Author Topic: Tevaram - Some select verses.  (Read 562110 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2565 on: February 08, 2016, 08:06:48 AM »
Verse  45:


மதிவி ளங்கிய தொண்டர்தம் பெருமையை மண்ணோர்
துதிசெய் தெங்கணும் அதிசய முறவெதிர் தொழுதார்
கதிர்வி சும்பிடைக் கரந்திட நிரந்தகற் பகத்தின்
புதிய பூமழை இமையவர் மகிழ்வுடன் பொழிந்தார்.


Men on earth hailed the devotee of clarified intellect;
Struck with wonderment which swept everywhere
They adored him; the celestial beings rained in joy
Karpaka flowers which mantled the bright sky.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2566 on: February 08, 2016, 08:08:45 AM »
Verse  46:


அண்டர் பூமழை பொழியமற் றதனிடை ஒளித்த
முண்ட வேதிய ரொருவழி யான்முதல் நல்லூர்ப்
பண்டு தாம்பயில் கோலமே விசும்பினிற் பாகம்
கொண்ட பேதையுந் தாமுமாய்க் காட்சிமுன் கொடுத்தார்.As the celestial beings rained flowers, the Brhamin
That blazed with the triple stripes of the Holy Ash
Vanished somehow into the heavens.
Resuming His usual form which has beginning none,
The Deity of Tirunalloor -- first among cities --,
Manifested Himself as Ammai-Appar.   

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2567 on: February 08, 2016, 08:11:01 AM »
Verse  47:


தொழுது போற்றிஅத் துலைமிசை நின்றுநேர் துதிக்கும்
வழுவில் அன்பரும் மைந்தரும் மனைவியார் தாமும்
முழுதும் இன்னருள் பெற்றுத்தம் முன்தொழு திருக்கும்
அழிவில் வான்பதங் கொடுத்தெழுந் தருளினார் ஐயர்.Unto the devotee who stood in the pan
Hymning and hailing Him, his son and wife,
He granted grace, abiding and ever-sweet;
He blessed them with ethereal beatitude eternal,
To adore Him for ever; this done
The great One His presence withdrew.   

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2568 on: February 08, 2016, 08:13:00 AM »
Verse  48:


நாதர் தந்திரு வருளினால் நற்பெருந் துலையே
மீது கொண்டெழு விமானம தாகிமேற் செல்லக்
கோதி லன்பரும் குடும்பமும் குறைவறக் கொடுத்த
ஆதி மூர்த்தியா ருடன்சிவ புரியினை யணைந்தார்.


By the grace of Grace, the great scale itself
Turned into a car and flew up.
The flawless devotee and his family
Were translated to Siva-Loka to be with the Primal God
Who blessed them with bliss unending.   

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2569 on: February 08, 2016, 08:14:39 AM »
Verse 49:


மலர்மிசை அயனு மாலுங் காணுதற் கரிய வள்ளல்
பலர்புகழ் வெண்ணெய் நல்லூர் ஆவணப் பழைமைகாட்டி
உலகுய்ய ஆண்டு கொள்ளப் பெற்றவர் பாதம்உன்னித்
தலைமிசை வைத்து வாழுந் தலைமைநந் தலைமை யாகும்.In praise of Saint Sundarar
The munificent Lord who is unknown to
Brahma throaned on lotus, and Vishnu,
Claimed him for the redemption of the world
At Vennainalloor hailed by many, by means
Of an ancient document; I invoke his feet
And wear them on my crown;
My servitude to his feet is my suzerainty.   

Arunachala Siva.
« Last Edit: February 08, 2016, 08:16:21 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2570 on: February 08, 2016, 08:17:59 AM »
ERipatha Nayanar:


Verse  1:


மல்லல்நீர் ஞாலந் தன்னுள்
   மழவிடை யுடையான் அன்பர்க்
கொல்லைவந் துற்ற செய்கை
   உற்றிடத் துதவும் நீரார்
எல்லையில் புகழின் மிக்க
   எறிபத்தர் பெருமை எம்மால்
சொல்லலாம் படித்தன் றேனும்
   ஆசையாற் சொல்ல லுற்றாம்.

In orbis terrarum, if any trouble were to beset
The devotees of the Lord who rides young Bull,
He would hasten quick to their relief;
Endless is the fame of Eri-Patthar;
Though it is beyond me to narrate his glory,
I attempt it yet, impelled by sheer love.   

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2571 on: February 08, 2016, 08:19:54 AM »
Verse  2:


பொன்மலைப் புலிவென் றோங்கப்
   புதுமலை யிடித்துப் போற்றும்
அந்நெறி வழியே யாக
   அயல்வழி யடைத்த சோழன்
மன்னிய அநபா யன்சீர்
   மரபின்மா நகர மாகும்
தொன்னெடுங் கருவூ ரென்னும்
   சுடர்மணி வீதி மூதூர்.From the time of (Karikala) Chozha who inscribed
His triumphant signum of tiger on the crest
Of Himavant, and who total blocked all the old passes,
Opening a new one which alone since serves
As a guarded pass, to the days of glorious Anapayan,
Thrives hoary Karur with beauteous streets bright
As a city where the Chozha Kings were coronated.   

Arunachala Siva.
« Last Edit: February 08, 2016, 08:21:41 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2572 on: February 09, 2016, 08:56:19 AM »
Verse  3:


மாமதில் மஞ்சு சூழும்
   மாளிகை நிரைவிண் சூழும்
தூமணி வாயில் சூழும்
   சோலையில் வாசஞ் சூழும்
தேமலர் அளகஞ் சூழும்
   சிலமதி தெருவிற் சூழும்
தாமகிழ்ந் தமரர் சூழும்
   சதமகன் நகரம் தாழ.With its fortressed walls cloud-capped,
Rows of mansions piercing the sky,
Pure-rayed gems paved on thresholds,
Gardens galore where fragrance wafts
And streets bright with moon-bright damsels
Sought by bees for their flowered coiffures
Karur is rich and doth excel the city of Indra.   


Arunachala Siva.
« Last Edit: February 09, 2016, 08:57:50 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2573 on: February 09, 2016, 08:58:33 AM »
Verse 4:


கடகரி துறையி லாடும்
   களிமயில் புறவி லாடும்
சுடர்மணி யரங்கி லாடும்
   அரிவையர் குழல்வண் டாடும்
படரொளி மறுகி லாடும்
   பயில்கொடி கதிர்மீ தாடும்
தடநெடும் புவிகொண் டாடும்
   தனிநகர் வளமை ஈதால்.

In the fords gambol ichorous tuskers; in gardens
That lie beyond the city, dance in joy the peacocks;
In theaters with gems inlaid, danseuses dance,
And bees and beetles sport in their locks;
In the streets of spreading light,
Creepers play with the rays of luster.
Thus is Karur unique, endowed with foison
Hailed on earth vast and great.   


Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2574 on: February 09, 2016, 09:00:39 AM »
Verse  5:


மன்னிய சிறப்பின் மிக்க
   வளநக ரதனின் மல்கும்
பொன்னியல் புரிசை சூழ்ந்து
   சுரர்களும் போற்றும் பொற்பால்
துன்னிய அன்பின் மிக்க
   தொண்டர்தஞ் சிந்தை நீங்கா
அந்நிலை யரனார் வாழ்வ
   தானிலை யென்னுங் கோயில்.

In that great city of abiding wealth
The fortressed walls are wrought of gold
At which the celestial beings do marvel;
The Lord is enshrined firm in the minds
Of devotees true, poised in loving and ever-crescent service;
Even so, here too in 'Anilai' the Lord's temple,
Siva abides for ever.   

Arunachala Siva.
« Last Edit: February 09, 2016, 09:02:26 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2575 on: February 09, 2016, 09:03:11 AM »
Verse 6:


பொருட்டிரு மறைகள் தந்த
   புனிதரை இனிதக் கோயில்
மருட்டுறை மாற்று மாற்றால்
   வழிபடுந் தொழில ராகி
இருட்கடு வொடுங்கு கண்டத்
   திறையவர்க் குரிமை பூண்டார்க்
கருட்பெருந் தொண்டு செய்வார்
    அவர்எறி பத்த ராவார்.The Holy One who is even beyond the Vedas
-- Full of rich meaning though --,
Was by him at this temple adored that he might
End the deluding cycle of birth and death.
Great was his servitude, poised in God's own grace,
To the servitors of the Lord whose throat
Holds the dark venom; he was called Eri-Patthar.


Arunachala Siva.

« Last Edit: February 09, 2016, 09:33:07 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2576 on: February 09, 2016, 09:34:01 AM »
Verse 7:


மழைவளர் உலகில் எங்கும்
   மன்னிய சைவ மோங்க
அழலவிர் சடையான் அன்பர்க்
   கடாதன அடுத்த போது
முழையரி யென்னத் தோன்றி
   முரண்கெட எறிந்து தீர்க்கும்
பழமறை பரசுந் தூய
   பரசுமுன் னெடுக்கப் பெற்றார்.


For the thriving of the abiding Saivism in this world
Which thrives on rainwater, when devotees
Of the Lord whose hair blazes like fire,
Were beset with troubles, he would dart like a lion
From its den, and quell the hostile force;
For this he wielded a battle-axe hailed by the Vedas.Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2577 on: February 09, 2016, 09:36:10 AM »
Verse 8:


அண்ணலார் நிகழும் நாளில்
   ஆனிலை யடிக ளார்க்குத்
திண்ணிய அன்பு கூர்ந்த
   சிவகாமி யாண்டா ரென்னும்
புண்ணிய முனிவ னார்தாம்
   பூப்பறித் தலங்கல் சாத்தி
உண்ணிறை காத லோடும்
   ஒழுகுவார் ஒருநாள் முன்போல்.


While he thus flourished, a holy saint named
Sivakami Andar served the Lord of Anilai
With intense love; he would gather flowers,
Weave them into garlands, and adore the Lord
With a mind brimming with devotion.   

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2578 on: February 09, 2016, 09:38:14 AM »
Verse  9:


வைகறை யுணர்ந்து போந்து
    புனல்மூழ்கி வாயுங் கட்டி
மொய்ம்மலர் நெருங்கு வாச
   நந்தன வனத்து முன்னிக்
கையினில் தெரிந்து நல்ல
   கமழ்முகை அலரும் வேலைத்
தெய்வநா யகர்க்குச் சாத்தும்
   திருப்பள்ளித் தாமங் கொய்து.

One day, when day broke, he woke up as usual
And bathed in cool water; he tied his mouth
With a piece of cloth, went into the fragrant garden
Rich with bunches of flowers and gathered
With his experienced hand such good flowers
As were about to bloom, for the adoration of the Lord.   

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2579 on: February 09, 2016, 09:40:20 AM »
Verse 10:


கோலப்பூங் கூடை தன்னை
   நிறைத்தனர் கொண்டு நெஞ்சில்
வாலிய நேசங் கொண்டு
   மலர்க்கையில் தண்டுங் கொண்டங்
காலய மதனை நோக்கி
   அங்கணர்க் கமைத்துச் சாத்தும்
காலைவந் துதவ வேண்டிக்
   கடிதினில் வாரா நின்றார்.With these he filled his flower-basket
And with love his mind; he held a staff;
Thus he hastened to the temple   
To weave garlands for the Lord and be of help
During the morning service.   

Arunachala Siva.