Author Topic: Tevaram - Some select verses.  (Read 562421 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2460 on: January 29, 2016, 09:03:29 AM »
Verse  2:


ஏரின் மல்குவ ளத்தி னால்வரும்
    எல்லை இல்லதொர் செல்வமும்
நீரின் மல்கிய வேணி யார்அடி
   யார்தி றத்துநி றைந்ததோர்
சீரின் மல்கிய அன்பின் மேன்மை
   திருந்த மன்னிய சிந்தையும்
பாரின் மல்கவி ரும்பி மற்றவை
    பெற்ற நீடுப யன்கொள்வார்.
He desired the flourishing on earth
Of the limitless wealth
Derived from husbandry
And the mind made
Abidingly rich
By the glorious service rendered
To the servants of the Lord
That sports on His crest the Ganga,
And from these, secure for him enduring gain.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2461 on: January 30, 2016, 08:12:57 AM »
Verse  3:


ஆர மென்புபு னைந்த ஐயர்தம்
   அன்பர் என்பதொர் தன்மையால்
நேர வந்தவர் யாவ ராயினும்
   நித்த மாகிய பத்திமுன்
கூர வந்தெதிர் கொண்டு கைகள்கு
    வித்து நின்றுசெ விப்புலத்
தீர மென்மது ரப்ப தம்பரி
   வெய்த முன்னுரை செய்தபின்.Whenever devotees visited him-- whoever they be --,
He would, rooted in devotion, humbly receive them
And would address them kindly with loving words;
The sole reason which impelled him to revere them was,
That they were the servitors of the Lord who wears
Bones as ornaments and skulls as garland.   

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2462 on: January 30, 2016, 08:14:55 AM »
Verse  4:


கொண்டு வந்தும னைப்பு குந்துகு
   குலாவு பாதம்வி ளக்கியே
மண்டு காதலின் ஆத னத்திடை
   வைத்த ருச்சனை செய்தபின்
உண்டி நாலுவி தத்தி லாறுசு
   வைத்தி றத்தினில் ஒப்பிலா
அண்டர் நாயகர் தொண்டர் இச்சையில்
   அமுது செய்யஅ ளித்துளார்.


He would receive them into his house and wash
Their feet in ritual love;
He would have them duly seated, and adore them;
Then to please those devotees of the Lord of gods
He would treat them to fourfold victuals
Rich in six taste.

Arunachala Siva.   

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2463 on: January 30, 2016, 08:16:44 AM »
Verse 5:


ஆளு நாயகர் அன்பர் ஆனவர்
   அளவி லார்உளம் மகிழவே
நாளு நாளும்நி றைந்து வந்துநு
   கர்ந்த தன்மையின் நன்மையால்
நீளு மாநிதி யின்ப ரப்புநெ 
   ருங்கு செல்வநி லாவியெண்
தோளி னார்அள கைக்கி ருத்திய
   தோழ னாரென வாழுநாள்.


As a result of the participation of the devotees
Of Siva -- the Lord of all beings --, in the virtuous feasting
Offered by him daily to their great delight,
His wealth, immovable and movable, extended
And increased, and he was like the Lord of Alakapuri,
The companion of the eight-shouldered Lord.   


Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2464 on: January 30, 2016, 08:18:38 AM »
Verse  6:


செல்வம் மேவிய நாளி லிச்செயல்
   செய்வ தன்றியும் மெய்யினால்
அல்லல் நல்குர வான போதினும்
   வல்லர் என்றறி விக்கவே
மல்லல் நீடிய செல்வம் மெல்லம
   றைந்து நாடொறு மாறிவந்
தொல்லை யில்வறு மைப்ப தம்புக
   உன்னி னார்தில்லை மன்னினார்.


To reveal to the world that he would behave thus
Not only during his days of plenty but also
During times when he is steeped in miserable penury
The Lord-God of Thillai thought fit to cause
The daily diminution of his wealth
Resulting in abject poverty.   

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2465 on: January 30, 2016, 08:20:22 AM »
Verse 7:


இன்ன வாறுவ ளஞ்சு ருங்கவும்
   எம்பி ரான்இளை யான்குடி
மன்னன் மாறன்ம னஞ்சு ருங்குத
   லின்றி யுள்ளன மாறியுந்
தன்னை மாறியி றுக்க உள்ளக
   டன்கள் தக்கன கொண்டுபின்
முன்னை மாறில்தி ருப்ப ணிக்கண்மு
   திர்ந்த கொள்கைய ராயினார்.

His wealth wilted; but the mind of our deity
--Maran, the Lord of Ilayankudi --, did not wilt;
By barter, pledge and mortgage he came by
The wherewithal to do as before his service divine
To the devotees, in which he grew mellow.

Arunachala Siva.


Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2466 on: January 30, 2016, 08:22:14 AM »
Verse 8:


மற்ற வர்செய லின்ன தன்மைய
   தாக மாலய னானஅக்
கொற்ற ஏனமும் அன்ன முந்தெரி
   யாத கொள்கைய ராயினார்
பெற்ற மூர்வதும் இன்றி நீடிய
   பேதை யாளுடன் இன்றியோர்
நற்ற வத்தவர் வேட மேகொடு
   ஞால முய்ந்திட நண்ணினார்.While thus flourished his service, the Lord
Unknown to Vishnu -- the triumphant Boar,
And Brahma -- the Swan, stepped down on earth
To bless it, in the guise of a great tapaswi
Unaccompanied by His Consort, and His mount, the Bull.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2467 on: January 30, 2016, 08:23:45 AM »
Verse 9:


மாரிக் காலத் திரவினில் வைகியோர்
தாரிப் பின்றிப் பசிதலைக் கொள்வது
பாரித் தில்லம் அடைத்தபின் பண்புற
வேரித் தாரான் விருந்தெதிர் கொண்டனன்.On a night when it rained Maranar remained
Behind latched doors wallowing in soaring hunger
With nothing to relieve him.
It was thus, even thus, he welcomed his guest.   

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2468 on: January 30, 2016, 08:25:21 AM »
Verse  10:


ஈர மேனியை நீக்கி இடங்கொடுத்
தார வின்னமு தூட்டுதற் காசையால்
தார மாதரை நோக்கித் தபோதனர்
தீர வேபசித் தார்செய்வ தென்னென்று.He dried His dripping person and then
Offered to Him duly a seat;
He desired to feed his guest;
He addressed his wife thus: "Great is the hunger
Of this tapaswi; what shall we do?"   


Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2469 on: January 30, 2016, 08:27:20 AM »
Verse 11:


நமக்கு முன்பிங் குணவிலை யாயினும்
இமக்கு லக்கொடி பாகர்க் கினியவர்
தமக்கு நாம்இன் னடிசில் தகவுற
அமைக்கு மாறெங்ங னேஅணங் கேயென.


"Even though we have no food for ourselves
We must yet fittingly feed him who is a devotee
Of the Lord whose Consort is the daughter of Himavant.
In what way do we, this achieve?" Thus he.   

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2470 on: January 30, 2016, 08:29:36 AM »
Verse 12:


மாது கூறுவள் மற்றொன்றும் காண்கிலேன்
ஏதி லாரும் இனித்தரு வாரில்லை
போதும் வைகிற்றுப் போமிடம் வேறிலை
தீது செய்வினை யேற்கென் செயலென்று.His wife replied him thus: "I see no other way.
There are none to give us aught;
It's late in the night; there's no other place to go;
What is there for this sinner to do?" Thus she.   

Arunachala Siva.
« Last Edit: January 30, 2016, 08:31:17 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2471 on: January 31, 2016, 08:02:31 AM »
Verse  13:


செல்லல் நீங்கப் பகல்வித்தி யசெந்நெல்
மல்லல் நீர்முளை வாரிக்கொ டுவந்தால்
வல்ல வாறமு தாக்கலும் ஆகுமற்
றல்ல தொன்றறி யேனென் றயர்வுற.


And she added: "If you can gather back the seeds
Of paddy that this day were sown in the fields,
It'll be possible for me to provide food;
We can thus rid our misery; I see no other way."   

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2472 on: January 31, 2016, 08:04:39 AM »
Verse  14:


மற்றம் மாற்ற மனைவியார் கூறமுன்
பெற்ற செல்வம் எனப்பெரி துள்மகிழ்ந்
துற்ற காதலி னால்ஒருப் பட்டனர்
சுற்று நீர்வயல் செல்லத்தொ டங்குவார்.

When he heard these words of his wife, he felt delighted
As if he got back all his former wealth;
He willingly agreed to the course suggested
And prepared himself to visit the watery fields.

Arunachala Siva.


Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2473 on: January 31, 2016, 08:06:23 AM »
Verse 15:


பெருகு வானம் பிறங்கம ழைபொழிந்
தருகு நாப்பண் அறிவருங் கங்குல்தான்
கருகு மையிரு ளின்கணங் கட்டுவிட்
டுருகு கின்றது போன்ற துலகெலாம்.

The rain it rained fierce and violent;
It was blinding to boot hiding all the sides;
It looked as though the dark inky midnight
Dissolving in black torrents poured on earth.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2474 on: January 31, 2016, 08:08:19 AM »
Verse  16:


எண்ணு மிவ்வுல கத்தவர் யாவருந்
துண்ணெ னும்படி தோன்றமுன் தோன்றிடில்
வண்ண நீடிய மைக்குழம் பாம்என்று
நண்ணல் செய்யா நடுவிருள் யாமத்து.


Men would shudder even to think of it;   
Such was it, the dead of night,
Verily a sheet of inky wash
Well-nigh impossible to brave.


Arunachala Siva.