத்தில் ஒருசூழல்
இட்டருகு தீக்கடைகோல்
   இருஞ்சுரிகை தனையுருவி
வெட்டிநறுங் கோல்தேனும்
    மிகமுறித்துத் தேக்கிலையால்
வட்டமுறு பெருங்கல்லை 
   மருங்குபுடை படவமைத்தார்.


He gathered all the hunted animals in one place;
He drew out his sword and chopped off arani sticks;
He broke several twigs laden with the hives of honey-bees;
He wove broad-based cups of teak leaves.


Arunachala Siva.
.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2813 on: March 02, 2016, 03:23:48 PM »
Verse  145:


இந்தனத்தை முறித்தடுக்கி
    எரிகடையும் அரணியினில்
வெந்தழலைப் பிறப்பித்து 
   மிகவளர்த்து மிருகங்கள்
கொந்திஅயில் அலகம்பாற் 
   குட்டமிட்டுக் கொழுப்பரிந்து
வந்தனகொண் டெழுந்தழலில் 
   வக்குவன வக்குவித்து.


He chopped off fuel-wood and piled them up;
He churned out fire and kept it ablaze;
With sharp darts he severed the fat and the flesh;
He then fried what ought to be fried.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2814 on: March 02, 2016, 03:25:46 PM »
Verse  146:


வாயம்பால் அழிப்பதுவும் 
   வகுப்பதுவும் செய்தவற்றின்
ஆயவுறுப் பிறைச்சியெலாம்
    அரிந்தொருகல் லையிலிட்டுக்
காயநெடுங் கோல்கோத்துக் 
   கனலின்கண் உறக்காய்ச்சித்
தூயதிரு அமுதமைக்ககச் 
   சுவைகாணல் உறுகின்றார்.


With sharp darts he tore and carved the flesh;
He gathered into a different cup the fleshy parts
Of animals; on points of arrows he fried them fittingly;
To make a holy offering, he desired to taste it.   

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2815 on: March 02, 2016, 03:27:37 PM »
Verse  147:


எண்ணிறந்த கடவுளருக்
   கிடுமுணவு கொண்டூட்டும்
வண்ணஎரி வாயின்கண்
    வைத்ததெனக் காளத்தி
அண்ணலார்க் காம்பரிசு
   தாஞ்சோதித் தமைப்பார்போல்
திண்ணனார் திருவாயில்
   அமைத்தார்ஊன் திருவமுது.


Like placing in the ruddy mouth of Agni
The offerings that are to be conveyed to the celestial beings,
Into his holy mouth he put the fried flesh to taste it
For making an offering to the Lord of Kalatthi.   

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2816 on: March 02, 2016, 03:29:45 PM »
Verse 148:


நல்லபத முறவெந்து
   நாவின்கண் இடுமிறைச்சி
கல்லையினிற் படைத்துத்தேன் 
   பிழிந்துகலந் ததுகொண்டு
வல்விரைந்து திருப்பள்ளித்
    தாமமுந்தூய் மஞ்சனமும்
ஒல்லையினின் முன்புபோல்
    உடன்கொண்டு வந்தணைந்தார்.


He gathered into a cup the tasted food cooked fittingly;
He poured honey into it and mashed it;
He fared forth swift, gathering flowers, leaves
And water for holy ablutions as before;
Thus toward his deity he hastened.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2817 on: March 02, 2016, 03:32:08 PM »
Verse  149:


வந்துதிருக் காளத்தி 
   மலையேறி வனசரர்கள்
தந்தலைவ னார்இமையோர்   
   தலைவனார் தமையெய்தி
அந்தணனார் பூசையினை
    முன்புபோ லகற்றியபின்
முந்தைமுறை தம்முடைய
   பூசனையின் செயல்முடிப்பார்.

The Lord of the hunters ascended Tiru-k-Kalatthi Hill
And reached the presence of the Lord of gods;
As before he removed the Brahmin?s offerings
And performed the pooja after his fashion.   

Arunachala Siva.Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2818 on: March 02, 2016, 03:34:02 PM »
Verse  150:


ஊனமுது கல்லையுடன்
    வைத்திதுமுன் னையின்நன்றால்
ஏனமொடு மான்கலைகள் 
   மரைகடமை யிவையிற்றில்
ஆனவுறுப் பிறைச்சியமு 
   தடியேனுஞ் சுவைகண்டேன்
தேனுமுடன் கலந்ததிது 
   தித்திக்கும் எனமொழிந்தார்.

He placed before Him the cup of nectarean food
And implored Him thus: "This is even more delicious
Than what I offered earlier; with the flesh of hog
I have cooked the daintiest portions of stag,
Antelope and katama; I too have tasted it;
It is mixed with honey; it'll taste sweet (eat)."

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 03, 2016, 08:20:49 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2819 on: March 03, 2016, 08:21:19 AM »
Verse  151:


இப்பரிசு திருவமுது 
   செய்வித்துத் தம்முடைய
ஒப்பரிய பூசனைசெய்
    தந்நெறியில் ஒழுகுவார்
எப்பொழுதும் மேன்மேல்வந் 
   தெழும்அன்பால் காளத்தி
அப்பர்எதிர் அல்லுறங்கார்
   பகல்வேட்டை யாடுவார்.


Thus he feasted the Lord and performed His pooja
Poised in the Godly way peerless; love swelled
More and more in him; he would not slumber
At night; during day he would go a-hunting   

Arunachala Siva.