Author Topic: Tevaram - Some select verses.  (Read 562109 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2700 on: February 21, 2016, 08:45:10 AM »
Verse  32:


பான்மையில் சமைத்துக் கொண்டு
   படைக்கலம் வினைஞர் ஏந்தத்
தேனலர் கொன்றை யார்தம்
   திருச்சிலைச் செம்பொன் மேரு
வானது கடலின் நஞ்சம்
   ஆக்கிட அவர்க்கே பின்னும்
கானஊன் அமுத மாக்கும்
   சிலையினைக் காப்புச் சேர்த்தார்.The craftsmen who had duly wrought a bow
For the occasion, held it; the bow of Siva who wears
Honeyed KonRai -- the hill of Meru -- did excel Mount Mantara
Which but churned poison out of the main;
On the bow like unto Mount Meru, which would
For Siva procure fitting victuals from jungle
They wound the raksha.


Arunachala Siva.
« Last Edit: February 21, 2016, 08:46:55 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2701 on: February 21, 2016, 08:47:47 AM »
Verse  33:


சிலையினைக் காப்புக் கட்டும்
   திண்புலி நரம்பிற் செய்த
நலமிகு காப்பு நன்னாள்
   நாகனார் பயந்த நாகர்
குலம்விளங் கரிய குன்றின்
   கோலமுன் கையிற் சேர்த்தி
மலையுறை மாக்க ளெல்லாம்
   வாழ்த்தெடுத் தியம்பி னார்கள்.

With the selfsame gut of the fierce tiger
Which was used as raksha for the bow,
At the hour propitious they wound the beauteous wrist
Of hill-like Thinnan, the son of Nakan
And the scion of the hunters' tribe.
All the foresters loud proclaimed their benediction.   

Arunachala Siva.
« Last Edit: February 21, 2016, 08:50:54 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2702 on: February 21, 2016, 08:49:32 AM »
Verse  34:


ஐவன அடிசில் வெவ்வே
   றமைத்தன புற்பாற் சொன்றி
மொய்வரைத் தினைமென் சோறு
   மூங்கில்வன் பதங்கள் மற்றும்
கைவினை எயின ராக்கிக்
   கலந்தவூன் கிழங்கு துன்றச்
செய்வரை யுயர்ப்ப வெங்கும்
   கலந்தனர் சினவில் வேடர்.The expert cooks of the hunting clan cooked
Wild rice and other grains and also millet soft
Along with the hard grains of bamboos.
These were minced with tubers and meat;
The food-heap looked like a hill;
The wielders of angry bows gathered there to eat.   

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2703 on: February 21, 2016, 08:51:49 AM »
Verse 35:


செந்தினை இடியும் தேனும்
    அருந்துவார் தேனில் தோய்த்து
வெந்தஊன் அயில்வார் வேரி
    விளங்கனிக் கவளம் கொள்வார்
நந்திய ஈயல் உண்டி
   நசையொடும் மிசைவார் வெவ்வே
றந்தமி லுணவின் மேலோர்
   ஆயினர் அளவி லார்கள்.


Some feasted on the powder of red millet and honey;
Some ate cooked flesh soaked in honey;
Some took wood-apples mixed with honey;
Some gorged winged white-ants well-cooked;
Thus the hunters gormandized various dishes.   

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2704 on: February 21, 2016, 08:53:35 AM »
Verse 36:


அயல்வரைப் புலத்தின் வந்தார்
   அருங்குடி யிருப்பின் உள்ளார்
இயல்வகை உணவி லார்ந்த
   எயிற்றியர் எயின ரெல்லாம்
உயர்கதி ருச்சி நீங்க
   ஒழிவில்பல் நறவு மாந்தி
மயலுறு களிப்பின் நீடி
   வரிசிலை விழவு கொள்வார்.

The visitors from adjoining hills and the local people
Ate exceedingly well; as the sun crossed the meridian
The hunters and huntresses started bibing
Limitless liquor of various types.
Thus were they all happily inebriate during the fete.   

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2705 on: February 21, 2016, 08:55:09 AM »
Verse 37:


பாசிலைப் படலை சுற்றிப்
   பன்மலர்த் தொடையல் சூடிக்
காசுடை வடத்தோல் கட்டிக்
   கவடிமெய்க் கலன்கள் பூண்டு
மாசில்சீர் வெட்சி முன்னா
   வருந்துறைக் கண்ணி சூடி
ஆசில்ஆ சிரியன் ஏந்தும்
   அடற்சிலை மருங்கு சூழ்ந்தார்.They wore wreaths of green leaves and many types
Of garlands and also jeweled leathern girdles;
They decked themselves with beads of shells;
They also wore flawless Vetchi garlands
And other chaplets befitting them.
Then they came near the dreadful bow of the blemish-less master.   

Arunachala Siva.
« Last Edit: February 21, 2016, 08:57:06 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2706 on: February 21, 2016, 08:57:28 AM »
Verse 38:


தொண்டக முரசும் கொம்பும்
   துடிகளுந் துளைகொள் வேயும்
எண்திசை நிறைந்து விம்ம
   எழுந்தபே ரொலியி னோடும்
திண்திறல் மறவ ரார்ப்புச்
   சேண்விசும் பிடித்துச் செல்லக்
கொண்டசீர் விழவு பொங்கக்
   குறிச்சியை வலங்கொண் டார்கள்.Tondaka-drum, bugles, tudis and flutes of bamboo
Resounded and filled all the directions;
Coupled with this, rose the din of heroic hunters
Rumbling through the heavens; in such festal spree
They circumambulated the little town.   

Arunachala Siva.
« Last Edit: February 21, 2016, 08:59:14 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2707 on: February 21, 2016, 08:59:35 AM »
Verse  39:


குன்றவர் களிகொண் டாடக்
   கொடிச்சியர் துணங்கை யாடத்
துன்றிய மகிழ்ச்சி யோடும்
   சூரர மகளி ராட
வென்றிவில் விழவி னோடும்
    விருப்புடை ஏழாம் நாளின்
அன்றிரு மடங்கு செய்கை
    அழகுற அமைத்த பின்றை.The hunters danced the vari-dance; the huntresses
The tunankai-dance; with joy danced
The awesome women divine; thus did they daily
Spend their days of the bow-festival
And on the seventh day, doubled their celebrations.

Arunachala Siva.
« Last Edit: February 21, 2016, 09:01:45 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2708 on: February 21, 2016, 09:02:10 AM »
Verse  40:


வெங்கதிர் விசும்பின் உச்சி
   மேவிய பொழுதில் எங்கும்
மங்கல வாழ்த்து மல்க
    மருங்குபல் லியங்க ளார்ப்பத்
தங்கள்தொல் மரபின் விஞ்சைத்
   தனுத்தொழில் வலவர் தம்பால்
பொங்கொளிக் கரும்போர் ஏற்றைப்
    பொருசிலை பிடிப்பித் தார்கள்.


At the hour when the sun stood midmost in the sky
Benedictions resounded from everywhere and mingled
With the orchestration of many organs;
Through the master of archery of their hoary tribe
They caused Thinnan, the bright and dark bull,
To hold the martial bow.   


Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2709 on: February 22, 2016, 08:05:39 AM »
Verse 41:


பொற்றட வரையின் பாங்கர்ப்
   புரிவுறு கடன்முன் செய்த
விற்றொழிற் களத்தில் நண்ணி
   விதிமுறை வணங்கி மேவும்
அற்றைநாள் தொடங்கி நாளும்
   அடற்சிலை யாண்மை முற்றக்
கற்றன ரென்னை யாளும்
   கானவர்க் கரிய சிங்கம்.In the slope of the beauteous mountain;
From the day when he first held the bow
Each day he practiced the art of archery;
The skill of him -- the lion of foresters,
And my own deity --, was crowned with consummation.   

Arunachala Siva.
« Last Edit: February 22, 2016, 08:07:10 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2710 on: February 22, 2016, 08:08:10 AM »
Verse  42:


வண்ணவெம் சிலையு மற்றப்
   படைகளும் மலரக் கற்றுக்
கண்ணகன் சாயல் பொங்கக்
   கலைவளர் திங்க ளேபோல்
எண்ணிரண் டாண்டின் செவ்வி
   எய்தினார் எல்லை யில்லாப்
புண்ணியந் தோன்றி மேன்மேல்
   வளர்வதன் பொலிவு போல்வார்.


He who was like 'the congregation of splendorous piety ever-growing'
Became a great master of the bow and other weapons;
With ever-crescent beauty he shone a full moon;
He was now sixteen years old.   

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2711 on: February 22, 2016, 08:10:08 AM »
Verse  43:


இவ்வண்ணந் திண்ணனார் நிரம்பு நாளில்
   இருங்குறவர் பெருங்குறிச்சிக் கிறைவ னாய
மைவண்ண வரைநெடுந்தோள் நாகன் தானும்
   மலையெங்கும் வனமெங்கும் வரம்பில் காலம்
கைவண்ணச் சிலைவேட்டை யாடித் தெவ்வர்
   கணநிரைகள் பலகவர்ந்து கானங் காத்து
மெய்வண்ணந் தளர்மூப்பின் பருவ மெய்தி
   வில்லுழவின் பெருமுயற்சி மெலிவா னானான்.

As Thinnan throve thus, the chief
Of the sylvan town where dwelt fierce hill-men
-- The dark strong-shouldered Nakan --,
For countless days through hills and forests
Hunted with his beauteous bow, quelled foes,
Lifted cattle and kept watch over his hill ranges.
He grew old and was enfeebled;
He was no longer the master of his bow.

Arunachala Siva.


Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2712 on: February 22, 2016, 08:11:51 AM »
Verse 44:


அங்கண்மலைத் தடஞ்சாரற் புனங்க ளெங்கும்
   அடலேனம் புலிகரடி கடமை ஆமா
வெங்கண்மரை கலையொடுமான் முதலா யுள்ள
   மிருகங்கள் மிகநெருங்கி மீதூர் காலைத்
திங்கள்முறை வேட்டைவினை தாழ்த்ததென்று
   சிலைவேடர் தாமெல்லாம திரண்டு சென்று
தங்கள்குல முதற்றலைவ னாகி யுள்ள
   தண்தெரியல் நாகன்பால் சார்ந்து சொன்னார்.


When fierce forest boars, tigers, bears, kadamai,
Jungle-cows, angry-eyed marai and other wild animals
Thronged thick and laid waste the fields and gardens
In the great slopes of the beauteous hills
The hunters assembled, and as a body
Called on Nakan, the chief of their clan,
-- The wearer of cool wreath of flowers --,
And said: 'Lack of periodical hunting
Has caused havoc.'

Arunachala Siva.
« Last Edit: February 22, 2016, 08:13:40 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2713 on: February 22, 2016, 08:14:37 AM »
Verse  45:


சொன்னவுரை கேட்டலுமே நாகன் தானும்
   சூழ்ந்துவருந் தன்மூப்பின் தொடர்வு நோக்கி
முன்னவர்கட் குரைசெய்வான் மூப்பி னாலே
   முன்புபோல் வேட்டையினின் முயல கில்லேன்
என்மகனை உங்களுக்கு நாத னாக
   எல்லீருங் கைக்கொண்மி னென்ற போதில்
அன்னவரு மிரங்கிப்பின் மகிழ்ந்து தங்கோன்
    அடிவணங்கி இம்மாற்றம் அறைகின் றார்கள்.


When Nakan heard them, he considered
His ageing plight and addressed them thus:
'On account of my old age I am unable
To indulge in hunting as before; may you all
Accept the leadership of my son.'
When he spake thus, they felt sad
And eventually grew glad; they hailed
His feet and addressed him thus:

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2714 on: February 22, 2016, 08:16:52 AM »
Verse  46:


இத்தனைகா லமும்நினது சிலைக்கீழ்த் தங்கி
   இனிதுண்டு தீங்கின்றி இருந்தோம் இன்னும்
அத்தநின தருள்வழியே நிற்ப தல்லால்
   அடுத்தநெறி வேறுளதோ அதுவே யன்றி
மெய்த்தவிறல் திண்ணனைஉன் மரபில் சால
   மேம்படவே பெற்றளித்தாய் விளங்கு மேன்மை
வைத்தசிலை மைந்தனைஈண் டழைத்து நுங்கள்
     வரையாட்சி யருளென்றார் மகிழ்ந்து வேடர்.


"All these years we abode under your bow;
We ate and flourished trouble-free;
Father, we?ll follow the way indicated by
Your mandate; no other path will we pursue;
Moreover you have blessed us with your son,
Thinnan who is the great scion of your line;
Call your son who is an expert archer and invest
Him with the right to rule the hills."
Thus they spake in delight great.   

Arunachala Siva.
« Last Edit: February 22, 2016, 08:18:25 AM by Subramanian.R »