Author Topic: Tevaram - Some select verses.  (Read 507957 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2535 on: February 05, 2016, 08:19:52 AM »
Verse  15:


கொடுத்த கோவணம் கைக்கொண்டு கோதிலா அன்பர்
கடுப்பில் இங்கெழுந் தருளும்நீர் குளித்தெனக் கங்கை
மடுத்த தும்பிய வளர்சடை மறைத்தஅம் மறையோர்
அடுத்த தெண்டிரைப் பொன்னிநீ ராடுதற்கு அகன்றார்.The flawless devotee received the kovanam
And said: "Be pleased to return soon after the bath."
The Brahmin who had concealed His matted hair
And the flood of Ganga too, left the place to bathe
In the billowy water pure of the Kaveri, nearby.   

Arunachala Siva.
« Last Edit: February 05, 2016, 08:22:42 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2536 on: February 05, 2016, 08:23:09 AM »
Verse  16:


தந்த கோவணம் வாங்கிய தனிப்பெருந் தொண்டர்
முந்தை அந்தணர் மொழிகொண்டு முன்புதாம் கொடுக்கும்
கந்தை கீளுடை கோவண மன்றியோர் காப்புச்
சிந்தை செய்துவே றிடத்தொரு சேமத்தின் வைத்தார்.The peerless servitor who received the kovanam
Bearing in mind the Brahmin's instructions,
Did not keep it with his gift-articles
-- Kantais, keells, garments and kovanams --.
He thought of a safe place and thither kept it safe.   

Arunachala Siva.
« Last Edit: February 05, 2016, 08:24:41 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2537 on: February 05, 2016, 08:25:32 AM »
Verse  17:


போன வேதியர் வைத்தகோ வணத்தினைப் போக்கிப்
பான லந்துறைப் பொன்னிநீர் படிந்துவந் தாரோ
தூந றுஞ்சடைக் கங்கைநீர் தோய்ந்துவந் தாரோ
வான நீர்மழை பொழிந்திட நனைந்துவந் தணைந்தார்.The Brahmin who left the Matam caused
The disappearance of the entrusted kovanam.
We know not if He bathed in a ford of the Kaveri
Where nelumboes burgeon in abundance,
Or bathed Himself with the water of the Ganga
That is borne by His matted hair, pure and fragrant.
He did return wet and dripping in the rain.

Arunachala Siva.
 
« Last Edit: February 05, 2016, 08:27:07 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2538 on: February 05, 2016, 08:27:57 AM »
Verse  18:


கதிரி ளம்பிறைக் கண்ணியர் நண்ணிய பொழுதின்
முதிரும் அன்புடைத் தொண்டர்தாம் முறைமையின் முன்னே
அதிக நன்மையின் அறுசுவைத் திருவமு தாக்கி
எதிரெ ழுந்துசென் றிறைஞ்சிட நிறைந்தநூன் மார்பர்.


When He, the wearer of the lustrous crescent of a chaplet,
Returned, the devotee rich in mellowed love
Had already caused the preparation of a feast
Sumptuous with sextuple taste; he came before Him
And stood bowing.   

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2539 on: February 06, 2016, 08:18:21 AM »
Verse 19:


தொண்டர் அன்பெனுந் தூயநீ ராடுதல் வேண்டி
மண்டு தண்புனல் மூழ்கிய ஈரத்தை மாற்றத்
தண்டின் மேலதும் ஈரம்நான் தந்தகோ வணத்தைக்
கொண்டு வாரும்என் றுரைத்தனர் கோவணக் கள்வர்.


The Lord desiring to bathe in the pure flood
Of the devotee?s love, addressed him thus:
"Our kovanam is wet from the bath in the cool flood;   
The one on the staff is also wet; I must have
A change of dress; give to me the kovanam
I gave thee." Thus spake the Kovanam-Filcher.

Arunachala Siva.

« Last Edit: February 06, 2016, 08:19:58 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2540 on: February 06, 2016, 08:20:51 AM »
Verse 20:ஐயர் கைதவம் அறிவுறா தவர்கடி தணுகி
எய்தி நோக்குறக் கோவணம் இருந்தவே றிடத்தின்
மையில் சிந்தையர் கண்டிலர் வைத்தகோ வணமுன்
செய்த தென்னென்று திகைத்தனர் தேடுவா ரானார்.


On account of his ignorance of the deception
Played by the Great One, the devotee hastened inside;
When he looked for it in the guarded place
The flawless one could not find it there.
"What did the kovanam do?" he thought;
Utterly bewildered, he searched for it.   

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2541 on: February 06, 2016, 08:23:30 AM »
Verse  21:


பொங்கு வெண்கிழிக் கோவணம் போயின நெறிமேல்
சங்கை யின்றியே தப்பின தென்றுதஞ் சரக்கில்
எங்கும் நாடியும் கண்டிலர் என்செய்வார் நின்றார்
அங்கண் வேதியர் பெருந்தொடக் கினில்அகப் பட்டார்.


"The dazzling kovanam white has grown wings
And has, sure, escaped from me." He thought thus.
He searched for it amidst all his merchandise
But in vain; what could he do? He stood dazed.
Lo, he was caught in the great gin of the gracious One.   

Arunachala Siva.
« Last Edit: February 06, 2016, 08:25:05 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2542 on: February 06, 2016, 08:26:00 AM »
Verse 22:


மனைவி யாரொடு மன்னிய கிளைஞரும் தாமும்
இனைய தொன்றுவந் தெய்திய தெனஇடர் கூர்ந்து
நினைவ தொன்றிலர் வருந்தினர் நிற்கவு மாட்டார்
புனைய வேறொரு கோவணங் கொடுபுறப் பட்டார் .


With his wife and circling kin, he grieved,
That it had happened even thus; he could think of
Nothing else; he grieved sore; he could not stand
There either; for His use he took with him
Another kovanam and came out.   

Arunachala Siva.

 

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2543 on: February 06, 2016, 08:28:13 AM »
Verse 23:


அத்தர் முன்புசென் றடிகள்நீர் தந்தகோ வணத்தை
வைத்தி டத்துநான் கண்டிலேன் மற்றுமோ ரிடத்தில்
உய்த்தொ ளித்தனர் இல்லைஅஃ தொழிந்தவா றறியேன்
இத்த கைத்தவே றதிசயங் கண்டிலே னென்று.


He came before Him, the Father, and said: ?O great one!
I canst not find the kovanam you gave me
In the place where I kept it safe; none there is
Who could have concealed it in a different place.
I do not know how it disappeared; a marvel
Like unto this I have never witnessed.   


Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2544 on: February 06, 2016, 08:33:22 AM »
Verse 24:

வேறு நல்லதோர் கோவணம் விரும்பிமுன் கொணர்ந்தேன்
கீறு கோவண மன்றுநெய் தமைத்தது கிளர்கொள்
நீறு சாத்திய நெற்றியீர் மற்றது களைந்து
மாறு சாத்தியென் பிழைபொறுப் பீரென வணங்க.


I have in love secured for your use
A different but an exceedingly good kovanam;
It is not a kovanam torn from a bigger cloth;
It was woven as such. O great one in whose
Forehead dazzle stripes of the Holy Ash,
Be pleased to wear it removing your wet one.
Be pleased to forgive me.? Thus he spake, and bowed.


Arunachala Siva.Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2545 on: February 06, 2016, 08:35:52 AM »
Verse  25:


நின்ற வேதியர் வெகுண்டமர் நீதியார் நிலைமை
நன்று சாலவும் நாளிடை கழிந்ததும் அன்றால்
இன்று நான்வைத்த கோவணங் கொண்டதற் கெதிர்வே
றொன்று கொள்கென உரைப்பதே நீரென உரையா.

The Brahmin grew wroth and said:
"Nobly-spoken, oh Amar-Niti! Not much time
Had passed; the kovanam that I gave you this day
You have appropriated; is it becoming of you
To tell me to accept a substitute?"   


Arunachala Siva.

« Last Edit: February 06, 2016, 08:37:29 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2546 on: February 06, 2016, 08:38:23 AM »
Verse  26:


நல்ல கோவணங் கொடுப்பன்என் றுலகின்மேல் நாளும்
சொல்லு வித்ததென் கோவணங் கொள்வது துணிந்தோ
ஒல்லை ஈங்குறு வாணிபம் அழகிதே உமக்கென்
றெல்லை யில்லவ னெரிதுள்ளி னாலென வெகுண்டான்.


Was it to filch my kovanam without any qualms
Of conscience that you made the world believe
In your gifts of kovanam all these days?
Beauteous is your way of business and swift too!?
Thus raged the Infinite One from whose eyes
Sparks of fire sputtered.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2547 on: February 06, 2016, 08:40:23 AM »
Verse  27:


மறிக ரந்துதண் டேந்திய மறையவர் வெகுளப்
பொறிக லங்கிய உணர்வின ராய்முகம் புலர்ந்து
சிறிய என்பெரும் பிழைபொறுத் தருள்செய்வீர் அடியேன்
அறிய வந்ததொன் றன்றென அடிபணிந் தயர்வார்.


When the Brahmin who had concealed the fawn
On His hand and held a staff in its place
Raged thus, with his senses undone and face wilting
He said: "Be pleased to forgive the great sin of this
Little one; I have no knowledge of the happening."
Then he fell at His feet and grieved sore.   

Arunachala Siva.
« Last Edit: February 06, 2016, 08:42:13 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2548 on: February 06, 2016, 08:43:00 AM »
Verse  28:


செயத்த கும்பணி செய்வன்இக் கோவண மன்றி
நயத்த குந்தன நல்லபட் டாடைகள் மணிகள்
உயர்த்த கோடிகொண் டருளும்என் றுடம்பினி லடங்காப்
பயத்தொ டுங்குலைந் தடிமிசைப் பலமுறை பணிந்தார்.


"Bid me do that which you deem fit;
Demand not the kovanam, but be pleased
To accept in millions delectable silken garments
And gems -- all of the first order." Thus he.
He was gripped by fear which shook him to the roots
And which his body could not contain.
He fell on earth and prostrated before Him
Times without number.   

Arunachala Siva.
« Last Edit: February 06, 2016, 08:44:35 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2549 on: February 06, 2016, 08:45:24 AM »
Verse  29:


பணியும் அன்பரை நோக்கிஅப் பரம்பொரு ளானார்
தணியும் உள்ளத்த ராயினர் போன்றுநீர் தந்த
மணியும் பொன்னும்நல் லாடையும் மற்றுமென் செய்ய
அணியுங் கோவணம் நேர்தர அமையும்என் றருள.

Addressing the devotee who thus paid obeisance,
He who is the Supreme Ens, as if mollified, said:
"Of what avail are your gems, gold, goodly garments
And the like to me" It'll suffice if you give
A kovanam equivalent to Mine.?

Arunachala Siva.