Author Topic: Tevaram - Some select verses.  (Read 531121 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2475 on: January 31, 2016, 08:10:46 AM »
Verse 17:


உள்ள மன்புகொண் டூக்கவோர் பேரிடாக்
கொள்ள முன்கவித் துக்குறி யின்வழிப்
புள்ளு றங்கும் வயல்புகப் போயினார்
வள்ள லார்இளை யான்குடி மாறனார்.


Enthused by impelling love, with a big basket
Held inverted on his head, through via trita,
Fared forth Ilayankudi Maranar, the princely patron,
To the fields where slumbered water-fowls.   

Arunachala Siva.Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2476 on: January 31, 2016, 08:12:52 AM »
Verse 18:


காலி னால்தட விச்சென்று கைகளால்
சாலி வெண்முளை நீர்வழிச் சார்ந்தன
கோலி வாரி யிடாநிறை யக்கொண்டு
மேலெ டுத்துச் சுமந்தொல்லை மீண்டனர்.


He went his way feeling the ground with his feet;
With his hands he gathered the germinating seeds
Which lay floating, into his basket, and filled it,
And hastened home with the basket on his head.


Arunachala Siva.


Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2477 on: January 31, 2016, 08:14:53 AM »
Verse  19:


வந்தபின் மனைவி யாரும்
   வாய்தலின் நின்று வாங்கிச்
சிந்தையில் விரும்பி நீரில்
   சேற்றினை யலம்பி யூற்றி
வெந்தழல் அடுப்பின் மூட்ட
   விறகில்லை யென்ன மேலோர்
அந்தமின் மனையில் நீடும்
   அலக்கினை யறுத்து வீழ்த்தார்.His wife that awaited him at the threshold
Received it, and in love washed the mire away
From the seeds; then she spake to him thus:
"To cook the grain there's fuel none for the oven."
Then the great one pulled down the rafters of his roof
That covered the house. O the house eternal!

Arunachala Siva.
« Last Edit: January 31, 2016, 08:17:43 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2478 on: January 31, 2016, 08:18:10 AM »
Verse 20:

முறித்தவை அடுப்பின் மாட்டி
    முளைவித்துப் பதமுன் கொள்ள
வறுத்தபின் அரிசி யாக்கி
    வாக்கிய உலையிற் பெய்து
வெறுப்பில்இன் அடிசி லாக்கி
   மேம்படு கற்பின் மிக்கார்
கறிக்கினி யென்செய் கோமென்
   றிறைஞ்சினார் கணவ னாரை.


With splintered rafter as fuel, she lit the oven
And fried the moist germinating grain into rice
Which she poured into a vessel and cooked.
This done the paragon of excelling chastity
Humbly addressed her husband thus:
"What shall we do for curry?"

Arunachala Siva.
« Last Edit: January 31, 2016, 08:19:56 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2479 on: January 31, 2016, 08:20:56 AM »
Verse  21:


வழிவரும் இளைப்பி னோடும்
   வருத்திய பசியி னாலே
அழிவுறும் ஐயன் என்னும்
   அன்பினிற் பொலிந்து சென்று
குழிநிரம் பாத புன்செய்க்
   குறும்பயிர் தடவிப் பாசப்
பழிமுதல் பறிப்பார் போலப்
    பறித்தவை கறிக்கு நல்க.


He thought: "The great devotee must have suffered much
By reason of his fatiguing journey and cruel hunger."
Driven by love, he hastened to the backyard
And plied his feeling hands and gathered the greens
Which have grown a little in the small germinating pits;
It looked as though he plucked out Pasam by its root.

Arunachala Siva.
« Last Edit: January 31, 2016, 08:22:32 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2480 on: January 31, 2016, 08:23:31 AM »
Verse 22:மனைவியார் கொழுநர் தந்த
   மனமகிழ் கறிக ளாய்ந்து
புனலிடைக் கழுவித் தக்க
   புனிதபாத் திரத்துக் கைம்மை
வினையினால் வேறு வேறு
    கறியமு தாக்கிப் பண்டை
நினைவினால் குறையை நேர்ந்து
    திருவமு தமைத்து நின்று.The wife received the greens from the husband,
Sifted them clean and washed them well;
She put them in spotless vessels and with wonted skill
Prepared many a dish; old memories assailed her;
She consoled herself with the thought
That she could do that much at least.   

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2481 on: February 01, 2016, 08:17:55 AM »
Verse  23:


கணவனார் தம்மை நோக்கிக்
   கறியமு தான காட்டி
இணையிலா தவரை ஈண்ட
   அமுதுசெய் விப்போ மென்ன
உணர்வினால் உணர ஒண்ணா 
   ஒருவரை உணர்த்த வேண்டி
அணையமுன் சென்று நின்றங்
   கவர்துயில் அகற்ற லுற்றார்.


She then addressed her husband and showed him
The dishes of curry and said: "Let us at once
Serve the peerless one with food." He neared Him
Who is not to be comprehended by any one,
And gently woke Him up from His slumber.

Arunachala Siva.


Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2482 on: February 01, 2016, 08:20:06 AM »
Verse  24:அழுந்திய இடருள் நீங்கி
   அடியனேன் உய்ய என்பால்
எழுந்தருள் பெரியோய் ஈண்ட
   அமுதுசெய் தருள்க வென்று
தொழும்பனா ருரைத்த போதில்
    சோதியா யெழுந்து தோன்றச்
செழுந்திரு மனைவி யாரும்
   தொண்டருந் திகைத்து நின்றார்.


He beseeched Him thus: "O great one that hath
Deigned to redeem humble me sunk in misery!   
Be pleased to partake of the repast."
When the servitor spake thus, He rose up
And blazed as pure flame; the devotee
And his divine wife stood wonder-struck.

Arunachala Siva.
« Last Edit: February 01, 2016, 08:21:48 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2483 on: February 01, 2016, 08:22:29 AM »
Verse  25:


மாலயற் கரிய நாதன்
   வடிவொரு சோதி யாகச்
சாலவே மயங்கு வார்க்குச்
   சங்கரன் தான்ம கிழ்ந்தே
ஏலவார் குழலாள் தன்னோ
   டிடபவா கனனாய்த் தோன்றிச்
சீலமார் பூசை செய்த
   திருத்தொண்டர் தம்மை நோக்கி.

Before the devotees who stood transfixed in awe
When the Lord unknown to Vishnu and Brahma
Blazed forth as flame, Sankara with His Consort
Of perfumed locks rejoicing manifested
On His mount, the Bull; addressing the great devotee
Who performed the Maheswara Pooja, He said:   

Arunachala Siva.
« Last Edit: February 01, 2016, 08:24:08 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2484 on: February 01, 2016, 08:25:10 AM »
Verse  26:


அன்பனே அன்பர் பூசை
   அளித்தநீ அணங்கி னோடும்
என்பெரும் உலகை எய்தி
    யிருநிதிக் கிழவன் தானே
முன்பெரு நிதியம் ஏந்தி
   மொழிவழி ஏவல் கேட்ப
இன்பமார்ந் திருக்க என்றே
   அருள்செய்தான் எவர்க்கும் மிக்கான்."Dear one, you have (all through your life)
Performed Maheswara Pooja; with your wife
Abide in My world; with Kubera himself
To carry out your mandates with all his wealth
At your disposal, be in bliss immersed."
The one far far superior to all, blessed him thus.   

Arunachala Siva.
« Last Edit: February 01, 2016, 08:26:41 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2485 on: February 01, 2016, 08:27:32 AM »
Verse  27:
இப்பரி சிவர்க்குத் தக்க
   வகையினால் இன்பம் நல்கி
முப்புரஞ் செற்றா ரன்பர்
   முன்பெழுந் தருளிப் போனார்
அப்பெரி யவர்தந் தூய
   அடியிணை தலைமேற் கொண்டு
மெய்ப்பொருட் சேதி வேந்தன்
   செயலினை விளம்ப லுற்றேன்.


Rewarding him fittingly and conferring on him bliss,
The One that burnt the triple cities, grew invisible;
Wearing the feet of that great servitor on my crown
I now proceed to narrate the annals
Of Mei-p-Porul, the King of Sethi realm.   

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2486 on: February 01, 2016, 08:29:41 AM »
Mei Porul Nayanar:


Verse  1:


சேதிநன் னாட்டு நீடு
   திருக்கோவ லூரின் மன்னி
மாதொரு பாகர் அன்பின்
   வழிவரு மலாடர் கோமான்
வேதநன் னெறியின் வாய்மை
   விளங்கிட மேன்மை பூண்டு
காதலால் ஈசர்க் கன்பர்
   கருத்தறிந் தேவல் செய்வார்.

His capital was Tiru-k-Kovalur in goodly Sethi realm;
He hailed from Malayaman dynasty which served
Ammai-Appar from generation to generation;
He, the Prince was poised in the noble way true, of the Vedas
And served the Lord?s servitors divining their true wish.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2487 on: February 01, 2016, 08:31:42 AM »
Verse  2:


அரசியல் நெறியின் வந்த
   அறநெறி வழாமல் காத்து
வரைநெடுந் தோளால் வென்று
   மாற்றலர் முனைகள் மாற்றி
உரைதிறம் பாத நீதி
   ஓங்குநீர் மையினின் மிக்கார்
திரைசெய்நீர்ச் சடையான் அன்பர்
   வேடமே சிந்தை செய்வார்.He adhered flawlessly to the righteous way of monarchic code;
He quelled his foes by the valor of his shoulders strong;
He swerved not from the plighted word and ruled gloriously;
He for ever contemplated the habit of devotees
Of the Lord whose matted hair sports the billowy flood.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2488 on: February 01, 2016, 08:33:23 AM »
Verse  3:


மங்கையைப் பாக மாக
   வைத்தவர் மன்னுங் கோயில்
எங்கணும் பூசை நீடி
   ஏழிசைப் பாட லாடல்
பொங்கிய சிறப்பின் மல்கப்
   போற்றுதல் புரிந்து வாழ்வார்
தங்கள்நா யகருக் கன்பர்
   தாளலால் சார்பொன் றில்லார்.


In all the temples of Ammai-Appar, poojas were
Gloriously and unfailingly performed;
In temples flourished music seven-fold and dance;
Thus ruled the adorable prince adoring,
Whose sole sustaining force was the feet of the Lord?s servitors.   


Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2489 on: February 01, 2016, 08:35:07 AM »
Verse  4:


தேடிய மாடும் நீடு
   செல்வமும் தில்லை மன்றுள்
ஆடிய பெருமான் அன்பர்க்
   காவன ஆகும் என்று
நாடிய மனத்தி னோடு
   நாயன்மார் அணைந்த போது
கூடிய மகிழ்ச்சி பொங்கக்
   குறைவறக் கொடுத்து வந்தார்.


All the riches and wealth he came by as a prince
Were ear-marked for the devotees of the Lord
Who dances in Thillai Ambalam;
When devotees sought him to supply their wants
He gave them aplenty and in soaring joy.   

Arunachala Siva.