Author Topic: Tevaram - Some select verses.  (Read 539330 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2655 on: February 16, 2016, 08:32:49 AM »
Verse  29:


மற்றவர்தஞ் செய்கை
   வடிவாள் ஒளிகாணச்
சுற்றிவரும் வட்டணையில்
   தோன்றா வகைகலந்து
பற்றிஅடர்க் கும்பொழுதில்
   தானும் படைப்பிழைத்துப்
பொற்றடந்தோள் வீரர்க்
   குடைந்து புறகிட்டான்.


He wielded his sword in such swift rounds
That one could only behold the flash of steel;
When he was about to smite Athichooran
He dodged the thrust and escaped and fled in shame
From him whose shoulders were decked with gold.   


Arunachala Siva.
« Last Edit: February 16, 2016, 08:35:17 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2656 on: February 16, 2016, 08:36:14 AM »
Verse  30:


போன அதிசூரன்
   போரி லவர்க்கழிந்த
மானம்மிக மீதூர
   மண்டுபடுவான் கண்படான்
ஆனசெயல் ஓரிரவும்
   சிந்தித் தலமருவான்
ஈனமிகு வஞ்சனையால்
   வெல்வனென எண்ணினான்.


Thus routed, dishonored and driven away, Athichooran
Fell on the floor, but would not sleep;
He thought of his plight for a whole night
And concluded thus: "It is by base guile
I'll vanquish him."   


Arunachala Siva.
« Last Edit: February 16, 2016, 08:38:52 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2657 on: February 17, 2016, 08:22:41 AM »
Verse 31:


சேட்டாருங் கங்குல்
   புலர்காலைத் தீயோனும்
நாட்டாரைக் கொல்லாதே
   நாமிருவேம் வேறிடத்து
வாட்டாயங் கொள்போர்
   மலைக்க வருகவெனத்
தோட்டார்பூந் தாரார்க்குச்
   சொல்லி வரவிட்டான்.


When the long night ended and day broke
The evil one sent a message to him,
The wearer of garlands, which said:
?Let not others perish in our fight;
To decide our right we two will fight
In the appointed place.?   

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2658 on: February 17, 2016, 08:24:27 AM »
Verse  32:


இவ்வாறு கேட்டலுமே
   ஏனாதி நாதனார்
அவ்வாறு செய்த லழகி
   தெனவமைந்து
கைவாள் அமர்விளைக்கத்
   தான்கருதும் அக்களத்தே
வெவ்வாள் உரவோன்
   வருகவென மேற்கொள்வார்.

When thus informed, Yenati Nathar said:
"It suits me ideally." He accepted the challenge.
He added: "Let him come to the field armed
With his fierce sword for the duel."   

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2659 on: February 17, 2016, 08:26:36 AM »
Verse  33:


சுற்றத்தார் யாரும்
   அறியா வகைசுடர்வாள்
பொற்பலகை யுந்தாமே
   கொண்டு புறம்போந்து
மற்றவன்முன் சொல்லி
   வரக்குறித்த அக்களத்தே
பற்றலனை முன்வரவு
   பார்த்துத் தனிநின்றார்.He fared forth to the field armed with
His bright sword and be-jeweled shield;
None of his kin knew of this engagement;
He arrived thither and awaited his foe.   


Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2660 on: February 17, 2016, 08:28:31 AM »
Verse  34:


தீங்கு குறித்தழைத்த
   தீயோன் தீருநீறு
தாங்கிய நெற்றியினார்
   தங்களையே எவ்விடத்தும்
ஆங்கவருந் தீங்கிழையார்
   என்ப தறிந்தானாய்ப்
பாங்கில் திருநீறு
   பண்டு பயிலாதான்.


The evil one who contemplated nothing but evil
Knew that the great devotee would never harm one
Whose forehead bore stripes of the holy ash;
Never before had he worn the holy ash.   

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2661 on: February 17, 2016, 08:30:26 AM »
Verse  35:


வெண்ணீறு நெற்றி
   விரவப் புறம்பூசி
உண்ணெஞ்சில் வஞ்சக்
   கறுப்பும் உடன்கொண்டு
வண்ணச் சுடர்வாள்
   மணிப்பலகை கைக்கொண்டு
புண்ணியப்போர் வீரர்க்குச்
   சொன்னவி டம்புகுந்தான்.


He then wore stripes of the holy ash on his forehead
While his heart concealed the murk of evil;
With his bright sword and be-jeweled shield
He came to the field where he was to fight
With the holy soldier of God.   

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2662 on: February 17, 2016, 08:32:27 AM »
Verse 36:


வென்றி மடங்கல்
   விடக்குவர முன்பார்த்து
நின்றாற் போல்நின்றார்
   நிலைகண்டு தன்னெற்றி
சென்று கிடைப்பளவும்
   திண்பலகை யால்மறைத்தே
முன்தனிவீ ரர்க்கெதிரே
   மூண்டான் மறம்பூண்டான்.

He saw the hero who stood there
Like a triumphant lion awaiting its prey;
He neared him screening his forehead
With his shield, and thus the deceiver
Stood before the peerless hero, for the duel.   

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2663 on: February 17, 2016, 08:34:15 AM »
Verse  37:


அடல்விடையே றென்ன
   அடர்த்தவனைக் கொல்லும்
இடைதெரிந்து தாள்பெயர்க்கும்
   ஏனாதி நாதர்
புடைபெயர்ந்த மாற்றான்
   பலகை புறம்போக்கக்
கடையவன்தன் நெற்றியின்மேல்
   வெண்ணீறு தாங்கண்டார்.

Yenati Nathar advanced like a puissant bull
And gained the strategic position to kill his foe.
When he moved his feet, to smite him, he too moved
And removed his shield; it was then the devotee eyed
The holy ash on the forehead of the base one.   

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2664 on: February 17, 2016, 08:35:59 AM »
Verse 38:


கண்டபொழு தேகெட்டேன்
   முன்பிவர்மேற் காணாத
வெண்திருநீற் றின்பொலிவு
   மேற்கண்டேன் வேறினியென்
அண்டர்பிரான் சீரடியார்
    ஆயினார் என்றுமனங்
கொண்டிவர்தங் கொள்கைக்
   குறிவழிநிற் பேனென்று.

As he beheld the holy ash, he cried:
"Woe is me! I now behold on him
The blazing beauty of the holy ash which I haven't
Hitherto seen; what else can I do now,
He has become the glorious servitor of the Lord of gods!
Let me so act that he may his wish fulfill."   

Arunachala Siva.
« Last Edit: February 17, 2016, 08:38:15 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2665 on: February 17, 2016, 08:38:59 AM »
Verse  39:


கைவா ளுடன்பலகை
   நீக்கக் கருதியது
செய்யார் நிராயுதரைக்
   கொன்றா ரெனுந்தீமை
எய்தாமை வேண்டும்
   இவர்க்கென் றிரும்பலகை
நெய்வா ளுடனடர்த்து
   நேர்வார்போல் நேர்நின்றார்.


His first thought was to throw away his sword and shield;
He would not do it as he later thought thus:
"The stigma of killing an unarmed warrior
Should not attach him." So he held
His powerful shield and shining sword, as though
He would fight, but stood fully exposing himself.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2666 on: February 17, 2016, 08:41:02 AM »
Verse  40:


அந்நின்ற தொண்டர்
   திருவுள்ளம் ஆரறிவார்
முன்னின்ற பாதகனும்
   தன்கருத்தே முற்றுவித்தான்
இந்நின்ற தன்மை
   யறிவார் அவர்க்கருள
மின்னின்ற செஞ்சடையார்
   தாமே வெளிநின்றார்.


Who can ever divine the heart of the servitor
Who stood thus? The base one achieved his purpose;
The Lord whose ruddy matted hair is like lightning
Knew well his servitor divine, and appeared before him
To bestow grace on him.

Arunachala Siva.


Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2667 on: February 17, 2016, 08:42:49 AM »
Verse  41:


மற்றினிநாம் போற்றுவதென்
   வானோர் பிரானருளைப்
பற்றலர்தங் கைவாளால்
   பாசம் அறுத்தருளி
உற்றவரை யென்றும்
   உடன்பிரியா அன்பருளிப்
பொற்றொடியாள் பாகனார்
   பொன்னம் பலமணைந்தார்.How can we ever hail the grace of the God of gods?
He had the 'Pasa' of his servitor snapped
By the foe's sword, and graced him with eternal life
Linked to His very presence.
Then the Lord concorporate with his golden consort vanished.   


Arunachala Siva.
« Last Edit: February 17, 2016, 09:17:17 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2668 on: February 17, 2016, 09:18:06 AM »
Verse  42:


தம்பெருமான் சாத்தும்
   திருநீற்றுச் சார்புடைய
எம்பெருமான் ஏனாதி
   நாதர் கழலிறைஞ்சி
உம்பர்பிரான் காளத்தி
   உத்தமர்க்குக் கண்ணப்பும்
நம்பெருமான் செய்தபணி
   நாம்தெரிந்த வாறுரைப்பாம்.
I adore the feet of our deity -- Yenati Nathar --,
Whose sole support was nought but the holy ash,
And proceed to narrate the service of our Lord Kannappar
Unto the noble Lord of Kalatthi
As it lies within my humble knowledge.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2669 on: February 18, 2016, 08:50:24 AM »
Kannappa Nayanar:


Verse  1:


மேவலர் புரங்கள் செற்ற 
   விடையவர் வேத வாய்மைக்
காவலர் திருக்கா ளத்திக்
   கண்ணப்பர் திருநா டென்பர்
நாவலர் புகழ்ந்து போற்றும்
   நல்வளம் பெருகி நின்ற
பூவலர் வாவி சோலை 
   சூழ்ந்தபொத் தப்பி நாடு.

The country of Kannappar who attained beatification
By the grace of the Lord of Kalatthi who is the Protector
Of the Gospels and the Rider of the Bull and who burnt
The triple cities of the hostile foes is Potthappi-Nadu
Of ever-during foison, dight with flowery tanks
And gardens, hailed by bards of renown.

Arunachala Siva.