Author Topic: Tevaram - Some select verses.  (Read 531132 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2520 on: February 04, 2016, 08:39:22 AM »
Verse  11:


வேறு பிறிதென் திருத்தொண்டத்
   தொகையால் உலகு விளங்கவரும்
பேறு தனக்குக் காரணராம்
   பிரானார் விறன்மிண் டரின்பெருமை
கூறும் அளவெம் அளவிற்றே
   அவர்தாள் சென்னி மேற்கொண்டே
ஆறை வணிகர் அமர்நீதி
   அன்பர் திருத்தொண் டறைகுவாம்.Why expatiate further? The world is enlightened by
The Tiru-th-Tonda-th-Tokai and it is to Viran Mindar we owe it.
Is it given to me to hail him in full?
We wear on our crown his feet and proceed to
Narrate the service of the merchant Amar-Niti of Arai.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2521 on: February 04, 2016, 08:41:51 AM »
Amar Neethi Nayanar:


Verse  1:


சீரின் நீடிய செம்பியர் பொன்னிநன் னாட்டுக்
காரின் நீடிய களியளி மலர்ப்பொழில் சூழ்ந்து
தேரின் மேவிய செழுமணி வீதிகள் சிறந்து
பாரில் நீடிய பெருமைசேர் பதிபழை யாறை.


It is in the Kaveri delta of the Chozhas of great renown;
It is dight with flowery gardens which reach the clouds,
And are buzzed over by joyous bees; through its streets
Pass chariots; it is a famous and great city on earth;
It is Pazhayarai.   

Arunachala Siva.
« Last Edit: February 04, 2016, 08:43:56 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2522 on: February 04, 2016, 08:44:19 AM »
Verse  2:


மன்னு மப்பதி வணிகர்தங் குலத்தினில் வந்தார்
பொன்னு முத்துநன் மணிகளும் பூந்துகில் முதலா
எந்நி லத்தினும் உள்ளன வருவளத் தியல்பால்
அந்நி லைக்கண்மிக் கவர்அமர் நீதியார் என்பார்.


He hailed from the merchant-clan of that city;
With gold, pearls and goodly gems, and varieties
Of silk-products pouring in from all the realms,
He was richly endowed and throve a merchant great;
Amar-Niti was he called.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2523 on: February 04, 2016, 08:45:56 AM »
Verse  3:


சிந்தை செய்வது சிவன்கழல் அல்லதொன் றில்லார்
அந்தி வண்ணர்தம் அடியவர்க் கமுதுசெய் வித்துக்
கந்தை கீளுடை கோவணங் கருத்தறிந் துதவி
வந்த செல்வத்தின் வளத்தினால் வரும்பயன் கொள் வார்.


He would think on nought but the feet of Siva;
He would feast the devotees of Siva whose hue
Is that of the incarnadine sky crepuscular;
Divining the wish of devotees he would
Give them gratis kantai, keell and kovanam.
Thus did he the fruit of his foison, gain.   

Arunachala Siva.


Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2524 on: February 04, 2016, 08:47:43 AM »
Verse  4:


முக்கண் நக்கராம் முதல்வனா ரவர்திரு நல்லூர்
மிக்க சீர்வளர் திருவிழா விருப்புடன் வணங்கித்
தக்க அன்பர்கள் அமுதுசெய் திருமடஞ் சமைத்தார்
தொக்க சுற்றமுந் தாமும்வந் தணைந்தனர் தூயோர்.


In Tirunalloor of the First One, the triple-eyed Digambara,
He attended the divinely glorious festival of the Lord,
And founded a beauteous Matam for feeding devotees;
Then (after a time) he, the pure one, arrived at
Tirunalloor with his kith and kin.

Arunachala Siva.
« Last Edit: February 04, 2016, 08:49:20 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2525 on: February 04, 2016, 09:54:03 AM »
Verse  5:மருவும் அன்பொடு வணங்கினர் மணிகண்டர் நல்லூர்த்
திருவி ழாவணி சேவித்துத் திருமடத் தடியார்
பெருகும் இன்பமோ டமுதுசெய் திடஅருள் பேணி
உருகு சிந்தையின் மகிழ்ந்துறை நாளிடை ஒருநாள்.


Adoring in linked love the Lord and eyeing in devotion
The divine and beauteous festival of the Blue-throated,
And hailing His grace which enabled him to feast
In the beauteous Matam His devotees in increasing joy
With a melting heart, he spent his days thither.


Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2526 on: February 04, 2016, 09:56:17 AM »
Verse  6:


பிறைத்த ளிர்ச்சடைப் பெருந்தகைப் பெருந்திரு நல்லூர்க்
கறைக்க ளத்திறை கோவணப் பெருமைமுன் காட்டி
நிறைத்த அன்புடைத் தொண்டர்க்கு நீடருள் கொடுப்பான்
மறைக்கு லத்தொரு பிரமசா ரியின்வடி வாகி.


One day the blue-throated Lord of Tirunalloor vast,
Who is the great One that bears on His matted hair
The crescent -- verily a tender shoot --, desiring to
Demonstrate the glory of His Kovanam, and thereby
Bless His devotee with enduring grace, assumed
The form of a Brahmin-Brahmachari.   

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2527 on: February 04, 2016, 09:58:25 AM »
Verse 7:


செய்ய ஒண்சடை கரந்ததோர் திருமுடிச் சிகையும்
சைவ வெண்திரு நீற்றுமுண் டகத்தொளித் தழைப்பும்
மெய்யின் வெண்புரி நூலுடன் விளங்குமான் தோலும்
கையின் மன்னிய பவித்திர மரகதக் கதிரும்.


His beauteous tuft concealed His red matted hair;
Triple stripes of the Holy Ash -- the insignia of Saivism,
Blazed from His forehead; the holy thread to which
Was tied a piece of deer-skin, his body bore;
He wore on a finger a Pavitra of emerald darbha.   

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2528 on: February 04, 2016, 10:00:41 AM »
Verse  8:


முஞ்சி நாணுற முடிந்தது சாத்திய அரையில்
தஞ்ச மாமறைக் கோவண ஆடையின் அசைவும்
வஞ்ச வல்வினைக் கறுப்பறு மனத்தடி யார்கள்
நெஞ்சில் நீங்கிடா அடிமலர் நீள்நிலம் பொலிய.On His waist was a string of munji from which
Was suspended His Kovanam wrought of the Vedas
Which for ever seek Him, their palladium.
He walked on earth with His flowery feet
Which are ever enshrined in the bosoms
Of His devotees who have quelled the murk of deception.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2529 on: February 05, 2016, 08:06:15 AM »
Verse  9:


கண்ட வர்க்குறு காதலின் மனங்கரைந் துருகத்
தொண்டர் அன்பெனுந் தூநெறி வெளிப்படுப் பாராய்த்
தண்டின் மீதிரு கோவண நீற்றுப்பை தருப்பை
கொண்டு வந்தமர் நீதியார் திருமடங் குறுக.


Beholders melted in love that welled up in them;
His advent was to reveal the pure way which is
Poised in the devotee?s love; on His staff were fastened
A pair of kovanams, a pouch of the Holy Ash and darbha.
Thus He came to the Matam of Amar-Nitiyar.   

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2530 on: February 05, 2016, 08:08:06 AM »
Verse  10:


வடிவு காண்டலும் மனத்தினும் முகம்மிக மலர்ந்து
கடிது வந்தெதிர் வணங்கிஇம் மடத்தினிற் காணும்
படியி லாதநீ ரணையமுன் பயில்தவ மென்னோ
அடிய னேன்செய்த தென்றனர் அமர்நீதி யன்பர்.


When he beheld Him, his face bloomed brighter
Than even his mind; he rushed to Him and bowed.
"I had not been blessed with your visit so far;
How great should have been my tapas of yore
To receive you in this Matam." Thus spake Amar-Nitiyar.

Arunachala Siva.   

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2531 on: February 05, 2016, 08:10:17 AM »
Verse  11:


பேணும் அன்பரை நோக்கிநீர் பெருகிய அடியார்க்
கூணும் மேன்மையில் ஊட்டிநற் கந்தைகீ ளுடைகள்
யாணர் வெண்கிழிக் கோவணம் ஈதல்கேட் டும்மைக்
காண வந்தனம் என்றனன் கண்ணுதற் கரந்தோன்.Addressing the bowing devotee, He who had concealed
His eye in the forehead, said: "I have heard of
Your feeding the devotees who thrive in increasing love,
And also of your gifts to them such as kantais,
Keells, garments and kovanams white.
Therefore did I come to call on you."

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2532 on: February 05, 2016, 08:12:32 AM »
Verse 12:


என்று தம்பிரா னருள்செய இத்திரு மடத்தே
நன்று நான்மறை நற்றவர் அமுதுசெய் தருளத்
துன்று வேதியர் தூய்மையின் அமைப்பதும் உளதால்
இன்று நீருமிங் கமுதுசெய் தருளுமென் றிறைஞ்ச.When he heard the Lord speak thus, he beseeched Him thus:
"In this beauteous Matam, for feeding Brahmins
Well-versed in the Vedas four, holy Brahmins pure
Do the cooking; may you be pleased to dine here."   


Arunachala Siva.
« Last Edit: February 05, 2016, 08:14:10 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2533 on: February 05, 2016, 08:14:57 AM »
Verse 13:


வணங்கும் அன்பரை நோக்கிஅம் மறையவர் இசைந்தே
அணங்கு நீர்ப்பொன்னி ஆடிநான் வரமழை வரினும்
உணங்கு கோவணம் வைத்துநீர் தாருமென் றொருவெண்
குணங்கொள் கோவணந் தண்டினில் அவிழ்த்தது கொடுப்பார்.The Brahmin-lad consenting to what the devotee
Entreated of Him bowing, said: "I'll bathe
In the divine river Kauveri and return;
In case it rains, keep this (dried) kovanam with you
And return it to me." This said, He untied
From His staff a white and bright kovanam.

Arunachala Siva.
« Last Edit: February 05, 2016, 08:16:42 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2534 on: February 05, 2016, 08:17:29 AM »
Verse 14:


ஓங்கு கோவணப் பெருமையை உள்ளவா றுமக்கே
ஈங்கு நான்சொல்ல வேண்டுவ தில்லைநீ ரிதனை
வாங்கி நான்வரு மளவும்உம் மிடத்திக ழாதே
ஆங்கு வைத்துநீர் தாரும்என் றவர்கையிற் கொடுத்தார்.


"I need not expatiate to you on the lofty excellence
Of this kovanam; receive it and keep it safe
With you till I return here; be not negligent;
Preserve it yonder and give it back to me."
Thus He spake and handed it over to him.   


Arunachala Siva.
« Last Edit: February 05, 2016, 08:19:02 AM by Subramanian.R »