Author Topic: Tevaram - Some select verses.  (Read 574195 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48171
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2760 on: February 27, 2016, 08:24:29 AM »
Verse  92:


வேடர்தங் கரிய செங்கண் 
   வில்லியார் விசையிற் குத்த
மாடிரு துணியாய் வீழ்ந்த 
   வராகத்தைக் கண்டு நாணன்
காடனே இதன்பின் இன்று 
   காதங்கள் பலவந் தெய்த்தோம்
ஆடவன் கொன்றான் அச்சோ
   என்றவர் அடியில் தாழ்ந்தார்.

Beholding the boar cut into two by Thinnan,
The red-eyed master-archer of the hunting tribe,
Nanan said: "Kada! We chased the beast
For many a league and became fatigued;
Ha, the he-man slew it." Then both fell at his feet.   

Arunachala Siva.

« Last Edit: February 27, 2016, 08:26:22 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48171
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2761 on: February 27, 2016, 08:27:18 AM »
Verse 93:


மற்றவர் திண்ண னார்க்கு 
   மொழிகின்றார் வழிவந் தாற்ற
உற்றது பசிவந் தெம்மை
    உதவிய இதனைக் காய்ச்சிச்
சற்றுநீ அருந்தி யாமும் 
   தின்றுதண் ணீர்கு டித்து
வெற்றிகொள் வேட்டைக் காடு 
   குறுகுவோம் மெல்ல என்றார்.They addressed Thinnan thus: "By reason of the chase
We are esurient; we will now fry this;
You may eat a little of it; we too will eat it
And drink some water and then we'll gently walk back
To the forest of the triumphant hunt."   

Arunachala Siva.
« Last Edit: February 27, 2016, 08:28:58 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48171
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2762 on: February 27, 2016, 08:29:53 AM »
Verse 94:


என்றவர் கூற நோக்கித் 
   திண்ணனார் தண்ணீர் எங்கே
நன்றுமிவ் வனத்தி லுள்ள 
   தென்றுரை செய்ய நாணன்
நின்றவிப் பெரிய தேக்கின்
    அப்புறஞ் சென்றால் நீண்ட
குன்றினுக் கயலே ஓடும்
   குளிர்ந்தபொன் முகலி என்றான்.


When they so spake, Thinnan addressed them thus:
"Is potable water available even in this jungle?"
Nanan answered him thus: "Beyond this grove
Of teak, near the hill range courses the cool Ponmukali."   


Arunachala Siva.
« Last Edit: February 27, 2016, 08:31:30 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48171
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2763 on: February 27, 2016, 08:32:20 AM »
Verse  95:


பொங்கிய சினவில் வேடன் 
   சொன்னபின் போவோம் அங்கே
இங்கிது தன்னைக் கொண்டு 
   போதுமின் என்று தாமும்
அங்கது நோக்கிச் சென்றார்
    காவதம் அரையிற் கண்டார்
செங்கண்ஏ றுடையார் வைகும்
    திருமலைச் சாரற் சோலை.When Nanan the wielder of the angry bow spake thus
Thinnan said: "Let us go there; carry this boar
With you."  He moved on and after crossing half a league
He beheld the garden of the divine mountain
Where abides Siva, the Rider of the red-eyed Bull.   

Arunachala Siva.
« Last Edit: February 27, 2016, 08:34:05 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48171
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2764 on: February 27, 2016, 08:35:06 AM »
Verse 96:


நாணனே தோன்றும் குன்றில் 
   நண்ணுவேம் என்ன நாணன்
காணநீ போதின் நல்ல 
   காட்சியே காணும் இந்தச்
சேணுயர் திருக்கா ளத்தி 
   மலைமிசை யெழுந்து செவ்வே
கோணமில் குடுமித் தேவர்
   இருப்பர்கும் பிடலாம் என்றான்.


Thinnan said: "Nana! We'll go to the hill
That appears before us."  Nanan in reply said:
"If you go there, you'll behold a splendid sight;
On the top of this sky-high Tiruk Kalatthi Hill
Abides in splendor the Lord of the Tufted Crest, the Remover
Of all kinks; Him we can adore."

Arunachala Siva.
« Last Edit: February 27, 2016, 08:37:20 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48171
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2765 on: February 27, 2016, 08:38:22 AM »
Verse  97:


ஆவதென் இதனைக் கண்டிங் 
   கணைதொறும் என்மேல் பாரம்
போவதொன் றுளது போலும் 
   ஆசையும் பொங்கி மேன்மேல்
மேவிய நெஞ்சும் வேறோர்
    விருப்புற விரையா நிற்கும்
தேவரங் கிருப்ப தெங்கே
    போகென்றார் திண்ண னார்தாம்."What else is there to do" As I near this, the burden
Of my life gets decreased, love wells up in me:
My heart filled with a different longing, flies to it;
Where indeed is the Lord? Proceed." Thus Thinnan.   


Arunachala Siva.
« Last Edit: February 27, 2016, 08:40:17 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48171
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2766 on: February 27, 2016, 08:41:25 AM »
Verse  98:


உரைசெய்து விரைந்து செல்ல 
   அவர்களும் உடனே போந்து
கரைவளர் கழையின் முத்தும்
   காரகில் குறடுஞ் சந்தும்
வரைதரு மணியும் பொன்னும் 
   வயிரமும் புளினம் தோறும்
திரைகள்முன் திரட்டி வைத்த 
   திருமுக லியினைச் சார்ந்தார்.

Thinnan then moved fast and him followed the two;
They reached the beauteous river Mukali on whose
Either bank were shored up pearls from lofty bamboos,
Logs of agalloch and sandal, gems from hills,
Gold and diamond, heaped into the sand-dunes.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48171
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2767 on: February 27, 2016, 08:43:10 AM »
Verse  99:


ஆங்கதன் கரையின் பாங்கோர் 
   அணிநிழற் கேழ லிட்டு
வாங்குவிற் காடன் தன்னை
   மரக்கடை தீக்கோல் பண்ணி
ஈங்குநீ நெருப்புக் காண்பாய் 
   இம்மலை யேறிக் கண்டு
நாங்கள்வந் தணைவோ மென்று
   நாணனும் தாமும் போந்தார்.


He had the boar unloaded in the cool shade
Of a tree near the bank of that river;
He bade Kadan -- the wielder of the bent bow --, thus:
"Make two sticks to churn out fire; we'll
Go up the hill, behold (Him) and return."
Thus spake Thinnan, and went with Nanan.   

Arunachala Siva.
« Last Edit: February 27, 2016, 08:44:45 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48171
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2768 on: February 27, 2016, 08:45:32 AM »
Verse  100:


அளிமிடை கரைசூழ் சோலை
   அலர்கள்கொண் டணைந்த ஆற்றின்
தெளிபுன லிழிந்து சிந்தை
   தெளிவுறுந் திண்ண னார்தாம்
களிவரு மகிழ்ச்சி பொங்கக் 
   காளத்தி கண்டு கொண்டு
குளிர்வரு நதியூ டேகிக் 
   குலவரைச் சாரல் சேர்ந்தார்.


In the pellucid water of the cool Mukali which bore
The flowers of the gardens studding its bank
And buzzed over by bees, Thinnan whose mind
Was getting clarified, entered; he went through
The river in joy and was filled with delight great.
Thus, even thus, he arrived at the foot of the hill.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48171
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2769 on: February 28, 2016, 08:33:41 AM »
Verse  101:

கதிரவ னுச்சி நண்ணக்
    கடவுள்மால் வரையி னுச்சி
அதிர்தரு மோசை ஐந்தும் 
   ஆர்கலி முழக்கங் காட்ட
இதுவென்கொல் நாணா வென்றார்க் 
   கிம்மலைப் பெருந்தேன் சூழ்ந்து
மதுமலர் ஈக்கள் மொய்த்து 
   மருங்கெழும் ஒலிகொல் என்றான்.


The sun was in the mid-most heavens;
On the top of the divine hill were resounded
The five celestial tuntupis; they roared like sea.
When Thinnan asked Nanan, what it was, he said:
"Perhaps, it is the loud buzzing of bees which circle
Round the great honey (-combs) in the hill, sip the nectar
Of flowers in swarms and fly
With the hiss of rustling wings."

Arunachala Siva.
« Last Edit: February 28, 2016, 08:35:27 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48171
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2770 on: February 28, 2016, 08:36:19 AM »
Verse  102:


முன்புசெய் தவத்தின் ஈட்டம் 
   முடிவிலா இன்ப மான
அன்பினை எடுத்துக் காட்ட 
   அளவிலா ஆர்வம் பொங்கி
மன்பெருங் காதல் கூர வ
   ள்ளலார் மலையை நோக்கி
என்புநெக் குருகி உள்ளத்
    தெழுபெரு வேட்கை யோடும்.


Limitless love welled up in him by reason
Of the fruition of his askesis in his past incarnations;
Boundless longing transformed into devotion deep;
As he moved toward the hill, his bones melted
And a great yearning possessed him.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48171
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2771 on: February 28, 2016, 08:38:09 AM »
Verse  103:


நாணனும் அன்பும் முன்பு
   நளிர்வரை ஏறத் தாமும்
பேணுதத் துவங்க ளென்னும்
   பெருகுசோ பானம் ஏறி
ஆணையாம் சிவத்தைச் சார 
   அணைபவர் போல ஐயர்
நீணிலை மலையை ஏறி 
   நேர்படச் செல்லும் போதில்.His love and Nanan preceded him and Thinnan ascended
The cool hill; he climbed the immense flight of steps
-- All the graded tattwas > (six and thirty) --, as though
He would attain Siva whose form is Sakti.
Thus he plied his steps on the straight path of the lofty hill.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48171
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2772 on: February 28, 2016, 08:39:53 AM »
Verse  104:


திங்கள்சேர் சடையார் தம்மைச் 
   சென்றவர் காணா முன்னே
அங்கணர் கருணை கூர்ந்த 
   அருள்திரு நோக்க மெய்தத்
தங்கிய பவத்தின் முன்னைச் 
   சார்புவிட் டகல நீங்கிப்
பொங்கிய ஒளியின் நீழல் 
   பொருவில்அன் புருவம் ஆனார்.Even before he beheld the Lord whose matted hair
Sports the crescent, His looks of grace were cast on him;
All the fetters of his life slipped away;
Under the shade of His lustrous light he was wrought
Into the form of very love.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48171
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2773 on: February 28, 2016, 08:41:56 AM »
Verse  105:


மாகமார் திருக்கா ளத்தி 
   மலையெழு கொழுந்தா யுள்ள
எகநா யகரைக் கண்டார் 
   எழுந்தபே ருவகை அன்பின்
வேகமா னதுமேற் செல்ல 
   மிக்கதோர் விரைவி னோடு
மோகமா யோடிச் சென்றார் 
   தழுவினார் மோந்து நின்றார்.


He beheld the unique deity that blazed like a shoot
On the crest of the sky-high Tirukkalatthi Mountain;
Great love spiraled in him and bore him up;
Swiftly and with speed he ran passionately;
He hugged Him; ha, he kissed Him.   


Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48171
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2774 on: February 28, 2016, 08:44:13 AM »
Verse  106:


நெடிதுபோ துயிர்த்து நின்று 
   நிறைந்தெழு மயிர்க்கால் தோறும்
வடிவெலாம் புளகம் பொங்க 
   மலர்க்கண்ணீர் அருவி பாய
அடியனேற் கிவர்தாம் இங்கே 
   அகப்பட்டார் அச்சோ என்று
படியிலாப் பரிவு தானோர்
   படிவமாம் பரிசு தோன்ற.

Sighs he heaved for a long time; the hair
On his body stood erect as he felt thrilled
In every pore of his; his eyes rained tears.
"Ha! I, the servitor, have here found my Lord!"
It was as though peerless love assumed his form.

Arunachala Siva.
.