Author Topic: Tevaram - Some select verses.  (Read 561967 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2670 on: February 18, 2016, 08:52:32 AM »
Verse 2:இத்திரு நாடு தன்னில்
   இவர்திருப் பதியா தென்னில்
நித்தில அருவிச் சாரல்
   நீள்வரை சூழ்ந்த பாங்கர்
மத்தவெங் களிற்றுக் கோட்டு
   வன்றொடர் வேலி கோலி
ஒத்தபே ரரணஞ் சூழ்ந்த
   முதுபதி உடுப்பூர் ஆகும்.


His town is hoary Uduppoor girt with a huge fortress
-- An impregnable fence reared on the buried tusks
Of ichorous tuskers --, and guarded by tall hills
From the slopes of which roll cascades with pearls.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2671 on: February 18, 2016, 08:54:15 AM »
Verse  3:


குன்றவர் அதனில் வாழ்வார்
   கொடுஞ்செவி ஞமலி ஆர்த்த
வன்றிரள் விளவின் கோட்டு
   வார்வலை மருங்கு தூங்கப்
பன்றியும் புலியும் எண்கும்
   கடமையும் மானின் பார்வை
அன்றியும் பாறை முன்றில்
   ஐவனம் உணங்கு மெங்கும்.

The dwellers of this town were foresters;
To the branches of wood-apple trees were tethered
Their setters of bent ears; over these trees
Were thrown their nets which lay dangling;
Thither were many trained animals:
Hogs, tigers, bears and antelopes of many types.
They dried their wild rice on mounds and monticules.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2672 on: February 18, 2016, 08:56:09 AM »
Verse  4:


வன்புலிக் குருளை யோடும்
   வயக்கரிக் கன்றி னோடும்
புன்தலைச் சிறும கார்கள்
   புரிந்துடன் ஆட லன்றி
அன்புறு காதல் கூர
   அணையுமான் பிணைக ளோடும்
இன்புற மருவி யாடும்
   எயிற்றியர் மகளி ரெங்கும்.


With strong tiger-cubs and victorious elephant-cubs
The curly-headed infants would thither sport;
With lovely roes, sweet and endearing,
The little daughters of the hunters would romp and play.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2673 on: February 18, 2016, 08:57:55 AM »
Verse  5:


வெல்படைத் தறுகண் வெஞ்சொல்
   வேட்டுவர் கூட்டந் தோறும்
கொல்எறி குத்தென் றார்த்துக்
   குழுமிய வோசை யன்றிச்
சில்லரித் துடியுங் கொம்பும்
   சிறுகண்ஆ குளியுங் கூடிக்
கல்லெனு மொலியின் மேலும்
   கறங்கிசை யருவி யெங்கும்.


rom the hordes of stouthearted hunters
Of violent words who wielded victorious weapons,
Were heard the words: 'Kill, throw, punch.'
Apart from such noise were also heard
The resounding of small-grained Tudis,
Bugles and small-eyed little drums
And the shrill noise of gushing cataracts.   

Arunachala Siva.
« Last Edit: February 18, 2016, 08:59:39 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2674 on: February 18, 2016, 09:00:32 AM »
Verse 6:


ஆறலைத் துண்ணும் வேடர்
   அயற்புலங் கவர்ந்து கொண்ட
வேறுபல் உருவின் மிக்கு
   விரவும்ஆன் நிரைக ளன்றி
ஏறுடை வானந் தன்னில்
   இடிக்குரல் எழிலி யோடு
மாறுகொள் முழக்கங் காட்டும்
   மதக்கைமா நிரைக ளெங்கும்.Thither were huge-seized kine and cattle
Lifted from various places by the dacoit-hunters;
Also were there herds of musty elephants
Which trumpeted aloud whenever clouds
Winged with lightning rumbled in the skies.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2675 on: February 18, 2016, 10:11:17 AM »
Verse  7:


மைச்செறிந் தனைய மேனி
   வன்தொழில் மறவர் தம்பால்
அச்சமும் அருளும் என்றும்
   அடைவிலார் உடைவன் தோலார்
பொச்சையி னறவும் ஊனின்
   புழுக்கலும் உணவு கொள்ளும்
நச்சழற் பகழி வேடர்க்
   கதிபதி நாக னென்பான்.


The foresters were inky dark in complexion;
Violent were they and knew neither dread nor mercy;
They were clad in thick hides; they ate rice minced with meat
And quaffed wild honey; they wielded poisonous darts fiery;
The leader of these hunters was called Nakan.

Arunachala Siva.   

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2676 on: February 18, 2016, 10:13:20 AM »
Verse  8:

 பெற்றியால் தவமுன் செய்தான்
   ஆயினும் பிறப்பின் சார்பால்
குற்றமே குணமா வாழ்வான்
   கொடுமையே தலைநின் றுள்ளான்
விற்றொழில் விறலின் மிக்கான்
    வெஞ்சின மடங்கல் போல்வான்
மற்றவன் குறிச்சி வாழ்க்கை
    மனைவியும் தத்தை யென்பாள்.Though he had of yore wrought askesis,
By reason of his birth, he did only evil
And deemed it good; he reveled in cruelty.
He was a mighty bowman who was like an angry lion;
His housewife was called Thatthai.

Arunachala Siva.   

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2677 on: February 18, 2016, 10:15:18 AM »
Verse  9:


அரும்பெறல் மறவர் தாயத்
   தான்றதொல் குடியில் வந்தாள்
இரும்புலி எயிற்றுத் தாலி
   இடையிடை மனவு கோத்துப்
பெரும்புறம் அலையப் பூண்டாள்
   பீலியுங் குழையுந் தட்டச்
சுரும்புறு படலை முச்சிச்
   சூரரிப் பிணவு போல்வாள்.

She hailed from a great and hoary family
Of a warrior race; her taali-cord was set with
The teeth of tigers and beads of shells,
And it dangled down the nape of her neck.
She wore a flowery wreath stuck with the feathers
Of peacocks and tender shoots buzzed over by bees,
On her coiffure, and she looked a dreadful lioness.   

Arunachala Siva.
« Last Edit: February 18, 2016, 10:17:13 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2678 on: February 18, 2016, 10:18:04 AM »
Verse  10:


பொருவருஞ் சிறப்பின் மிக்கார்
   இவர்க்கினிப் புதல்வர்ப் பேறே
அரியதென் றெவருங் கூற
   அதற்படு காத லாலே
முருகலர் அலங்கற் செவ்வேல்
   முருகவேள் முன்றிற் சென்று
பரவுதல் செய்து நாளும்
   பராய்க்கடன் நெறியில் நிற்பார்.


All did declare that this peerless couple
Would not be blessed with a child at all;
But their desire to have a child waxed great;
So they daily adored at the shrine of Muruga,
The wearer of fragrant wreaths of flowers
And the holder of the ruddy spear.
Thus they dedicated themselves to Him on purpose.

Arunachala Siva.   

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2679 on: February 19, 2016, 08:06:29 AM »
Verse 11:


வாரணச் சேவ லோடும்
   வரிமயிற் குலங்கள் விட்டுத்
தோரண மணிகள் தூக்கிச்
   சுரும்பணி கதம்பம் நாற்றிப்
போரணி நெடுவே லோற்குப்
   புகழ்புரி குரவை தூங்கப்
பேரணங் காடல் செய்து
   பெருவிழா எடுத்த பின்றை.


They offered him chanticleers and speckled peacocks;
They planted festoons and hung thereon bells;
They wove beauteous garlands of Katampa blooms
Buzzed over by bees, as votive offering to Him;
Again for Lord Muruga of the long spear
They arranged the festival of grand Ananku-dance   
Where his glories were hymned in melody.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2680 on: February 19, 2016, 08:08:43 AM »
Verse  12:


பயில்வடுப் பொலிந்த யாக்கை 
    வேடர்தம் பதியாம் நாகற்
கெயிலுடைப் புரங்கள் செற்ற
   எந்தையார் மைந்த ரான
மயிலுடைக் கொற்ற வூர்தி
   வரையுரங் கிழித்த திண்மை
அயிலுடைத் தடக்கை வென்றி
   அண்ணலார் அருளி னாலே.The grace of victorious and glorious Muruga
-- The long-armed wielder of the spear, who rode
The majestic peacock and smote the Krauncha hill,
The very son of our Lord Siva who smote the triple cities --,
Visited Nakan the leader of the hunters
Whose bodies were intrenched with deep scars.   

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2681 on: February 19, 2016, 08:11:03 AM »
Verse  13:


கானவர் குலம்வி ளங்கத்
   தத்தைபால் கருப்பம் நீட
ஊனமில் பலிகள் போக்கி
   உறுகடன் வெறியாட் டோடும்
ஆனஅத் திங்கள் செல்ல
   அளவில்செய் தவத்தி னாலே
பான்மதி உவரி ஈன்றால்
   எனமகப் பயந்த போது.For the flourishing of the clan of hunters, Thatthai
Became gravid; flawless sacrifices were offered;
The ritual-dance was performed; months passed by;
By reason of the limitless askesis wrought of yore,
Even as the briny sea gave birth to the full-moon,
Unto Thatthai a son was born.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2682 on: February 19, 2016, 08:13:07 AM »
Verse 14:


கரிப்பரு மருப்பின் முத்தும்
   கழைவிளை செழுநீர் முத்தும்
பொருப்பினின் மணியும் வேடர்
   பொழிதரு மழையே யன்றி
வரிச்சுரும் பலைய வானின்
    மலர்மழை பொழிந்த தெங்கும்
அரிக்குறுந் துடியே யன்றி
   அமரர்துந் துபியும் ஆர்த்த.The tusks of elephants rained pearls;
The bamboos too showered their pearls;
The foresters too showered their gems;
The hills also rained their dazzling gems;
These apart the heavens too showered flowers,
As speckled bees and beetles wheeled their flight;
Not only the small-grained Tudis but celestial Tuntupis also
Resounded great from the ethereal realms.   

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2683 on: February 19, 2016, 08:15:22 AM »
Verse  15:


அருவரைக் குறவர் தங்கள்
   அகன்குடிச் சீறூ ராயம்
பெருவிழா எடுத்து மிக்க
   பெருங்களி கூருங் காலைக்
கருவரை காள மேகம்
    ஏந்திய தென்னத் தாதை
பொருவரைத் தோள்க ளாரப்
    புதல்வனை யெடுத்துக் கொண்டான்.


The throng of people who lived in the little town
And who hailed from the race of rare foresters
Held a jubilant jamboree; like a black hill
Bearing on its crest the dark and huge nimbus
Nakan, the father, bore on his hill-like shoulders
His son, in delight great.   

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2684 on: February 19, 2016, 08:17:24 AM »
Verse 16:


கருங்கதிர் விரிக்கு மேனிக்
    காமரு குழவி தானும்
இரும்புலிப் பறழின் ஓங்கி
    இறவுள ரளவே யன்றி
அரும்பெறல் உலகம் எல்லாம்
    அளப்பரும் பெருமை காட்டித்
தருங்குறி பலவுஞ் சாற்றுந்
   தன்மையில் பொலிந்து தோன்ற.


The beauteous child, dark and dazzling,
Grew like a tiger-cub, hailed by the hunters;
He also showed signs that his glory could not be
Measured by the whole world; even thus he grew.   

Arunachala Siva.