Author Topic: Tevaram - Some select verses.  (Read 531120 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2505 on: February 03, 2016, 08:03:54 AM »
Verse  20:


மற்றவன் கொண்டு போன
   வஞ்சனை வேடத் தான்மேல்
செற்றவர் தம்மை நீக்கித் தீ
   திலா நெறியில் விட்ட
சொற்றிறங் கேட்க வேண்டிச்
   சோர்கின்ற ஆவி தாங்கும்
கொற்றவன் முன்பு சென்றான்
   கோமகன் குறிப்பில் நின்றான்.With effort great, the prince still bore his ebbing life
Only to hear the news that the one of deceptive habit
Had been conveyed safe, unmolested by opposing hordes;
Before him came he who carried out the royal mandate.


Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2506 on: February 03, 2016, 08:05:51 AM »
Verse 21:


சென்றடி வணங்கி நின்று
   செய்தவ வேடங் கொண்டு
வென்றவற் கிடையூ றின்றி
   விட்டனன் என்று கூற
இன்றெனக் கையன் செய்த
   தியார்செய வல்லா ரென்று
நின்றவன் தன்னை நோக்கி
   நிறைபெருங் கருணை கூர்ந்தார்.


He hailed his feet and said: "I had safely escorted
Him who by his make-believe habit had won."
Hearing this the prince said: "Who can ever do
Like unto what you -- the great one --, had this day
For me done." His eyes rained on the one that stood there,
Immense loving-kindness soulful.   

Arunachala Siva.
« Last Edit: February 03, 2016, 08:08:13 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2507 on: February 03, 2016, 08:09:01 AM »
Verse  22:


அரசிய லாயத் தார்க்கும்
   அழிவுறுங் காத லார்க்கும்
விரவிய செய்கை தன்னை
   விளம்புவார் விதியி னாலே
பரவிய திருநீற் றன்பு
    பாதுகாத் துய்ப்பீர் என்று
புரவலர் மன்று ளாடும்
   பூங்கழல் சிந்தை செய்தார்.


He addressed his parting words of message
To the ministers, to the loving and languishing wife
And to the kin, and said: "Honor the rule which bids you
Foster love for the holy ash." This said,
He meditated on the flower-feet of the Lord
That dance in the Ambalam.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2508 on: February 03, 2016, 08:11:12 AM »
Verse  23:


தொண்டனார்க் கிமையப் பாவை
   துணைவனார் அவர்முன் தம்மைக்
கண்டவா றெதிரே நின்று
   காட்சிதந் தருளி மிக்க
அண்டவா னவர்கட் கெட்டா
   அருட்கழல் நீழல் சேரக்
கொண்டவா றிடைய றாமல்
   கும்பிடுங் கொள்கை ஈந்தார்.


To the devotee-prince, the Lord of Himavant's daughter
Granted darshan in the form in which
He contemplated Him for many a day.
The Lord graced him to attain the shade
Of His ankleted feet inaccessible to the celestial beings,
And also blessed him with the beatitude
To adore Him for ever.   

Arunachala  Siva.
« Last Edit: February 03, 2016, 08:12:59 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2509 on: February 03, 2016, 08:13:46 AM »
Verse 24:


இன்னுயிர் செகுக்கக் கண்டும்
   எம்பிரான் அன்ப ரென்றே
நன்னெறி காத்த சேதி
   நாதனார் பெருமை தன்னில்
என்னுரை செய்தே னாக
   இகல்விறன் மிண்டர் பொற்றாள்
சென்னிவைத் தவர்முன்
   செய்த திருத்தொண்டு செப்ப லுற்றேன்.

Even when his dear life was done away with,
Deeming him a devotee of the Lord-God   
The prince of Sethi realm fostered the great way.
I hail his glory in my humble way;
With the golden feet of contentious Viran Mindar
Set on my crown I now proceed to narrate his divine service.   

Arunachala Siva.


Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2510 on: February 03, 2016, 08:16:33 AM »
Viran Meenda Nayanar Puranam:


Verse  1:


விரைசெய் நறும்பூந் தொடையிதழி
   வேணி யார்தங் கழல்பரவிப்
பரசு பெறுமா தவமுனிவன்
   பரசு ராமன் பெறுநாடு
திரைசெய் கடலின் பெருவளனும்
   திருந்து நிலனின் செழுவளனும்
வரையின் வளனும் உடன்பெருகி
   மல்கு நாடு மலைநாடு.


It is a country gained by Parasu Rama,
The tapaswi great who hailed the ankleted feet
Of the Lord, the wearer of KonRai chaplets fragrant
On His matted hair, and gained for a boon the battle-axe.
It is Malai Nadu rich with the wealth
Of the billowy sea, arable lands and mountains.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2511 on: February 03, 2016, 08:18:56 AM »
Verse 2:


வாரி சொரியுங் கதிர்முத்தும்
   வயல்மென் கரும்பிற் படுமுத்தும்
வேரல் விளையுங் குளிர்முத்தும்
    வேழ மருப்பின் ஒளிர்முத்தும்
மூரல் எனச்சொல் வெண்முத்த
   நகையார் தெரிந்து முறைகோக்குஞ்
சேரர் திருநாட் டூர்களின்முன்
   சிறந்த மூதூர் செங்குன்றூர்.


Bright pearls of sea, pearls from sugar-canes
That grow in the fields, cool pearls of bamboos,
And lustrous pearls that fall from the tusks of tuskers:
These were cunningly threaded into garlands
By damsels whose white teeth were rows of pearls.
With these thrived Sengkunroor, the first
Among the divine cities of Malai Nadu (Kerala)


Arunachala Siva.
« Last Edit: February 03, 2016, 08:20:52 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2512 on: February 03, 2016, 08:22:05 AM »
Verse  3:


என்னும் பெயரின் விளங்கியுல
   கேறும் பெருமை யுடையதுதான்
அன்னம் பயிலும் வயலுழவின்
   அமைந்த வளத்தா லாய்ந்தமறை
சொன்ன நெறியின் வழியொழுகும்
   தூய குடிமைத் தலைநின்றார்
மன்னுங் குலத்தின் மாமறைநூல்
   மரபிற் பெரியோர் வாழ்பதியாம்.


The glory of this city pervades the whole world;
With the wealth yielded by fields where teem swans,
The Brahmins thrived thither poised in the way of the Vedas,
Pure and unsullied as leaders; this city indeed is
The dwelling place of such great families.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2513 on: February 03, 2016, 08:24:11 AM »
Verse 4:


அப்பொற் பதியி னிடைவேளாண்
   குலத்தை விளக்க அவதரித்தார்
செப்பற் கரிய பெருஞ்சீர்த்திச்
   சிவனார் செய்ய கழல்பற்றி
எப்பற் றினையும் அறஎறிவார்
   எல்லை தெரிய ஒண்ணாதார்
மெய்ப்பத் தர்கள்பாற் பரிவுடையார்
   எம்பி ரானார் விறன்மிண்டர்.From this city, to illumine the clan of Velalas
Hailed he, who clung to the ineffably glorious feet
Of Lord Siva, and scorned away all other desires;
He, our deity Viran Mindar was devoted to
The true servitors, whose greatness is limitless.


Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2514 on: February 03, 2016, 08:26:46 AM »
Verse 5:


நதியும் மதியும் புனைந்தசடை
   நம்பர் விரும்பி நலஞ்சிறந்த
பதிக ளெங்குங் கும்பிட்டுப்
   படருங் காதல் வழிச்செல்வார்
முதிரும் அன்பிற் பெருந்தொண்டர்
   முறைமை நீடு திருக்கூட்டத்
தெதிர்முன் பரவும் அருள்பெற்றே
   இறைவர் பாதந் தொழப்பெற்றார்.


Impelled by a spiraling love to adore the shrines
Where the Lord who sports on His matted hair
The crescent and the Ganga, willingly abides,
He took to pilgrimage; he would, wherever he went,
First hail the holy company ripe in devotion rich
And then only the Lord Himself; this was
The beatitude which he was blessed with.

Arunachala Siva.
« Last Edit: February 03, 2016, 08:28:58 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2515 on: February 03, 2016, 08:29:41 AM »
Verse 6:


பொன்தாழ் அருவி மலைநாடு
   கடந்து கடல்சூழ் புவியெங்கும்
சென்றா ளுடையார் அடியவர்தம்
   திண்மை ஒழுக்க நடைசெலுத்தி
வன்தாள் மேருச் சிலைவளைத்துப்
   புரங்கள் செற்ற வைதிகத்தேர்
நின்றா ரிருந்த திருவாரூர்
   பணிந்தார் நிகரொன் றில்லாதார்.


He passed Malai Nadu of golden cascades
And went through orbis terrarum, pursuing   
And strengthening the path of devotion firm;
He, the peerless one eventually arrived at Tiruvarur
Where the Lord who bent the firm-based Mt.Meru into a bow
And smote the triple cities, is enthroned on the Car
Whose steeds are the four Vedas, and hailed Him.   


Arunachala Siva.


Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2516 on: February 03, 2016, 08:31:50 AM »
Verse 7:


திருவார் பெருமை திகழ்கின்ற
   தேவா சிரிய னிடைப்பொலிந்து
மருவா நின்ற சிவனடியார்
   தம்மைத் தொழுது வந்தணையா
தொருவா றொதுங்கும் வன்றொண்டன்
   புறகென் றுரைப்பச் சிவனருளாற்
பெருகா நின்ற பெரும்பேறு
   பெற்றார் மற்றும் பெறநின்றார்.


He declared Van-tondar to be anathema
As he coursed into the temple without first
Hailing the holy devotees of Siva who lustrously thronged
In the Devasiriyan, rich in grace divine,
It was thus he was by Siva blessed;
Eke was he to be blessed by Him still further.


Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2517 on: February 04, 2016, 08:31:54 AM »
Verse  8:சேணார் மேருச் சிலைவளைத்த
   சிவனா ரடியார் திருக்கூட்டம்
பேணா தேகும் ஊரனுக்கும்
   பிரானாந் தன்மைப் பிறைசூடிப்
பூணா ரரவம் புனைந்தார்க்கும்
   புறகென் றுரைக்க மற்றவர்பாற்
கோணா வருளைப் பெற்றார்மற்
   றினியார் பெருமை கூறுவார்.


"Arooran who went straight without hailing
The holy devotees of Siva who bent
The sky-high Meru into a bow,
And also his ruling Lord who wears the crescent
On His crest and hakes as His jewels,
Are both taboo for us." Thus he declared.
Yet it is even from them he received grace pure.
Who can ever like unto him hail devotees thus?.   

Arunachala Siva.
« Last Edit: February 04, 2016, 08:33:46 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2518 on: February 04, 2016, 08:34:37 AM »
Verse 9:


ஞால முய்ய நாமுய்ய
   நம்பி சைவ நன்னெறியின்
சீல முய்யத் திருத்தொண்டத்
   தொகைமுன் பாடச் செழுமறைகள்
ஓல மிடவும் உணர்வரியார்
   அடியா ருடனாம் உளதென்றால்
ஆலம் அமுது செய்தபிரான்
   அடியார் பெருமை அறிந்தார்ஆர். For the world to thrive, for our own flourishing
And for the prospering of the goodly ways of Saivism
Aroorar composed and hymned
(before Devasiriyan) The Tiru-th-Tonda-th-Tokai; the Lord who was not to be
Comprehended by the Vedas rich in chhandas
Declared: "We abide where devotees are."
Who can hymn the glory of the Lord who devoured
Poison which into nectar He transformed?   


Arunachala Siva.
« Last Edit: February 04, 2016, 08:36:29 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2519 on: February 04, 2016, 08:37:27 AM »
Verse  10:


ஒக்க நெடுநாள் இவ்வுலகில்
   உயர்ந்த சைவப் பெருந்தன்மை
தொக்க நிலைமை நெறிபோற்றித்
   தொண்டு பெற்ற விறன்மிண்டர்
தக்க வகையால் தம்பெருமான்
   அருளி னாலே தாள்நிழற்கீழ்
மிக்க கணநா யகராகும்
   தன்மை பெற்று விளங்கினார்.


Viran Mindar who for many many days
Served on earth the cause of Saivism, sublime and lofty,
By the grace of our Lord, fittingly reached the shade
Of His feet and for ever thrives as a Gana-Natha.   


Arunachala Siva.