Author Topic: Tevaram - Some select verses.  (Read 562142 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2625 on: February 13, 2016, 09:09:30 AM »
Verse  56:


ஆளுடைத் தொண்டர் செய்த
   ஆண்மையுந் தம்மைக் கொல்ல
வாளினைக் கொடுத்து நின்ற
   வளவனார் பெருமை தானும்
நாளுமற் றவர்க்கு நல்கும்
   நம்பர்தாம் அளக்கி லன்றி
நீளுமித் தொண்டின் நீர்மை
   நினைக்கில்ஆர் அளக்க வல்லார்.


Only the Lord who for ever blesses them
Can gauge the manliness of the servitor of servitors
And the glory of the Chozha who offered to be
Beheaded with his own sword; who else
Can dare measure their glory and grace
Extending and expanding for ever and ever.   

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2626 on: February 13, 2016, 09:11:22 AM »
Verse 57:


தேனாருந் தண்பூங் கொன்றைச்
   செஞ்சடை யவர்பொற் றாளில்
ஆனாத காதல் அன்பர்
   எறிபத்த ரடிகள் சூடி
வானாளுந் தேவர் போற்றும்
    மன்றுளார் நீறு போற்றும்
ஏனாதி நாதர் செய்த
   திருத்தொழி லியம்ப லுற்றேன்.I wear on my crown the divine feet
Of Yeri-Patthar devoted in boundless love
To the golden feet of Lord Siva who wears
On his ruddy matted hair honeyed KonRai,
And proceed to chronicle the service
Of Yenati Nathar, the adorer of the Holy Ash
Of the Lord of the Ambalam, hailed by
The rulers of the celestial regions.   

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2627 on: February 14, 2016, 08:25:19 AM »
Enaathi Nayanar Puranam:

Verse 1: 
புண்டரிகம் பொன்வரைமேல்
   ஏற்றிப் புவியளிக்கும்
தண்தரள வெண்கவிகைத்
   தார்வளவர் சோணாட்டில்
வண்டறைபூஞ் சோலைவயல்
   மருதத் தண்பணைசூழ்ந்
தெண்திசையும் ஏறியசீர்
   எயின்மூதூர் எயினனூர்.


The tiger-signum of the Chozhas was inscribed
On Himavant up to which their country extended;
Their parasol white was decked with cool pearls;
In the Chozha land of garlanded kings
Is ancient Yeyinanoor whose glory is borne by
All the eight directions; it is girt with
Cool fields and flowery gardens where bees hum.   


Arunachala Siva.
« Last Edit: February 14, 2016, 08:26:53 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2628 on: February 14, 2016, 08:27:36 AM »
Verse  2:


வேழக் கரும்பினொடு
   மென்கரும்பு தண்வயலில்
தாழக் கதிர்ச்சாலி
   தானோங்குந் தன்மையவாய்
வாழக் குடிதழைத்து
   மன்னியஅப் பொற்பதியில்
ஈழக் குலச்சான்றார்
    ஏனாதி நாதனார்.In its cool fields grow paddy crops lofty
Which are taller than sugar-canes and sweet-canes;
The people flourish thither well-endowed;
It was from this beauteous city Yenati Nayanar
Hailed from the clan of Yeezha-ch -chandrar.   

Arunachala Siva.
« Last Edit: February 14, 2016, 08:31:34 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2629 on: February 14, 2016, 08:29:30 AM »
Verse  3:


தொன்மைத் திருநீற்றுத்
   தொண்டின் வழிபாட்டின்
நன்மைக்கண் நின்ற
   நலமென்றும் குன்றாதார்
மன்னர்க்கு வென்றி
   வடிவாள் படைபயிற்றும்
தன்மைத் தொழில்
   விஞ்சையில்தலைமை சார்ந்துள்ளார்.


He was devoted to the hoary and hallowed holy ash;
He always wore it and adored it;
In its endless well-being he was established;
He trained the king's men in triumphant fencing
In which he was the sole accredited master.   


Arunachala Siva.
« Last Edit: February 14, 2016, 08:31:06 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2630 on: February 14, 2016, 08:32:25 AM »
Verse  4:


வாளின் படைபயிற்றி
   வந்த வளமெல்லாம்
நாளும் பெருவிருப்பால்
    நண்ணும் கடப்பாட்டில்
தாளும் தடமுடியும்
    காணாதார் தம்மையுந்தொண்
டாளும் பெருமான்
   அடித்தொண்டர்க் காக்குவார்.All the wealth he derived from his art
He daily expended in love on the devotees
Of the Lord who rules even them that canst not
Comprehend His crown or feet;
He deemed this his fitting service.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2631 on: February 14, 2016, 08:34:23 AM »
Verse  5:


நள்ளார் களும்போற்றும்
   நன்மைத் துறையின்கண்
எள்ளாத செய்கை
   இயல்பின் ஒழுகுநாள்
தள்ளாத தங்கள்
   தொழிலுரிமைத் தாயத்தின்
உள்ளான் அதிசூரன்
   என்பான் உளனானான்.


He pursued his vocation, praised even by his foes;
He flourished flawless poised in virtue
He had an agnate Atichuran called
Who too was entitled to pursue this art.   


Arunachala Siva.
« Last Edit: February 14, 2016, 08:36:03 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2632 on: February 14, 2016, 08:36:57 AM »
Verse  6:


மற்றவனும் கொற்ற
   வடிவாட் படைத்தொழில்கள்
கற்றவர்கள் தன்னில்
   கடந்துள்ளார் இல்லையெனும்
பெற்றிமையால் மாநிலத்து
   மிக்க பெருமிதம்வந்
துற்றுலகில் தன்னையே
   சால மதித்துள்ளான்.Among the triumphant fencing masters
He thought, none could him excel;
In sheer hauteur he thrived on this vast earth;
He was indeed full of himself.   

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2633 on: February 14, 2016, 08:38:42 AM »
Verse  7:


தானாள் விருத்திகெடத்
   தங்கள்குலத் தாயத்தின்
ஆனாத செய்தொழிலாம்
   ஆசிரியத் தன்மைவளம்
மேனாளுந் தான்குறைந்து
    மற்றவர்க்கே மேம்படலால்
ஏனாதி நாதர்திறத்
   தேலா இகல்புரிந்தான்.

His occupation gradually waned and his income
As a master of fencing which he pursued
As of right due to his family, decreased.
As Yenati Nathar's fortune increased
He deemed him his foe, though but improperly.

Arunachala Siva.
« Last Edit: February 14, 2016, 08:40:13 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2634 on: February 14, 2016, 08:41:08 AM »
Verse 8:


கதிரோன் எழமழுங்கிக்
   கால்சாயுங் காலை
மதிபோல் அழிந்துபொறா
   
மற்றவனும் சுற்றப்
    பதியோ ருடன்கூடப்
பண்ணியமர் மேற்சென்
    றெதிர்போர் விளைப்பதற்கே.


Like the paling of the moon of ineffectual light
When at dawn the sun rises, he waned
While his envy waxed great; Atichuran
Enlisted his kin and other townsmen
To give battle to Yenati Nathar,
And was firm in his resolution.   

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2635 on: February 14, 2016, 08:43:21 AM »
Verse  9:


தோள்கொண்ட வல்லாண்மைச்
   சுற்றத் தொடுந்துணையாம்
கோள்கொண்ட போர்மள்ளர்
   கூட்டத் தொடும்சென்று
வாள்கொண்ட தாயம்
   வலியாரே கொள்வதென
மூள்கின்ற செற்றத்தால்
   முன்கடையில் நின்றழைத்தான்.With manly kin strong-shouldered and mercenaries
He marched to the fore-steps of the house
Of Yenati Nathar and shouted thus:
"The right to train men in fencing
Is his who is the victor in the battle."
Thus in exceeding wrath he challenged him.


Arunachala Siva.

« Last Edit: February 14, 2016, 08:45:53 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2636 on: February 14, 2016, 08:46:16 AM »
Verse  10:


வெங்கட் புலிகிடந்த
   வெம்முழையிற் சென்றழைக்கும்
பைங்கட் குறுநரியே
   போல்வான் படைகொண்டு
பொங்கிப் புறஞ்சூழ்ந்து
    போர்குறித்து நேர்நின்றே
அங்கட் கடைநின்
   றழைத்தா னொலிகேளா.

Like the small-eyed fox coming to the dreaded den
Of the fierce-eyed tiger and challenging it,
He, seething in wrath, surrounded the house
In armed strength, and straight challenged him;
Yenati Nathar heard the call assailing his threshold.


Arunachala Siva.


Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2637 on: February 15, 2016, 07:30:36 AM »
Verse  11:


ஆர்கொல் பொரவழைத்தார்
   என்றரியேற் றிற்கிளர்ந்து
சேர்வு பெறக்கச்சில்
   செறிந்தவுடை மேல்வீக்கி
வார்கழலுங் கட்டி
   வடிவாள் பலகைகொடு
போர்முனையில் ஏனாதி
   நாதர் புறப்பட்டார்."Who is he that challenges me?" he asked:
Up he rose like a lion, girded his loins tight,
Decked his foot with heroic anklet,
Took out his sword of steel and shield,
And came out of the house ready for the battle.   

Arunachala Siva.
« Last Edit: February 15, 2016, 07:32:41 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2638 on: February 15, 2016, 07:35:36 AM »
Verse  12:


புறப்பட்ட போதின்கண்
   போர்த்தொழில்வாள் கற்கும்
விறற்பெருஞ்சீர்க் காளையர்கள்
   வேறிடத்தி னின்றார்
மறப்படைவாள் சுற்றத்தார்
   கேட்டோடி வந்து
செறற்கரும்போர் வீரர்க்
   கிருமருங்குஞ் சேர்ந்தார்கள்.

As he moved out, coming to know of the impending battle,
Many lads trained by him in skilled warfare,
Innumerable warriors, also trained by him and engage
In other places, and his kith and kin equipped with
Many dreadful weapons of war and swords
Rushed to the rare hero invincible,
And stood on either side of him in battle rank.   

Arunachala Siva.


Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2639 on: February 15, 2016, 07:37:40 AM »
Verse 13:வந்தழைத்த மாற்றான்
   வயப்புலிப்போத் தன்னார்முன்
நந்தமது வாட்பயிற்று
   நற்றாயங் கொள்ளுங்கால்
இந்தவெளி மேற்கை
   வகுத்திருவேம் பொருபடையும்
சந்தித் தமர்விளைத்தால்
   சாயாதார் கொள்வதென.


The foe who called him to battle, stood facing
Him -- the triumphant tiger --, and said:
"The gains of our art of fencing we practice
As of right, should go to him who is the victor;
With our armies we'll fight in the open field."   

Arunachala Siva.
« Last Edit: February 15, 2016, 07:39:13 AM by Subramanian.R »