Author Topic: Tevaram - Some select verses.  (Read 562427 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2640 on: February 15, 2016, 07:39:55 AM »
Verse 14:


என்றுபகைத் தோனுரைப்ப
   ஏனாதி நாதரது
நன்றுனக்கு வேண்டுமேல்
   நண்ணுவன்என் றுள்மகிழ்ந்து
சென்றவன்முன் சொன்ன
    செருக்களத்துப் போர்குறிப்பக்
கன்றி யிருபடையும்
   கைவகுத்து நேர்மலைவார்.When the foe spake thus, Yenati Nathar said:
"If that be your wish, I'll meet you there."
He consented inwardly rejoicing, and fared forth
To that field and stood triggered for the battle.
The angry armies began their fight.

Arunachala Siva.
« Last Edit: February 15, 2016, 07:41:53 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2641 on: February 15, 2016, 07:42:42 AM »
Verse 15:


மேக வொழுங்குகள் முன்கொடு
   மின்னிரை தம்மிடை யேகொடு
மாக மருங்கினும் மண்ணினும்
   வல்லுரு மேறெதிர் செல்வன
வாக நெடும்பல கைக்குல
   மாள்வினை வாளுடை யாடவர்
காக மிடைந்த களத்திரு
   கைகளின் வந்து கலந்தனர்.Like rows of clouds winged with lightning,
Like thunder against thunder on earth and sky,
The warriors holding shields and wielding swords
In opposing ranks charged in that battle-field
Where crows and ravens gathered galore.   

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2642 on: February 15, 2016, 07:44:51 AM »
Verse  16:


கால்கழல் கட்டிய மள்ளர்கள்
   கைகளின் மெய்க ளடக்கிய
வாளொளி வட்ட முனைந்திட
   வந்திரு கைகளின் முந்தினர்
வேலொடு வேலெதிர் நீள்வன
   மேவிய பாதலம் விட்டுயர்
ஞாலமு றும்பணி வீரர்கள்
   நாநிமிர் கின்றன வொத்தன.In the hands of warriors -- decked with heroic anklets,
Were shields screening their bodies, and swords;
From opposing sides came they and fought.
Spears encountered spears in that great battle.
It looked like the projection of tongues
Of Naga heroes issuing from their world.   

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2643 on: February 15, 2016, 07:46:33 AM »
Verse  17:


வெங்கண் விறற்சிலை வீரர்கள்
   வேறிரு கையிலும் நேர்பவர்
தங்கள் சிலைக்குலம் உந்தின
   தாவில் சரங்கள் நெருங்குவ
பொங்கு சினத்தெரி யிற்புகை
   போகு கொடிக்கள் வளைத்தெதிர்
செங்கண் விழிக்கனல் சிந்திய
   சீறு பொறிச்செல வொத்தன.


Bowmen against bowmen fought in a different part
Of the field where arrows met arrows;
Eyes of warriors were like pits of fire;
When they knit their brows, smoke issued
In steaming columns, the sped arrows
Were verily the sparks of fire.

Arunachala Siva.
.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2644 on: February 15, 2016, 07:48:14 AM »
Verse  18:


வாளொடு நீள்கை துடித்தன
   மார்பொடு வேல்கள் குளித்தன
தோளொடு வாளி நிலத்தன
   தோலொடு தோல்கள் தகைத்தன
தாளொடு வார்கழ லிற்றன
   தாரொடு சூழ்சிர மற்றன
நாளொடு சீறி மலைப்பவர்
   நாடிய போர்செய் களத்தினில்.


Severed hands still gripping their swords, trembled;
Spears smote chests and were bathed in blood;
Darts severing shoulders stuck to them and fell on earth;
Shields were glued into flesh; feet and anklets broke;
Thus they fought and little rock for their lives.


Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2645 on: February 15, 2016, 07:50:23 AM »
Verse  19:


குருதியின் நதிகள் பரந்தன
   குறையுடல் ஓடி யலைந்தன
பொருபடை அறுதுணி சிந்தின
   புடைசொரி குடருடல் பம்பின
வெருவர எருவை நெருங்கின
   விசியறு துடிகள் புரண்டன
இருபடை தனினும் எதிர்ந்தவர்
   எதிரெதிர் அமர்செய் பறந்தலை.


Blood ran in rivers; acephalous bodies roamed;
Slit bodies fell scattered; intestines lay a hill
By the side of piled-up carcases;
Dreadful vultures gathered; tudis fell
Slit from their tethering leather;
Thus they fought fierce in the field.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2646 on: February 15, 2016, 07:51:55 AM »
Verse  20:


நீளிடை முடுகி நடந்தெதிர்
   நேரிரு வரில்ஒரு வன்றொடர்
தாளிரு தொடையற முன்பெயர்
   சாரிகை முறைமை தடிந்தனன்
வாளொடு விழுமுடல் வென்றவன்
   மார்பிடை அறமுன் எறிந்திட
ஆளியி னவனு மறிந்தனன்
   ஆயினர் பலருள ரெங்கணும்.


In a long duel betwixt two warriors
One cut away both the legs of the other;
Ere he of the thigh-less body would fall
He threw his dagger at the victor?s chest rending it
Into two and thus killed the lion-like hero.
Thus was the field filled with dead men?s bodies.   

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2647 on: February 16, 2016, 08:17:08 AM »
Verse  21:கூர்முனை அயில்கொடு முட்டினர்
    கூடிமுன் உருவிய தட்டுடன்
நேருரம் உருவ உரப்புடன்
   நேர்பட எதிரெதிர் குத்தினர்
ஆருயிர் கழியவும் நிற்பவர்
   ஆண்மையில் இருவரும் ஒத்தமை
போரடு படைகொ டளப்பவர்
   போல்பவர் அளவிலர் பட்டனர்.


When with sharp spears they were charged
They defended themselves with their shields;
The spears fiercely driven smote their shields and chests
And transfixed them; in valor, the opposing ranks
Weighed equal; such valiant warriors who defy number
Lay dead on the field of battle.


Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2648 on: February 16, 2016, 08:18:59 AM »
Verse 22:


பொற்சிலை வளைய வெதிர்ந்தவர்
   புற்றர வனைய சரம்பட
விற்படை துணியவும் நின்றிலர்
   வெற்றிகொள் சுரிகை வழங்கினர்
முற்றிய பெருவளன் இன்றியும்
   முற்படு கொடைநிலை நின்றிட
உற்றன உதவிய பண்பினர்
   ஒத்தனர் உளர்சில கண்டர்கள்.


The bowmen bent their gold-ringed bows
And fought fiercely; when the threads of their bows
Were snapt by darts which came hissing like snakes
From ant-hills, they were undismayed;
They unleashed their swords and continued to fight.
These fierce heroes were like unto patrons, who
Maugre their loss of wealth continued their giving
With whatever was still left with them.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2649 on: February 16, 2016, 08:21:09 AM »
Verse  23:


அடல்முனை மறவர் மடிந்தவர்
   அலர்முகம் உயிருள வென்றுறு
படர்சிறை சுலவு கருங்கொடி
   படர்வன சுழல்வன துன்றலில்
விடுசுடர் விழிக ளிரும்புசெய்
   வினைஞர்தம் உலையின் முகம்பொதி
புடைமிடை கரியிடை பொங்கிய
   புகைவிடு தழலை நிகர்த்தன.


The broad faces of the fierce warriors dead
Were considered to be with life animated
By the black crows that winged in the sky;
They would not go near them but passed them by
And continued to wheel their flight.
The bright eyes were like fire amidst the smoke
Of the furnace of blacksmiths.   

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2650 on: February 16, 2016, 08:22:51 AM »
Verse  24:


திண்படை வயவர் பிணம்படு
   செங்கள மதனிடை முன்சிலர்
புண்படு வழிசொரி யுங்குடர்
   பொங்கிய கழுகு பருந்தொடு
கொண்டெழு பொழுதினும் முன்செயல்
    குன்றுத லிலர்தலை நின்றனர்
விண்படர் கொடிவிடு பண்பயில்
   விஞ்சையர் குமரரை வென்றனர்.

In the ruddy field where fell fierce warriors,
Were many whose intestines gushed out
From their ripped-open bodies; eagles and vultures
Lifted the intestines and with them the heroes;
Even then they continued to fight;
Their flight in the heavens indeed excelled
The kites flown by the celestial Vidyadara boys.   

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2651 on: February 16, 2016, 08:24:47 AM »
Verse  25:


இம்முனைய வெம்போரில்
   இருபடையின் வாள்வீரர்
வெம்முனையின் வீடியபின்
   வீடாது மிக்கொழிந்த
தம்முடைய பல்படைஞர்
   பின்னாகத் தாமுன்பு
தெம்முனையில் ஏனாதி
   நாதர் செயிர்த்தெழுந்தார்.In the battle fought by opposing hordes
When many a warrior met with death
Yenati Nathar forged his way ahead of
The other fighters, and in wrath smote his foes.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2652 on: February 16, 2016, 08:26:41 AM »
Verse  26:


வெஞ்சினவாள் தீயுமிழ
   வீரக் கழல்கலிப்ப
நஞ்சணிகண் டர்க்கன்பர்
   தாமெதிர்ந்த ஞாட்பின்கண்
எஞ்சியெதிர் நின்ற
   இகல்முனையில் வேலுழவர்
தஞ்சிரமும் தோளுரமும்
   தாளும் விழத்துணித்தார்.


His wrathful blade spat fire; his heroic anklet
Resounded; when thus the servitors of the Lord
Whose throat holds in check the venom,
Came to the forefront, he cut away the heads
Of opposing men and did away with the strength
Of their shoulders as well as feet.   

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2653 on: February 16, 2016, 08:28:25 AM »
Verse  27:


தலைப்பட்டார் எல்லாரும்
   தனிவீரர் வாளில்
கொலைப்பட்டார் முட்டாதார்
   கொல்களத்தை விட்டு
நிலைப்பட்ட மெய்யுணர்வு
   நேர்பட்ட போதில்
அலைப்பட்ட ஆர்வமுதல்
   குற்றம்போ லாயினார்.


All those that opposed the peerless hero perished
By his sword; those that would not fight
This witnessing, became like "lust, wrath and delusion"
When knowledge true did dawn.   

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2654 on: February 16, 2016, 08:30:39 AM »
Verse  28:


இந்நிலைய வெங்களத்தில்
   ஏற்றழிந்த மானத்தால்
தன்னுடைய பல்படைஞர்
   மீண்டார் தமைக்கொண்டு
மின்னொளிவாள் வீசி
   விறல்வீரர் வெம்புலியே
றன்னவர்தம் முன்சென்
   றதிசூரன் நேரடர்ந்தான்.

Unable to stomach the loss and atimy
Which ensued for him in the fierce field,
Brandishing his sword, lightning-like,
And gathering them that yet remained alive
Athichooran fought his way to the presence
Of him who is indeed a fierce tiger.   

Arunachala Siva.