Author Topic: Tevaram - Some select verses.  (Read 564143 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2595 on: February 11, 2016, 08:19:37 AM »
Verse  26:


வெட்டுண்டு பட்டு வீழ்ந்தார்
   ஒழியமற் றுள்ளா ரோடி
மட்டவிழ் தொங்கல் மன்னன்
   வாயிற்கா வலரை நோக்கிப்
பட்டவர்த் தனமும் பட்டுப்
   பாகரும் பட்டா ரென்று
முட்டநீர் கடிது புக்கு
   முதல்வனுக் குரையு மென்றார்.


Barring the felled ones, others rushed to the guards
Of the palace whose king wears a fragrant garland,
And addressed them thus: "Dead is the royal tusker
And dead too are its mahouts; be quick
To apprise the king of this."   

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2596 on: February 11, 2016, 08:21:48 AM »
Verse  27:


மற்றவர் மொழிந்த மாற்றம்
   மணிக்கடை காப்போர் கேளாக்
கொற்றவன் தன்பால் எய்திக்
   குரைகழல் பணிந்து போற்றிப்
பற்றலர் இலாதாய் நின்பொற்
   பட்டமால் யானை வீழச்
செற்றனர் சிலரா மென்று
   செப்பினார் பாக ரென்றார்.


When the ostiaries of the gemmy threshold heard them
They hied to the monarch and bowed
At his ankleted feet, and said: "O foe-less king,
Your royal elephant has been killed by some;
Thus averred mahouts."
   
Arunachala Siva.
« Last Edit: February 11, 2016, 08:23:26 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2597 on: February 11, 2016, 08:24:14 AM »
Verse 28:


வளவனுங் கேட்ட போதில்
   மாறின்றி மண்காக் கின்ற
கிளர்மணித் தோள லங்கல்
   சுரும்பினங் கிளர்ந்து பொங்க
அளவில்சீற் றத்தி னாலே
   யார்செய்தா ரென்றுங் கேளான்
இளவரி யேறு போல
   எழின்மணி வாயில் நீங்க.When the king who rules the realm
With none to oppose him, heard this,
His shoulders decked with bright gems, shook;
The bees that lay cradled in his garland
Winged out buzzing; his wrath knew no bounds;
He didn't even tarry to ask: "Who did this?"
Like a lion young he darted through the palace-gate.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2598 on: February 11, 2016, 08:26:32 AM »
Verse  29:


தந்திரத் தலைவர் தாமும்
   தலைவன்தன் நிலைமை கண்டு
வந்துறச் சேனை தன்னை
   வல்விரைந் தெழமுன் சாற்ற
அந்தரத் தகல மெல்லாம்
   அணிதுகிற் பதாகை தூர்ப்ப
எந்திரத் தேரு மாவும்
   இடையிடை களிறு மாகி.


Privy-councillors who came to know of the king?s state
Gathered quick the army by beat of drums;
Anon martial banners filled the heavens;
Chariots fitted with cunning contraptions,
Horses and elephants mingled and marched.   

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2599 on: February 11, 2016, 08:28:20 AM »
Verse 30:


வில்லொடு வேல்வாள் தண்டு
   பிண்டிபா லங்கள் மிக்க
வல்லெழு முசலம் நேமி
   மழுக்கழுக் கடைமுன் னான
பல்படைக் கலன்கள் பற்றிப்
   பைங்கழல் வரிந்த வன்கண்
எல்லையில் படைஞர் கொட்புற்
   றெழுந்தனர் எங்கு மெங்கும்.


The innumerable warriors girding their loins tight
Twilrled and jumped and rose up everywhere
With countless bows, spears, swords, rods, pindipalams,
Pestles strong, discs, axes, tridents and the like.   


Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2600 on: February 11, 2016, 08:30:08 AM »
Verse 31:சங்கொடு தாரை காளம்
   தழங்கொலி முழங்கு பேரி
வெங்குரல் பம்பை கண்டை
   வியன்துடி திமிலை தட்டி
பொங்கொலிச் சின்ன மெல்லாம்
   பொருபடை மிடைந்த பொற்பின்
மங்குல்வான் கிளர்ச்சி நாண
   மருங்கெழுந் தியம்பி மல்க.

Conches, tarais, ekkalams, huge drums
High sounding, pampais of terrific sound,
Kandai, tudi big, jallari and tattai
Blared martially; with these sounds merged
The loud strains of cinnams too;
Thus resounded the martial orchestra
Drowning the noise of rumbling clouds.   

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2601 on: February 11, 2016, 08:31:52 AM »
Verse 32:


தூரியத் துவைப்பும் முட்டுஞ்
   சுடர்ப்படை ஒலியும் மாவின்
தார்மணி இசைப்பும் வேழ
   முழக்கமும் தடந்தேர்ச் சீரும்
வீரர்தஞ் செருக்கி னார்ப்பும்
   மிக்கெழுந் தொன்றாம் எல்லைக்
காருடன் கடைநாள் பொங்கும்
   கடலெனக் கலித்த வன்றே.


The noise of organs, the sound of clashing weapons,
The tintinnabulation of bells tied round
The necks of steeds, the trumpeting of tuskers,
The din of chariots and the uproar of warriors:
These into one immense noise blended; it looked
As though, the sea at the end of the Yuga roared
With the mighty clouds of destruction.   

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2602 on: February 11, 2016, 08:34:13 AM »
Verse  33:


பண்ணுறும் உறுப்பு நான்கில்
   பரந்தெழு சேனை யெல்லாம்
மண்ணிடை யிறுகான் மேன்மேல்
   வந்தெழுந் ததுபோல் தோன்றத்
தண்ணளிக் கவிகை மன்னன்
    தானைபின் தொடரத் தானோர்
அண்ணலம் புரவி மேல்கொண்
   டரசமா வீதி சென்றான்.


The army fourfold, vast and great, moved
On and on like the whirlwind that would blow
At the time of the dissolution of the cosmos;
Ahead of them on a glorious steed rode he,
The king of the white parasol, cool and merciful,
Through the royal highway.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2603 on: February 12, 2016, 08:26:56 AM »
Verse  34:


கடுவிசை முடுகிப் போகிக்
   களிற்றொடும் பாகர் வீழ்ந்த
படுகளங் குறுகச் சென்றான்
   பகைப்புலத் தவரைக் காணான்
விடுசுடர் மழுவொன் றேந்தி
   வேறிரு தடக்கைத் தாய
அடுகளி றென்ன நின்ற
   அன்பரை முன்பு கண்டான்.


In great speed he reached the place
Where lay the tusker and mahouts, all dead.
He didn't eye there any one hostile,
But only a devotee with a dazzling battle-axe
With a pair of long arms, trunk-like,
Standing thither like a destructive tusker.   

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2604 on: February 12, 2016, 08:28:46 AM »
Verse  35:


பொன்தவழ் அருவிக் குன்றம்
   எனப்புரள் களிற்றின் முன்பு
நின்றவர் மன்று ளென்றும்
   நிருத்தமே பயிலும் வெள்ளிக்
குன்றவ ரடியா ரானார்
   கொன்றவ ரிவரென் றோரான்
வென்றவர் யாவ ரென்றான்
   வெடிபட முழங்குஞ் சொல்லான்.


The one standing before the tusker, very like a hill
Whence cascades water with particles of gold,
Is sure a servitor of the lord of the Ambalam,
Who is the God of the silver hill;
He can't be the killer; so he thought
And thundered thus! "Who indeed is the conqueror?"   

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2605 on: February 12, 2016, 08:30:55 AM »
Verse  36:


அரசனாங் கருளிச் செய்ய
   அருகுசென் றணைந்து பாகர்
விரைசெய்தார் மாலை யோய்நின்
   விறற்களிற் றெதிரே நிற்குந்
திரைசெய்நீர் உலகின் மன்னர்
   யாருளார் தீங்கு செய்தார்
பரசுமுன் கொண்டு நின்ற
   இவரெனப் பணிந்து சொன்னார்.

When the king spake thus, mahouts neared him
And said: "O wearer of fragrant garlands
And chains with brilliant gems inlaid!
Which king in this sea-girt earth can dare
Face your tusker of great puissance,
The one that did the evil deed is none but him
Who stands with the axe." Thus they spake bowing.   

Arunachala Siva.
« Last Edit: February 12, 2016, 08:32:39 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2606 on: February 12, 2016, 08:33:41 AM »
Verse  37:குழையணி காதி னானுக்
   கன்பராங் குணத்தின் மிக்கார்
பிழைபடின் அன்றிக் கொல்லார்
   பிழைத்ததுண் டென்றுட் கொண்டு
மழைமத யானை சேனை
   வரவினை மாற்றி மற்ற
உழைவயப் புரவி மேல்நின்
   றிழிந்தனன் உலக மன்னன்.

"He is the devotee of the Lord, the wearer of an ear-ring;
He is a paragon of virtues; he wouldn't kill
Unless wronged; something wrong has happened."
Thus he mused; he stopped the march
Of ichorous elephants and the army;
Down he descended, the Lord of the world,
From his royal horse.   

Arunachala Siva.« Last Edit: February 12, 2016, 08:35:56 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2607 on: February 12, 2016, 08:36:36 AM »
Verse  38:மைத்தடங் குன்று போலும்
   மதக்களிற் றெதிரே யிந்த
மெய்த்தவர் சென்ற போது
   வேறொன்றும் புகுதா விட்ட
அத்தவ முடையேன் ஆனேன்
   அம்பல வாண ரன்பர்
இத்தனை முனியக் கெட்டேன்
    என்கொலோ பிழையென் றஞ்சி.


"I am indeed blessed with the fruit of tapas
Inasmuch as nothing untoward had happened
To this true tapaswi when he came before
The musty mammoth, verily a dark hill.
But then the servitor of the Lord of the Ambalam
Had been incensed this much; alas, I'm undone;
What mote the wrong be?" Thus he thought
And felt overpowered by fear.   

Arunachala Siva.
« Last Edit: February 12, 2016, 08:38:09 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2608 on: February 12, 2016, 08:38:58 AM »
Verse 39:


செறிந்தவர் தம்மை நீக்கி
   அன்பர்முன் தொழுது சென்றீது
அறிந்திலே னடியேன் அங்குக்
   கேட்டதொன் றதுதா னிற்க
மறிந்தஇக் களிற்றின் குற்றம்
   பாகரோ டிதனை மாள
எறிந்ததே போது மோதான்
   அருள்செயு மென்று நின்றார்.The king bade them that neared him move away;
He walked toward the devotee bowing, and said:
"I did not know of this; I heard there
A different version; be that as it may.
For the fault of the tusker, the tusker
And its mahouts have been killed.
Will this suffice? Be pleased to grace me."
Thus he spake and remained standing.   

Arunachala Siva.
« Last Edit: February 12, 2016, 08:40:33 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2609 on: February 12, 2016, 08:41:17 AM »
Verse  40:


மன்னவன் தன்னை நோக்கி
   வானவர் ஈசர் நேசர்
சென்னியித் துங்க வேழஞ்
   சிவகாமி யாண்டார் கொய்து
பன்னகா பரணர்ச் சாத்தக்
   கொடுவரும் பள்ளித் தாமம்
தன்னைமுன் பறித்துச் சிந்தத்
    தரைப்படத் துணித்து வீழ்த்தேன்.


The servitor of the God of gods addressed the king thus:
"Chenni, this huge tusker plucked the basket of flowers
From Sivakami Andar who gathered them
To deck the Lord whose jewels are serpents,
And spilled them; so I smote it down."   

Arunachala Siva.
« Last Edit: February 12, 2016, 08:42:52 AM by Subramanian.R »