Author Topic: Tevaram - Some select verses.  (Read 562380 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2490 on: February 01, 2016, 08:36:58 AM »
Verse  5:


இன்னவா றொழுகு நாளில்
   இகல்திறம் புரிந்ததோர் மன்னன்
அன்னவர் தம்மை வெல்லும்
   ஆசையால் அமர்மேற் கொண்டு
பொன்னணி யோடை யானை
   பொருபரி காலாள் மற்றும்
பன்முறை இழந்து தோற்றுப்
    பரிபவப் பட்டுப் போனான்.

Whilst thus he flourished, a hostile king
Fired by a desire to vanquish him,
Waged wars against him many a time, only to lose
His elephants and cavalry and infantry,
Thus repeatedly defeated he was sunk in shame.


Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2491 on: February 01, 2016, 08:38:49 AM »
Verse  6:


இப்படி இழந்த மாற்றான்
   இகலினால் வெல்ல மாட்டான்
மெய்ப்பொருள் வேந்தன் சீலம்
   அறிந்துவெண் ணீறு சாத்தும்
அப்பெரு வேடங் கொண்டே
   அற்றத்தில் வெல்வா னாகச்
செப்பரு நிலைமை எண்ணித்
   திருக்கோவ லூரிற் சேர்வான்.

The worsted king who could not think of victory
In the field of battle, coming to know
Of the religious piety of Mei-p-Porul, desired
To ape his great habit of wearing the holy ash
And thus win by deception; his mind
Nurtured such unspeakable evil, and he
Prepared for his infiltration into Tiru-k-Kovalur.   

Arunachala Siva.


Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2492 on: February 01, 2016, 08:40:35 AM »
Verse  7:


மெய்யெலாம் நீறு பூசி
   வேணிகள் முடித்துக் கட்டிக்
கையினிற் படைக ரந்த
   புத்தகக் கவளி யேந்தி
மைபொதி விளக்கே யென்ன
   மனத்தினுட் கறுப்பு வைத்துப்
பொய்தவ வேடங் கொண்டு
   புகுந்தனன் முத்த நாதன்.


He smeared all over his person the holy ash;
He had his hair matted and tied it into a crown;
He held a mega book of palm leaves which concealed a dagger;
Like a lamp thick with black at the wick, his mind
Harbored deception; thus in his false habit of tapas
Muthanathan barged in.

Arunachala Siva.
« Last Edit: February 01, 2016, 08:42:25 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2493 on: February 02, 2016, 08:25:28 AM »
Verse  8:


மாதவ வேடங் கொண்ட
   வன்கணான் மாடந் தோறும்
கோதைசூழ் அளக பாரக்
   குழைக்கொடி யாட மீது
சோதிவெண் கொடிகள் ஆடும்
    சுடர்நெடு மறுகிற் போகிச்
சேதியர் பெருமான் கோயில்
    திருமணி வாயில் சேர்ந்தான்.

In the mansions of the long and dazzling streets
Danced damsels, liana-like, whose coiffures
Were with flowers wreathed; over the mansions
From their flag-poles wafted white flags bright;
The cruel-hearted one in the disguise of a great tapaswi
Passed through these and arrived at
The beauteous palace of the King of Sethi realm.

Arunachala Siva.


Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2494 on: February 02, 2016, 08:27:27 AM »
Verse 9:


கடையுடைக் காவ லாளர்
   கைதொழுதேற நின்றே
உடையவர் தாமே வந்தார்
   உள்ளெழுந் தருளும் என்னத்
தடைபல புக்க பின்பு
    தனித்தடை நின்ற தத்தன்
இடைதெரிந் தருள வேண்டும்
   துயில்கொளும் இறைவ னென்றான்.


The guards of the palace adored him with folded hands,
And said: "The Lord Himself is come! Be pleased to step in!"
He crossed many a threshold and arrived at the last one;
Thither stood Thatthan who beseeched him thus:
"Be pleased to regard the hour; the King slumbers."

Arunachala Siva.
« Last Edit: February 02, 2016, 08:29:15 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2495 on: February 02, 2016, 08:29:58 AM »
Verse  10:


என்றவன் கூறக் கேட்டே
   யானவற் குறுதி கூற
நின்றிடு நீயு மென்றே
   அவனையும் நீக்கிப் புக்குப்
பொன்றிகழ் பள்ளிக் கட்டிற்
   புரவலன் துயிலு மாடே
மன்றலங் குழல்மென் சாயல்
   மாதேவி இருப்பக் கண்டான்.When he spake thus, he countered him thus:
"I am to initiate him in the way of salvation;
You be here." He passed beyond him into the chamber
Where the king was sleeping on a cot wrought of gold;
He also beheld seated by his side his queen,
The one of soft mien and perfumed locks.   


Arunachala Siva.
« Last Edit: February 02, 2016, 08:31:31 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2496 on: February 02, 2016, 08:33:07 AM »
Verse  11:கண்டுசென் றணையும் போது
   கதுமென எழுந்து தேவி
வண்டலர் மாலை யானை
   எழுப்பிட உணர்ந்து மன்னன்
அண்டர்நா யகனார் தொண்ட
    ராம்எனக் குவித்த செங்கை
கொண்டு எழுந்து எதிரே சென்று
    கொள்கையின் வணங்கி நின்று.


When he neared him, the queen swiftly descended
From the cot and woke up the garlanded king;
The king rose up, and folding his hands over his head
Said: "To the servitor of the God of gods, praise be!"
And he stood bowing before him as was his wont.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2497 on: February 02, 2016, 08:35:18 AM »
Verse  12:


மங்கலம் பெருக மற்றென்
   வாழ்வுவந் தணைந்த தென்ன
இங்கெழுந் தருளப் பெற்ற
   தென்கொலோ என்று கூற
உங்கள்நா யகனார் முன்னம்
   உரைத்த ஆகம நூல் மண்மேல்
எங்குமில் லாத தொன்று
   கொடுவந்தேன் இயம்ப வென்றான்.


For my life to thrive auspiciously and be crowned
With its fruit, I am blessed with your visit!
To what good luck do I owe this?? Thus spake the King.
"I have come here to instruct you in the Agama
Authored of yore by your God and not to be seen
In orbis terrarum." Thus he replied.   

Arunachala Siva.
« Last Edit: February 02, 2016, 08:36:49 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2498 on: February 02, 2016, 08:37:30 AM »
Verse  13:


பேறெனக் கிதன்மேல் உண்டோ
    பிரானருள் செய்த இந்த
மாறில்ஆ கமத்தை வாசித்
   தருள்செய வேண்டு மென்ன
நாறுபூங் கோதை மாதுந்
   தவிரவே நானும் நீயும்
வேறிடத் திருத்தல் வேண்டும்
   என்றவன் விளம்ப வேந்தன்.


"Can there be a beatitude greater than this?
Be pleased to bless me by reading out
The peerless Agama of the Lord." Thus spake the King.
"Your queen decked with fragrant garlands
Must first part from you, and then, you and I
Must seek a different spot lonely." Thus he

Arunachala Siva.
« Last Edit: February 02, 2016, 08:39:09 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2499 on: February 02, 2016, 08:39:58 AM »
Verse  14:


திருமக ளென்ன நின்ற
   தேவியார் தம்மை நோக்கிப்
புரிவுடன் விரைய அந்தப்
   புரத்திடைப் போக ஏவித்
தருதவ வேடத் தானைத்
   தவிசின்மேல் இருத்தித் தாமும்
இருநிலத் திருந்து போற்றி
   இனியருள் செய்யும் என்றார்.

He commanded in love his consort, Lakshmi-like,
To hasten to the gynaeceum, and then had him,
-- The one robed in the weeds of a tapaswi --,
Installed on a seat, while he himself sat on the ground.
Then he said: "Be pleased to grace me."

Arunachala Siva.


Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2500 on: February 02, 2016, 08:42:06 AM »
Verse  15:


கைத்தலத் திருந்த வஞ்சக்
   கவளிகை மடிமேல் வைத்துப்
புத்தகம் அவிழ்ப்பான் போன்று
    புரிந்தவர் வணங்கும் போதில்
பத்திரம் வாங்கித் தான்முன்
   நினைந்தஅப் பரிசே செய்ய
மெய்த்தவ வேட மேமெய்ப்
    பொருளெனத் தொழுது வென்றார்.


He placed on his lap the treacherous scroll
And pretended to unwind the rope binding it.
When the king bowed low reverentially, he drew out
The dagger and did what he intended to do;
The king exclaimed, still adoring:
"The true habit of askesis is indeed the truth supreme."
(Surely it is) the king.


Arunachala Siva.
« Last Edit: February 02, 2016, 08:43:38 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2501 on: February 02, 2016, 08:44:33 AM »
Verse 16:

மறைத்தவன் புகுந்த போதே
   மனம்அங்கு வைத்த தத்தன்
இறைப்பொழு தின்கட் கூடி
   வாளினால் எறிய லுற்றான்
நிறைத்தசெங் குருதி சோர
   வீழ்கின்றார் நீண்ட கையால்
தறைப்படும் அளவில் தத்தா
   நமரெனத் தடுத்து வீழ்ந்தார்.


Thatthan who kept surveillance over him,
Even when he who concealing himself in the garb
Of a tapaswi broke into the king?s chamber,
Now darted into the room, and was about to smite him
With his sword; the king who was to fall down
As blood profusely gushed forth from him,
Stretched out his long arm, prevented his deed
And exclaimed: "Thattha, he is our own." Then he fell down.   

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2502 on: February 02, 2016, 08:46:31 AM »
Verse  17:


வேதனை யெய்தி வீழ்ந்த
   வேந்தரால் விலக்கப் பட்ட
தாதனாந் தத்தன் தானும்
   தலையினால் வணங்கித் தாங்கி
யாதுநான் செய்கே னென்ன
   எம்பிரா னடியார் போக
மீதிடை விலக்கா வண்ணம்
   கொண்டுபோய் விடுநீ யென்றார்.

Thatthan the servitor who was thus restrained
By the prince who suffered pain and fell down,
Bowed low, and said: "What should I do?"
The prince replied him thus: "Let none obstruct
The devotee of our Lord on his way back.
You go with him and see to his safe passage."

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2503 on: February 02, 2016, 08:48:34 AM »
Verse  18:


அத்திறம் அறிந்தார் எல்லாம்
    அரசனைத் தீங்கு செய்த
பொய்த்தவன் தன்னைக்
   கொல்வோம் எனப்புடை சூழ்ந்த போது
தத்தனு மவரை எல்லாம்
   தடுத்துடன் கொண்டு போவான்
இத்தவன் போகப் பெற்ற
   திறைவன தாணை என்றான்.

All those that came to know of the happening
Hemmed them on all sides and said:
"We'll kill him, the false saint who had harmed the king."
Thatthan prevented them form harming him, took him with him
And said: "He is permitted to go by the king's command."

Arunachala Siva.
« Last Edit: February 02, 2016, 08:50:17 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2504 on: February 03, 2016, 08:02:02 AM »
Verse 19:

அவ்வழி அவர்க ளெல்லாம்
   அஞ்சியே அகன்று நீங்கச்
செவ்விய நெறியில் தத்தன்
    திருநகர் கடந்து போந்து
கைவடி நெடுவா ளேந்தி
   ஆளுறாக் கானஞ் சேர
வெவ்வினைக் கொடியோன் தன்னை
   விட்டபின் மீண்டு போந்தான்.

When they heard this they moved away by reason
Of the dread command; Thatthan took him
Through the royal highway and crossed the city;
With the sword drawn protectively, he reached
The forest by men unfrequented, and left him there,
And then returned.

Arunachala Siva.