Author Topic: Tevaram - Some select verses.  (Read 562220 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2580 on: February 09, 2016, 09:42:05 AM »
Verse  11:


மற்றவ ரணைய இப்பால்
   வளநக ரதனில் மன்னும்
கொற்றவர் வளவர் தங்கள்
   குலப்புகழ்ச் சோழ னார்தம்
பற்றலர் முனைகள் சாய்க்கும்
   பட்டவர்த் தனமாம் பண்பு
பெற்றவெங் களிறு கோலம்
   பெருகுமா நவமி முன்னாள்.

As he was thus proceeding on that great Navami -Day
The royal elephant -- the puissant smasher of hostile hordes --,
Of Pukazh-ch-Chozha who ruled
From the fecund city and who was
The illustrious ancestor of King Anapayan
(Was getting prepared for the festival)   

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2581 on: February 09, 2016, 09:44:31 AM »
Verse 12:


மங்கல விழவு கொண்டு
   வருநதித் துறைநீ ராடிப்
பொங்கிய களிப்பி னோடும்
   பொழிமதஞ் சொரிய நின்றார்
எங்கணு மிரியல் போக
   எதிர்பரிக் காரர் ஓடத்
துங்கமால் வரைபோல் தோன்றித்
    துண்ணென அணைந்த தன்றே.

Decorated for the festival, after its bath
In the river, the tusker moved fast in delight great.
Ichor streamed from its body; at the sight of the tusker
People scattered away in fright; its controllers
Ran racing with it; thus came the tusker
Dreadful like a mountain huge.   

Arunachala Siva.


Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2582 on: February 10, 2016, 08:10:14 AM »
Verse  13:


வென்றிமால் யானை தன்னை
   மேல்கொண்ட பாக ரோடும்
சென்றொரு தெருவின் முட்டிச்
   சிவகாமி யார்முன் செல்ல
வன்தனித் தண்டில் தூங்கும்
   மலர்கொள்பூங் கூடை தன்னைப்
பின்தொடர்ந் தோடிச் சென்று
   பிடித்துடன் பறித்துச் சிந்த.


The triumphant tusker with its mahouts
On its back, barged into a(different) street,
Chased him, plucked the flower-basket
That dangled from his staff and scattered the flowers.   


Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2583 on: February 10, 2016, 08:12:11 AM »
Verse  14:


மேல்கொண்ட பாகர் கண்டு
   விசைகொண்ட களிறு சண்டக்
கால்கொண்டு போவார் போலக்
   கடிதுகொண் டகலப் போக
நூல்கொண்ட மார்பின் தொண்டர்
   நோக்கினர் பதைத்துப் பொங்கி
மால்கொண்ட களிற்றின் பின்பு
   தண்டுகொண் டடிக்க வந்தார்.


This witnessing the mahouts drove the speeding tusker,
As though they conveyed a storm, and were gone.
The devotee -- the wearer of the triple sacred threads --,
Beheld this in agitated wrath; he chased
The musty elephant, to beat it with his staff.   

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2584 on: February 10, 2016, 08:14:06 AM »
Verse  15:


அப்பொழு தணைய வொட்டா
   தடற்களி றகன்று போக
மெய்ப்பெருந் தொண்டர் மூப்பால்
   விரைந்துபின் செல்ல மாட்டார்
தப்பினர் விழுந்து கையால்
   தரையடித் தெழுந்து நின்று
செப்பருந் துயரம் நீடிச்
   செயிர்த்துமுன் சிவதா வென்பார்.


The mammoth ran beyond his reach;
The true devotee great could not chase it;
He was too old to continue the chase; he fell down;
He struck the earth with his hand and rose up;
Indescribable was his grief; in anger he cried: ?Sivata.?   

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2585 on: February 10, 2016, 08:16:07 AM »
Verse  16:


களியா னையின்ஈர் உரியாய் சிவதா
எளியார் வலியாம் இறைவா சிவதா
அளியார் அடியார் அறிவே சிவதா
தெளிவார் அமுதே சிவதா சிவதா."O the wearer of the hide of the musty mammoth, Sivata!
O, the puissance of humble ones, Sivata!
O, the guiding light of merciful devotees, Sivata!
O, the nectar of the clarified, Sivata, Sivata!"   

Arunachala Siva.

« Last Edit: February 10, 2016, 08:17:40 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2586 on: February 10, 2016, 08:18:24 AM »
Verse  17:


ஆறும் மதியும் அணியுஞ் சடைமேல்
ஏறும் மலரைக் கரிசிந் துவதே
வேறுள் நினைவார் புரம்வெந் தவியச்
சீறுஞ் சிலையாய் சிவதா சிவதா.

"Should an elephant spill away the blooms fit to
Deck the matted hair where abide the crescent and the Ganga.
O wielder of angry bow who burnt the cities
Of Asuras that harbored hostility, Sivata, Sivata!"   

Arunachala Siva.

« Last Edit: February 10, 2016, 08:20:21 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2587 on: February 10, 2016, 08:21:11 AM »
Verse 18:


தஞ்சே சரணம் புகுதுந் தமியோர்
நெஞ்சேய் துயரங் கெடநேர் தொடரும்
மஞ்சே யெனவீழ் மறலிக் கிறைநீள்
செஞ்சே வடியாய் சிவதா சிவதா."He took refuge in Your feet;
You resolved to rid him of his grief;
So when dark Yama came chasing him
You smote him with Your roseate foot, Sivata!"   

Arunachala Siva.
« Last Edit: February 10, 2016, 08:22:42 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2588 on: February 10, 2016, 08:23:34 AM »
Verse  19:


நெடியோன் அறியா நெறியா ரறியும்
படியால் அடிமைப் பணிசெய் தொழுகும்
அடியார் களில்யான் ஆரா அணைவாய்
முடியா முதலாய் எனவே மொழிய.


"Established in the way unknown even to Vishnu,
The devotees as servitors serve the Lord;
What is my worth in this holy company
Meriting Your advent for my rescue? O Endless Ens!"
Thus he cried, and even thus he lamented.   

Arunachala Siva.
« Last Edit: February 10, 2016, 08:25:42 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2589 on: February 10, 2016, 08:26:30 AM »
Verse 20:

என்றவ ருரைத்த மாற்றம்
   எறிபத்தர் எதிரே வாரா
நின்றவர் கேளா மூளும்
   நெருப்புயிர்த் தழன்று பொங்கி
மன்றவ ரடியார்க் கென்றும்
   வழிப்பகை களிறே யன்றோ
கொன்றது வீழ்ப்ப னென்று
   கொடுமழு எடுத்து வந்தார்.Eri-Patthar who came thither, heard these words;
He blazed aloft like spiraling flame;
In overflowing wrath he thundered thus:
"Is not the elephant the traditional enemy
Of the devotees of the Lord of the Ambalam?
I'll smite it to death." Thus he spake
And held aloft his battle-axe.   

Arunachala Siva.
« Last Edit: February 10, 2016, 08:28:22 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2590 on: February 10, 2016, 08:29:20 AM »
Verse 21:


வந்தவ ரழைத்த தொண்டர்
   தமைக்கண்டு வணங்கி உம்மை
இந்தவல் லிடும்பை செய்த
   யானைஎங் குற்ற தென்ன
எந்தையார் சாத்தும் பூவை
   என்கையில் பறித்து மண்மேல்
சிந்திமுன் பிழைத்துப் போகா
   நின்றதித் தெருவே யென்றார்.


He approached the summoning devotee and bowed;
He questioned him thus: "Where did it go,
The tusker that involved you in distress deep?"
Unto him he replied thus: "This is the street
Through which it passed, the sinful one --,
After plucking from my hand the flowers
-- Meet for my Father --, and scattering them on earth."   

Arunachala Siva.
« Last Edit: February 10, 2016, 08:31:11 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2591 on: February 10, 2016, 08:31:59 AM »
Verse  22:


இங்கது பிழைப்ப தெங்கே
   இனியென எரிவாய் சிந்தும்
அங்கையின் மழுவுந் தாமும்
   அனலும்வெங் காலு மென்னப்
பொங்கிய விசையிற் சென்று
   பொருகரி தொடர்ந்து பற்றும்
செங்கண்வாள் அரியிற் கூடிக்
   கிடைத்தனர் சீற்ற மிக்கார்."It cannot survive hereafter!" said he and held
In his palm the fire-breathing battle-axe.
He with the axe looked like fire attended by wind;
He leaped on with terrible speed, resembling
A fiery-eyed lion of cruel claws;
In spiraling wrath he encountered the tusker.


Arunachala Siva.
« Last Edit: February 10, 2016, 08:33:48 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2592 on: February 11, 2016, 08:12:43 AM »
Verse 23:


வென்றிமால் யானை தன்னை
   மேல்கொண்ட பாக ரோடும்
சென்றொரு தெருவின் முட்டிச்
   சிவகாமி யார்முன் செல்ல
வன்தனித் தண்டில் தூங்கும்
   மலர்கொள்பூங் கூடை தன்னைப்
பின்தொடர்ந் தோடிச் சென்று
   பிடித்துடன் பறித்துச் சிந்த.


The triumphant tusker with its mahouts
On its back, barged into a(different) street,
Chased him, plucked the flower-basket
That dangled from his staff and scattered the flowers

Arunachala Siva.
« Last Edit: February 11, 2016, 08:14:52 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2593 on: February 11, 2016, 08:16:05 AM »
Verse  24:

பாய்தலும் விசைகொண் டுய்க்கும்
   பாகரைக் கொண்டு சீறிக்
காய்தழல் உமிழ்கண் வேழம்
   திரிந்துமேற் கதுவ அச்சம்
தாய்தலை யன்பின் முன்பு
   நிற்குமே தகைந்து பாய்ந்து
தோய்தனித் தடக்கை வீழ
   மழுவினால் துணித்தார் தொண்டர்.As he thus leaped, unmindful of the mahouts on its back,
The tusker whose eyes spat fire in sheer anger,
Readied itself to charge him; he dodged it
And leaped again and with the axe felled away
Its peerless trunk, so long and touching the earth.
Can ever dread intimidate the supreme motherly love?   

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2594 on: February 11, 2016, 08:17:54 AM »
Verse  25:


கையினைத் துணித்த போது
   கடலெனக் கதறி வீழ்ந்து
மைவரை யனைய வேழம்
   புரண்டிட மருங்கு வந்த
வெய்யகோல் பாகர் மூவர்
   மிசைகொண்டார் இருவ ராக
ஐவரைக் கொன்று நின்றார்
   அருவரை அனைய தோளார்.


When he thus cut away the trunk, the tusker,
In size a black hill, roared like the sea,
Fell down on earth and rolled.
Then he smote the three puissant controllers
Who attended the elephant from either side
And also the two riders; thus he of hill-like shoulders
Killed all the five, and thither stood.   

Arunachala Siva.