Author Topic: Tevaram - Some select verses.  (Read 563300 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2685 on: February 19, 2016, 08:19:21 AM »
Verse 17:


அண்ணலைக் கையில் ஏந்தற்
   கருமையால் உரிமைப் பேரும்
திண்ணன்என் றியம்பும் என்னத்
   திண்சிலை வேட ரார்த்தார்
புண்ணியப் பொருளா யுள்ள
   பொருவில்சீர் உருவி னானைக்
கண்ணினுக் கணியாத் தங்கள்
   கலன்பல வணிந்தா ரன்றே.

The great child could not be lifted with hands;
So mighty and weighty was he;
His father therefore said: 'Call him Thinnan.'
Loud was the hunters' up to when he was thus christened.
With beauteous jewels, they that day, decked the child
Whose form was a peerless wonder of splendor
And an incarnation of piety.

Arunachala Siva.   
« Last Edit: February 19, 2016, 08:21:42 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2686 on: February 19, 2016, 08:22:36 AM »
Verse  18:வரையுறை கடவுட் காப்பும்
   மறக்குடி மரபில் தங்கள்
புரையில்தொல் முறைமைக்
   கேற்ப பொருந்துவ போற்றிச் செய்து
விரையிளந் தளிருஞ் சூட்டி
   வேம்பிழைத் திடையே கோத்த
அரைமணிக் கவடி கட்டி
   அழகுற வளர்க்கும் நாளில்.


They invoked their sylvan tutelary deity
And performed flawless the traditional rites
In keeping with their custom and usage.
They decked him with tender shoots and adorned him
With a waist-cord set with the seeds of jungle Neem
And beads of Chanks; thus he grew up pretty well.

Arunachala Siva.   
« Last Edit: February 19, 2016, 08:24:26 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2687 on: February 19, 2016, 08:25:17 AM »
Verse  19:


வருமுறைப் பருவந் தோறும்
   வளமிகு சிறப்பில் தெய்வப்
பெருமடை கொடுத்துத் தொக்க
   பெருவிறல் வேடர்க் கெல்லாம்
திருமலி துழனி பொங்கச்
   செழுங்களி மகிழ்ச்சி செய்தே
அருமையிற் புதல்வர்ப் பெற்ற
    ஆர்வமுந் தோன்ற உய்த்தார்.For his each stage of life, they sacrificed fittingly
To their sylvan gods, in festive worship.
Auspicious organs were played, and the hunters
That gathered there sported in great glee.
Thus took place many a celebration.   

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2688 on: February 19, 2016, 08:27:16 AM »
Verse  20:


ஆண்டெதிர் அணைந்து செல்ல
   இடும்அடித் தளர்வு நீங்கிப்
பூண்திகழ் சிறுபுன் குஞ்சிப்
   புலியுகிர்ச் சுட்டி சாத்தி
மூண்டெழு சினத்துச் செங்கண்
   முளவுமுள் அரிந்து கோத்த
நாண்தரும் எயிற்றுத் தாலி
   நலங்கிளர் மார்பில் தூங்க.

At the end of the first year, when the child
Ceased to toddle and started walking gently
They decked his head of soft hair with chutti
Wrought of tiger's claws; him they garlanded
With a string set with the teeth of tigers
And severed quills of porcupines.

Arunachala Siva.Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2689 on: February 20, 2016, 08:11:41 AM »
Verse  21:


பாசொளி மணியோ டார்த்த
   பன்மணிச் சதங்கை ஏங்கக்
காசொடு தொடுத்த காப்புக்
   கலன்புனை அரைஞாண் சேர்த்தித்
தேசுடை மருப்பில் தண்டை
   செறிமணிக் குதம்பை மின்ன
மாசறு கோலங் காட்டி
   மறுகிடை யாடும் நாளில்.

His feet were decked with resounding chalankai
Set with bright gems and pretty tintinnabula;
His waist was adorned with a cord set with
Tiny coins and lovely jewels; his hands were
Decked with bracelets wrought of ivory;
Gemmy kutampais dazzled from his ear-lobes;
Thus he glowed flawless when he played
As a little child in the street.   

Arunachala Siva.


Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2690 on: February 20, 2016, 08:13:44 AM »
Verse  22:


தண்மலர் அலங்கல் தாதை
   தாய்மனங் களிப்ப வந்து
புண்ணிய கங்கை நீரில்
   புனிதமாந் திருவாய் நீரில்
உண்ணனைந் தமுதம் ஊறி
   ஒழுகிய மழலைத் தீஞ்சொல்
வண்ணமென் பவளச் செவ்வாய்
   குதட்டியே வளரா நின்றார்.


To the great delight of his parents
He walked forth in pretty little gait;
His lovely words of prattle were soaked in his saliva
Of sheer nectar, holier than the water of the Ganga
And fell from his roseate lips enchantingly.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2691 on: February 20, 2016, 08:15:44 AM »
Verse  23:பொருபுலிப் பார்வைப் பேழ்வாய்
   முழையெனப் பொற்கை நீட்டப்
பரிவுடைத் தந்தை கண்டு
   பைந்தழை கைக்கொண் டோச்ச
இருசுடர்க் குறுகண் தீர்க்கும்
   எழில்வளர் கண்ணீர் மல்கி
வருதுளி முத்தம் அத்தாய்
   வாய்முத்தங் கொள்ள மாற்றி.When a trained tiger oped its mouth agape
He deemed it a cave and into it inserted his golden hand;
His father in love brandished a green twig
At which his two beauteous eyes which can cure
The harm to be suffered by the sun and the moon,
Were suffused with tears; when these tear-drops
Rolled down his cheeks, Thatthai kissed them away.   

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2692 on: February 20, 2016, 08:17:38 AM »
Verse 24:


துடிக்குற டுருட்டி யோடித்
   தொடக்குநாய்ப் பாசஞ் சுற்றிப்
பிடித்தறுத் தெயினப் பிள்ளைப்
   பேதையர் இழைத்த வண்டல்
அடிச்சிறு தளிராற் சிந்தி
   அருகுறு சிறுவ ரோடும்
குடிச்சிறு குரம்பை யெங்கும்
   குறுநடைக் குறும்பு செய்து.

He piled the go-cart shaped like a small tudi;
He caught hold of the tethering leash of a dog,
Tugged at it and snapped it; he kicked away
With his pretty feet -- tender as shoot --, the toy-houses
Built by the little girls of the hunting clan;
He played with the infants of the bowmen
And thus sported in great fun in all the huts.   

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2693 on: February 20, 2016, 08:19:57 AM »
Verse  25:அனையன பலவும் செய்தே
   ஐந்தின்மே லான ஆண்டில்
வனைதரு வடிவார் கண்ணி
   மறச்சிறு மைந்த ரோடும்
சினைமலர்க் காவு ளாடிச்
   செறிகுடிக் குறிச்சி சூழ்ந்த
புனைமருப் புழலை வேலிப்
   புறச்சிறு கானிற் போகி.


Varied were his sport and pastime, and he was
Six summers old; with catapults and traps
He played with heroic hunter-boys in flowery gardens;
His play-field extended into the nearby jungle
Beyond the ivory fence set with Uzhuvais.   

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2694 on: February 20, 2016, 08:21:59 AM »
Verse  26:

கடுமுயற் பறழி னோடும்
   கானஏ னத்தின் குட்டி
கொடுவரிக் குருளை செந்நாய்
   கொடுஞ்செவிச் சாப மான
முடுகிய விசையி லோடித்
   தொடர்ந்துடன் பற்றி முற்றத்
திடுமரத் தாளிற் கட்டி
   வளர்ப்பன எண்ணி லாத.

He chased the young rabbits swift, cubs of jungle hogs
And striped tigers and also the pups of red ferocious dogs,
Captured them and tethered them to the trees
That grew aloft in the fore-yard of his house.
Countless were the animals reared by Kannappar.


Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2695 on: February 20, 2016, 08:23:47 AM »
Verse  27:


அலர்பகல் கழிந்த அந்தி
   ஐயவிப் புகையு மாட்டிக்
குலமுது குறத்தி யூட்டிக்
   கொண்டுகண் துயிற்றிக் கங்குல்
புலரஊன் உணவு நல்கிப்
   புரிவிளை யாட்டின் விட்டுச்
சிலமுறை யாண்டு செல்லச்
   சிலைபயில் பருவஞ் சேர்ந்தார்.


At dusk a matron of the hunting tribe would
Twirl round him a platter of smoking mustard,
Feed him and put him to bed in the place assigned;
At dawn she would feed him with meat
And leave him to pursue his sport.
Thus rolled on a few years, and he now reached
The age when he could be taught to wield the bow.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2696 on: February 20, 2016, 08:25:53 AM »
Verse  28:


தந்தையும் மைந்த னாரை
   நோக்கித்தன் தடித்த தோளால்
சிந்தையுள் மகிழப் புல்லிச்
   சிலைத்தொழில் பயிற்ற வேண்டி
முந்தையத் துறையின் மிக்க
   முதியரை அழைத்துக் கூட்டி
வந்தநாட் குறித்த தெல்லாம்
   மறவர்க்குச் சொல்லி விட்டான்.


His father felt glad that he reached the proper age;
He hugged him close with his strong shoulders;
Desiring to train him well in archery
He gathered the old and veteran bowmen;
After due consultation with them all, he fixed
An auspicious day and proclaimed it to his tribesmen.   

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2697 on: February 20, 2016, 08:27:48 AM »
Verse  29:


வேடர்தங் கோமான் நாகன்
   வென்றிவேள் அருளாற் பெற்ற
சேடரின் மிக்க செய்கைத்
    திண்ணன்விற் பிடிக்கின் றான்என்
றாடியல் துடியுஞ் சாற்றி
   யறைந்தபே ரோசை கேட்டு
மாடுயர் மலைக ளாளும்
   மறக்குலத் தலைவ ரெல்லாம்.


All the heroic leaders of the hills in the neighborhood
Heard the loud announcement through beat of tudi
That Thinnan -- the son of the hunters? king Nakan,
Whose deeds proclaim him to be greater than
Men of great intellect, the one born on earth
By the grace of Lord Skandan --, is about to be
Initiated in the art of archery.


Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2698 on: February 20, 2016, 08:30:01 AM »
Verse  30:


மலைபடு மணியும் பொன்னும்
   தரளமும் வரியின் தோலும்
கொலைபுரி களிற்றின் கோடும்
    பீலியின் குவையும் தேனும்
தொலைவில்பல் நறவும் ஊனும்
    பலங்களுங் கிழங்குந் துன்றச்
சிலையுடை வேடர் கொண்டு
   திசைதொறும் நெருங்க வந்தார்.


From all directions came the practicing bowmen
With gems of the hills, gold and pearls,
And also hides of tigers, tusks of murderous tuskers,
Heaps of peacock feathers, (wild) honey,
And countless jars of liquor, varieties of meat
Fruits and tubers too.

Arunachala Siva.   

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2699 on: February 21, 2016, 08:42:31 AM »
Verse  31:


மல்கிய வளங்கள் எல்லாம்
   நிறைந்திட மாறில் சீறூர்
எல்லையில் அடங்கா வண்ணம்
   ஈண்டினர் கொணர்ந்தா ரெங்கும்
பல்பெருங் கிளைஞர் போற்றப்
   பராய்க்கடன் பலவும் நேர்ந்து
வில்விழா எடுக்க வென்று
   விளம்பினன் வேடர் கோமான்.They filled the little town with such wealth;
The citizens of the peerless town could not contain
What they brought with them in such abundance.
The King of hunters, Nakan then announced:
"Perform all the rituals of worship to the gods
To the delectation of the multi-foliate kith and kin
For the initiatory ceremony of archery."

Arunachala Siva.
« Last Edit: February 21, 2016, 08:44:15 AM by Subramanian.R »