Author Topic: Tevaram - Some select verses.  (Read 564765 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47996
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2790 on: March 01, 2016, 09:04:12 AM »
Verse  122:தனுவொரு கையில் வெய்ய 
   சரத்துடன் தாங்கிக் கல்லைப்
புனிதமெல் லிறைச்சி நல்ல
    போனகம் ஒருகை யேந்தி
இனியஎம் பிரானார் சாலப் 
   பசிப்பரென் றிரங்கி யேங்கி
நனிவிரைந் திறைவர் வெற்பை 
   நண்ணினார் திண்ண னார்தாம்.


He took the bow and fierce darts in one hand;
In the other he bore the cup of soft and savory flesh.
"My sweet Lord will sure be hungry" he thought feelingly,
And reached the Lord's hill in great swiftness.

Arunachala Siva.   
« Last Edit: March 01, 2016, 09:06:48 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47996
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2791 on: March 01, 2016, 09:07:11 AM »
Verse  123:


இளைத்தனர் நாய னார்என் 
   றீண்டச்சென் றெய்தி வெற்பின்
முளைத்தெழு முதலைக் கண்டு 
   முடிமிசை மலரைக் காலில்
வளைத்தபொற் செருப்பால் மாற்றி
   வாயில்மஞ் சனநீர் தன்னை
விளைத்தஅன் புமிழ்வார் போல 
   விமலனார் முடிமேல் விட்டார்.He felt that the Lord was languishing in hunger;
He rushed and beheld the Swayampu Lord;
He removed the strewn flowers on His crown
With his beauteous slippered foot; he be-sprinkled
The deity with the water stored in his mouth.
Lo, it was his love that he let flow on the crown
Of the Lord -- the Purifier.


Arunachala Siva.
« Last Edit: March 01, 2016, 09:08:43 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47996
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2792 on: March 01, 2016, 09:09:49 AM »
Verse  124:


தலைமிசைச் சுமந்த பள்ளித்   
   தாமத்தைத் தடங்கா ளத்தி
மலைமிசைத் தம்பி ரானார் 
   முடிமிசை வணங்கிச் சாத்திச்
சிலைமிசைப் பொலிந்த செங்கைத்
    திண்ணனார் சேர்த்த கல்லை
இலைமிசைப் படைத்த ஊனின் 
   திருவமு தெதிரே வைத்து.The fresh flowers and leaves that he bore on his hair
He lovingly placed on the crown of the Lord
Of Kalatthi Hill; Thinnan whose roseate palm
Held the bow, then placed before the Lord, the cup
Of woven leaves which held the nectarean offering.   

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47996
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2793 on: March 01, 2016, 09:11:46 AM »
Verse  125:


கொழுவிய தசைக ளெல்லாம் 
   கோலினில் தெரிந்து கோத்தங்
கழலுறு பதத்திற் காய்ச்சிப் 
   பல்லினா லதுக்கி நாவிற்
பழகிய இனிமை பார்த்துப் 
   படைத்தஇவ் விறைச்சி சால
அழகிது நாய னீரே 
   அமுதுசெய் தருளும் என்றார்.


"I have chosen the daintiest portions of flesh and fat
And fried them on the points of arrows;
They are well-cooked and roasted; I have crushed them
With my teeth, tasted them and gathered
The toothsome morsels; these are delicious indeed;
Be pleased to partake of them." Thus he.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47996
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2794 on: March 01, 2016, 09:14:04 AM »
Verse  126:


அன்னவிம் மொழிகள் சொல்லி 
   அமுதுசெய் வித்த வேடர்
மன்னனார் திருக்கா ளத்தி 
   மலையினார்க் கினிய நல்லூன்
இன்னமும் வேண்டு மென்னும் 
   எழுபெருங் காதல் கண்டு
பன்னெடுங் கரங்கள் கூப்பிப் 
   பகலவன் மலையில் தாழ்ந்தான்.Having fed the Lord inducing Him with endearing words
The prince of hunters desired to feed the God
Of Tiru-k-kalatthi Hill with still more savory flesh;
Sensing his swelling love, the sun hailed him
Folding his myriad rays and into the mountain descended.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47996
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2795 on: March 01, 2016, 09:16:02 AM »
Verse 127:


அவ்வழி யந்தி மாலை 
   அணைதலும் இரவு சேரும்
வெவ்விலங் குளவென் றஞ்சி
    மெய்ம்மையின் வேறு கொள்ளாச்
செவ்விய அன்பு தாங்கித்
   திருக்கையில் சிலையும் தாங்கி
மைவரை யென்ன ஐயர்
    மருங்குநின் றகலா நின்றார்.


Now came still evening on; into night melted twilight;
Dreading the traffic of wild beasts, and poised in true love,
He who was like a dark hill, held fast his bow
And stood firm beside the Lord.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47996
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2796 on: March 01, 2016, 09:18:07 AM »
Verse  128:


சார்வருந் தவங்கள் செய்தும் 
   முனிவரும் அமரர் தாமும்
கார்வரை அடவி சேர்ந்தும் 
   காணுதற் கரியார் தம்மை
ஆர்வமுன் பெருக ஆரா 
   அன்பினிற் கண்டு கொண்டே
நேர்பெற நோக்கி நின்றார் 
   நீளிருள் நீங்க நின்றார்.

Even by achieving the well-nigh impossible askesis,
Even by abiding in forests of cloud-capped hills
Munis and celestial beings could seldom behold the Lord.
With growing longing and love unabated, he eyed
The Lord and stood straight before Him;
Thus he stood till the dense darkness dissolved.   
   

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 01, 2016, 09:20:57 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47996
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2797 on: March 01, 2016, 09:21:55 AM »
Verse 129:


கழைசொரி தரளக் குன்றில் 
   கதிர்நில வொருபாற் பொங்க
முழையர வுமிழ்ந்த செய்ய 
   மணிவெயில் ஒருபால் மொய்ப்பத்
தழைகதிர்ப் பரிதியோடும
    சந்திரன் தலைஉ வாவில்
குழையணி காதர் வெற்பைக்
   கும்பிடச் சென்றால் ஒக்கும்.As on one side shone with the moon?s luster
The heap of bright-rayed pearls of bamboos,
And on the other issued the brilliance
Of gems in caves, spat out by serpents,
It looked as though that the moon and the sun
Blending their rays came thither on the new-moon day
To adore the Hill of the ear-ringed Lord.   

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47996
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2798 on: March 01, 2016, 09:23:58 AM »
Verse  130:


விரவுபன் மணிகள் கான்ற
    விரிசுடர்ப் படலை பொங்க
மரகதம் ஒளிகொள் நீல
    மணிகளும் இமைக்குஞ் சோதி
பொரவிரு சுடருக் கஞ்சிப் 
   போயின புடைகள் தோறும்
இரவிரு ளொதுங்கி னாலே 
   போன்றுள தெங்கும் எங்கும்.


Thither swelled the rays of good many gems;
Emeralds and sapphires also blazed black-rayed.
It looked as though night and darkness besieged by
The sun and the moon, fled away in fright.
(Such was the war of rays -- black and white.)   

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47996
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2799 on: March 02, 2016, 07:59:52 AM »
Verse 131:


செந்தழல் ஒளியில் பொங்கும்
    தீபமா மரங்க ளாலும்
மந்திகள் முழையில் வைத்த
    மணிவிளக் கொளிக ளாலும்
ஐந்தும்ஆ றடக்கி யுள்ளார் 
   அரும்பெருஞ் சோதி யாலும்
எந்தையார் திருக்கா ளத்தி
   மலையினில் இரவொன் றில்லை.

By reason of the blaze of the Jyoti Vrikshas,
The luster of pearls kept in caves by monkeys
To serve as lamps thither at night,
And the rare effulgence immense that issues
From holy men who have quelled the senses five,
There is nought as night in the hallowed Hill
Of our Father, the Lord of Tiru-k-kalatthi.   

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47996
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2800 on: March 02, 2016, 08:02:39 AM »
Verse 132:

வருங்கறைப் பொழுது நீங்கி
    மல்கிய யாமம் சென்று
சுருங்கிட அறிந்த புள்ளின்
    சூழ்சிலம் போசை கேட்டுக்
கருங்கட லென்ன நின்ற 
   கண்துயி லாத வீரர்
அரும்பெறல் தம்பி ரானார்க்
    கமுதுகொண் டணைய வேண்டி.


With the passing of the watches of night, murk faded away;
He, the sleepless hero who was like a black sea,
Heard the pipe of the half-awakened birds
And was impelled by a desire to secure food for the Lord.   


Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47996
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2801 on: March 02, 2016, 08:04:40 AM »
Verse 133:ஏறுகாற் பன்றி யோடும் 
   இருங்கலை புனமான் மற்றும்
வேறுவே றினங்கள் வேட்டை 
   வினைத்தொழில் விரகி னாலே
ஊறுசெய் காலம் சிந்தித் 
   துருமிகத் தெரியாப் போதின்
மாறடு சிலையுங் கொண்டு
   வள்ளலைத் தொழுது போந்தார்.


He was an adept in hunting the big-bellied
And short-legged boars, huge stags, grazing deer
And other varieties of wild beasts; he contemplated
The hour to hunt them, and fared forth in that
Dim hour when forms appeared indistinct.
With his bow he marched on, after adoring
The munificent Lord.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47996
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2802 on: March 02, 2016, 08:06:38 AM »
Verse  134:


மொய்காட்டும் இருள்வாங்கி
   முகங்காட்டுந் தேர்இரவி
மெய்காட்டும் அன்புடைய
    வில்லியார் தனிவேட்டை
எய்காட்டின் மாவளைக்க
   இட்டகருந் திரையெடுத்துக்
கைகாட்டு வான்போலக்
    கதிர்காட்டி யெழும்பொழுதில்.

Chasing away the dense darkness, the sun
Rode his chariot revealing his visage;
As Thinnan whose form was that of true love
Was bent on his hunt unique, in the jungle,
As if to reveal the woodland beasts, he drew away
The black curtain and rose on high with his rays;
It looked as though he waved his hand to Thinnan.   

Arunachala Siva.


Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47996
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2803 on: March 02, 2016, 08:08:29 AM »
Verse 135:எய்தியசீர் ஆகமத்தில் 
   இயம்பியபூ சனைக்கேற்பக்
கொய்தமல ரும்புனலும் 
   முதலான கொண்டணைந்தார்
மைதழையுங் கண்டத்து 
   மலைமருந்தை வழிபாடு
செய்துவருந் தவமுடைய 
   முனிவர்சிவ கோசரியார்.
In unison with the laws expounded in the Agamas,
To perform his regular ritual worship,
With duly gathered flowers, holy water and other
Articles of pooja, thither came Sivagochariar,
The Muni of sacerdocy, blessed with the askesis
To adore the dark-throated Lord of the Hill
-- The Panacea great of all ills.   

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47996
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2804 on: March 02, 2016, 08:10:35 AM »
Verse  136:


வந்துதிரு மலையின்கண்
   வானவர்நா யகர்மருங்கு
சிந்தைநிய மத்தோடும் 
   செல்கின்றார் திருமுன்பு
வெந்தஇறைச் சியும்எலும்பும்
   கண்டகல மிதித்தோடி
இந்தஅனு சிதங்கெட்டேன்
   யார்செய்தார் என்றழிவார்.

Having arrived at the Hill, as he neared
Poised in spiritual discipline, the Lord of gods,
He saw scattered pieces of bones and cooked flesh.
He jumped and leaped, and bounced
Away from them, and cried: "Woe is me!
What rank pollution! Who did this"? He wilted.   

Arunachala Siva.

« Last Edit: March 02, 2016, 08:12:13 AM by Subramanian.R »