Author Topic: Tevaram - Some select verses.  (Read 563092 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2550 on: February 06, 2016, 08:47:37 AM »
Verse  30:


மலர்ந்த சிந்தைய ராகிய வணிகரே றனையார்
அலர்ந்த வெண்ணிறக் கோவணம் அதற்குநே ராக
இலங்கு பூந்துகில் கொள்வதற் கிசைந்தருள்செய்யீர்
நலங்கொள் கோவணந் தரும்பரி சியாதென நம்பர்.


Hearing this, the mind of him who is a lion
Among merchants, burgeoned in joy; he said:
"In lieu of your bright and white kovanam
When I offered to you silken garments, you would not
Them accept; so how am I to requite you
With a kovanam matching the greatness of yours?"

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2551 on: February 07, 2016, 08:45:21 AM »
Verse  31:


உடுத்த கோவண மொழியநாம் உங்கையில் தரநீர்
கெடுத்த தாகமுன் சொல்லும்அக் கிழித்தகோ வணநேர்
அடுத்த கோவண மிதுவென்று தண்டினில் அவிழா
எடுத்து மற்றிதன் எடையிடுங் கோவண மென்றார்.

Then the Lord spake thus: "Apart from the kovanam
We now wear, the one we gave you and which
You allege as lost can be matched by this only."
He untied the kovanam from his staff and said:
"Give me a kovanam equivalent to its weight."   


Arunachala Siva.

« Last Edit: February 07, 2016, 08:47:07 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2552 on: February 07, 2016, 09:09:22 AM »
Verse  32:நன்று சாலவென் றன்பரும் ஒருதுலை நாட்டக்
குன்ற வில்லியார் கோவணம் ஒருதட்டில் இட்டார்
நின்ற தொண்டருங் கையினி னெய்தகோ வணந்தட்
டொன்றி லேயிட நிறைநிலா தொழிந்தமை கண்டார்.


"Very well," said the devotee and brought forth a scale;
On one of its pans, the Lord who bent the mountain
Into a bow, placed His Kovanam; the devotee
That stood there put his woven kovanam into the other;
Lo, it didn't equal the weight of His.

Arunachala Siva.

« Last Edit: February 07, 2016, 09:10:54 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2553 on: February 07, 2016, 09:11:40 AM »
Verse  33:


நாடு மன்பொடு நாயன்மார்க் களிக்கமுன் வைத்த
நீடு கோவண மடையநே ராகவொன் றொன்றாக்
கோடு தட்டின்மீ திடஇடக் கொண்டெழுந் ததுகண்
டாடு சேவடிக் கடியரு மற்புத மெய்தி.

Kovanams, long and innumerable, which he had kept stored
To be gifted with love for Nayanmar, he put,
One by one, into the pan, hoping to match the weight of His;
But his pan rose up; the servitor of the Dancing Feet
Stood wonder-struck.   

Arunachala Siva.


Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2554 on: February 07, 2016, 09:13:56 AM »
Verse  34:


உலகில் இல்லதோர் மாயையிக் கோவண மொன்றுக்
கலகில் கோவணம் ஒத்தில வென்றதி சயித்துப்
பலவும் மென்துகில் பட்டுடன் இடஇட உயர
இலகு பூந்துகிற் பொதிகளை யெடுத்துமே லிட்டார் ."This is a gramarye not to be witnessed in this world!
Innumerable Kovanams do not equal this one in weight."
Thus wondering, he put into his pan soft garments, ciclatons
And silken clothing; even then the pan stood aloft;
Then he added thereunto bales of soft varieties.   

Arunachala Siva.

« Last Edit: February 07, 2016, 09:15:34 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2555 on: February 07, 2016, 09:16:16 AM »
Verse  35:


முட்டில் அன்பர்தம் அன்பிடுந் தட்டுக்கு முதல்வர்
மட்டு நின்றதட் டருளொடுந் தாழ்வுறும் வழக்கால்
பட்டொ டுந்துகி லநேககோ டிகளிடும் பத்தர்
தட்டு மேற்படத் தாழ்ந்தது கோவணத் தட்டு.


Than the pan into which the devotee of boundless love
Poured his love, the pan of the First One,
In unison with the adage which says;
"Grace remains low in the presence of devotional love",
Were added endlessly the devotee's pan stood
Higher than the pan of the sole Kovanam.


Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2556 on: February 07, 2016, 09:18:31 AM »
Verse  36:


ஆன தன்மைகண் டடியவர் அஞ்சியந் தணர்முன்
தூந றும்துகில் வருக்கநூல் வருக்கமே முதலா
மான மில்லன குவிக்கவும் தட்டின்மட் டிதுவால்
ஏனை யென்தனம் இடப்பெற வேண்டுமென் றிறைஞ்ச.Beholding this, fear-stricken, the devotee spake
To the Brahmin thus: "Even when filled with
Boundless clothing, pure and good, and also varieties
Of innumerable threads, the pan stands thus;
Suffer me to freight it with my other wealth."
Thus did he, Him beseech.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2557 on: February 07, 2016, 09:20:45 AM »
Verse 37:


மங்கை பாகராம் மறையவர் மற்றதற் கிசைந்தே
இங்கு நாமினி வேறொன்று சொல்லுவ தென்கொல்
அங்கு மற்றுங்கள் தனங்களி னாகிலும் இடுவீர்
எங்கள் கோவண நேர்நிற்க வேண்டுவ தென்றார்.To this the Brahmin, the Lord that shares in His frame
His Consort, consenting said: "What else have we to say?
Put all your multifoliate wealth; the pans must
Somehow stand even; it is that only We demand."

Arunachala Siva.
« Last Edit: February 07, 2016, 09:22:23 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2558 on: February 07, 2016, 09:23:25 AM »
Verse 38:


நல்ல பொன்னொடும் வெள்ளியும் நவமணித் திரளும்
பல்வ கைத்திறத் துலோகமும் புணர்ச்சிகள் பலவும்
எல்லை யில்தனம் சுமந்தவர் இடஇடக் கொண்டே
மல்கு தட்டுமீ தெழுந்தது வியந்தனர் மண்ணோர்.


He came with silver and gold, good and aplenty
And also heaps of nine-fold gems; with metals of many kinds
And alloys too he came, and these he unloaded into his pan
Which still stood high; beholders marveled at it.   

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2559 on: February 07, 2016, 09:25:39 AM »
Verse  39:


தவநி றைந்தநான் மறைப்பொருள் நூல்களாற் சமைந்த
சிவன்வி ரும்பிய கோவண மிடுஞ்செழுந் தட்டுக்
கவனி மேலமர் நீதியார் தனமெலா மன்றிப்
புவனம் யாவையும் நேர்நிலா என்பது புகழோ.


Its threads are the import of the Vedas four
Brimming with the puissance of askesis;
It is dear to Siva, the kovanam. So the encomium
-- That all the wealth of Amar-Nitiyar in this world
And all the wealth of all the worlds cannot
Match it --, mirrors not its true glory.   

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2560 on: February 07, 2016, 09:27:29 AM »
Verse  40:


நிலைமை மற்றது நோக்கிய நிகரிலார் நேர்நின்
றுலைவில் பல்தனம் ஒன்றொழி யாமைஉய்த் தொழிந்தேன்
தலைவ யானுமென் மனைவியும் சிறுவனும் தகுமேல்
துலையி லேறிடப் பெறுவதுன் னருளெனத் தொழுதார்.

Having witnessed the happening, the peerless one
Standing before Him spake thus: "I have loaded
The pan with all my blemish-less wealth; nothing now remains;
O Lord, may I be graced with leave to ascend
The pan with my wife and little child, if considered fit."   

Arunachala Siva.
« Last Edit: February 07, 2016, 09:29:13 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2561 on: February 08, 2016, 07:58:25 AM »
Verse  41:பொச்ச மில்லடி மைத்திறம் புரிந்தவ ரெதிர்நின்
றச்ச முன்புற உரைத்தலும் அங்கண ரருளால்
நிச்ச யித்தவர் நிலையினைத் துலையெனுஞ் சலத்தால்
இச்ச ழக்கினின் றேற்றுவார் ஏறுதற் கிசைந்தார்.When thus, in fear, the devotee of flawless servitude
Spake before Him, the Lord of gracious eyes sized up
The situation even thus; the scale was but an excuse
To free them from their bondage; He gave them
Leave to ascend the pan and gain ascension.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2562 on: February 08, 2016, 08:00:09 AM »
Verse  42:


மனம கிழ்ந்தவர் மலர்க்கழல் சென்னியால் வணங்கிப்
புனைம லர்க்குழல் மனைவியார் தம்மொடு புதல்வன்
தனைஇ டக்கொடு தனித்துலை வலங்கொண்டு தகவால்
இனைய செய்கையி லேறுவார் கூறுவா ரெடுத்து.


He rejoiced in his mind; he adored His flower-feet
With his crown; he held his child and his wife
Whose locks were plaited with fragrant flowers;
He circumambulated the scale unique
To ascend the pan; thus resolved he spake:   

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2563 on: February 08, 2016, 08:01:59 AM »
Verse  43:


இழைத்த அன்பினில் இறைதிரு நீற்றுமெய் யடிமை
பிழைத்தி லோமெனிற் பெருந்துலை நேர்நிற்க வென்று
மழைத்த டம்பொழில் திருநல்லூர் இறைவரை வணங்கித்
தழைத்த அஞ்செழுத் தோதினார் ஏறினார் தட்டில்.


"May the pans of the scale stand even, if it be true
That we haven't swerved from the truthful servitude
-- Ever-poised in love and devotion --,
To the Holy Ash of the Lord!"
He adored the Lord of Tirunalloor, digit with
Rain-filled tanks and gardens galore.
He chanted the Panchakshara and the pan ascended.   

Arunachala Siva.
 
« Last Edit: February 08, 2016, 08:03:51 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2564 on: February 08, 2016, 08:04:44 AM »
Verse  44:


மண்டு காதலின் மற்றவர் மகிழ்ந்துடன் ஏற
அண்டர் தம்பிரான் திருஅரைக் கோவண மதுவும்
கொண்ட அன்பினிற் குறைபடா அடியவர் அடிமைத்
தொண்டும் ஒத்தலால் ஒத்துநேர் நின்றதத் துலைதான்.In spiraling love, when they ascended the pan,
As the kovanam worn on the waist of the God of gods
And the servitude of them -- the Lord?s devotees
Whose love for Him knows no diminution, were equal,
The pans weighed equal, and level stood the beam.   

Arunachala Siva.